Спеціалізована вчена рада К 14.052.03

Загальна інформація

На підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (наказ №1428 від 15 листопада 2019 р.) в Державному університеті «Житомирська політехніка» створено спеціалізовану вчену раду К 14.052.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного управління».

Голова спеціалізованої вченої ради – доктор наук з державного управління, доцент Антонов Андрій В’ячеславович, професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, спеціальність 25.00.02.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор наук з державного управління, професор, Драган Іван Олександрович, завідувач кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, спеціальність 25.00.02.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради – кандидат наук з державного управління, Сергієнко Лариса Василівна, доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, спеціальність 25.00.02.

Склад спеціалізованої вченої ради

 • Голова ради: Антонов Андрій Вячеславович, д.н.д.у., доцент, професор кафедри, Державний університет «Житомирська політехніка», спеціальність 25.00.02.
 • Заступник голови: Драган Іван Олександрович, д.н.д.у., старший науковий співробітник, завідувач кафедри, Державний університет «Житомирська політехніка», спеціальність 25.00.02.
 • Вчений секретар: Сергієнко Лариса Василівна, к.н.д.у., доцент кафедри, Державний університет «Житомирська політехніка», спеціальність 25.00.02.
 • Абрамова Дарія Сергіївна, к.н.д.у., науковий співробітник кафедри, Державний університет «Житомирська політехніка», спеціальність 25.00.02;
 • Васильєва Наталія Вікторівна, д.н.д.у., доцент, професор кафедри, Національна академія державного управління при Президентові України, спеціальність 25.00.02;
 • Гриджук Ірина Анатоліївна, к.н.д.у., доцент, доцент кафедри, Національний університет «Києво-Могилянська академія», спеціальність 25.00.02;
 • Дацій Надія Василівна, д.н.д.у., професор, професор кафедри, Житомирський національний агроекологічний університет, спеціальність 25.00.02;
 • Джумагельдієва Гульнара Джумадурдіївна, д.ю.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Державний університет «Житомирська політехніка», спеціальність 25.00.02;
 • Загурська-Антонюк Вікторія Францівна, к.п.н., доцент, доцент кафедри, Державний університет «Житомирська політехніка», спеціальність 25.00.02;
 • Іванюта Вікторія Вікторівна, к.н.д.у., науковий співробітник кафедри, Державний університет «Житомирська політехніка», спеціальність 25.00.02;
 • Мошенський Сергій Захарович, д.е.н., професор, професор кафедри, Державний університет «Житомирська політехніка», спеціальність 25.00.02;
 • Нонік Валерій Вікторович, д.н.д.у., проректор з науково-педагогічної роботи, юридичних та соціальних питань, Державний університет «Житомирська політехніка», спеціальність 25.00.02;
 • Орлова Наталія Сергіївна, д.н.д.у., професор, професор кафедри, Київський національний торговельно-економічний університет, спеціальність 25.00.02;
 • Самойлова Ірина Іванівна, к.н.д.у., завідувач відділу, Університет державної фіскальної служби України, спеціальність 25.00.02;
 • Шпак Юрій Валерійович, д.н.д.у., доцент, професор кафедри, Державний університет «Житомирська політехніка», спеціальність 25.00.02.

Паспорт спеціальності

Затверджено
Постанова президії ВАК України
від 15.05.2002 р. №17-11/5

25.00.02 – Механізми державного управління
 • Формула спеціальності:
  Змістом спеціальності є теоретико-методологічне обґрунтування механізмів державного управління, адміністративно-організаційних напрямів державотворення, функцій. Структури, повноважень та особливостей органів державної влади усіх рівнів.
 • Напрями досліджень:
  1. теоретико-методологічні засади розроблення та функціонування механізмів державного управління: категорії, закономірності, принципи, методи, концепції, моделі, системи, класифікація;
  2. цілі, завдання, функції держави, стратегії її розвитку як чинники формування та функціонування механізмів державного управління;
  3. організаційний, правовий, ресурсний та інші види механізмів державного управління;
  4. формування та реалізація державної політики у сферах державного, регіонального та галузевого управління та інших сферах суспільного життя;
  5. цільові, функціональні, організаційні та інші складові механізмів державного управління на центральному, регіональному, галузевому рівнях, в різних сферах суспільного життя;
  6. інституціональні, економічні, соціальні, історичні та інші засади адміністративно-територіального устрою держави і регіонів;
  7. державне регулювання розвитку країни, регіону, галузі; програми та механізми їх реалізації;
  8. закономірності, принципи, концепції, моделі та тенденції розвитку державного управління на регіональному рівні;
  9. співробітництво в сфері міждержавного регіонального управління, адаптація міжнародних, зокрема європейських, норм і стандартів;
  10. система та структура центральних і місцевих органів державної влади та їх апаратів, їх класифікація;
  11. органи державної влади та їх статус: цілі, завдання, функції, структури, організаційні відносини, їх удосконалення;
  12. стратегічне управління, планування та цільове програмування в діяльності органів державної влади; державні послуги: сутність, категорії, класифікація, стандартизація, ресурсне забезпечення;
  13. результативність та ефективність функціонування суб’єктів та механізмів державного управління;
  14. моніторинг і контроль в системі державного управління; його види, методи, технології;
  15. державне управління на засадах сучасних моделей якості діяльності; адміністративний аудит в державному управлінні;
  16. механізми державного регулювання окремих галузей і сфер суспільного життя та їх удосконалення;
  17. управління та регулювання діяльності органів та установ державної влади: аналіз, моделювання й оптимізація;
  18. взаємовідносини та взаємодія з громадськістю в системі державного управління;
  19. інформаційні технології та інформаційне забезпечення в системах державного управління.
 • Галузі, з яких присуджується науковий ступінь: державне управління.

Статистика захистів

Нормативно правова база

 • ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання» прийнятий Наказом ДП «УкрНДНЦ» від 22.06.2015 р. №61
 • Тимчасове положення Про заходи щодо недопущення академічного плагіату в Державному університеті «Житомирська політехніка»;
 • Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій (Бюлетень ВАК України, №9-10, 2011 р.);
 • 19.08.2015 р. внесено зміни до Порядку присудження наукових ступенів (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. №423 із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. №1197, від 12 вересня 2011 р. №955, від 24 липня 2013 р. №567, від 19 серпня 2015 р. №656);
 • Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (затверджено Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 р. №1059);
 • Положення про спеціалізовану вчену раду (затверджено Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 р. №1059);
 • 07.06.2012 р. внесено зміни до Положення про експертну раду з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;
 • Порядок формування Переліку наукових фахових видань України, затверджений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1111 від 17.10.2012 р.;
 • Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, затверджений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1112 від 17.10.2012 р.;
 • Вимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора наук затверджений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1112 від 17.10.2012 р.
 • Зразки оформлення бібліографічних посилань в наукових роботах відповідно до дев’яти основних міжнародних стилів (за рекомендаціями науково-технічної бібліотеки НТУУ "КПІ"):
 • Вимоги до оформлення дисертації від 12.01.2017 р. за №40 (зареєстрованов Міністерстві юстиції України 03 лютого 2017 р. за №155/30023)

Новини

13 квітня 2021 р. в конференц-залі (2-й поверх) Державного університету «Житомирська політехніка» відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 14.052.03.

Порядок денний:

 • 11:00 – захист кандидатської дисертації Криничка Фелікса Романовича на тему: "Державна політика в сфері громадського здоров’я: механізми формування та реалізації". Спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління.
 • 14:00 – захист кандидатської дисертації Малігон Юлії Михайлівни на тему: "Механізми формування та реалізації державної кадрової політики в сфері охорони здоров’я". Спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління.

Автореферати здобувачів наукових ступенів

Дисертації здобувачів наукових ступенів

Відгуки офіційних опонентів

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінет: 333 (голова ради), 333 (секретар ради)
Телефон: +38 (0412) 24-09-91
E-mail: sergiienko.lv@gmail.com (секретар ради)