Положення про Почесного професора ЖДТУ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом ректора № 174а
від 28.05.2013 р.
ПРИЙНЯТО
на засіданні Вченої ради
27.05.2013 р., протокол № 9

 1. Звання “Почесний професор ЖДТУ” є нагородою за багаторічну сумлінну працю; зразкове виконання службових обов’язків, особистий внесок в економічну, науково-технічну, соціально-культурну, громадську та інші сфери діяльності, та заслуги у сприянні розвитку Житомирського державного технологічного університету.
 2. Звання “Почесний професор ЖДТУ” присвоюється докторам наук, професорам з числа керівного, викладацького та наукового складу університету за особливі заслуги в роботі з підготовки висококваліфікованих кадрів для Житомирського державного технологічного університету, подальшого розвитку теорії і практики технічної та обліково-економічної справи, підготовці наукових та науково-педагогічних кадрів, створення та удосконалення техніки та технології, підвищення ефективності її використання, розвитку навчально-лабораторної, науково-дослідницької та експериментальної бази університету, розробки підручників та впровадження нових технологій навчання.
 3. Звання “Почесний професор ЖДТУ” присвоюється також викладацькому та науковому складу, а також фахівцям інших ВНЗ, які зробили вагомий внесок в освіту та науку за профілем діяльності Житомирського державного технологічного університету.
 4. Звання “Почесний професор ЖДТУ” присвоюється докторам наук, професорам ВНЗ України та зарубіжних країн за досягнення у праці та особистий внесок в одну чи кілька сфер діяльності, зазначених у п.п. 1, 2 цього Положення.
 5. Рішення про присвоєння звання “Почесний професор ЖДТУ” приймається Вченою радою університету і затверджується наказом ректора, на підставі якого видається атестат Почесного професора ЖДТУ.
 6. Здобувачами звання “Почесний професор ЖДТУ” можуть бути особи, які мають вчене звання професора та науковий ступінь доктора наук, стаж науково-педагогічної роботи не менше 15-ти років, друковані наукові та навчально-методичні роботи (не менше 100 праць), а також є керівниками наукових (науково-педагогічних) шкіл та підготували не менш 10-ти осіб, які захистили кандидатські та докторські дисертації.
 7. Якщо здобувач звання “Почесний професор ЖДТУ” працює у визначеному в п. 2 науковому напрямі в іншому ВНЗ, іншій країні, йому може бути присвоєне звання “Почесний професор ЖДТУ” за значний внесок у розвиток наукової та науково-педагогічної діяльності Житомирського державного технологічного університету.
 8. Здобувачі з числа викладацького складу ЖДТУ, крім вказаного у п. 6, повинні:
  • мати не менш однієї, особисто розробленої нової навчальної дисципліни (курсу); не менш двох підручників або монографій;
  • підготувати не менше 5 студентів, які під керівництвом здобувача були визнані у конкурсах на кращу наукову працю серед студентів вищих навчальних закладів;
  • постійно приймати активну участь у науково-дослідницькій роботі з проблем науки і техніки.
 9. Особи, яким присвоєно звання “Почесний професор ЖДТУ”, незалежно від того, продовжують вони працювати в університеті, працюють в іншому вищому навчальному закладі, чи знаходяться на пенсії, мають право:
  • брати участь у:
   • роботі наукових, науково-методичних конференцій і семінарів;
   • науковій роботі університету та навчально-виховному процесі;
   • обговоренні на Вченій раді ЖДТУ питань навчально-методичної і наукової роботи, підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів;
   • роботі дисертаційних рад (із правом дорадчого голосу, якщо здобувач не є членом ради);
   • конкурсах на кращі наукові праці, виконані викладацьким і науковим складом ВНЗ;
  • користуватися бібліотеками, навчально-лабораторною, науково-дослідницькою та експериментальною базами університету;
  • публікувати у виданнях університету свої наукові й методичні праці, присвячені проблемам удосконалення освіти, розвитку науки і техніки, а також іншим питанням в інтересах діяльності університету, виступати рецензентами наукових праць;
  • здійснювати наукове консультування докторантів, керівництво роботою аспірантів та здобувачів наукових ступенів;
  • бути представленими до нагородження преміями Міністерства освіти і науки України за досягнення в навчально-виховній, методичній та науковій роботі.
 10. Подавати клопотання про присвоєння звання “Почесний професор ЖДТУ” має право ректорат університету, вчені ради факультетів, кафедри та науково-дослідницькі підрозділи університету. Висуванню здобувача повинно передувати широке обговорення відповідності його кандидатури до встановлених вимог.
 11. У поданні про присвоєння звання зазначаються конкретні досягнення у сфері науки, освіти та інших сферах діяльності.
  Клопотання подається для розгляду до Вченої ради університету. У клопотанні повинні розкриватися наступні питання:
  • прізвище, ім’я, по батькові та рік народження здобувача;
  • який ВНЗ закінчив здобувач та коли;
  • час захисту докторської дисертації;
  • дата присвоєння вченого звання професора;
  • стаж науково-педагогічної роботи.
  Для науковців ЖДТУ, крім того:
  • перелік обійманих раніше науково-педагогічних посад із зазначенням термінів їх заміщення;
  • участь у навчально-виховному процесі університету: назва навчальних дисциплін (курсів), які викладав (викладає) здобувач, його річне навчальне навантаження. Назви навчальних дисциплін (курсів), розроблених здобувачем, із зазначенням року введення їх до навчального процесу;
  • участь у методичному забезпеченні навчального процесу: назви підручників, оригінальних навчальних посібників із зазначенням року їх видання, обсягу в друкованих аркушах та співавторів;
  • участь у науково-дослідницькій роботі: кількість та назви (шифри) виконаних науково-дослідних робіт із зазначенням року їх розробки, обсягу в друкованих аркушах і співавторів. Кількість опублікованих наукових праць, патентів;
  • участь у підготовці науково-педагогічних кадрів: кількість учнів здобувача, які захистили кандидатські та докторські дисертації, участь у роботі дисертаційних й експертних рад;
  • сприяння відкриттю і відкриття нових спеціальностей, кафедр, факультетів, інститутів ЖДТУ;
  • участь у розвитку навчально-лабораторної, науково-дослідницької та експериментальної бази ВНЗ;
  • участь у роботі академій наук, наукових та професійних організацій, вчених та науково-методичних рад;
  • почесні звання, премії та інші дані, які характеризують особистість здобувача.
 12. Рішення Вченої ради університету з питання присвоєння здобувачу звання “Почесний професор ЖДТУ” вважається позитивним, якщо за результатами відкритого голосування за нього проголосувало не менш двох третин членів Вченої ради, які брали участь у засіданні.
 13. Особа, якій присвоєно звання “Почесний професор ЖДТУ”, за рішенням Вченої ради університету може бути позбавлена цього звання. Відповідно до рішення Вченої ради університету з цього питання видається наказ ректора, який оголошується особі, позбавленої звання.
 14. Особи іноземних держав, яким присвоєно звання “Почесний професор ЖДТУ”, мають право на оплату два рази на рік витрат на проїзд до університету.
 15. Атестат є книжкою розміром 11 x 16 см, виготовленою з ледерину кольору “бордо”. На лицьовому боці книжки рельєфно виштампувані слова “АТЕСТАТ ПОЧЕСНОГО ПРОФЕСОРА”. Текст бланку атестата надрукований на цупкому аркуші паперу та наклеєний на правий внутрішній бік книжки. На чистому аркуші, наклеєному на лівий внутрішній бік книжки, наноситься зображення символіки університету.
 16. Заповнення бланків атестатів здійснюється відповідно до встановленого тексту, від руки, каліграфічним почерком, тушшю чорного кольору.
 17. Атестат підписується ректором університету та секретарем Вченої ради. У зазначеному місці атестата ставиться гербова печатка університету.
  До атестату додається пам’ятний знак.
 18. Атестат вручається на засіданні Вченої ради ЖДТУ або урочистих зборах трудового колективу університету.