Кафедра менеджменту і підприємництва


Інформація про кафедру

Підготовку фахівців за спеціальностями 073 «Менеджмент» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітніми ступенями «бакалавр» та «магістр» в Державному університеті «Житомирська політехніка» забезпечує кафедра менеджменту і підприємництва.

Кафедра менеджменту і підприємництва заснована у 2019 році шляхом реорганізації кафедри економіки та підприємництва і кафедри менеджменту і туризму (згідно наказу ректора Державного університету «Житомирська політехніка» «Про внесення змін до організаційної структури університету» № 205/а від 30.08.2019 року).

Кафедру очолює д.е.н., проф. Остапчук Тетяна Петрівна.

Кафедра менеджменту і підприємництва є випускаючою та здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

  • 073 «Менеджмент»:
    • освітньо-професійна програма «Менеджмент» за освітніми рівнями бакалавр і магістр;
    • освітньо-професійна програма «Менеджмент охорони здоров’я» за освітнім рівнем магістр.
  • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
    • освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітніми рівнями бакалавр і магістр.

Викладацький колектив кафедри поповнюється за рахунок кращих випускників Державного університету «Житомирська політехніка».

Кафедра забезпечує викладання циклу дисциплін у сферах менеджменту, підприємництва, торгівлі та біржовій діяльності. На кафедрі на належному рівні ведеться дипломне проектування.

Випускники кафедри менеджменту і підприємництва володіють методикою планово-економічних робіт, сучасними методами обробки інформації з використанням комп’ютерної техніки та методів соціологічних досліджень; вміють визначати оптимальні варіанти управлінських рішень для об’єктивних та суб’єктивних можливостей розвитку підприємств з різними формами власності; здатні сформувати раціональну систему управління логістикою підприємства; розробляють рекомендації з покращення економічної політики підприємства; вирішують проблеми стратегічного розвитку суб’єктів господарювання; вміють оцінювати ефективність управління підприємствами різних форм власності та формувати кадрову політику; здатні проводити системний аналіз діяльності підприємства; організовувати реалізацію управлінських рішень та ділових контактів із зовнішнім середовищем; формувати ефективну систему мотивації та оплати праці на підприємстві; контролювати забезпеченість та узгодженість всіх видів ресурсів суб’єкта господарювання; відслідковувати додержання технології виробництва; управляти конфліктами і створювати сприятливий соціально-психологічний клімат в колективі.

Завідувач кафедри

Тетяна Петрівна Остапчук
Тетяна Петрівна Остапчук

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і підприємництва.

В 1998 році закінчила Житомирський інженерно-технологічний інститут (нині – Державний університет «Житомирська політехніка») та отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері». Кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз і аудит на тему: «Облік і контроль капітальних інвестицій: теорія і практика здійснення» захистила в 2004 р. в Спеціалізованій вчені раді Тернопільської академії народного господарства (нині – Тернопільській національний економічний університет). Вчене звання доцента отримала в 2005 році. Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) на тему: «Теорія та методологія бухгалтерського обліку земельних активів та прав на них» захистила в 2019 р. в Спеціалізованій вчені раді Житомирського державного технологічного університету (нині – Державний університет «Житомирська політехніка»). Вчене звання професора кафедри менеджменту і підприємництва отримала в 2020 році. Стаж педагогічної роботи Остапчук Т.П. в ЗВО IV-го рівня акредитації 22 роки, всі – в Державному університеті «Житомирська політехніка». Протягом 2003 р. – 2007 р. була головою Первинної профспілкової організації викладачів та співробітників ЖДТУ (нині – Державний університет «Житомирська політехніка»). З грудня 2007 року по вересень 2010 року – декан обліково-фінансового факультету ЖДТУ. З 2011 р. – 2013 р. знову була обрана головою Первинної профспілкової організації викладачів та співробітників ЖДТУ. З березня 2012 року по серпень 2019 року – завідувач центру післядипломної освіти. З грудня 2019 року - завідувач кафедри менеджменту і підприємництва.

В 2006 році стала лауреатом премії Академії будівництва України ім. М.С. Буднікова за навчальний посібник «Бухгалтерський облік у будівництві». В 2007 році була нагороджена почесною грамотою Житомирської обласної державної адміністрації за сумлінну працю, значний особистий внесок у навчання і виховання підростаючого покоління та високий професіоналізм. В 2010 році за багаторічну сумлінну працю та особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів була нагороджена почесною грамотою Міністерства освіти і науки України. В 2018 році за значний особистий внесок в організацію підготовки магістрів галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та з нагоди відзначення 100-річчя запровадження державної служби була нагороджена почесною грамотою Національного агентства України з питань державної служби. В 2020 році була нагороджена Міністерством освіти і науки України нагрудним знаком «Відмінник освіти». Має 75 публікацій, з них 52 наукового та 23 навчально-методичного характеру, в т.ч. 12 монографій у співавторстві, 37 публікацій у фахових виданнях, 28 підручників та навчальних посібників.

Наукові інтереси: облік інвестиційної діяльності, облікове забезпечення управління земельними ресурсами суб’єктів господарювання, облік в системі управління підприємством.

Контакти e-mail: ostapchuk-a@ukr.net

Склад кафедри

Читати далi...

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінети: 414-а (завідувач кафедри), 404 (викладацька), 410 (викладацька), 401-а (викладацька)
Телефон: +38 (063) 227-23-50
E-mail: ke_zstu@ukr.net, ostsapchuk-a@ukr.net