Кафедра фінансів і кредиту


Інформація про кафедру

Кафедра фінансів і кредиту створена на базі кафедри фінансів, яка виникла 1 липня 1999 року в процесі створення в ЖIТI нових кафедр: економічної теорiї, економiки пiдприємств, облiку i аудиту, та фiнансiв (наказ №164 вiд 11 травня 1999 року). Протягом 1999-2002 років кафедру очолював д.е.н., професор Кірейцев Г.Г., протягом 2002-2017 рр. – д.е.н., проф. Петрук О.М., а з лютого 2018 року кафедру очолює д.е.н., проф. Виговська Н.Г.

Насьогодні кафедра здійснює підготовку бакалаврів, магістрів та докторів філософії за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа і страхування».

За роки свого існування кафедра проводила і продовжує проводити активну наукову та навчально-методичну роботу.

Наше сьогодення

На кафедрі працюють 10 викладачів, з них: професорів, докторів наук – 3 (30 %), доцентів, кандидатів наук – 7 (70%).

На даний час кафедра фінансів і кредиту забезпечує викладання нормативних дисциплін циклу професійної підготовки за освітньою програмою «Фінанси, банківська справа і страхування», а також окремих дисциплін (зокрема, «Фінанси», «Гроші і кредит», «Фінанси підприємств», «Страхування», «Фінансовий менеджмент») для інших спеціальностей. Кафедра здійснює керівництво навчальними та переддипломними практиками, підготовку та захист випускних робіт, приймання кваліфікаційних іспитів.

Завідувач кафедри

Наталія Георгіївна Виговська
Наталія Георгіївна Виговська

Завідувач кафедри фінансів і кредиту, доктор економічних наук, професор.

Виговська Наталія Георгіївна має стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації 23 роки, всі – у Державному університеті «Житомирська політехніка». Доктор економічних наук з 2011 р. Дисертацію захистила 05 липня 2010 р. у спеціалізованій вченій раді Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Національної академії аграрних наук України (диплом доктора економічних наук – ДД № 009081 – Київ, 26 січня 2011 р.) Тема дисертації: «Розвиток системи фінансового контролю в Україні». Член редакційної колегії журналу "Страхові ринки та компанії".

Вчене звання професора кафедри фінансів присвоєно 10 листопада 2011 р. (атестат професора – 12ПР № 007299). Є автором понад 150 наукових, навчальних та методичних публікацій, з них – 5 монографій. Співавтор підручників з грифом МОН України. Бере участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів. Є членом спеціалізованих вчених рад Д 26.350.02 у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» та Д 55.051.06 Сумського державного університету. Під її керівництвом захищено три кандидатські дисертації.

Неодноразово виступала офіційним опонентом по захисту кандидатських та докторських дисертацій зі спеціальності 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит та 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Нагороджена грамотами та подяками Виконавчого комітету Житомирської міської ради, Міністерства освіти і науки України.

Викладає дисципліни: Корпоративні фінанси, Державний фінансовий контроль.

Наукові інтереси: державний фінансовий контроль, фінанси корпорацій, фінансова санація та банкрутство.

Профіль на Google Scholar.

Склад кафедри

Читати далi...

Наукова діяльність

Підготовка кандидатів та докторів наук, ефективність аспірантури і докторантури, захист кандидатських і докторських дисертацій

Протягом 2011-2020 рр. 5співробітників кафедри захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук та 1 дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук , з яких 5 - отримали вчене звання доцента по кафедрі фінансів і кредиту.

У 2016 році було проведено ліцензування з підготовки докторів філософії в галузі управління та адміністрування третього освітньо-наукового рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» з ліцензованим обсягом 10 осіб. Програма підготовки акцентована на проведенні наукових досліджень проблемних питань фінансово-організаційного та аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень суб’єктами господарювання.

Участь у наукових проектах

Протягом 2013-202020 рр. виконуються госпдоговірні теми: «Організаційно-методичні аспекти управління активами та пасивами комерційного банку» (на замовлення Житомирського обласного управління АБ «Укргазбанк»), «Аналіз діяльності страхових компаній на фінансовому ринку» (на замовлення ПАТ «Страхова компанія «Місто», «Аналіз ринку інноваційних банківських продуктів та послуг» (на замовлення Житомирського регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк»), «Страхування в зовнішньоекономічній діяльності підприємства» (на замовлення ТОВ «Рибні промислові технології») та «Розвиток фінансового потенціалу підприємства в умовах динамічного зовнішнього середовища» (на замовлення ТОВ «ЕЛЕКТРОФОРС). Крім того, Полчанов А.Ю. у складі колективу молодих вчених університету бере учать у реалізації міждисциплінарного наукового проекту «Механізм економіко-екологічної реабілітації суб'єктів господарювання від надзвичайних ситуацій, бойових дій як складова національної безпеки».

Співробітництво з іншими ЗВО

Кафедра здійснює співробітництво за всіма напрямами науково-педагогічної діяльності з такими ЗВО та установами: Національний університет «Києво-Могилянська академія», Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН, Житомирський національний агроекологічний університет, Сумський державний університет.

Кафедра фінансів і кредиту має договори про наукову і академічну співпрацю з Wyzszą Szkolą Menedzerskiej w Legnicy (Вища школа управління в м. Лєгніца, Польща), Брестським державним технічним університетом (Білорусь), Економічним університетом в Кракові, Вищою школою бізнесу Туриба (Латвійська Республіка), Каунаським університетом технологій (Литва), Господарською академією ім. Д.А. Ценова (Республіка Болгарія), Кокшетауським державним університетом ім. Ш. Уаліхова (Казахстан), Сопотською вищою Школою (Польща).

Видання кафедри

Ключові результати наполегливої праці співробітників знайшли відображення у виданнях кафедри.

Навчальні видання кафедри фінансів і кредиту,
рекомендовані Міністерством освіти і науки України
для підготовки бакалаврів та магістрів економічних спеціальностей

Ключові наукові видання кафедри фінансів і кредиту

Студентська наука

На кафедрі фінансів і кредиту діє науковий гурток «Фінанси», в якому беруть активну участь студенти ІІ та ІІІ курсу. Викладачами кафедри доц. М.М. Александровою та доц. А.Ю. Полчановим проводиться «Брейн-ринг» для студентів з дисципліни «Фінанси».

В цілому, навчальний процес кафедра спрямовує на те, щоб студент на основі здобутих знань умів самостійно аналізувати господарські процеси і явища, що відбуваються в нашій економіці. З першого курсу наголос робиться на оволодінні студентами практичними навичками самостійної роботи зі спеціальною літературою, опанування комп’ютерними технологіями, роботі в Internet, користування пошуковими системами.

Студенти приймають активну участь у олімпіадах та здобувають призові місця (зокрема, Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни «Страхування» (За результатами олімпіад ЖДТУ був нагороджений Почесною грамотою від Ліги страхових організацій України), Всеукраїнська студентська олімпіада «Укрсоцбанку», Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни «Фінансовий менеджмент»). Студенти спеціальності «Фінанси і кредит», що здобувають призові місця, нагороджені відповідними дипломами, грамотами, сертифікатами та цінними подарунками від спонсорів заходів (Кучерук В., Ващенко Н., Панасюк О., Сокєріна А., Ледвінко К., Муравський В., Попова О., Карапет Б., Вакульчук Ю. та ін.).

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 17.12.2019 р. № 1580 та з метою подальшого підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошуку обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого зростання Державний університет «Житомирська політехніка» визнано як базовий навчальний заклад з організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади «Фінанси і кредит» (спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування) протягом 2020-2022 років.

Протягом 2011-2020 н.р. студентами під керівництвом наукових керівників було опубліковано статті та тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і студентів «Реформування фінансової системи та стимулювання економічного зростання в нестабільній економіці» (м. Дніпропетровськ), Всеукраїнської конференції «Фінансова безпека аграрного бізнесу», ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Особливості формування ефективної інновативно-інвестиційної моделі розвитку підприємства в сучасних умовах господарювання», Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту у ХХІ-му столітті» та щорічної Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки, що проводилася в м. Житомир.

Досягнення наших студентів

Відповіді на часті запитання

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінети: 101 (викладацька), 102 (завідувач кафедри)
Телефон: +38 (0412) 22-89-17
E-mail: finance_kaf_ztu@ukr.net
Сторінка в Фейсбук: https:/www.facebook.com/groups/finance.0412