Спеціалізована вчена рада Д 14.052.01

Загальна інформація

На підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (наказ №1609 від 21 листопада 2013 р., наказ №1328 від 21 грудня 2015 р., наказ №1218 від 7 листопада 2018 р.) в Державному університеті «Житомирська політехніка» створено спеціалізовану вчену раду Д 14.052.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

Голова спеціалізованої вченої ради – доктор економічних наук, професор Петрук Олександр Михайлович, професор кафедри фінансів та кредиту, спеціальність 08.00.09.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор економічних наук, професор, Олійник Оксана Вікторівна, перший проректор, спеціальність 08.00.09.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради – доктор економічних наук, професор Лаговська Олена Адамівна, декан факультету обліку і фінансів, спеціальність 08.00.09.

Склад спеціалізованої вченої ради

 • Голова: доктор економічних наук, професор Петрук Олександр Михайлович, професор кафедри фінансів та кредиту Державного університету «Житомирська політехніка», спеціальність 08.00.09.
 • Заступник голови: доктор економічних наук, професор Олійник Оксана Вікторівна, перший проректор Державного університету «Житомирська політехніка», спеціальність 08.00.09.
 • Учений секретар: доктор економічних наук, професор Лаговська Олена Адамівна, декан факультету обліку і фінансів Державного університету «Житомирська політехніка», спеціальність 08.00.09.
 • Доктор економічних наук, професор Євдокимов Віктор Валерійович, ректор Державного університету «Житомирська політехніка», спеціальність 08.00.09.
 • Доктор економічних наук, професор Бардаш Сергій Володимирович, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Київського кооперативного інституту бізнесу і права, спеціальність 08.00.09.
 • Доктор економічних наук, професор Бутинець Тетяна Анатоліївна, провідний науковий співробітник Національної академії внутрішніх справ МВС України, спеціальність 08.00.09.
 • Доктор економічних наук, доцент Грицишен Димитрій Олександрович, в.о. декана факультету публічного управління та права Державного університету «Житомирська політехніка», спеціальність 08.00.09.
 • Доктор економічних наук, професор Жиглей Ірина Вікторівна, професор кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка», спеціальність 08.00.09.
 • Доктор економічних наук, професор Замула Ірина Валеріївна, професор кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка», спеціальність 08.00.09.
 • Доктор економічних наук, професор Легенчук Сергій Федорович, завідувач кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка», спеціальність 08.00.09.
 • Доктор економічних наук, професор Мороз Юлія Юзефівна, професор кафедри бухгалтерського обліку Державного університету «Житомирська політехніка», спеціальність 08.00.09.
 • Доктор економічних наук, доцент Осадча Ольга Олексіївна, доцент кафедри обліку і аудиту Національного університету водного господарства та природокористування, спеціальність 08.00.09.
 • Доктор економічних наук, професор Правдюк Наталія Леонідівна, завідувач кафедри бухгалтерського обліку Вінницького національного аграрного університету, спеціальність 08.00.09.
 • Доктор економічних наук, доцент Романчук Катерина Василівна, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Державного університету «Житомирська політехніка», спеціальність 08.00.09.
 • Доктор економічних наук, професор Свірко Світлана Володимирівна, професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування Державного університету «Житомирська політехніка», спеціальність 08.00.09.
 • Доктор економічних наук, доцент Тарасова Тетяна Олексіївна, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування Харківського державного університету харчування та торгівлі, спеціальність 08.00.09.
 • Доктор економічних наук, професор Тарасюк Галина Миколаївна, завідувач кафедри менеджменту і туризму Державного університету «Житомирська політехніка», спеціальність 08.00.09.
 • Доктор економічних наук, професор Чижевська Людмила Віталіївна, професор кафедри обліку і аудиту Державного університету «Житомирська політехніка», спеціальність 08.00.09.

Паспорт спеціальності

Затверджено
постановою президії ВАК України
від 14.12.2006 р. №31-06/11

08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)
 • Формула спеціальності:
  Наукова спеціальність, змістом якої є дослідження з методології, методики й організації бухгалтерського обліку, аналізу, ревізії та аудиту фінансово-господарської діяльності підприємств.
 • Напрями досліджень:
  1. Загальна теорія бухгалтерського обліку.
  2. Методологія й організація фінансового та управлінського обліку підприємств різних форм власності.
  3. Результати господарювання та собівартість продукції (робіт і послуг) підприємства: методологія і організація визначення, обліку та контролю.
  4. Побудова системи облікової інформації відповідно до міжнародних стандартів.
  5. Розроблення національних стандартів обліку та нормативів аудиту.
  6. Уніфікація бухгалтерського обліку, економічного аналізу, оперативного контролю, ревізії та аудиту в різних країнах.
  7. Звітність підприємства: джерела та методи формування даних (перевірка, обробка та оприлюднення).
  8. Теорія та методологія економічного аналізу.
  9. Методологія, методика й організація аналізу господарської діяльності підприємств різних форм власності.
  10. Методологія, методика й організація контролю фінансово-господарської діяльності підприємств.
  11. Стандарти та нормативи аудиту й аудиторської діяльності.
  12. Організація аудиторської діяльності: специфіка формування та функціонування аудиторських служб.
  13. Методологія й організація зовнішнього та внутрішнього аудиту на підприємствах: специфіка галузей економіки, замовники-користувачі, об'єкти перевірки, планування й організація проведення, вартість послуг, ефективність.
  14. Аудит фінансової звітності емітентів цінних паперів.
  15. Бухгалтерський облік, аналіз і контроль формування та використання активів, власного капіталу і зобов'язань.
  16. Бухгалтерський облік, аналіз і контроль витрат на виробництво.
  17. Обліково-аналітичні операції, їх стандартизація й уніфікація.
 • Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: економічні науки.

Статистика захистів

У 2009 році, згідно наказу Вищої атестаційної комісії України від 10 жовтня 2009 р. №62 в Державному університеті «Житомирська політехніка» створена спеціалізована вчена рада К 14.052.01 з правом ухвалення до розгляду і проведення захисту дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). За вісім місяців функціонування спеціалізованої Вченої ради К 14.052.01 захищено десять кандидатських дисертацій (таблиця 1).

Таблиця 1. Захищені дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) на засіданнях спеціалізованої вченої ради К 14.052.01
№ з/п ПІБ здобувача Тема дисертаційної роботи і дата захисту Науковий керівник
1 Дикий Анатолій Петрович Організація бухгалтерського обліку як інструмент забезпечення економічної безпеки підприємств (20.01.2010 р.) Євдокимов В.В., к.е.н., доц.
2 Юрківська Людмила Йосипівна Організація і методика економічного аналізу маркетингової діяльності підприємств – переробників сільськогосподарської продукції (20.01.2010 р.) Шигун М.М., д.е.н., доц.
3 Шиманська Катерина Володимирівна Бухгалтерський облік і контроль операцій з виконання колективного договору: організація і методика (23.02.2010 р.) Жиглей І.В., к.е.н., доц.
4 Травін Віталій Вікторович Бухгалтерський облік і система національних рахунків: напрями гармонізації (23.02.2010 р.) Шигун М.М., д.е.н., доц.
5 Боримська Катерина Павлівна Рахунки бухгалтерського обліку: теорія і практика (17.03.2010 р.) Давидюк Т.В., к.е.н., доц.
6 Вигівська Ірина Миколаївна Бухгалтерський облік діяльності підприємств в умовах ризику: організація та методика (17.03.2010 р.) Бутинець Т.А., к.е.н., доц.
7 Здреник Василь Степанович Бухгалтерський облік і контроль операцій з похідними фінансовими інструментами (28.04.2010 р.) Мошенський С.З., д.е.н., доц.
8 Кравченко Тетяна Вікторівна Аналіз соціально-економічної ефективності формування та виконання оборотного капіталу в управлінні підприємством (28.04.2010 р.) Норд Г.Л., к.е.н., доц.
9 Скакун Людмила Степанівна Бухгалтерський облік в умовах аутсорсингу (19.05.2010 р.) Жиглей І.В., к.е.н., доц.
10 Пастернак Ярослава Павлівна Бухгалтерський облік та аналіз затрат основної діяльності: організація і методика (19.05.2010 р.) Сопко В.В., д.е.н., проф.
11 Банасько Тетяна Миколаївна Бухгалтерський облік і контроль нематеріальних активів: оцінка та порядок відображення (23.06.2010 р.) Валуєв Б.І., д.е.н., проф.
12 Заячківська Оксана Василівна Бухгалтерський облік і контроль доходів і видатків бюджетних медичних закладів: організація і методика (23.06.2010 р.) Зубілевич С.Я., к.е.н., проф.

На підставі постанови президії ВАК України №46-06/5 від 1 липня 2010 р. в Державному університеті «Житомирська політехніка» створено спеціалізовану вчену раду Д 14.052.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) (табл. 2).

Таблиця 2. Захищені дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) на засіданнях спеціалізованої вченої ради Д 14.052.01
№ з/п ПІБ здобувача Тема дисертаційної роботи і дата захисту Науковий керівник (консультант)
1 Грицишен Димитрій Олександрович Ісламська модель бухгалтерського обліку в умовах глобалізації: напрями адаптації в Україні (06.10.2010 р.) Мошенський С.З., д.е.н., доц.
2 Філозоп Олег Володимирович Розвиток внутрішнього аудиту в Україні: організація і методика (06.10.2010 р.) Корінько М.Д., д.е.н., доц.
3 Довгаль Юрій Дмитрович Організація бухгалтерського обліку діяльності акціонерних товариств в умовах використання комп’ютерних технологій (20.10.2010 р.) Євдокимов В.В., к.е.н., доц.
4 Супрунова Ірина Валеріївна Розвиток оцінки в бухгалтерському обліку (20.10.2010 р.) Малюга Н.М., д.е.н., проф.
5 Брохун Наталія Степанівна Бухгалтерський облік як інструмент інформаційного забезпечення системи контролінг (17.11.2010 р.) Легенчук С.Ф., к.е.н., доц.
6 Семйон Вікторія Сергіївна Бухгалтерський облік необоротних активів в Україні та Угорщині: порівняльний аспект (17.11.2010 р.) Замула І.В., к.е.н., доц.
7 Семчук Інна Василівна Консолідована фінансова звітність групи підприємств: організаційно-методичні засади формування і контролю (15.12.2010 р.) Остап’юк Н.А., к.е.н., доц.
8 Ющак Жанна Миколаївна Бухгалтерський облік і контроль трансакційних витрат: теорія і методика (15.12.2010 р.) Бутинець Т.А., к.е.н., доц.
9 Мазуренко Ольга Миколаївна Бухгалтерський облік та аналіз загальновиробничих витрат: теорія, методика, організація (22.12.2010 р.) Куцик П.О., к.е.н., доц.
10 Замула Ірина Валеріївна Бухгалтерський облік екологічної діяльності: теорія та методологія (22.12.2010 р.)
На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
Малюга Н.М., д.е.н., проф.
11 Пилипенко Олексій Іванович Корпоративні права в системі бухгалтерського обліку: теорія, методологія, організація (26.01.2011 р.)
На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
Малюга Н.М., д.е.н., проф.
12 Гаргола Юрій Георгійович Аудиторські послуги в системі економіко-правового забезпечення господарської діяльності (26.01.2011 р.) Орлов І.В., к.е.н., проф.
13 Рудейчук Світлана Володимирівна Розвиток бухгалтерського обліку операцій з облігаціями (23.02.2011 р.) Орлов І.В., к.е.н., проф.
14 Кантаєва Ольга Володимирівна Бухгалтерський облік і аналіз інноваційної діяльності підприємств: організація і методологія (23.02.2011 р.)
На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
Валуєв Б.І., д.е.н., проф.
15 Пархоменко Валерій Миколайович Концепція розвитку бухгалтерського обліку, контролю і аналізу витрат на якість продукції (16.03.2011 р.)
На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
Бутинець Ф.Ф., д.е.н., проф.
16 Назаренко Тетяна Петрівна Бухгалтерський облік і аналіз маржинального доходу: теоретико-методичні засади (16.03.2011 р.) Орлов І.В., к.е.н., проф.
17 Орлов Ігор Віталійович Теорія та методологія бухгалтерського обліку і контролю зобов’язань суб’єктів господарювання (20.04.2011 р.)
На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
Бутинець Ф.Ф., д.е.н., проф.
18 Кузь Василь Іванович Облік формування фінансових результатів та розподілу прибутку в акціонерних товариствах (20.04.2011 р.) Жиглей І.В., к.е.н., проф.
19 Шеверя Ярослав Вікторович Фінансова звітність у системі інформаційного забезпечення прийняття рішень (18.05.2011 р.) Даньків Й.Я., к.е.н., проф.
20 Біляченко Олена Леонідівна Бухгалтерський облік і контроль операцій з програмним забезпеченням (18.05.2011 р.) Легенчук С.Ф., к.е.н., доц.
21 Бєлоусов Микита Олександрович Бухгалтерський облік і контроль руху статутного капіталу (08.06.2011 р.) Бутинець Ф.Ф., д.е.н., проф.
22 Євдокимов Віктор Валерійович Концепція інтегрованої системи бухгалтерського обліку: теорія, методологія, організація (08.06.2011 р.)
На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
Бутинець Ф.Ф., д.е.н., проф.
23 Федчишина Віоллета Віталіївна Облікове забезпечення експертного дослідження розрахунків з податку на додану вартість (15.06.2011 р.) Бутинець Ф.Ф., д.е.н., проф.
24 Чухліб Ольга Анатоліївна Облік і аналіз виробничих витрат в умовах бюджетування: теорія і практика (15.06.2011 р.) Лаговська О.А., к.е.н., доц.
25 Богданова Жанетта Анатоліївна Бухгалтерський облік і контроль туристичної діяльності (28.09.2011 р.) Майданевич П.М., к.е.н., доц.
26 Іваненко Валентина Олександрівна Облікове забезпечення формування та аналізу статистичної звітності з виробництва продукції промислових підприємств (28.09.2011 р.) Давидюк Т.В., к.е.н., доц.
27 Давидюк Тетяна Вікторівна Бухгалтерський облік в системі управління людським капіталом: теорія та методологія (26.10.2011 р.)
На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
Бутинець Ф.Ф., д.е.н., проф.
28 Боярський Юрій Іванович Бухгалтерський облік і контроль незавершеного виробництва в системі управління підприємством (26.10.2011 р.) Бутинець Ф.Ф., д.е.н., проф.
29 Легенчук Сергій Федорович Развитие теории и методологии бухгалтерского учета в условиях постиндустриальной экономики (27.10.2011 р.)
На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
Бутинець Ф.Ф., д.е.н., проф.
30 Бєлік Вадим Данилович Внутрішній контроль діяльності підприємства: організаційно-методичний підхід (27.10.2011 р.) Майданевич П.М., к.е.н., доц.
31 Гусак Людмила Вікторівна Бухгалтерський облік і контроль виробничих запасів: логістичний підхід (28.10.2011 р.) Лаговська О.А., к.е.н., доц.
32 Пархомчук Ольга Олексіївна Бухгалтерський облік і контроль операцій з резервами підприємства (28.10.2011 р.) Петренко Н.І., к.е.н., доц.
33 Городиський Микола Петрович Бухгалтерський облік і внутрішній контроль операцій за договорами підряду: організація та методика (21.12.2011 р.) Романчук К.В., к.е.н., доц.
34 Жиглей Ірина Вікторівна Бухгалтерський облік соціально відповідальної діяльності:теорія, методологія, організація (21.12.2011 р.)
На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
Бутинець Ф.Ф., д.е.н., проф.
35 Зеленіна Олена Олександрівна Бухгалтерський облік і аналіз формування та використання позикового капіталу (15.02.2012 р.) Чижевська Л.В., д.е.н., проф.
36 Заєць Ігор Володимирович Бухгалтерський облік і контроль як спосіб виявлення і попередження шахрайських операцій (15.02.2012 р.) Бутинець Т.А., к.е.н., доц.
37 Десяткіна Ірина Володимирівна Бухгалтерський облік і контроль витрат виробництва та обігу на підприємствах ресторанного господарства (16.02.2012 р.) Столяренко О.М., к.е.н., доц.
38 Чирка Дмитро Михайлович Бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті: теорія, організація і методика (16.02.2012 р.) Рабошук А.В., к.е.н., доц.
39 Варічева Руслана Вікторівна Бухгалтерський облік і аналіз формування та змін власного капіталу: організація й методика (14.03.2012 р.) Обнявко О.В., к.е.н., доц.
40 Венцель Віктор Тарасович Бухгалтерський облік і контроль експортно-імпортних операцій: теорія, методика, організація (14.03.2012 р.) Євдокимов В.В., д.е.н., доц.
41 Саух Ірина Василівна Бухгалтерський облік і контроль затрат на оплату праці в умовах ресурсозбереження (18.04.2012 р.) Петренко Н.І., к.е.н., доц.
42 Юхименко-Назарук Ірина Анатоліївна Бухгалтерський облік та контроль операцій з нерухомістю (18.04.2012 р.) Давидюк Т.В., д.е.н., доц.
43 Маценко Лілія Федорівна Бухгалтерський облік та контроль фактів господарського життя з невизначеними наслідками (23.05.2012 р.) Петренко Н.І., к.е.н., доц.
44 Юрчик Віра Іванівна Облікова політика підприємств малого бізнесу і оптимізація оподаткування (23.05.2012 р.) Ківачук В.С., к.е.н., доц.
45 Михальчишина Лариса Гаврилівна Бухгалтерський облік операцій з управління нерухомим майном (24.05.2012 р.) Петренко Н.І., к.е.н., доц.
46 Пономаренко Євгенія Броніславівна Бухгалтерський облік і контроль операцій з фінансовими інвестиціями: теорія і методика (24.05.2012 р.) Давидюк Т.В., д.е.н., доц.
47 Мороз Юлія Юзефівна Бухгалтерський облік та аналітичне забезпечення моніторингу економічного потенціалу підприємства (13.06.2012 р.)
На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
Малюга Н.М., д.е.н., проф.
48 Батіщева Надія Миколаївна Бухгалтерський облік діяльності професійних футбольних клубів: теорія і практика (13.06.2012 р.) Кантаєва О.В., д.е.н., доц.
49 Уллубієва Каріна Касумбеківна Бухгалтерський облік і контроль розрахунків за податком на додану вартість: організація та методика (26.09.2012 р.) Шигун М.М., д.е.н., проф.
50 Мейш Алла Василівна Звітність про фінансові результати діяльності суб’єктів господарювання: порядок формування та облікове забезпечення (26.09.2012 р.) Шевчук В.О., д.е.н., проф.
51 Борисейко Юлія Володимирівна Бухгалтерський облік і контроль доходів: податковий аспект (27.09.2012 р.) Остап’юк Н.А., к.е.н., доц.
52 Андрухів-Садовська Наталія Богданівна Бухгалтерський облік і контроль фінансування підприємств у спеціальних економічних зонах (27.09.2012 р.) Кундря-Висоцька О.П., к.е.н., доц.
53 Остап’юк Наталія Анатоліївна Розвиток теорії та методології бухгалтерського обліку інфляційних процесів в умовах постіндустріальної економіки (17.10.2012 р.)
На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
Бутинець Ф.Ф., д.е.н., проф.
54 Кучер Світлана Вікторівна Бухгалтерський облік і внутрішній контроль операцій з нарахування та сплати податку на прибуток (17.10.2012 р.) Олійник О.В., д.е.н., проф.
55 Лозинський Дмитро Леонідович Бухгалтерський облік витрат в системі податкових розрахунків: теорія і практика (21.11.2012 р.) Євдокимов В.В., д.е.н., проф.
56 Сливка Ярослава Василівна Бухгалтерський облік і аналіз операцій за розрахунками з покупцями та замовниками (21.11.2012 р.) Давидюк Т.В., д.е.н., доц.
57 Лаговська Олена Адамівна Розвиток бухгалтерського обліку та аналітичного забезпечення вартісно-орієнтованого управління: теорія, методологія, організація (19.12.2012 р.)
На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
Бутинець Ф.Ф., д.е.н., проф.
58 Затока Тетяна Вікторівна Бухгалтерський облік забезпечення виконання договірних зобов’язань: теорія і методика (19.12.2012 р.) Романчук К.В., к.е.н., доц.
59 Казарян Генріх Генріхович Бухгалтерський облік операцій з комерційного посередництва (агентських відносин) у сфері господарювання (27.02.2013) Скакун Л.С., к.е.н., доц.
60 Шевченко Любов Ярославівна Бухгалтерський облік та аналіз ресурсного потенціалу корпорацій (27.02.2013) Брадул О.М., д.е.н., проф.
61 Петренко Наталія Іванівна Бухгалтерський облік і контроль руху пасивів підприємства: теорія, методологія, організація (20.03.2013)
На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
Бутинець Ф.Ф., д.е.н., проф.
62 Боднар Ореста Володимирівна Бухгалтерський облік і внутрішній контроль процесу виробництва продукції: організація і методика (20.03.2013) Поліщук І.Р., к.е.н., доц.
63 Кирик Тетяна Василівна Бухгалтерський облік і контроль операцій з оренди комунального майна: організація та методика (21.03.2013) Боримська К.П., к.е.н., доц.
64 Пиріжок Стелла Євгеніївна Бухгалтерський облік і внутрішній контроль операцій з експлуатації та вибуття основних засобів (21.03.2013) Біляченко О.Л., к.е.н.
65 Зоріна Олена Анатоліївна Економічний аналіз діяльності акціонерних товариств в контексті сучасної теорії олігополії (24.04.2013)
На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
Чижевська Л.В., д.е.н., проф.
66 Осницька Наталія Анатоліївна Бухгалтерський облік і контроль операцій з давальницькою сировиною (24.04.2013) Остап’юк Н.А., д.е.н., доц.
67 Дроздова Олена Геннадіївна Бухгалтерський облік і контроль руху товарів: організація і методика (29.05.2013) Валуєв Б.І., д.е.н., проф.
68 Шипіна Світлана Борисівна Бухгалтерський облік і контроль фінансових результатів: теоретико-методичний аспект (29.05.2013) Брадул О.М., д.е.н., проф.
69 Михалків Алла Анатоліївна Бухгалтерський облік і внутрішній контроль операцій з тарою (19.06.2013) Панченко І.А., к.е.н., доц.
70 Снісар Олександр Олександрович Бухгалтерський облік і контроль операцій з паливно-мастильними матеріалами: організація та методика (19.06.2013) Малюга Н.М., д.е.н., проф.
71 Бондарчук Віталій Вікторович Бухгалтерський облік і аналіз операцій з нерухомістю в умовах трансформації відносин власності (27.03.2014) Жиглей І.В., д.е.н., доц.
72 Масловська Анна Юріївна Бухгалтерський облік та економічний аналіз оборотного немонетарного капіталу підприємства (27.03.2014) Легенчук С.Ф., д.е.н., проф.
73 Руденко Наталія Олександрівна Організація і методика обліку доходів та видатків спеціального фонду державних вищих навчальних закладів (29.05.2014) Норл Г.Л., к.е.н., доц.
74 Тарасенко Сергій Вікторович Бухгалтерський облік діяльності судноплавних компаній: організація і методика (29.05.2014) Євдокимов В.В., д.е.н., проф.
75 Мірошник Вікторії Валеріївни Бухгалтерський облік і внутрішній контроль витрат на збереження майна підприємства (30.05.2014) Чижевська Л.В., д.е.н., проф.
76 Ніколаєва Світлана Петрівна Бухгалтерський облік основної діяльності лізингових компаній (30.05.2014) Євдокимов В.В., д.е.н., проф.
77 Іванюта Олексій Володимирович Бухгалтерський облік і аналіз загальновиробничих витрат на великих промислових підприємствах (28.11.2014) Євдокимов В.В., д.е.н., проф.
78 Куришко Лілія Анатоліївна Бухгалтерський облік і контроль спільної діяльності без створення юридичної особи (28.11.2014) Легенчук С.Ф., д.е.н., проф.
79 Гойло Наталя Валеріївна Бухгалтерський облік і контроль стану внутрішньогрупових розрахунків на підприємствах: організація та методика (18.12.2014) Остап’юк Н.А., д.е.н., доц.
80 Кірейцева Ганна Вікторівна Бухгалтерський облік операцій з охорони атмосферного повітря (18.12.2014) Замула І.В., д.е.н., проф.
81 Кулікова Наталія Тарасівна Формування управлінської звітності в системі бухгалтерського обліку промислових підприємств (12.03.2015) Чижевська Л.В., д.е.н., проф.
82 Покиньчереда Віталій Володимирович Обліково-аналітичне забезпечення управління трудовими ресурсами на підприємствах олійно-жирової галузі України (12.03.2015) Правдюк Н.Л., д.е.н., проф.
83 Дика Олена Сергіївна Бухгалтерський облік і аудит діяльності ломбардів: організація і методика (09.04.2015) Олійник О.В., д.е.н., проф.
84 Шавурська Олена В’ячеславівна Бухгалтерський облік і контроль операцій з лісокористування на засадах стійкого розвитку (09.04.2015) Замула І.В., д.е.н., проф.
85 Грицак Оксана Степанівна Бухгалтерський облік та внутрішній аудит операцій застави (02.07.2015) Озеран А.В., к.е.н., доц.
86 Клименко Ігор Віталійович Бухгалтерський облік та аналіз автотранспортних послуг в умовах лізингу (02.07.2015) Олійник О.В., д.е.н., проф.
87 Лисюк Альона Василівна Організація і методика бухгалтерського обліку операцій з рекламними продуктами (01.10.2015) Романчук К.В., д.е.н., доц.
88 Чала Ірина Іларіонівна Бухгалтерський облік та аудит операцій з немонетарними оборотними активами в контексті положень теорії раціональних очікувань (01.10.2015) Жиглей І.В., д.е.н., проф.
89 Вольська Катерина Олександрівна Розвиток документування в бухгалтерському обліку: процесний підхід (02.10.2015) Легенчук С.Ф., д.е.н., проф.
90 Мулик Ярославна Ігорівна Обліково-аналітичне забезпечення фінансової безпеки підприємств (02.10.2015) Правдюк Н.Л., д.е.н., проф.
91 Ксендзук Валентина Віталіївна Бухгалтерський облік та аналіз операцій хеджування валютних ризиків (27.10.2015) Олійник О.В., д.е.н., проф.
92 Макарович Вікторія Костянтинівна Обліково-аналітичне забезпечення управління ризиками факторингового бізнесу (27.10.2015) Вигівська І.М., к.е.н., доц.
93 Берляк Галина Валеріївна Обліково-аналітичне забезпечення інвестиційної безпеки підприємств (28.10.2015) Лаговська О.А., д.е.н., проф.
94 Бичкова Олена Василівна Бухгалтерський облік і аудит в управлінні екологічною діяльністю вуглевидобувних підприємств (28.10.2015) Гавриленко В.А., д.е.н., проф.
95 Височан Олег Степанович Розвиток теорії та методології обліку у суб’єктів туристичної діяльності (29.10.2015)
На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
96 Яковець Ганна Юріївна Обліково-аналітичне забезпечення управління венчурним фінансуванням інноваційних підприємств (29.10.2015) Легенчук С.Ф., д.е.н., проф.
97 Янчев Андрій Володимирович Організаційно-методологічні положення електронного документування в системі бухгалтерського обліку (30.10.2015)
На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
Крутова А.С., д.е.н., проф.
98 Грицишен Димитрій Оександрович Обліково-аналітичне забезпечення управління економіко-екологічною безпекою підприємств (31.03.2016)
На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
Євдокимов В.В., д.е.н., проф.
99 Мельник Тетяна Юріївна Обліково-аналітичне забезпечення контролювання фінансових результатів підприємств (31.03.2016) Мороз Ю.Ю., д.е.н., проф.
100 Дріга Ольга Павлівна Обліково-аналітичне забезпечення управління сек’юритизацією активів (27.04.2016) Петрук О.М., д.е.н., проф.
101 Момонт Тетяна Василівна Методика та організація бухгалтерського обліку в умовах диверсифікації діяльності суб’єктів туристичної індустрії (27.04.2016) Саух І.В., к.е.н., доц.
102 Сивак Олена Борисівна Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами на надання благодійної допомоги як елементом соціального капіталу підприємства (29.06.2016) Жиглей І.В., д.е.н., проф.
103 Шкабрій Наталя Олегівна Аудит операцій з придбання запасів за договором купівлі-продажу (29.06.2016) Корінько М.Д., д.е.н., проф.
104 Левіна Марія Вікторівна Облік і внутрішній контроль трансакційних витрат підприємств готельного господарства (09.11.2016) Нестеренко О.О., к.е.н., доц.
105 Якименко Марія Володимирівна Бухгалтерський облік формування фінансових результатів в умовах ризик-орієнтованого управління (09.11.2016) Лаговська О.А., д.е.н., проф.
106 Мельниченко Олександр Віталійович Організація і методологія аналізу і аудиту електронних грошей в банках (10.11.2016)
На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
Петрук О.М., д.е.н., проф.
107 Баришнікова Олена Миколаївна Формування, облікове забезпечення та верифікація звітності сталого розвитку підприємства (27.01.2017 р.) Грицишен Д.О., д.е.н., доц.
108 Заводовська Лілія Анатоліївна Бухгалтерський облік і аналіз операцій зі створення та впровадження інноваційних банківських продуктів (27.01.2017 р.) Саух І.В., к.е.н., доц.
109 Самчик Максим Юрійович Бухгалтерський облік та внутрішній аудит витрат на ремонт основних засобів підприємств (07.02.2017 р.) Грицишен Д.О., д.е.н., доц.
110 Титикало Володимир Сергійович Трансформація фінансової звітності бюджетних установ відповідно до МСБОДС (07.02.2017 р.) Свірко С.В., д.е.н., проф.
111 Макурін Андрій Андрійович Бухгалтерський облік і внутрішній аудит витрат на утримання та поліпшення основних засобів на вуглевидобувних підприємствах (28.04.2017 р.) Петрук О.М., д.е.н., проф.
112 Чернін Олександр Якович Бухгалтерський облік і контроль товарів підприємства (28.04.2017 р.) Корінько М.Д., д.е.н., проф.
113 Осадча Тетяна Станіславівна Бухгалтерський облік та аналіз ренти: теорія і методологія (30.05.2017 р.)
На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
Бардаш С.В., д.е.н., проф.
114 Виговський Володимир Георгійович Розвиток аналітичного забезпечення оцінки кредитоспроможності суб’єктів господарювання (19.09.2017 р.) Петрук О.М., д.е.н., проф.
115 Поляк Катерина Юріївна Бухгалтерський облік та економічний аналіз наслідків надзвичайних ситуацій (19.09.2017 р.) Грицишен Д.О., д.е.н., доц.
116 Самчук Катерина Іванівна Бухгалтерський облік витрат на персонал (29.09.2017 р.) Євдокимов В.В., д.е.н., проф.
117 Семенець Анна Павлівна Бухгалтерський облік та контроль електронних грошей: організація і методика Шиманська К.В., к.е.н., доц.
118 Кулик Вікторія Анатоліївна Бухгалтерський облік діяльності підприємств електронного бізнесу: теорія, методологія та організація (19.10.2017 р.)
На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
Чижевська Л.В., д.е.н., проф.
119 Лукан Олександра Михайлівна Облік і аналіз витрат маркетингової діяльності (19.10.2017 р.) Василюк М.М., к.е.н, доц.
120 Саух Ірина Василівна Стратегічний аналіз фінансового потенціалу туристичного підприємства: теорія, методологія, організація Петрук О.М., д.е.н., проф.
121 Юхименко-Назарук Ірина Анатоліївна Розвиток теорії та методології бухгалтерського обліку в контексті неоінституційної теорії Петрук О.М., д.е.н., проф.
122 Макаренко Інна Олександрівна Конвергентна стейкхолдерська модель обліку, звітності та аудиту в умовах сталого розвитку Васильева Т.А., д.е.н., проф.
123 Дзюбенко Олег Миколайович Економічний аналіз фінансового потенціалу лісогосподарських підприємств Євдокимов В.В., д.е.н., проф.
124 Усатенко Ольга Вікторівна Бухгалтерський облік і аналіз венчурної діяльності Легенчук С.Ф., д.е.н., проф.
125 Лисичко Андріяна Михайлівна Економічний аналіз лісогосподарської діяльності Євдокимов В.В., д.е.н., проф.
126 Плахтій Тетяна Федорівна Розвиток теорії і методології обліку на основі якісного підходу Правдюк Н.Л., д.е.н., проф.
127 Горай Олег Станіславович Бухгалтерський облік наслідків бойових дій та окупацій державних територій Грицишен Д.О., д.е.н., доц.
128 Ізмайлов Ярослав Олексійович Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності підприємств в умовах інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України (19.09.2018 р.)
На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
Свірко С.В., д.е.н., проф.
129 Абасов Віталій Акімович Аудит ефективності використання ресурсів підприємства (19.09.2018 р.) Кузьмінський Ю.А., д.е.н., проф.
130 Іванков Володимир Миколайович Управлінський облік інноваційної діяльності підприємств (27.09.2018 р.) Кузьмінський Ю.А., д.е.н., проф.
131 Романенко Світлана Вікторівна Облік і контроль операцій з акредитивами в системі міжнародних розрахунків суб’єктів господарювання (27.09.2018 р.) Чижевська Л.В., д.е.н., проф.
132 Ляхович Галина Іванівна Розвиток організації бухгалтерського обліку на засадах аутсорсингу (28.09.2018 р.)
На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
Легенчук С.Ф., д.е.н., проф.

Нормативно правова база

 • ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання» прийнятий Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 22.06.2015 р. №61
 • Тимчасове положення Про заходи щодо недопущення академічного плагіату в Державному університеті «Житомирська політехніка»;
 • Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій (Бюлетень ВАК України, №9-10, 2011 р.);
 • 19.08.2015 р. внесено зміни до Порядку присудження наукових ступенів (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. №423 із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. №1197, від 12 вересня 2011 р. №955, від 24 липня 2013 р. №567, від 19 серпня 2015 р. №656);
 • Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (затверджено Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 р. №1059);
 • Положення про спеціалізовану вчену раду (затверджено Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 р. №1059);
 • 07.06.2012 р. внесено зміни до Положення про експертну раду з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;
 • Порядок формування Переліку наукових фахових видань України, затверджений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1111 від 17.10.2012 р.;
 • Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, затверджений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1112 від 17.10.2012 р.;
 • Вимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора наук затверджений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1112 від 17.10.2012 р.
 • Зразки оформлення бібліографічних посилань в наукових роботах відповідно до дев’яти основних міжнародних стилів (за рекомендаціями науково-технічної бібліотеки НТУУ "КПІ"):
 • Вимоги до оформлення дисертації від 12.01.2017 р. за №40 (зареєстрованов Міністерстві юстиції України 03 лютого 2017 р. за №155/30023)

Новини

До уваги здобувачів наукового ступеню кандидата (доктора) економічних наук! Від 01.07.2016 р. набув чинності національний стандарт ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання (розроблено вперше).


До уваги здобувачів наукового ступеню кандидата (доктора) економічних наук! Затверджено нові Вимоги до оформлення дисертації від 12.01.2017 р. за № 40 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2017 р. за № 155/30023).


Через погіршення ситуації з COVID-19, віднесенням Житомирської області до «червоної» зони карантину та встановленими відповідними обмеженнями, заплановані на цей період засідання спеціалізованої вченої ради Д 14.052.01 переносяться на більш пізній термін.

23 квітня 2021 р. в конференц-залі (2-й поверх) Державного університету «Житомирська політехніка» відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 14.052.01.

Порядок денний:

 • 11:00 – захист кандидатської дисертації Клименко Яни Василівни на тему: "Облік і аудит операцій з пов’язаними особами". Спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).
 • 14:00 – захист кандидатської дисертації Паршакова Валерія Миколайовича на тему: "Аудит діяльності підприємств з видобування граніту". Спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

Автореферати здобувачів наукових ступенів

Дисертації здобувачів наукових ступенів

Відгуки офіційних опонентів

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінет: 102 (голова ради), 218, 331 (секретар ради)
Телефон: +38 (0412) 24-09-91
E-mail: petruk6@gmail.com (голова ради), lagovskaya1@meta.ua (секретар ради)