Положення про порядок присвоєння звання «Почесний доктор Житомирського державного технологічного університету»

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом ректора № 174а
від 28.05.2013 р.
ПРИЙНЯТО
на засіданні Вченої ради
27.05.2013 р., протокол № 9

Дане Положення регламентує порядок присвоєння звання «Почесний доктор Житомирського державного технологічного університету».

 1. Дане положення регламентує присвоєння звання почесного доктора Житомирського державного технологічного університету (надалі – Університет). Положення розроблене згідно зі Статутом Університету з урахуванням досвіду зарубіжних і вітчизняних університетів.
 2. Звання «Почесний доктор Житомирського державного технологічного університету» може бути присвоєно:
  • визнаному в світі вченому, який сприяв заснуванню нового напряму наукових досліджень;
  • відомому в Україні державному чи громадському діячу, діяльність якого спрямована на розвиток науки та освіти, що сприяла зростанню престижу Університету та підготовці науковців у відповідній галузі;
  • меценату, допомога якого є значним внеском в розвиток матеріальної бази і підвищення престижу Університету;
  • організатору вищої освіти – керівнику або представнику міжнародної організації, вітчизняного чи зарубіжного університетів, міністерств чи відомств, а також державних установ та корпорацій – замовників інтелектуальних послуг, які сприяли значному зростанню престижу Університету.
 3. Обговорення та рекомендація Вченій раді Університету кандидатур на присвоєння звання «Почесний доктор Житомирського державного технологічного університету» здійснюють вчені ради факультетів, інститутів. Рішення щодо висунення кандидатури приймається шляхом таємного голосування і вважається прийнятим, якщо на засіданні вченої ради факультету, інституту присутні щонайменше дві третини його загального складу і за кандидатуру проголосували щонайменше три четверті від членів ради, що брали участь у голосуванні.
 4. В окремих випадках Ректору університету надається право безпосередньо рекомендувати Вченій раді університету кандидатури щодо присвоєння почесного звання «Почесний доктор Житомирського державного технологічного університету».
 5. Рішення про присвоєння звання «Почесний доктор Житомирського державного технологічного університету» приймає Вчена рада Університету простою більшістю голосів.
 6. Рішення Вченої ради університету щодо присвоєння почесних звань затверджуються наказом Ректора Університету.
 7. Особам, яким присвоєне звання «Почесний доктор Житомирського державного технологічного університету», вручається диплом, пам’ятний символ (знак) Університету та академічна мантія. Вручення диплома та мантії відбувається урочисто на розширеному засіданні Вченої ради або на Конференції трудового колективу Університету. Лауреату звання «Почесний доктор Житомирського державного технологічного університету» надається слово для інавгураційної промови.
 8. Особа, якій присвоєно звання «Почесний доктор Житомирського державного технологічного університету», має право брати участь у засіданні Вченої ради Університету та вчених рад факультетів чи інститутів, виступати перед науково-педагогічними працівниками і студентами ЖДТУ з доповідями, публікувати свої праці в наукових виданнях Університету, брати участь в урочистих заходах ЖДТУ.
 9. Університет гарантує особі, якій присвоєно звання «Почесний доктор Житомирського державного технологічного університету», один раз на рік брати на себе витрати, пов’язані з організаційним забезпеченням офіційного візиту (перебування) даної особи до (у) ЖДТУ для участі в наукових та урочистих заходах.
 10. Коротка довідка про відзначених осіб та їх фотокартки подаються в Книзі історії Університету, яка зберігається в музеї. Інформація про присвоєння звання «Почесний доктор» розміщується на офіційному сайті Університету і у інших загально-університетських засобах масової інформації.