Кафедра гуманітарних і соціальних наук

Iсторiя створення кафедри

Історія кафедри нерозривно пов’язана з розвитком нашого навчального закладу та його шляху від загальнотехнічного факультету КПІ до університету. Кафедра гуманітарних і соціальних наук є однією з найстаріших. Її історія розпочинається з 1960 року як кафедри загальнонаукових дисциплін у складі Житомирського загальнотехнічного факультету Київського політехнічного інституту. На той час вона об’єднувала в своєму складі не тільки викладачів–суспільників. Тут працювали також викладачі фізики, математики, іноземних мов та хімії.

Першими викладачами гуманітарного профілю на кафедрі були кандидат історичних наук, доцент Вахбрейт З. Д. і старший викладач з історії України Ільчук Л. Г. В наступні роки для читання суспільствознавчих дисциплін були запрошені М. М. Костриця і М. В. Калашніков.

В 1965 році на кафедрі почав читатися курс філософії, який читав Ю. М. Білодід, а з 1967 року студенти загальнотехнічного факультету почали слухати курс політичної економії, який вів М. В. Калашніков. З 1965 року кафедру очолила кандидат історичних наук, доцент Ільчук Людмила Григорівна.

Микола Петрович Горб

Микола Петрович Горб

1971 року зі складу загальнонаукових дисциплін виокремлюється суто суспільствознавчий напрямок – створюється кафедра марксизму-ленінізму. Її розвиток іде досить швидкими темпами і вже через кілька років кафедра нараховує 14 викладачів. Серед них – 8 кандидатів наук, доцентів: Л. Г. Ільчук, З. Д. Вахбрейт, В. М. Барановський, Ю. М. Білодід, М. П. Горб, М. В. Калашніков, М. М. Костриця, А. Г. Верхов. Надійшло і нове поповнення викладачів. Серед них – старший викладач Кучерук В. П., викладачі В. М. Пронський, П. Г. Рудюк, Н. К. Черкашина-Нагорна, М. С. Нагорний, М. Є. Лутай. Кафедра починає займати чільне місце в структурі філіалу, що було зумовлено зростаючим впливом ідеології на життя країни. В ці роки на чолі кафедри був кандидат історичних наук, доцент Горб Микола Петрович.

Семен Михайлович Звєрєв

Семен Михайлович Звєрєв

1977 року на кафедру прийшов перший професор, доктор історичних наук Звєрєв Семен Михайлович. Під його керівництвом як завідувача колектив кафедри проводив значну навчально-методичну, науково-дослідницьку і виховну роботу. Структурно кафедра мала 4 секції, якими керували проф. Звєрєв А. Г., доценти Верхов А. Г., Білодід Ю. М., Черкашина Н. К.Юрій Михайлович Білодід

Юрій Михайлович Білодід

В 1991 шляхом об’єднання кафедр марксизму-ленінізму та іноземних мов була створена кафедра соціально-політичних та гуманітарних наук. Значно змінилась структура навчальних дисциплін. Були зроблені перші успішні кроки по розробці та впровадженню сучасних методологічних засад гуманітарної освіти. В цей період кафедру очолював кандидат філософських наук, доцент Білодід Юрій Михайлович.Борис Абрамович Кругляк

Борис Абрамович Кругляк

1993 року на кафедру прийшов ще один доктор історичних наук – Кругляк Борис Абрамович. Професор, академік Нью-Йоркської Академії наук (США), він значно актуалізував питання дослідження рідного краю в історичних розвідках колективу кафедри. Під його керівництвом була ефективно виконана кафедральна наукова тема, результатом якої стала колективна монографія “Нариси з історії технічної освіти на Житомирщині”.

1994 року кафедра була перейменована у кафедру гуманітарних наук, а з 1 липня 2013 року – у кафедру гуманітарних і соціальних наук. Вона забезпечує викладання повного циклу дисциплін гуманітарного і соціального спрямування, затвердженого державними документами для вищих навчальних закладів технічного профілю. У складі кафедри – 6 штатних викладачів, серед них – 1 доктор наук, професор, 3 кандидати наук, доценти, 1 старший викладач та 1 викладач кафедри. Практично всі викладачі кафедри є прямими фахівцями з тих предметів, які вони читають. Навчально-допоміжний склад – 1 лаборант, з вищою університетською освітою. Середній вік викладачів кафедри – 44 роки.

Кафедра гуманітарних і соціальних наук у 2017/2018 н. р.

В першому ряду (зліва направо): к. філос. н., доц., профгрупорг Литвинчук Оксана Валеріївна, завідувач кафедри, д. філос. н., проф. Муляр Володимир Ілліч, заступник завідувача кафедри, к. іст. н., доц. Кондратюк Юлія Сергіївна.

В другому ряду (зліва направо): старший викладач кафедри, заступник декана факультету (ФЕМ) Саннікова Світлана Борисівна, викладач кафедри Шуляренко Людмила Іванівна, лаборант кафедри Панасюк Наталія В'ячеславівна, к. філол. н., доц. Білоус Богдан Петрович, к. політ. н., доц. Загурська-Антонюк Вікторія Францівна, к. іст. н., доц. Кругляк Марина Едуардівна.

Завідувач кафедри

Володимир Ілліч Муляр
Володимир Ілліч Муляр

Народився 18.11.1954 року. Завідувач кафедри. Доктор філософських наук, професор. Заслужений працівник освіти України. Дійсний член (академік) Української академії наук, академік Академії наук вищої освіти України, член-кореспондент Української академії політичних наук, заслужений професор Державного університету «Житомирська політехніка». Відмінник освіти України. Закінчив філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософ. Тема докторської дисертації "Проблема становлення особистості в системі індивід-суспільство /філософсько-культурологічний аналіз/". Читає курси: "Філософія", "Політологія","Філософські проблеми наукового пізнання".

Сфера наукових інтересів: методологічні, соціально-філософські та філософсько-культуродогічні проблеми становлення та самореалізації особистості, соціально-політичні проблеми трансформаційного суспільства. Автор наукових монографій: "Самореалізація особистості як соціальна проблема /філософсько-культурологічний аналіз/" (1997р.), "Проблема становлення особистості в системі "індивід-суспільство" (філософсько-культурологічний аналіз)" (2005р.), співавтор 2 наукових колективних монографій. Автор 6 одноосібних і низки колективних навчальних посібників з філософії, політології, культурології, релігієзнавства. Володар 2 Міжнародних грантів з політичних наук. Має більше 180 друкованих праць з філософії, політичних наук, культурології, релігієзнавства, педагогіки.

Член експертної ради ВАК України (2006-2011 рр.). Член спеціалізованої вченої ради Д.26.053.16 Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Підготував 1 доктора і 4 кандидатів філософських наук.

Відзначений Цінним подарунком (годинником) голови Верховної України (2010р.) Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України (2013 р.). Заслужений працівник освіти України (2015).

Контакти кабінет: 223; телефон: +38 (0412) 24-38-56

Склад кафедри

Читати далi...

Наукова діяльність

Кафедра гуманітарних і соціальних наук проводить значну наукову роботу. Її основні напрямки: здобуття міжнародних грантів; підготовка фахівців вищої кваліфікації; підготовка та видання наукових продуктів (монографій, статей, тез наукових конференцій тощо); наукова робота студентів.

Протягом 1993 – 1997 рр. досліджувалась проблематика, пов‘язана з розвитком технічної освіти на Житомирщині. Над темою працювали д. і. н., проф. Кругляк Б. А. (керівник), доц. Дідківська О. І., ст. викл. Кучерук В. П., ст. викл. Терещенко Г. М. Результат цієї роботи – колективна монографія “Нариси з історії технічної освіти на Житомирщині” (1997 р.).

1994 року під егідою Міністерства освіти України та Міжнародного фонду “Відродження” в Україні була започаткована Міжнародна програма “Трансформація гуманітарної освіти в Україні”. За мету вона ставила підготовку сучасних навчальних посібників в галузі гуманітарних наук. За підготовку навчального посібника з політології грант виборов тоді ще кандидат філософських наук, доцент Муляр Володимир Ілліч.

2001 року під егідою Міністерства освіти України та міжнародного фонду «Відродження» був започаткований Всеукраїнський міжнародний Мегапроект “Вища школа: лідерство заради прогресу”. Його мета – удосконалення методів навчання, викладання та досліджень в галузі політичної науки. В номінації “Політичні науки” одним з 4 переможців українських ВНЗ стала і кафедра гуманітарних наук Житомирського інженерно-технологічного інституту. В роботі над Проектом брали участь д. філос. н., проф. Муляр В. І. (керівник), к. філос. н., доц. Сухачов С. Я. (Житомирський державний педагогічний університет ім. Івана Франка) та к. істор. н., доц. Венгерська В. О. За результатами роботи опублікована колективна наукова монографія “Политическая наука в Украине: становление и перспективы / Под ред. д. філос. н. О. А. Габриеляна, д. філос. н. А. Д. Шоркина. – Симферополь, 2002. – 344с.” (співавтори – проф. Муляр В. І., доц. Венгерська В. О., доц. Сухачов С. Я.).

Кафедра постійно проводить активну роботу з підготовки фахівців вищої кваліфікації. За час її існування докторські дисертації захистили Кругляк Б. А. (історія України, 1994), Барановський В. М. (філософія, 1997), Муляр В. І. (філософія, 1999). Кандидатами наук стали Ільчук Л. Г. (історія, 1967), Вахбрейт З. Д. (історія, 1969), Білодід Ю. М. (філософія, 1972), Пронський В. М. (історія, 1979), Черкашина-Нагорна Н. К. (історія, 1982), Лутай М. Є. (історія, 1985), Нагорний М. С. (історія, 1986), Дідківська О. І. (історія України, 1991), Венгерська В. О. (історія України, 1997), Маслов А. О. (філософія, 2004), Білоус Б. П. (українська література, 2005), Кондратюк Ю. С. (історія України, 2008), Загурська-Антонюк В. Ф. (політологія, 2008), Кругляк М. Е. (історія України, 2010), Погоріла Л. М.(філософія, 2011), Ковадло Н. П. (політологія, 2012), Литвинчук О. В. (філософія, 2014).

Кафедра проводить жваву співпрацю з вітчизняними та зарубіжними партнерами. Зокрема, у галузі політичних наук така робота проводилась двічі: 1994 року та 2001 року активно співпрацювала з Міжнародним фондом ”Відродження”. Результат цього – два міжнародних гранти за участю д. філос. н., проф. Муляра В. І.

З 2004 року викладач кафедри Загурська-Антонюк В. Ф. навчалася в докторантурі Університету імені Марії Кюрі-Склодовської в м. Любліні (Польща). Плідна співпраця увінчалася захистом дисертації на тему: ”Польська меншина в Україні на межі ХХ – ХХІ століть” і отриманням нею наукового ступеня доктора філософії в галузі гуманістичних наук (2008 р.) 2011 року Загурська-Антонюк В. Ф. успішно здійснила переатестацію (нострифікацію) у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова і отримала науковий ступінь кандидата політичних наук. В листопаді 2016 р. доцент кафедри Кондратюк Ю. С. пройшла стажування для викладачів гуманітарних дисциплін в Міжнародній школі вивчення Другої світової війни та Голокосту Яд Вашем. - Єрусалим (Ізраїль).

Кругляк М. Е. бере участь у роботі двох міжнародних проектів з історії світового футболу. 1). Antagonistic cooperation and football supporters (Антогоністична співпраця в історії світового футболу) 2). Public perception of football in the 19-20-th centuries. Nationalism, scandals, heroes, gender discourses (Громадське сприйняття футболу в ХІХ-ХХ ст. Націоналізм, скандали, герої, гендерні дискурси). Опублікувала 2 колективні закордонні монографії:

 1. Krugliak M. Fußball während der nationalsozialistischen Okkupation von Kiew. Ein Beitrag zur Geschichte und dem historischen Kontext des sogenannten Todesspiels von Kiew / Maryna Krugliak/ Oleksandr Krugliak // Europäischer Fußball im Zwiten Weltkrieg. – Stuttgart: Kohlhammer, 2015. – S. 259–280.
 2. Krugliak Maryna. The unlikely alliance of Ukrainian football ultras / Maryna Krugliak, Oleksandr Krugliak // Football Fans, Rivalry and Cooperation / [edited by Christian Brandt, Fabian Hertel and Sean Huddleston]. – London and New York : Routledge, 2017. – Chapter 12. – P. 170–184.

В 2017/2018 н. р. доценти кафедри Загурська-Антонюк і Литвинчук О. В. підготували проект “Життя без насилля робить світ гуманннішим” від Управління в справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради за напрямом “Протидія насиллю”, який утвердженний до реалізації в жовтні-листопаді 2018 р. Пройшли 10-денне стажування за програмою ERASMUS+ в Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego ( Товариство Майстерня Етнографічна ім. Вітольда Диновскєго) в рамках проекту innowacje w edukacji o dziedzictwie kulturowym. Seminarium szkoleniowo – inspiracyjne / Local history, memory and cultural heritage in youth education з 28 травня 2018 р. по 06 червня 2018 р. ( Варшава , Польща).

Плідну співпрацю кафедра проводить з кафедрою соціальної філософії та філософії освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, з Херсонським державним аграрним університетом, з Черкаським державним технологічним університетом, з Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини.

Навчальний процес

Одним з пріоритетних напрямів роботи кафедри – навчально-методична робота. Колектив кафедри в повному обсязі здійснює весь комплекс робіт, пов'язаних з навчально-виховним процесом. Кафедра обслуговує всі спеціальності та напрями підготовки в університеті. Загалом це складає 30 навчальних дисципліни. Серед них блоки: україномовний, історичний, філософський, соціолого-політологічний та правознавчий. З усіх дисциплін кафедра має інформаційні пакети дисциплін та комплекти навчально-методичного забезпечення. Ефективній навчально-методичній роботі сприяють також регулярні наукові та методичні семінари, відкриті заняття, практика взаємовідвідування викладачів тощо.

За останні роки колектив кафедри забезпечив викладання більшості предметівкафедри власними навчальними та навчально-методичними посібниками.

Свою сучасну діяльність кафедра будує на засадах:

 • органічного поєднання програмних вимог, сформульованих в документах міжнародних організацій щодо прав і свобод людини і громадянина з положеннями державних документів, які визначають сутність гуманітарної політики України на сучасному етапі;
 • забезпечення переходу від "закритої", моноідеологічної методології викладання навчальних дисциплін до сучасної методології;
 • втілювання таких основних принципів гуманітарної освіти як фундаментальність, системність, єдність логічного та історичного, національного і загальнолюдського, суспільного та особистісного, теоретичного і практичного, навчального і виховного;
 • ознайомлювання студента з накопиченим цивілізацією знанням про людське суспільство, місце і соціальне призначення особистості, з сутністю культури як світу людини;
 • впроваджування принципу плюралізму в наукових підходах і методиках, який спрямований на дискусійний спосіб з‘ясування істини, діалогові форми навчання;
 • координування наукової роботи із завданнями гуманітарної підготовки студентів університету;
 • виховування в студента високих гуманістичних і патріотичних якостей: людяності, поваги до людей, людської гідності, культури спілкування та цивілізованого співжиття; любові до Вітчизни, патріотизму, громадянськості;
 • формування фахівця-інтелігента, особистості, носія ідей відродження національної самобутності та української державності

Навчальні дисципліни кафедри та викладачі (2018-2019 н.р.):

 • Філософія
 • Філософські проблеми наукового пізнання
 • Філософія науки
 • Українська мова професійного спрямування
 • Політологія
 • Історія України
 • Психологія
 • Соціологія
 • Право
 • Правознавство
 • Природоохоронне законодавство та екологічне право
 • Ораторське мистецтво
 • Політичні системи країн світу
 • Туристичне краєзнавство
 • Країнознавство

Видавнича діяльність

Кафедра гуманітарних і соціальних наук активно веде видавничу роботу. Серед основних напрямків такої роботи – підготовка та видання наукових монографій, навчальних та навчально-методичних посібників, в тому числі за грифом Міністерства освіти і науки України. Найактивнішими в цій роботі серед діючих викладачів кафедри є проф. Муляр В. І., доценти Кондратюк Ю. С., Білоус Б. П.

За час свого існування викладачами кафедри видано більше 10 наукових монографій, десятки брошур, кілька десятків навчальних та навчально-методичних посібників, сотні статей та тез наукових конференцій.

Серед них, зокрема:

наукові монографії
 1. Кругляк Б. А. Внутренняя торговля в Росии в конце ХІХ – начала ХХ века (на материалах Украины) – Самара: Изд-во Самарского университета, 1992.–192 с.
 2. Барановський В. М. Генезис и функции категории самодвижения.– К., 1985.
 3. Муляр В. І. Самореалізація особистості як соціальна проблема (філософсько-культурологічний аналіз). – Житомир: ЖІТІ, 1997. – 214 с.
 4. Маслов А. О. Маргінальна особистість як предмет соціально-філософського аналізу / за наук. ред. д-ра філос. наук, проф. Муляра В. І. – Житомир : ЖДТУ, 2004. – 165 с.
 5. Муляр В. І. Проблема становлення особистості в системі “індивід-суспільство” (філософсько-культурологічний аналіз). – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 320 с.
 6. Білоус Б. П. Літературні жанри Київської Русі (у науковій рецензії): Житомир, ЖДУ, 2009. – 176 с.
 7. Кондратюк Ю. С. Церковнопарафіяльне діловодство Волинської єпархії кінця ХVІІІ – початку ХХ століть: Монографія / Юлія Сергіївна Кондратюк – Житомир: ЖДТУ, 2011. – 210 с.
 8. Польські поселення Житомирщини: довід.-інфорам. Вид. / Ред. –упоряд. Ю. С. Кондратюк. – Житомир: Вид-во ПП Євенок О. О, 2011. – 232 с.: іл.
 9. Історик Борис Кругляк: Наукове надбання Житомирщини, України і ствіту: (Праці. Спогади. Матеріали). Збірник / Упор. канд. істор. наук Марина Кругляк. – Житомир : Вид-во "Волинь", 2014. – 648 с
 10. Social scienses: development prospects in countries of Europe at the beginning of the third millennium: Collective monograph. Riga: izdevnieciba "Baltija Publishing", 2018. "Муляр В. І. Проблема гармонії у давньогрецькій філософії P. 116-137."
 11. Challenges and prospects for the development of social scienses in Ukraine and EU countries: comparative analysis: Collective monograph. Riga: Izdevnieciba "Baltija Publishing", 2019. "Муляр В. І. Феномен гармонії: західноєвропейський контекст P. 201-217."
підручники та навчальні посібники викладачів кафедри
 1. Муляр В. І. Загальна політологія. Курс лекцій. – Житомир: Полісся, 1994. – 116 с. (гриф. МОН України).
 2. Муляр В.І. Політологія. Курс лекцій. – ЖІТІ, 1999. – 214 с. (гриф. МОН України).
 3. Муляр В. І. Політологія. Навчальний посібник – К: ЦУЛ., 2002 – 356 с. (гриф. МОН України).
 4. Кордон М.В., Муляр В.І. Українська та зарубіжна культура. Тематичний словник – Житомир: ЖІТІ, 2003. – 426 с. (гриф. МОН України).
 5. Черкашина Н.К., Дідківська О.І. Історія України: від давніх часів до сьогодення. Навчальний посібник – Житомир: ЖДТУ, 2004. – 372с. (гриф МОН України)
 6. Логіка: Навчальний посібник. // Б. П. Білоус. – Житомир: ЖДТУ, 2006. – 166 с.
 7. Бучинська А. Й., Бібік А. М. Фінансове право: Навчальний посібник/ За заг. ред. д-ра філос. наук, проф. Муляра В. І. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – 192 с.
 8. Кондратюк Ю. С. Релігієзнавство: Навчальний посібник. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – 156с.
 9. Кондратюк Ю. С. Релігієзнавство: Навчальний посібник. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – 156с.
 10. Литвинчук О.В. Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник. – Житомир : ЖДТУ, 2011. – 212 с.
 11. Білоус Б. П. Логіка. Теоретичний курс: парадигми: навчальний посібник / Б. П. Білоус. – Житомир: Рута, 2012. – 152 с.
 12. Шпиталенко Г.А., Бібік А. М. Основи конституційного права України : навч. посібн. / Г.А. Шпиталенко, А.М. Бібік. – Житомир : ЖДТУ, 2012. – 142 с.
 13. Муляр В. І. Політологія : навч. посібник – 4-е вид., перероб. і доп. – Житомир : ЖДТУ, 2014. – 336 с.
 14. Історія філософії: підручник / [В. І. Ярошовець, Г. Є. Аляєв, В. В. Бедь та ін.]; голова ред. кол. В. І. Ярошовець ; Видавничий відділ КаУ. – Ужгород: ТДВ "Патент", 2014. – 840 с.

Міжнародне співробітництво

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінети: 223 (завідувач кафедри), 229 (викладацька), 231-а (викладацька)
Телефон: +38 (0412) 24-38-56
E-mail: ztu_kgn@ukr.net