Запрошуємо до співробітництва!

Житомирський державний технологічний університет (ЖДТУ) – вищий навчальний заклад державної форми власності, підпорядкований Міністерству освіти і науки України. Університет акредитовано в цілому як вищий навчальний заклад IV (вищого в Україні) рівня акредитації.

ЖДТУ заснований у 1960 р. як загальнотехнічний факультет Київського політехнічного інституту. З 1975 р. - Житомирський філіал вказаного інституту. За час свого існування філіал підготував майже 6000 висококваліфікованих спеціалістів, попит на яких у промислових центрах України завжди перевищував пропозицію. Філіал за обсягом наукової роботи та інших видів діяльності переріс межі підрозділу Київського політехнічного інституту.

1994 р. – це самостійний навчальний заклад – Житомирський інженерно-технологічний інститут, який успадкував кращі традиції загальнотехнічного факультету та філіалу Київського політехнічного інституту.

Знаменною віхою в історії навчального закладу став 2003 рік. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 березня 2003 р. №149 реорганізовано Житомирський інженерно-технологічний інститут шляхом перетворення в Житомирський державний технологічний університет.

Історичний досвід переконує, що розвиток освіти є головною рушійною силою виходу на передові рубежі в економічному та соціальному розвитку. У постіндустріальну епоху з її стрімким науково-технічним піднесенням, бурхливим приростом знань та технологічними проривами, з прискореною глобалізацією процесів освіченість, інтелект, творчий потенціал особистості стають провідною передумовою і наріжним каменем прогресу цивілізації.

Тільки високоосвічена людина здатна вільно орієнтуватися у реаліях та імперативах сучасного, гармонізувати з ними процес своєї самореалізації, забезпечуючи оптимальну віддачу для суспільства. Гостра і нагальна потреба у формуванні такого покоління диктує найголовніше завдання для колективу студентів, викладачів та співробітників – готувати фахівців, гідних держави Україна.

Структурними навчальними підрозділами університету є:

 • 5 факультетів, які здійснюють підготовку студентів за денною та заочною формами навчання:
  • факультет інформаційно-комп'ютерних технологій
  • факультет інженерної механіки
  • обліково-фінансовий факультет
  • факультет економіки і менеджменту
  • гірничо-екологічний факультет
 • центр післядипломної освіти
 • підготовче відділення
 • 24 кафедри
 • Вище професійне училище (ВПУ) ЖДТУ

Зберігаючи і примножуючи усталені норми та принципи, університет здійснює послідовну освітню концепцію ступеневої освіти, зорієнтовану на вимоги сьогодення та найближчого майбутнього. Звідси – розширення сфери освітньої та наукової діяльності, поява нових спеціальностей та технологій навчання. Так, за період з 2003 по 2005 роки університетом ліцензовані три нових спеціальності: "Фінанси", "Управління персоналом і економіка праці", "Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів". У 2005 р. отримано ліцензію на підготовку фахівців за спеціальністю "Технології та засоби телекомунікацій".

Сьогодні ЖДТУ проводить підготовку фахівців на денній та заочній формах навчання за 10 напрямами та за 9 галузями знань і 17 напрямами. Підготовка проводиться за 17 ліцензованими спеціальностями, з яких 17 (100%) – акредитовані за ІІІ рівнем, 13 (76,5%) – акредитовані за ІV рівнем. Крім того, в ЖДТУ здійснюється перепідготовка спеціалістів за 3 напрямами (4 спеціальностями), підвищення кваліфікації за акредитованими напрямами (спеціальностями), підготовка іноземних громадян за акредитованими напрямами (спеціальностями) та підготовка до вступу до вищих навчальних закладів громадян України.

Наш заклад готує бакалаврів, спеціалістів та магістрів з усіх регіонів України та країн СНД. ЖДТУ створив 5 навчально-науково-виробничих комплексів та 7 навчальних комплексів з коледжами, технікумами, підприємствами та організаціями Житомирської та інших областей України на підготовку висококваліфікованих спеціалістів за інтегрованими навчальними планами.

Суттєво збільшився ліцензійний обсяг роботи центру післядипломної освіти. Люди, що вже мають повну вищу освіту, можуть одержати другу вищу освіту за спеціальностями, що користу-ються попитом на ринку праці: «Облік і аудит», «Економіка підприємств», «Менеджмент організацій», «Програмне забезпечення автоматизованих систем», а також підвищити свою кваліфікацію.

Підготовку студентів здійснює кваліфікований професорсько-викладацький склад 24 кафедр. Кафедри очолюють 15 професорів, докторів наук та 9 доцентів, кандидатів наук. Така організаційна структура є логічною, виваженою і направленою на оптимальне забезпечення навчального процесу. З 372 осіб професорсько-викладацького складу університету 84,4% працюють на постійній основі. Серед професорсько-викладацького складу університету 56,7% мають вчені ступені та наукові звання, з них 42 особи – доктори наук, професори та 169 особи – кандидати наук, доценти. З 372 осіб професорсько-викладацького складу 72,3% не досягли пенсійного віку.

Житомирський державний технологічний університет успадкував висококваліфіковані наукові кадри ЖІТІ, це – доктори наук, професори: В.Г. Баженов, М.Т. Бакка, М.І. Долгілевич, Г.Г. Карюк, М.В. Коваленко, В.П. Манойлов, П.П. Мельничук, В.В. Михайленко, П.П. Москвін, В.І. Муляр, Л.М. Овандер, А.В. Панішев, Б.Б. Самотокін, К.С. Солонінко. За роки існування науковий ступінь доктора наук отримали: Л.Г. Полонський, О.М. Петрук, Н.М. Малюга, Л.В. Чижевська, О.В. Олійник, В.П. Бондар, С.З. Мошенський, Г.М. Тарасюк. Існуючі в універстеті наукові школи, очолювані професорами П.П. Мельничуком, А.В. Панішевим та Б.Б. Самотокіним – це наша гордість і наше майбутнє. Завдячуючи їм, університет стає все більш привабливим при виборі випускниками шкіл та коледжів спеціальності.

Значна увага приділяється підготовці науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру. На даний час підготовка наукових кадрів здійснюється за 13 науковими спеціальностями, за якими навчається 64 аспіранта та 55 здобувача наукового ступеня кандидата наук.

У 2004 році відкрита докторантура за двома спеціальностями: "Технологія машинобудування" й "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит", сьогодні докторантура функціонує за 4 спеціальностями.

В університеті створені найсприятливіші умови для молодих науковців: робочі місця оснащені сучасною комп'ютерною технікою; щорічно в бюджет закладються видатки на придбання необхідного обладнання та відрядження; наявність власної видавничої бази дозволяє виконати вимоги МОНМСУ щодо забезпечення навчального процесу науковою, навчальною та навчально-методичною літературою; видається періодичний науковий журнал "Вісник ЖДТУ/Технічні науки" і "Вісник ЖДТУ/Економічні науки", міжнародні збірники наукових праць "Процеси механічної обробки в машинобудуванні" і "Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу". Всі ці видання внесені ВАК України в перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Перші апробації результатів наукових досліджень аспіранти та пошукувачі роблять на постійно діючих міжкафедральних наукових семінарах:

 • "Процеси механічної обробки, верстати та інструменти" під керівництвом д.т.н., проф. П.П. Мельничука;
 • "Системи автоматичного управління технічними системами та автоматизація технологічних процесів" під керівництвом д.т.н., проф. Б.Б.Самотокіна;
 • "Складні геоекологічні системи, проблеми та методи досліджень" під керівництвом к.т.н., доц. В.В. Котенко;
 • "Сучасні проблеми обліку і аудиту" під керівництвом д.е.н., проф. Н.М. Малюги.

Аспіранти і докторанти щорічно беруть участь у конкурсах на здобуття премії Президента України для молодих учених; премій і стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених; премій і стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених.

У 2009 р. в університеті було створено спеціалізовану вчену раду К 14.052.01 із правом прийняття захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук із спеціальності «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» (наказ ВАК України від 19.10.2009 р. №672).

На підставі постанови президії ВАК України №46-06/5 від 1 липня 2010 р. в Житомирському державному технологічному університеті створено спеціалізовану вчену раду Д 14.052.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

Житомирський державний технологічний університет володіє значним інтелектуальним потенціалом. За часи Радянського Союзу наш ВНЗ отримав понад 100 авторських свідоцтв СРСР на винаходи. Серед них автором 36 авторських свідоцтв СРСР є к.т.н., доц. Є.В. Скочко, автором 35 авторських свідоцтв СРСР – д.т.н., проф. В.П. Майнолов.

За роки незалежності України науковці університету продовжують вести активну винахідницьку діяльність. Вже отримано близько 100 патентів України на винаходи, 1 патент на корисну модель та 1 свідоцтво України на знак для товарів та послуг.

В університеті розроблено концепцію наукової діяльності, що знаходить своє відображення у розвитку наукових шкіл:

«СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ; ТЕХНОЛОГІЇ ВІДНОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН; ПРОГРЕСИВНІ РІЗАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ»
Керівник — д.т.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України П.П. Мельничук.
Науковий напрям — «Технологія машинобудування. Процеси механічної обробки. Верстати та інструменти».
«СИСТЕМИ ОРІЄНТАЦІЇ ШТУЧНИХ СУПУТНИКІВ ЗЕМЛІ. РОБОТО-ТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО»
Керівник — д.т.н., проф. Б.Б. Самотокін.
Науковий напрям — «Системи навігації та інтелектуальні системи просторового руху».
«ПРЕЦИЗІЙНІ АВТОМАТИЗОВАНІ ЗАСОБИ ТА МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ МЕХАНІЧНИХ ВЕЛИЧИН»
Керівник — д.т.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України О.М. Безвесільна.
Науковий напрям — «Інформаційно-комп'ютерні технології у приладобудуванні. Прецизійне приладобудування».
«НАУКОВА РАДІОТЕХНІЧНА ШКОЛА ЖДТУ»
Керівник — д.т.н., проф. В.П. Манойлов.
Науковий напрям — «Телекомунікаційні та комп'ютерні технології».
«НАУКОВА ШКОЛА КОМП'ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ОБЧИСЛЕНЬ»
Керівник — д.т.н., проф. А.В. Панішев.
Науковий напрям — «Інформатика. Математичне моделювання та методи комп'ютерної математики».
«ГІРНИЧО-ЕКОЛОГІЧНА ШКОЛА»
Науковий напрям — «Гірничі науки».
«ЕКОНОМІЧНА ШКОЛА»
Керівник — д.є.н., проф. В.К. Данилко.
Науковий напрям — «Економічні науки. Кількісні методи в економіці. Економіка підприємством та управління виробництвом».

Значну роботу з розвитку наукової школи за напрямом «Фізика напівпровідників», «Термодинаміка багато-компонентних напівпровідників» проводить д.ф.-м.н., проф., завідувач кафедри фізики П.П. Москвін.

Університет постійно нарощує обсяги міжнародного співробітництва як в галузі освіти, так і в галузі науки. У нас добрі міжнародні зв'язки з багатьма університетами близького та далекого зарубіжжя. Будучи координатором від України в Мережі університетів країн Чорного моря (BSUN) та Міжнародної асоціації університетів слов'янських народів, наш університет відстоює інтереси української освіти та науки.

Протягом останніх 15 років 55 аспірантів пройшли стажування в університетах Бельгії, Італії, Іспанії, Німеччини та Франції. Як і у попередні роки, університет бере активну участь у конкурсі проектів за програмами Темпус Тасіс та Європейського Союзу. У 2003 р. розпочато виконання Об'єднаного Європейського проекту за програ-мою Темпус Тасіс "Європейський стандарт економіки міжнародного туризму в Україні" спільно з Тернопільською академією народного господарства, Київським міжнародним університетом, Інститутом технологій та економіки Західної Македонії (Греція) та Політехнічним університетом Каталонії, Барселона (Іспанія). Продовжується виконання наукового проекту за програмою НАТО спільно з університетом Флоренції (Італія).

У 2004 р спільно з Пармським університетом (Італія) було організовано в Житомирі Міжнародну літню школу з проблем біологічного очищення територій, забруднених хімічними та радіоактивними відходами. Участь ЖДТУ у програмах Міжнародний магістр "Наука та технологія очищення забруднених територій" спільно з Пармським університетом (Італія) та Університетом прикладних наук м. Мітвайди (Німеччина), Міжнародний магістр "Медична фізика та технологія" спільно з Університетом прикладних наук м. Мітвайди (Німеччина), Університетом Флоренції (Італія) та Ризьким технічним університетом (Латвія) передбачає разом з вченими Західної Європи проведення відповідних наукових досліджень та підготовку магістрів у кращих європейських наукових центрах. Урешті-решт – це реальні кроки щодо входження в європейський освітній простір.

Свідченням високого наукового потенціалу університету є заявки фірм Samsung Aerospace (Корея) та Textron Lycoming (США) на проведення наукових досліджень.

За останнi роки переглянутi науковi напрямки i тематика держбюджетних робiт, ширше залучаються до їх виконання здiбнi студенти старших курсiв, аспiранти. Увага придiляється створенню технологiчних процесiв, що зменшують екологiчне навантаження. Так, розробленi конструкцiї фiльтрiв для очищення стiчних вод та технологiя їх застосування, запропонованi до впровадження. Провiднi вченi університету брали участь в аналiтичних розробках технiко-економiчного обгрунтування створення спiльного пiдприємства "Авто-ЗАЗ" з iноземним iнвестором. Результати аналiтичних розробок були переданi Уряду України.

Всебічно розвивається гуманітарний напрямок в діяльності університету. На нову щаблину піднялось культурне житя студентів та викладачів. Створені та досягли високого рівня художні колективи:

 • танцювальний – "Гармонія" – дипломант оглядів та фестивалів народної творчості серед студентської молоді міста (художній керівник Н.М. Хомчук);
 • хоровий (керують колективом відмінники освіти України подружжя В.М. Голуб, Л.М. Голуб);
 • духовий оркестр (керівник – О.О. Дердела);
 • ансамбль народних інструментів "Кобза" (керівник ансамблю – В.Є. Грушевий).

Ці колективи – наша слава і наша гордість. Саме вони і під час офіційних заходів, і в час дозвілля доносять до людей надбання та національні традиції співучої України.

ЖДТУ має все необхідне для навчання студентів та їх всебічного розвитку – сучасні лабораторії, комп'ютерні класи, затишні гуртожитки, бібліотеку та читальні зали, спортивний комплекс, студентський центр для творчої роботи та дозвілля, санаторій-профілакторій, базу відпочинку.

Ми будемо завжди раді мати нових партнерів у навчальних проектах, наукових дослідженнях, видавничій діяльності.

Запрошуємо до плідного співробітництва!