Відділ кадрів

Відділ кадрів Житомирського державного технологічного університету є самостійним структурним підрозділом, підпорядкованим ректору університету.

Відділ кадрів веде облік особового складу університету, його підрозділів і встановлену документацію щодо кадрів.

Однією з найважливіших функцій відділу кадрів університету є документування трудових правовідносин: приймання, переведення і звільнення працівників відповідно до трудового законодавства, Закону Україну «Про вищу освіту», положень, інструкцій і наказів ректора. Відділ кадрів формує і веде особові справи професорсько-викладацького складу, працівників, вносить зміни, пов`язані з трудовою діяльністю, веде встановлену звітно-облікову документацію, готує статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад працівників, формує кадровий резерв, готує необхідні матеріали для атестації науково-педагогічних працівників університету.

Відділ кадрів Житомирського державного технологічного університету:

 • веде облік особового складу підприємства, його підрозділів згідно з уніфікованими формами первинної облікової документації;
 • оформлює прийом, переведення і звільнення працівників відповідно до законодавства про працю, положень, інструкцій, наказів керівника підприємства, вказівок керівництва відділу;
 • заповнює, веде облік і зберігає трудові книжки;
 • формує і веде особові справи працівників, вносить зміни, пов’язані з трудовою діяльністю;
 • підраховує трудовий стаж, педагогічний, науково-педагогічний;
 • видає довідки про теперішню і минулу трудову діяльність працівників;
 • здійснює облік надання відпусток співробітників, готує матеріали для представлення персоналу до заохочування і нагород;
 • здійснює контроль за встановленням надбавок за стаж педагогічної роботи професорсько-викладацькому складу;
 • зберігає і оброблює особові справи студентів денної і заочної форми навчання;
 • веде військовий облік та бронювання співробітників та студентів університету.

Співробітники відділу

 • начальник відділу кадрів – Нікітчук Людмила Олександрівна – веде справи професорсько-викладацького складу;
 • провідний інженер-інспектор відділу кадрів – Ларіна Галина Григорівна – займається адміністративним, навчально-допоміжним та обслуговуючим складом університету;
 • провідний інженер-інспектор – Куницька Наталія Вікторівна – займається справами студентського складу
 • провідний інженер-інспектор по бронюванню та військовому обліку – Мінчук Тетяна Іванівна.

Новини та оголошення

06.06.2013 Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Житомирського державного технологічного університету (ЖДТУ)

Корисні посилання

 • Кодекс законів про працю України (КЗпП) - регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності суспільного виробництва і піднесенню на цій основі матеріального і культурного рівня життя трудящих, зміцненню трудової дисципліни і поступовому перетворенню праці на благо суспільства в першу життєву потребу кожної працездатної людини.
 • Закон України про зайнятість населення - в умовах ринкової економіки і рівноправності різних форм власності цей Закон визначає правові, економічні та організаційні основи зайнятості населення України і його захисту від безробіття, а також соціальні гарантії з боку держави в реалізації громадянами права на працю.
 • Закон України про відпустки - встановлює державні гарантії права на відпустки, визначає умови, тривалість і порядок надання їх працівникам для відновлення працездатності, зміцнення здоров'я, а також для виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб та інтересів, всебічного розвитку особи.
 • Закон України про оплату праці - визначає економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового договору з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та господарювання (далі - підприємства), а також з окремими громадянами та сфери державного і договірного регулювання оплати праці і спрямований на забезпечення відтворювальної і стимулюючої функцій заробітної плати.
 • Закон України про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) - визначає правові і організаційні засади функціонування системи заходів по вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) і спрямований на здійснення взаємодії сторін соціально-трудових відносин у процесі врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів), що виникли між ними.
 • Закон України про колективні договори і угоди - визначає правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів і угод з метою сприяння регулюванню трудових відносин та соціально-економічних інтересів працівників і власників.
 • Закон України про охорону праці - визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за участю відповідних органів державної влади відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.
 • Закон України про організації роботодавців - визначає правові, соціальні, економічні, організаційні засади створення та функціонування організацій роботодавців, форми та напрями їх діяльності, а також принципи їх взаємодії з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, професійними спілками, їх об'єднаннями, іншими об'єднаннями громадян.
 • Закон України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності - визначає правову основу, економічний механізм та організаційну структуру загальнообов'язкового державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які призвели до втрати працездатності або загибелі застрахованих на виробництві (далі - страхування від нещасного випадку).
 • Порядок обчислення середньої заробітної плати - обчислення середньої заробітної плати для визначення розміру відшкодування шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків, провадиться відповідно до Правил відшкодування власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 1993 р. N472 (472-93-п), а для призначення пенсій - відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення" (1788-12).
 • Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон
 • Журнал «Кадровик. Трудове право і управління персоналом»

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінет: 208
Телефон: +38 (0412) 24-14-25