Навчально-методичний відділ

Завідувач відділу

Ірина Михайлівна Царук
Ірина Михайлівна Царук

Начальник навчально-методичного відділу Державного університету «Житомирська політехніка», к.е.н., доцент кафедри Менеджменту і підприємництва.

У 2000 р. закінчила Інститут підприємництва та сучасних технологій за спеціальністю «Фінанси та кредит».

У вересні 2010 р. захистила дисертацію на тему: «Економічні передумови формування соціальної сфери регіону в умовах ринкових трансформацій».

Викладає такі дисципліни: «Маркетинг», «Психологія управління та конфліктологія», «Психологія ділового спілкування».

Науково-педагогічний стаж, 17 років.

Контакти кабінет 217; телефон: +38 (0412) 24-19-48

Інформація про відділ

Анатолій Дмитрович Балюк

Анатолій Дмитрович Балюк

Формування окремих структурних підрозділів, завданням яких була організація навчального процесу та її методичний супровід розпочалося в 1975 році у зв’язку з формуванням на базі Житомирського загальнотехнічного факультету КПІ Житомирського філіалу Київського політехнічного інституту (наказ Міністерства вищої освіти УРСР №192 – 1 від 26 листопада 1974 року). Поява трьох факультетів, зростання числа кафедр викликали необхідність у координації навчальної роботи. Її очолив заступник директора Житомирського філіалу КПІ старший викладач пізніше доцент, кандидат технічних наук Балюк Анатолій Дмитрович. Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 квітня 1994 року на базі Житомирського філіалу КПІ був створений Житомирський інженерно-технологічний інститут. Загальне керівництво навчальним процесом в інституті здійснював Перший проректор ЖІТІ доцент, кандидат технічних наук Мельничук Петро Петрович (нині почесний ректор Державного університету «Житомирська політехніка», професор, доктор технічних наук). Організаційне та методичне забезпечення навчального процесу здійснював навчальний відділ під безпосереднім керівництвом заступника проректора з навчально-виховної роботи старшого викладача Виговського Георгія Миколайовича (нині, професор, доцент, кандидат технічних наук кафедри Механічної інженерії). З 2000 року навчальну роботу в Житомирському інженерно-технологічному інституті очолив проректор з навчальної роботи доцент, кандидат технічних наук Виговський Георгій Миколайович.

Дмитро Єгорович Плечистий

Дмитро Єгорович Плечистий

В 2002 році Житомирський державний інженерно-технологічний інститут проходив акредитацію і, відповідно до рішення ДАК від 15 жовтня 2002 р. (протокол № 41), був визнаний акредитованим за статусом вищого навчального закладу освіти ІV (четвертого) рівня. Спираючись на рішенні Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України Кабінет Міністрів України, своїм розпорядженням від 17 березня 2003 року №149, реорганізував Житомирський інженерно-технологічний інститут у Житомирський державний технологічний університет. Розбудова навчального процесу в ЖДТУ та структурні зміни, які відбувалися на той час в системі вищої освіти в Україні викликали необхідність створення в 2003 році нового структурного підрозділу університету – навчально-методичного управління, положення про яке було затверджене Вченою радою ЖДТУ 1 грудня 2003 року (протокол №7). Керівником НМУ був призначений досвідчений методист і організатор навчального процесу доцент Плечистий Дмитро Єгорович (1939 – 2005). Саме під його керівництвом в університеті розпочалося впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу. За поданням НМУ Вчена рада університету 29 червня 2005 року (протокол №10) затвердила та ввела в дію “Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Житомирському державному університеті”, що стало поштовхом до корінних змін в організації навчальної діяльності закладу. З 2006-2016 роки навчально-методичним управлінням керувала доцент, кандидат біологічних наук Шелест Зоя Михайлівна.

Напрями діяльності

В Державному університеті «Житомирська політехніка» в повній мірі виконуються накази Міністерства освіти і науки України, які стосуються особливостей реалізації положень Болонського процесу та кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП), впровадження якої розпочалося з вересня 2006 року. Навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців за КМСОНП включає:

  • робочі навчальні плани та робочі програми дисциплін, розроблені з урахуванням кредитно-модульної структури та рекомендованого співвідношення аудиторної та самостійної роботи студентів;
  • графік навчального процесу, який передбачає час для проведення модульних контролів;
  • навчальні плани для спеціальностей перезатверджуються з урахуванням кредитів ECTS та рекомендацій Науково-методичних комісій МОНМС України.

З метою методичного супроводу створення інформаційних пакетів дисциплін розроблені та затверджені навчально-методичною радою “Рекомендації щодо змісту «Інформаційного пакету дисципліни»”. У відповідності до вимог даних рекомендацій навчально-методичний відділ проводить на кафедрах та факультетах методичні семінари щодо змісту інформаційних пакетів.

Рішенням Вченої ради Державного університету «Житомирська політехніка» (від 31.05.2019 року (протокол №6)) затверджено “Положення про оцінювання знань студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу”. Починаючи з 2009 – 2010 навчального року оцінювання знань студентів в Державному університеті «Житомирська політехніка» проводиться за 100-бальною системою з паралельним переведенням оцінок в національну шкалу та шкалу ECTS. Організація освітнього процесу у Державному університеті «Житомирська політехніка» здійснюється згідно Положення про організацію освітнього процесу у Державному університеті «Житомирська політехніка», яке було прийнято на засіданні Вченої ради Державного університету «Житомирська політехніка» (від 22 травня 2020 р., протокол № 3), і яке є основним нормативним документом, що регламентує організацію та проведення освітнього процесу в університеті. Розроблені та затверджені нормативні документи, що забезпечують освітню діяльність закладів вищої освіти.

Співробітники відділу

Буляк Олена Сергіївна

Буляк Олена Сергіївна

Лисенко Антон Вікторович

Лисенко Антон Вікторович

Мельник Вікторія Вікторівна

Мельник Вікторія Вікторівна

Хоменко Світлана Володимирівна

Хоменко Світлана Володимирівна

Зорін Анатолій Михайлович

Зорін Анатолій Михайлович

Махно Артур Миколайович

Махно Артур Миколайович

Степанчук Юлія Володимирівна

Степанчук Юлія Володимирівна

Харченко Віталій Андрійович

Харченко Віталій Андрійович

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінет: 217
Телефон: +38 (0412) 24-19-48, +38 (096) 110-58-12
E-mail: org_vvm@ztu.edu.ua