Навчально-методичний відділ

Завідувач відділу

Зоя Михайлівна Шелест
Зоя Михайлівна Шелест

Заступник першого проректора, начальник навчально-методичного відділу ЖДТУ, завідувач кафедри природничих наук, кандидат біологічних наук, доцент.

Закінчила біологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка в 1983 році за спеціальністю “Біофізика”. В 1997 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 03.00.01 “Радіобіологія” на тему: “Закономірності надходження цезію-137 в організм козулі європейської в лісових екосистемах Центрального Полісся України”, а в 2001 р. отримала атестат доцента кафедри природничих наук.

Загальний науково-педагогічний стаж – понад 23 роки, стаж роботи в ЖДТУ – майже 11 років. З 1999 р. працює доцентом, а з 2001 р. – завідувачем кафедри природничих наук ЖДТУ. З 2006 р. виконує обов’язки начальника навчально-методичного управління університету. В період з 1999 по 2001 рр. пройшла стажування в університетах міст Парма (Італія) і Гент (Бельгія).

Є співавтором підручника “Біологія” (з грифом МОНМСУ, 2003 і 2007 рр.), навчальних посібників “Біогеохімія” (з грифом МОНМСУ, 2004 р.) і “Основи лісової радіоекології” (1999 р.), наукових монографій “Радіоекологія козулі європейської в Центральному Поліссі України” (1998 р.) та “Прикладная радиоэкология леса” (2007 р.), та автором майже 100 наукових та науково-методичних праць.

Є членом Науково-методичної комісії з екології Науково-методичної ради МОНМС України, входить до робочої групи з вдосконалення Галузевого стандарту вищої освіти з екології, є членом Вченої ради ЖДТУ та секретарем Науково-методичної ради.

Контакти кабінет 224; телефон: +38 (0412) 24-19-48; e-mail: gef_szm@ztu.edu.ua

Інформація про відділ

Анатолій Дмитрович Балюк

Анатолій Дмитрович Балюк

Формування окремих структурних підрозділів, завданням яких була організація навчального процесу та її методичний супровід розпочалося в 1975 році у зв’язку з формуванням на базі Житомирського загальнотехнічного факультету КПІ Житомирського філіалу Київського політехнічного інституту (наказ Міністерства вищої освіти УРСР №192 – 1 від 26 листопада 1974 року). Поява трьох факультетів, зростання числа кафедр викликали необхідність у координації навчальної роботи. Її очолив заступник директора Житомирського філіалу КПІ старший викладач Балюк Анатолій Дмитрович (нині доцент, кандидат технічних наук). Організаційний супровід навчального процесу забезпечував навчальний відділ на чолі з Калініною Маргаритою Михайлівною. З 1989 року начальником навчального відділу працює Скочко Ганна Володимирівна. З 1979 року заступником директора філіалу з навчальної роботи був призначений Плечистий Дмитро Єгорович. Закономірним етапом розвитку вищої освіти на теренах Житомирщини була поява у 1994 році окремого вищого навчального закладу технологічного профілю. Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 квітня 1994 року на базі Житомирського філіалу КПІ був створений Житомирський інженерно-технологічний інститут. Загальне керівництво навчальним процесом в інституті здійснював Перший проректор ЖІТІ доцент, кандидат технічних наук Мельничук Петро Петрович (нині ректор ЖДТУ, професор, доктор технічних наук). Організаційне та методичне забезпечення навчального процесу здійснював навчальний відділ під безпосереднім керівництвом заступника проректора з навчально-виховної роботи старшого викладача Виговського Георгія Миколайовича (нині проректор ЖДТУ з науково-педагогічної роботи, доцент, кандидат технічних наук). З 2000 року навчальну роботу в Житомирському інженерно-технологічному інституті очолив проректор з навчальної роботи доцент, кандидат технічних наук Виговський Георгій Миколайович.

Дмитро Єгорович Плечистий

Дмитро Єгорович Плечистий

В 2002 році Житомирський державний інженерно-технологічний інститут проходив акредитацію і, відповідно до рішення ДАК від 15 жовтня 2002 р. (протокол № 41), був визнаний акредитованим за статусом вищого навчального закладу освіти ІV (четвертого) рівня. Спираючись на рішенні Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України Кабінет Міністрів України, своїм розпорядженням від 17 березня 2003 року №149, реорганізував Житомирський інженерно-технологічний інститут у Житомирський державний технологічний університет. Розбудова навчального процесу в ЖДТУ та структурні зміни, які відбувалися на той час в системі вищої освіти в Україні викликали необхідність створення в 2003 році нового структурного підрозділу університету – навчально-методичного управління, положення про яке було затверджене Вченою радою ЖДТУ 1 грудня 2003 року (протокол №7). Керівником НМУ був призначений досвідчений методист і організатор навчального процесу доцент Плечистий Дмитро Єгорович (1939 – 2005). Саме під його керівництвом в університеті розпочалося впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу. За поданням НМУ Вчена рада університету 29 червня 2005 року (протокол №10) затвердила та ввела в дію “Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Житомирському державному університеті”, що стало поштовхом до корінних змін в організації навчальної діяльності закладу. З 2006 року навчально-методичним управлінням керує доцент, кандидат біологічних наук Шелест Зоя Михайлівна. Провідний спеціаліст управління – магістр з менеджменту організацій Горшкова Людмила Олександрівна.

Напрями діяльності

В ЖДТУ в повній мірі виконуються накази Міністерства освіти і науки України, які стосуються особливостей реалізації положень Болонського процесу та кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП), впровадження якої розпочалося з вересня 2006 року. Воно регламентується “Положенням про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в ЖДТУ” затвердженим Вченою радою ЖДТУ (протокол №10 від 29.06.2005 р.). Навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців за КМСОНП включає:

 • робочі навчальні плани та робочі програми дисциплін, розроблені з урахуванням кредитно-модульної структури та рекомендованого співвідношення аудиторної та самостійної роботи студентів;
 • графік навчального процесу, який передбачає час для проведення модульних контролів;
 • навчальні плани для спеціальностей перезатверджуються з урахуванням кредитів ECTS та рекомендацій Науково-методичних комісій МОНМС України.

З метою методичного супроводу створення інформаційних пакетів дисциплін розроблені та затверджені навчально-методичною радою “Рекомендації щодо змісту «Інформаційного пакету дисципліни»”. У відповідності до вимог даних рекомендацій навчально-методичне управління проводить на кафедрах та факультетах методичні семінари щодо змісту інформаційних пакетів.

Рішенням Вченої ради ЖДТУ (протокол №3 від 5.11.2007 р.) затверджено “Тимчасове положення про оцінювання знань студентів денної форми навчання (рейтингова система) в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу”. Починаючи з 2009 – 2010 навчального року оцінювання знань студентів в ЖДТУ проводиться за 100-бальною системою з паралельним переведенням оцінок в національну шкалу та шкалу ECTS. Це дозволить досить оперативно перейти до Додатку до диплому міжнародного зразка. Цьому буде сприяти також розроблена та затверджена навчально-методичною радою форма індивідуального навчального плану студента (протокол №2 від 19.11.2007 р.).

Оперативний інформаційний супровід навчально-методичної роботи забезпечується через створену на внутрішньому сервері ЖДТУ інформаційну папку “Методичний семінар”, яка містить нормативні положення і накази МОНМС, електронні варіанти підручників і монографій, які стосуються впровадження Болонського процесу в Україні. Крім того, у папці розміщуються електронні версії методичних матеріалів, які стосуються кредитно-модульної системи та інших аспектів організації навчального процесу, зразки оформлення методичного забезпечення тощо. Окремо подаються для обговорення проекти положень та методичних розробок. Інформація регулярно оновлюється і доповнюється. Така форма роботи дозволила досить оперативно і ефективно розглядати методичні матеріали, враховуючи побажання кафедр і окремих викладачів.

З метою розробки системи внутрішнього моніторингу якості знань студентів розпочато роботу по створенню банку тестових завдань для перевірки знань студентів, на кафедрах формуються електронні пакети комплексних контрольних завдань.

ЖДТУ тісно співпрацює з Науково-методичним центром вищої освіти, Інститутом інноваційних технологій та змісту освіти МОНМС України, рядом провідних вищих навчальних закладів України. Провідні фахівці ЖДТУ є членами колегіальних органів Міністерства освіти і науки України. Так, ректор університету, професор, доктор технічних наук Мельничук Петро Петрович є заступником голови Науково-методичної комісії з машинобудування та матеріалообробки (0505) Науково-методичної ради МОНМС України. Завідувач підготовчого відділення, доцент, кандидат фізико-математичних наук Прилипко Олександр Іванович є експертом Державної акредитаційної комісії. До складу Науково-методичних комісій з вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України входять:

 • професор, доктор економічних наук, перший проректор ЖДТУ Олійник Оксана Вікторівна – член підкомісії з обліку і аудиту;
 • доцент, кандидат технічних наук, проректор ЖДТУ з науково-педагогічної роботи Виговський Георгій Миколайович – член комісії з менеджменту організацій і адміністрування;
 • професор, доктор економічних наук Тарасюк Галина Миколаївна – член підкомісії з економіки підприємства.
 • доцент, кандидат економічних наук Мельничук Дмитро Петрович – член підкомісії з управління персоналом та економіки праці;
 • доцент, кандидат біологічних наук Шелест Зоя Михайлівна – член комісії з екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування;
 • доцент, кандидат технічних наук Соболевський Руслан Вадимович – член підкомісії з гірництва;
 • доцент, кандидат технічних наук Криворучко Андрій Олексійович – член підкомісії з переробки корисних копалин;
 • доктор технічних наук, професор Манойлов В’ячеслав Пилипович – член підкомісії з радіоелектронних апаратів і комісії з біотехнології.

Співробітники відділу

Горшкова Людмила Олександрівна

Горшкова Людмила Олександрівна

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінет: 224
Телефон: +38 (0412) 24-19-48
E-mail: gef_szm@ztu.edu.ua