Факультет інформаційно-комп'ютерних технологій

Декан факультету

Андрій Васильович Морозов
Андрій Васильович Морозов

Кандидат технічних наук, доцент. Голова науково-методичної ради факультету ІКТ, член науково-методичної ради та Вченої ради ЖДТУ.

Закінчив Житомирський державний технологічний університет у 2007р. за спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих систем» та здобув кваліфікацію магістра.

Захистив дисертацію на тему: «Вдосконалення методів оптимізації кільцевих маршрутів на транспортній мережі» у 2011 р. у Харківському національному університеті радіоелектроніки.

Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2014-16рр.)

Учасник науково-дослідних робіт з держбюджетним фінансуванням за відповідними темами; постійно бере участь у всеукраїнських та міжнародних наукових, науково-практичних і науково-технічних конференціях.

Наукові інтереси: паралельні та розподілені системи, методи оптимізації, сучасні Internet-технології.

Контакти кабінет: 328; телефон: +38 (0412) 24-14-17; e-mail: morozov@ztu.edu.ua

Інформація про факультет

З метою покращення якості підготовки спеціалістів з урахуванням фахового напрямку та створення найбільш сприятливих умов для проведення навчально-виховної та науково-дослідної робіт на виконання Наказу Міністерства вищої освіти України № 134 від 05.05.1977 р. в Житомирському філіалі Київського політехнічного інституту був організований електротехнічний факультет (ЕТФ).

Заняття на факультеті почали проводитись з 1-го вересня 1977 року.

Юрій Павлович Забашта

Юрій Павлович Забашта

Першим деканом ЕТФ був призначений к.т.н., доцент кафедри автоматики і телемеханіки Забашта Юрій Павлович. Протягом 18-ти років його заступником був к.т.н., доцент Казаков В.П.

Це був період оснащення наукових та навчальних лабораторій сучасними приладами та обчислювальною технікою. Попит на випускників факультету перевищував його випуск. ЕТФ виконував левову частку педагогічного навантаження з профільних загальноінженерних дисциплін і на заочному факультеті.

ХХ ст. характеризувалось надзвичайним технологічним стрибком у створенні елементної бази та пристроїв нового покоління, що не могло не вплинути на зміст навчального процесу на факультеті. До навчальних планів оперативно вносились нові навчальні дисципліни та створювались нові навчальні лабораторії. Відбувалась зміна номенклатури спеціальностей. Все це в сукупності стало підставою для наказу ректора КПІ № 63-а від 10.06.1988 р. „Про перетворення електротехнічного факультету ЖФ КПІ у факультет автоматики і управління (ФАУ)". З цим періодом співпало поступове припинення підготовки спеціалістів за вечірньою формою навчання та перехід до заочної форми навчання.

Період бурхливого розвитку факультету сприяв створенню справжнього культу оволодіння професією інженера електрика. Творчому зростанню молодих фахівців сприяло широке залучення до виконання госпдоговірних науково-дослідних робіт. Вченим факультету довірялись виконання найскладніших завдань науковими установами Москви, Ленінграда, Києва, Донецька та провідними підприємствами союзного підпорядкування. Протягом 1977-1990 рр. на кафедрах факультету було виконано договорів на суму майже 8,5 млн. крб.

Створення самостійного ВНЗ сприяло тому, що в травні 1994 року ФАУ був реорганізований у факультет інформаційно-комп'ютерних технологій (ФІКТ) у складі кафедр: автоматики і управління в технічних системах; робототехнічних систем та комплексів; програмного забезпечення обчислювальної техніки; радіотехніки; вищої математики; фізичного виховання. Відбулися певні зміни і в керівництві факультету - його очолив відомий спеціаліст з розробки високопродуктивних процесорів к.т.н., доцент Повідайко П.М.

Керівництво інституту в особі ректора проф. Самотокіна Б.Б. досить гнучко та оперативно реагувало на зміни в економіці країни. ЖІТІ був одним з перших ВНЗ, де у 1995 році створено перший навчальний комплекс з навчальними закладами II рівня акредитації. До складу навчального комплексу "Автоматизація технологічних процесів та виробництв", який і до цього часу проводить підготовку бакалаврів та спеціалістів за денною та заочною формами навчання зі спеціальності 7.092501 "Автоматизоване управління технологічними процесами" (напрямок 0925 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології") входять:

 • Житомирський державний технологічний університет;
 • Житомирський технологічний коледж;
 • Новоград-Волинський промислово-економічний технікум;
 • Житомирський агротехнічний коледж.

У 1997 році кафедру робототехнічних систем та комплексів було перейменовано у кафедру автоматизації і комп'ютеризованих технологій.

У 1998 році факультет поповнився кафедрою медичних приладів та систем з першим набором на заочну форму навчання на базі спеціальної медичної освіти.

Період 1995-2002рр. - це період зростання наукового потенціалу кафедр факультету, певна зміна поколінь, модернізація технологій та боротьба за достойне місце серед провідних ВНЗ України.

Діяльність факультету протягом 2002-2007 років під керівництвом випускника ЖФ КІП, спеціаліста з гнучких виробничих систем, к.т.н., доцента Кириловича Валерія Анатолійовича була підпорядкована покращенню діяльності всіх ланок, що відповідають за якість навчального процесу, підвищення рівня наукових досліджень, проведення змін у структурі набору студентів та отримання найвищого акредитаційного рівня.

З травня 2007р. по липень 2010р. факультет інформаційно-комп’ютерних технологій очолював Відміник освіти України, к.т.н., доцент, Громовий Андрій Петрович. Під вмілим та досвідченим керівництвом вже протягом 2007-2009 рр. було покращено багато показників діяльності найбільшого факультету ЖДТУ.

В галузі освіти Громовий А.П. працював понад 37 років. Трудову діяльність розпочинав інженером, асистентом Житомирського загальнотехнічного факультету Київського політехнічного інституту. Закінчив аспірантуру у 1979р. Воронезького політехнічного інституту. Працював старшим викладачем, доцентом, завідуючим кафедрою, деканом загальнотехнічного, а потім деканом факультету довузівської підготовки ЖДТУ.

Громовий А.П. активно сприяв створенню у м. Житомирі у 1989р. міського ліцею при ЖДТУ, першого в області закладу освіти нового типу, який очолив у 1992р. За роки роботи директором Громового А.П. ліцей увійшов до сотні кращих шкіл України, у 2007р. за результатами незалежного оцінювання знань зайняв 20 місце в Україні.

У період з вересня 2010р. по лютий 2014р. деканом факультету ІКТ був к.т.н., доцент Болотній Олександр Григорович.

З лютого 2014р. факультет очолює його випускник 2007р., к.т.н., доцент Морозов Андрій Васильович. Із появою нового керівника, молодої та висококваліфікованої людини, розпочався новий етап у розвитку факультету. Зокрема в 2015р. було відкрито новий напрям підготовки фахівців «Комп’ютерна інженерія», за безпосередньої участі Морозова А.В.

З 2015 року на факультеті з’явилися студентські ментори. Ментори – це студенти старших курсів, які допомагають студентам першого курсу пристосуватися до університетського життя, організувати групи для самостійного навчання новим технологіям, виконувати спільно проекти та досягти успіху. Факультет почав дуже активно співпрацювати з підприємствами та проводити спеціальні заходи з метою популяризації ІТ-спеціальностей.

З 2016 року на 5-ти кафедрах ФІКТ (комп’ютеризованих систем управління та автоматики (КСУ та А), програмного забезпечення систем (ПЗС), комп’ютерної інженерії (КІ), автоматизованого управління технологічними процесами (АУТП та КТ), радіотехніки, радіоелектронних апаратів і телекомунікацій (РТ, РА і Т) проводитиметься двоступенева освітня підготовка фахівців з:

 • 4-х спеціальностей за денною формою навчання – «Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології», «Інженерія програмного забезпечення», «Комп’ютерна інженерія», «Телекомунікації та радіотехніка»:
 • 2-х спеціальностей за заочною формою навчання – «Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології», «Інженерія програмного забезпечення».

Після 4 років навчання на стаціонарі або на заочному відділенні (відповідно після 2 років навчання на стаціонарі або на заочному відділенні для студентів комплексів) студенти отримують кваліфікацію бакалавра; після закінчення циклу навчання 5 академічних років за денною або за заочною формою (відповідно 3 для студентів комплексів) отримують кваліфікацію спеціаліста або після закінчення циклу навчання 5,5 академічних років за денною або за заочною формою (відповідно 3,5 для студентів комплексів) – кваліфікацію магістра.

На лютий 2016 року за денною формою навчалось 991, за заочною – 275 студентів.

Підготовку фахівців на факультеті забезпечують: 7 професорів, докторів наук; 35 доцентів, кандидатів наук; 20 старших викладачів та 12 асистентів.

На факультеті організовано 15 предметних лабораторій та 9 комп’ютерних класів, 131 персональний комп’ютер використовується в навчальному процесі факультету для проведення лабораторних, практичних робіт і для наукових досліджень. Усі класи з’єднані в локальну комп’ютерну мережу з можливістю доступу до Міжнародної мережі Internet, що дозволяє студентам працювати із сучасними програмними продуктами, включно з оригінальними, які розроблені співробітниками, викладачами та студентами факультету.

Новини факультету

28.06.2018 Випуск бакалаврів 2018 !!!

20.05.2018 19 травня 2018 року – День Європи в Україні

07.05.2018 З’їзд творчої молоді Житомирщини

26.03.2018 Святкування 41-ї річниці ФІКТ

21.02.2018 Олімпіада з програмування серед студентів ЖДТУ

20.01.2018 Захисти дипломних робіт магістрів за результатами участі у програмі Еразмус+/КА1

29.12.2017 Візит студентів ФІКТ до дитячого будинку в с. Гришківці

28.11.2017 Студенти ЖДТУ на конференції “Національна безпека України: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення”

28.11.2017 Екскурсія до Верховної Ради України

27.11.2017 Інформаційно-просвітницький ярмарок професій

Переглянути архів новин.

Структура факультету

Кафедра метрології та інформаційно-вимірювальної техніки

Завідувач: Юрій Олександрович Подчашинський

Кафедра інженерії програмного забезпечення

Завідувач: Анатолій Васильович Панішев

Кафедра біомедичної інженерії та телекомунікацій

Завідувач: Тетяна Миколаївна Нікітчук

Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки

Завідувач: Андрій Анатолійович Єфіменко

Вчена рада факультету

Почесні професори

Волфганг Фрідріх Шюлер

Волфганг Фрідріх Шюлер

ВОЛФГАНГ ФРІДРІХ ШЮЛЕР

Доктор технічних, геофізичних наук, професор. Учений у галузі інформаційних технологій. Почесний професор Житомирського державного технологічного університету. Член німецького агенства акредитації ASIIN и AQAS природничих і технічних наук.

Народився 23 квітня 1942 року в Галлі (Німеччина). Закінчив у 1960 році гімназію у Біттерфілді, Технічний Університет Фрайберга, факультет теоретичної і прикладної геофізики у 1966р. У 1973 році стає доктором геофізичних наук по темі «Знаходження слабких сейсмічних сигналів у сильному кольоровому шумі». До 1974 року працював інженером в центрі Robotron, Хемніц («Логіка і розробка программного забезпечення»). У 1985 стає доктором технічних наук по темі «Експериментальні дослідження для раннього знаходження грудних ракових пухлин методами штучного інтелекту»

1974 – 1993рр.: Голова Медицинської групи фізики в клініці променевої терапії. У 1991 році урядом Саксонії назначений спеціалістом по контролю медичного і технічного обладнання Рентгена. З 1994 року - професр медичних технологій та медичної фізики в университеті прикладних наук. З 1998 року - член Саксонського лазерного інституту. З 1999 року співпрацює з технічним університетом Риги, інститутом біомедичної розробки та мікротехнологій. З 2002 року - віце-президент Правління міжнародного товариства технічних університетів Італії, України та Німеччини.

Опублікував приблизно 200 статей в наукових журналах. Учасник конгресів у Німеччині, Італії, Болгарії, Росії, Чехії, Україні, Ізраїлі, Японії. Має 15 технічних патентів в галузях діагностування та променевої терапії. Одружений, має 2 дитини: донька Кароліна, син Торалф.

Гордість факультету

За роки існування факультет створив імідж "кузні високоякісних спеціалістів". Певною мірою про це свідчить кар'єра його перших випускників:

 • Ципоренко Валентин Григорович, випуск 1978 р., к.т.н., доцент кафедри РТ, РА і Т ЖДТУ;
 • Матишнюк Георгій Миколайович, випуск 1980 р., президент компанії «РЕК»;
 • Колодницький Микола Михайлович, випуск 1982 р., доктор філософії;
 • Антонюк Сергій Миколайович, випуск 1983 р., представник Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення у Житомирській області;
 • Ковальчук Валерій Тадеушевич, випуск 1984 р., заступник директора науково-виробничого підприємства «Кріан-СТ»;
 • Зубрицький Олександр Афанасійович, випуск 1985 р., головний інженер ТОВ "ЕКТА";
 • Подчашинський Юрій Олександрович, випуск 1987 p., д.т.н., зав. каф. КСУтаА ЖДТУ;
 • Зубко Геннадій Григорович, випуск 1989р., Віце-прем'єр-міністр України, Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства;
 • Вознюк Юрій Григорович, випуск 1990 p., начальник відділу продажів масовому сегменту Житомирскьої філії ПАТ «Укртелеком»;
 • Ковальчук Андрій Михайлович, випуск 1996 p., к.т.н., доцент кафедри ПЗС ЖДТУ;
 • Паламаренко Євген Анатолійович, випуск 1996 p., головний бухгалтер медичної науково-виробничої фірми "Діамант";
 • Янчук Валентин Миколайович, випуск 1997 p., к.т.н., доцент кафедри АУТП та КТ ЖДТУ;
 • Левицький В'ячеслав Георгійович, випуск 1998 р., к.т.н., доцент кафедри ПЗС ЖДТУ;
 • Кур’ята Сергій Валерійович, випуск 1999 p., розробник програмного забезпечення в корпорації Microsoft, Redmond, USA;
 • Кирилюк Олександр, випуск 2001р., директор з розвитку ТОВ «Програмні системи плюс»;
 • Антонюк Дмитро Сергійович, випуск 2003р., директор компанії ІСМ Україна;
 • Чуба Дмитро Олександрович, випуск 2005р., директор з розвитку компанії OrangeStatic, м. Оттава (Канада);
 • Евін Олексій Костянтинович, випуск 2006р., директор компанії Evolve MMA (Сінгапур);
 • Морозов Андрій Васильович, випуск 2007р., декан факультету інформаційно-комп’ютерних технологій;
 • Колодюк Ігор Степанович, випуск 2009р., технічний директор компанії Jelastic, м.Рінкон де ла Вікторія (Іспанія).

Життя факультету

День факультету ІКТ відзначається 1-го квітня. Зазвичай до цього дня готується святковий концерт, проводяться різні спотривні турніри, зокрема баскетбольний турнір ім. Забашти Ю.П., футбольні змагання. На факультеті діє команда КВК, яка готує цікаві номери.

Співробітники деканату

Підтиченко Олександр Владиславович

Підтиченко Олександр Владиславович

Локтікова Тамара Миколаївна

Локтікова Тамара Миколаївна

Поліщук Галина Петрівна

Поліщук Галина Петрівна

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінети: 328 (декан), 235 (заступник декана), 237 (деканат заочної форми навчання), 239 (деканат денної форми навчання)
Блог: https://fikt-news.ztu.edu.ua
Телефон: +38 (0412) 24-14-17
E-mail: morozov@ztu.edu.ua