Економічні науки

Проблематика

висвітлення питань бухгалтерського обліку, контролю та аналізу, економіки, організації та управління підприємством; фінансів та статистики

ISSN

1728-4236

Свідоцтво про державну реєстрацію

КВ № 8703 від 29.04.2004

Фахова реєстрація у ВАК України

Постанова № 5-05/4 від 11.04.2001

Галузь науки

економічні науки

Мова видання

українська, російська, англійська, польська, французька

Головний редактор

Мельничук П.П., доктор технічних наук, професор, ректор

Заступник головного редактора

Олійник О.В., доктор економічних наук, професор

Відповідальний секретар

Легенчук С.Ф., доктор економічних наук, професор, e-mail: legenchyk@list.ru, тел. +38 067 303-8458

Члени редколегії
 • Андрушків Б.М. – д.е.н., проф.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя;
 • Боголіб Т.М. – д.е.н., проф.; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди";
 • Бутко М.П. – д.е.н., проф.; Чернігівський державний технологічний університет;
 • Виговська Н.Г. – д.е.н., проф., Житомирський державний технологічний університет;
 • Герасимович А.М. – д.е.н., проф., Житомирський державний технологічний університет;
 • Данилко В.К. – д.е.н., проф., Житомирський державний технологічний університет;
 • Євдокимов В.В. - д.е.н., проф., Житомирський державний технологічний університет;
 • Жиглей І.В. – д.е.н., проф., Житомирський державний технологічний університет;
 • Замула І.В. – д.е.н., проф., Житомирський державний технологічний університет;
 • Манцуров І.Г. – д.е.н., проф., Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;
 • Мартинюк Т. - д.е.н., проф., Сопотська Вища школа (м.Сопот, Польща);
 • Марченко В.М. – д.е.н., проф., Національний технічний університет України "КПІ" м.Київ;
 • Мейзлік Л. - доц., Вища економічна школа (м.Прага, Республіка Чехія);
 • Мельник Т.М. – д.е.н., проф.; Київський національний торговельно-економічний університет;
 • Мошенський С.З. – д.е.н., проф., Житомирський державний технологічний університет;
 • Петрук О.М. – д.е.н., проф., Житомирський державний технологічний університет;
 • Ремлейн М. - д.е.н., проф., Познанський економічний університет (м.Познань, Польща);
 • Романчук К.В. – д.е.н., доц., Житомирський державний технологічний університет;
 • Сазонець О.М. - д.е.н., проф., Національний університет водного господарства та природокористування м.Рівне;
 • Синчак В.П. – д.е.н., проф.; Хмельницький університет управління та права;
 • Тарасюк Г.М. – д.е.н., проф., Житомирський державний технологічний університет;
 • Фролова Л.В. – д.е.н., проф.; Донецький національний університет економіки і торгівлі;
 • Хвесик М.А. – д.е.н., проф.; Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України;
 • Чижевська Л.В. – д.е.н., проф., Житомирський державний технологічний університет;
 • Яковлєв А.І. – д.е.н., проф.; НТУ "Харківський політехнічний інститут".
Адреса редакції

Житомирський державний технологічний університет
вул. Черняховського 103, Житомир, Україна, 10005
e-mail: rvv@ztu.edu.ua

Сайт журналу - http://ven.ztu.edu.ua
Вимоги до оформлення

В зв’язку з включенням журналу Вісник ЖДТУ / Економічні науки до Російського Індексу Наукового Цитування (РИНЦ) (ліцензійний договір № 95-02/2014) вводиться оновлення вимог до оформлення рукопису, які скориговано з урахуванням останніх вимог до підвищення наукового рівня видання та з метою входження до інших наукометричних баз. Особливо звертаємо увагу на правильність оформлення анотацій, бібліографічних списків до статті, а також наявність рецензії.

Вісник ЖДТУ: Економічні науки