Кафедра цифрової економіки та міжнародних економічних відносин

Iсторiя створення кафедри

Кафедра цифрової економіки та міжнародних економічних відносин створена 2 вересня 2019 р. відповідно до наказу Ректора враховуючи існуючу потребу у підготовці фахівців, які володіють знаннями та вміннями приймати ефективні управлінські рішення в умовах цифровізації суспільства та активізації розвитку міжнародних відносин.

Кафедра утворена шляхом злиття кафедри міжнародних економічних відносин та кафедри управління персоналом та економіки праці.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за затребуваними спеціальностями, що мають значний потенціал задоволення потреб роботодавців у фахівцях високого рівня професійної підготовки з сучасними знаннями, здатними реагувати на динамічні умови економічної діяльності та зовнішньоекономічних зв’язків.

Підготовка фахівців здійснюється за спеціальностями:

051 «Економіка»:

 • освітньо-професійна програма «Цифрова економіка» за освітнім ступенем «бакалавр»;
 • освітньо-професійна програма «Economics» за освітнім ступенем «бакалавр» (англомовна програма);
 • освітньо-професійна програма «Економіка» за освітнім ступенем «магістр».

292 «Міжнародні економічні відносини»:

 • освітньо-професійна програма «Міжнародні економічні відносини» за освітнім ступенем «бакалавр»;
 • освітньо-професійна програма «Міжнародний бізнес» за освітнім ступенем «магістр».

З вересня 2019 р. завідувачем кафедри цифрової економіки та міжнародних економічних відносин є доктор економічних наук Катерина Володимирівна Шиманська.

Завідувач кафедри

Катерина Володимирівна Шиманська
Катерина Володимирівна Шиманська

Завідувач кафедри цифрової економіки та міжнародних економічних відносин Державного університету «Житомирська політехніка», доктор економічних наук, доцент. Працює в університеті з 2006 р. У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію, у 2019 р. – докторську дисертацію на тему «Міжнародна міграція людських ресурсів в умовах геоекономічних трансформацій» за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини.

Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2018-2020 рр.)

Сертифікати

Міжнародний сертифікат Інституту фінансових бухгалтерів Великобританії (IFA) за модулем «Міжнародні стандарти фінансової звітності», 2018 р.

Сертифікат про знання англійської мови на рівні В2 (згідно з загальноєвропейськими рекомендаціями мовної освіти (CEFR) на рівень B2), 2019 р.

Сертифікат про знання польської мови на рівні В1 (виданий Державною Сертифікаційною Комісією підтвердження знання польської мови як іноземної), 2009 р.

Наукові інтереси: міжнародна міграція, її наслідки та регулювання, міжнародна торгівля.

Робочі мови спілкування: Українська, російська, польська, англійська.

Профілі: Google Scholar, Facebook, LinkedIn

Контакти кабінет: 416-б; телефон: +38 (093) 983-89-13; +38 (097) 441-34-10; e-mail: kv.shymanska@gmail.com

Склад кафедри

Із 16 викладачів, які забезпечують навчальний процесс на кафедрі цифрової економіки та міжнародних економічних відносин, – 2 доктори економічних наук, доценти; 1 кандидат економічних наук, професор; 7 доцентів, кандидатів економічних наук; 6 кандидати економічних наук.

Ступінь кандидата наук мають 100,0% штатних науково-педагогічних працівників кафедри міжнародних економічних відносин, а ступінь доктора наук – 12,5%. Читати далi...

Викладачі кафедри постійно працюють над підвищенням свого професійного рівня шляхом участі у всеукраїнських та міжнародних семінарах, програмах і тренінгах.

Викладачі кафедри цифрової економіки та міжнародних економічних відносин постійно працюють над підвищенням свого професійного рівня шляхом участі у всеукраїнських та міжнародних семінарах, програмах і тренінгах. Читати далi...

Високий рівень викладання в тому числі іноземними мовами забезпечується підвищенням професійного рівня науково-педагогічних працівників, зокрема шляхом:

 1. здачі професійних екзаменів на знання іноземних мов.
  • польської – к.е.н. Юлія Богоявленська має сертифікат про знання польської мови на рівні В2, д.е.н Катерина Шиманська має сертифікат про знання польської мови на рівні В1
  • англійської – д.е.н. Катерина Романчук, к.е.н. Віталій Бондарчук, к.е.н. Тетяна Мельник, к.е.н. Олександра Свінцицька, к.е.н. Вячеслав Ткачук, д.е.н. Катерина Шиманська мають сертифікати про знання англійської мови на рівні В2

К.е.н., доц. Юлія Богоявленська має відзнаку Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за керівництво науковими дослідженнями студентів. Відзначена подякою виконавчого комітету Житомирської міської ради за сумлінну працю, високий професіоналізм, активну участь у впровадженні проекту «Бюджет участі (громадський бюджет)».

У 2015 р. к.е.н., доц. Світлана Обіход нагороджена грамотою Житомирської обласної ради "За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, наукових кадрів".

Д.е.н., доц. Катерина Шиманська нагороджена грамотою міського голови м. Житомира (2012 р.) за багаторічну плідну працю, вагомий особистий внесок у справу навчання і виховання молоді.

Д.е.н., доц. Катерина Романчук нагороджена грамотою виконавчого комітету Житомирської міської ради (2005 р.) за активну роботу з удосконалення навчального процесу шляхом впровадження іноземних мов при викладанні бухгалтерського обліку та контролю для спеціалістів різних освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Наукова діяльність

Актуальними тематичними напрямами наукових досліджень працівників кафедри є:

 • інституційні основи формування податкової системи (к.е.н., доц. Олександр Юрківський)
 • проблеми застосування інстументів управлінського обліку (к.е.н., доц. Олександр Юрківський)
 • проблеми міжнародної міграції людських ресурсів в умовах геоекономічних трансформацій (д.е.н., доц. Катерина Шиманська);
 • проблеми та перспективи розвитку міжнародної торгівлі та реалізації зовнішньоторговельної політики України (д.е.н., доц. Катерина Шиманська);
 • управління людськими ресурсами та проблеми економіки праці в умовах глобалізації та цифрової економіки (к.е.н., доц. Світлана Обіход)
 • інноваційні та інвестиційні процеси в економіці, математичне моделювання та прогнозування соціально-економічних систем (к.е.н., доц. Наталія Овандер)
 • проблеми та перспективи розвитку інформаційно-аналітичного забезпечення системи управління суб'єктів господарювання (в умовах цифровізації економіки) (к.е.н. Тетяна Мельник)
 • проблеми розвитку креативних індустрій в Україні (к.е.н. Олександра Свінцицька);
 • методологічні аспекти інституційного аналізу економічних систем (к.е.н. Юрій Ущаповський);
 • проблеми теорії та історії економічної думки (к.е.н. Юрій Ущаповський)

Напрямами наукової діяльності викладачів кафедри цифрової економіки та міжнародних економічних відносин є:

 • наукове консультування і керівництво підготовкою дисертацій
  Викладачі кафедри міжнародних економічних відносин здійснюють наукове консультування та керівництво підготовкою дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата економічних наук. Під керівництвом д.е.н., доц. Катерини Романчук захищено 4 кандидатські дисертації. Під керівництвом д.е.н., доц. Катерини Шиманської захищено 2 кандидатські дисертації.
 • участь в науково-дослідних роботах університету
  Викладачі кафедри є активними учасниками виконання наукових досліджень в межах науково-дослідних робіт університету з фінансуванням із загального фонду державного бюджету та за договорами виконання науково-дослідних робіт з суб’єктами господарювання. Зокрема, наукові дослідження, що здійснюються в рамках плану науково-дослідних робіт Державного університету «Житомирська політехніка» з фінансуванням із загального фонду державного бюджету, учасниками яких є викладачі кафедри цифрової економіки та міжнародних економічних відносин:
  • №34 “Моделювання системи інформаційного забезпечення управління в умовах невизначеності економіки” (номер державної реєстрації 0112U001794) – д.е.н., доц. Катерина Романчук, д.е.н., доц. Катерина Шиманська, к.е.н. Віталій Бондарчук.
  • №42 «Механізм економіко-екологічної реабілітації суб'єктів господарювання від надзвичайних ситуацій, бойових дій як складова національної безпеки» (номер державної реєстрації 0116U005482) – д.е.н., доц. Катерина Шиманська.
  • №44 «Політика щодо біженців та внутрішньо переміщених осіб при загрозах національній безпеці та постконфліктному стані економіки» (номер державної реєстрації 0117U006473) – д.е.н., доц. Катерина Шиманська, к.е.н. Віталій Бондарчук.
 • участь у наукових семінарах, комісіях, конкурсах, радах
  Викладачів кафедри залучають до роботи у спеціалізованих вчених радах України в якості офіційних опонентів при захисті кандидатських і докторських дисертацій.
  Професори та доценти кафедри проводять значну науково-громадську роботу.

Д.е.н. Катерина Романчук є членом редколегії:

К.е.н. Юлія Богоявленська з 2008 року є членкинею 3 редакційних колегій і рецензенткою міжнародних наукових фахових видань ЄС: “Baltic Journal of Economic Studies” (Web of Science, Latvia), “Tiltai” (Lithuania), “Bulletin Gas and Petroleum University” (Romania).

Кафедра щорічно з 2016 р. по 2019 р. організовувала та проводила Всеукраїнський форум з проблем міжнародних економічних відносин.З 2020 р. кафедра є співорганізатором та активним учасником конференції університету, присвяченої Дню науки, долучаючи до обговорення проблем розвитку економіки та міжнародних економічних відносин колег та здобувачів освіти з усієї України та інших країн.

Міжнародне співробітництво

Наукова діяльність кафедри базується на міжнародній співпраці з провідними фахівцями в галузі світового господарства, міжнародних економічних відносин, з якими укладені прямі договори про наукову та академічну співпрацю. В межах цих угод проводяться спільні дослідження, науковий та академічний обмін, до якого залучені також аспіранти і студенти.

Професорсько-викладацький склад має виключну можливість підвищити свою кваліфікацію та набути практичного досвіду викладання в Вищій школі відповідно до принципів Болонського процесу в рамках наукових та науково-навчальних стажувань в закордонних університетах-партнерах кафедри.

Напрямки міжнародного співробітництва:

Популяризація знань у суспільстві

У стінах Державного університету «Житомирська політехніка» зусиллями кафедри цифрової економіки та міжнародних економічних відносин та Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти у 2017-2020 рр. організовується та проводиться ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки. Викладачі кафедри цифрової економіки та міжнародних економічних відносин є головою та членами журі.

К.е.н. Юлія Богоявленська виступає експертом проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні» Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH та тренером у межах проекту «Ukraine – Local Empowerment, Accountability and Development Programme (U-LEAD)».

Вона також з 2017 року долучена до програми «Active Citizens» by British Council, а з 2019 року – є фасилітаторкою цієї програми в Україні, членкинею робочої групи з імплементації програми в університети України.

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінет: 416-б (завідувач кафедри), 416, 420 (викладачі кафедри)
Телефон: +38 (093) 983-89-13, +38 (097) 441-34-10
E-mail: kme@ztu.edu.ua
Соціальні мережі: Facebook, Instagram