Навчально-методичний відділ

Завідувач відділу

Ірина Михайлівна Царук
Ірина Михайлівна Царук

Начальник навчально-методичного відділу ЖДТУ, к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування.

У 2000 р. закінчила Інститут підприємництва та сучасних технологій за спеціальністю «Фінанси та кредит».

У вересні 2010 р. захистила дисертацію на тему: «Економічні передумови формування соціальної сфери регіону в умовах ринкових трансформацій».

Викладає такі дисципліни: «Розміщення продуктивних сил та регіоналістика», «Управління регіональним розвитком», «Фінансовий менеджмент».

Науково-педагогічний стаж, 15 років.

Сфера наукових інтересів - проблеми регіональної економіки, державні фінанси.

Контакти кабінет 217; телефон: +38 (0412) 24-19-48

Інформація про відділ

Анатолій Дмитрович Балюк

Анатолій Дмитрович Балюк

Формування окремих структурних підрозділів, завданням яких була організація навчального процесу та її методичний супровід розпочалося в 1975 році у зв’язку з формуванням на базі Житомирського загальнотехнічного факультету КПІ Житомирського філіалу Київського політехнічного інституту (наказ Міністерства вищої освіти УРСР №192 – 1 від 26 листопада 1974 року). Поява трьох факультетів, зростання числа кафедр викликали необхідність у координації навчальної роботи. Її очолив заступник директора Житомирського філіалу КПІ старший викладач пізніше доцент, кандидат технічних наук Балюк Анатолій Дмитрович. Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 квітня 1994 року на базі Житомирського філіалу КПІ був створений Житомирський інженерно-технологічний інститут. Загальне керівництво навчальним процесом в інституті здійснював Перший проректор ЖІТІ доцент, кандидат технічних наук Мельничук Петро Петрович (нині почесний ректор ЖДТУ, професор, доктор технічних наук). Організаційне та методичне забезпечення навчального процесу здійснював навчальний відділ під безпосереднім керівництвом заступника проректора з навчально-виховної роботи старшого викладача Виговського Георгія Миколайовича (нині проректор ЖДТУ з науково-педагогічної роботи, доцент, кандидат технічних наук). З 2000 року навчальну роботу в Житомирському інженерно-технологічному інституті очолив проректор з навчальної роботи доцент, кандидат технічних наук Виговський Георгій Миколайович.

Дмитро Єгорович Плечистий

Дмитро Єгорович Плечистий

В 2002 році Житомирський державний інженерно-технологічний інститут проходив акредитацію і, відповідно до рішення ДАК від 15 жовтня 2002 р. (протокол № 41), був визнаний акредитованим за статусом вищого навчального закладу освіти ІV (четвертого) рівня. Спираючись на рішенні Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України Кабінет Міністрів України, своїм розпорядженням від 17 березня 2003 року №149, реорганізував Житомирський інженерно-технологічний інститут у Житомирський державний технологічний університет. Розбудова навчального процесу в ЖДТУ та структурні зміни, які відбувалися на той час в системі вищої освіти в Україні викликали необхідність створення в 2003 році нового структурного підрозділу університету – навчально-методичного управління, положення про яке було затверджене Вченою радою ЖДТУ 1 грудня 2003 року (протокол №7). Керівником НМУ був призначений досвідчений методист і організатор навчального процесу доцент Плечистий Дмитро Єгорович (1939 – 2005). Саме під його керівництвом в університеті розпочалося впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу. За поданням НМУ Вчена рада університету 29 червня 2005 року (протокол №10) затвердила та ввела в дію “Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Житомирському державному університеті”, що стало поштовхом до корінних змін в організації навчальної діяльності закладу. З 2006-2016 роки навчально-методичним управлінням керувала доцент, кандидат біологічних наук Шелест Зоя Михайлівна.

Напрями діяльності

В ЖДТУ в повній мірі виконуються накази Міністерства освіти і науки України, які стосуються особливостей реалізації положень Болонського процесу та кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП), впровадження якої розпочалося з вересня 2006 року. Воно регламентується “Положенням про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в ЖДТУ” затвердженим Вченою радою ЖДТУ (протокол №10 від 29.06.2005 р.). Навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців за КМСОНП включає:

  • робочі навчальні плани та робочі програми дисциплін, розроблені з урахуванням кредитно-модульної структури та рекомендованого співвідношення аудиторної та самостійної роботи студентів;
  • графік навчального процесу, який передбачає час для проведення модульних контролів;
  • навчальні плани для спеціальностей перезатверджуються з урахуванням кредитів ECTS та рекомендацій Науково-методичних комісій МОНМС України.

З метою методичного супроводу створення інформаційних пакетів дисциплін розроблені та затверджені навчально-методичною радою “Рекомендації щодо змісту «Інформаційного пакету дисципліни»”. У відповідності до вимог даних рекомендацій навчально-методичний відділ проводить на кафедрах та факультетах методичні семінари щодо змісту інформаційних пакетів.

Рішенням Вченої ради ЖДТУ ( від 02.09.2013 року (протокол №1)) затверджено “Положення про оцінювання знань студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу”. Починаючи з 2009 – 2010 навчального року оцінювання знань студентів в ЖДТУ проводиться за 100-бальною системою з паралельним переведенням оцінок в національну шкалу та шкалу ECTS. Це дозволить досить оперативно перейти до Додатку до диплому європейського зразка. Організація освітнього процесу у Житомирському державному технологічному університеті здійснюється згідно Положення про організацію освітнього процесу у ЖДТУ, яке було прийнято на засіданні Вченої ради ЖДТУ (від 30 травня 2016 р., протокол № 2), і яке є основним нормативним документом, що регламентує організацію та проведення освітнього процесу в університеті. Розроблені та затверджені нормативні документи, що забезпечують освітню діяльність закладів вищої освіти.

Співробітники відділу

Буляк Олена Сергіївна

Буляк Олена Сергіївна

Лисенко Антон Вікторович

Лисенко Антон Вікторович

Мельник Вікторія Вікторівна

Мельник Вікторія Вікторівна

Хоменко Світлана Володимирівна

Хоменко Світлана Володимирівна

Іванова Галина Павлівна

Іванова Галина Павлівна

Василенко Надія Василівна

Василенко Надія Василівна

Зорін Анатолій Михайлович

Зорін Анатолій Михайлович

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінет: 224
Телефон: +38 (0412) 24-19-48
E-mail: gef_szm@ztu.edu.ua