Професорсько-викладацький склад кафедри біомедичної інженерії та телекомунікацій

В’ячеслав Пилипович Манойлов
В’ячеслав Пилипович Манойлов

Доктор технічних наук, професор, Академік української технологічної академії, експерт Наукової ради МОН України за напрямом „Електроніка. радіотехніка та телекомунікації”, член науково-методичної комісії з радіоелектронних апаратів завідуючий кафедрою радіотехніки і телекомунікацій Житомирського державного технологічного університету, відомий широким колам спеціалістів, як фахівець в галузі техніки НВЧ і радіовимірювань.
Народився 9 січня 1941 року в м. Житомирі. Закінчив у 1964 р. Ленінградський інститут точної механіки та оптики за спеціальністю „Радіотехніка” та отримав кваліфікацію інженера з радіотехніки. В 1964 році за призначенням був направлений у м. Вільнюс, до НДІ радіовимірювальних приладів, де пропрацював з 1964 року по 1968 рік. В 1968 році поступив в аспірантуру Ленінградського електротехнічного інституту на кафедру теоретичних основ радіотехніки, яку успішно закінчив в 1971.
На початку 1971 року захистив кандидатську дисертацію за спецтемою і був направлений в радіотехнічний інститут викладачем (м. Таганрог), де працював асистентом, старшим викладачем. В 1972 році повернувся на роботу в НДІ (м. Ленінград), де пропрацював до 1973 р.
У 1973 році за конкурсом був прийнятий завідуючим кафедрою радіофізики Гомельського університету, де працював до червня 1977 року.
У 1977 році був запрошений до Житомирського філіалу Київського політехнічного інституту. В 1989 році був за конкурсом проведений доцентом на кафедру автоматики та управління технічних систем.
З 1996 р. за результатами робіт, виконаних науково-дослідною лабораторією НВЧ-приладів була захищена докторська дисертація за спеціальністю 05.11.08 „Радіовимірювальні прилади”, на тему „Лінійні невзаємні феритові та діелектричні пристрої з електричним керуванням для системи НВЧ-радіометрії”. В 2002 році було присвоєно вчене звання професора кафедри медичних приладів і систем.
З 1997 р. і по цей час є завідувачем кафедри.
Наукові роботи Манойлова В.П. присвячені актуальним проблемам в області антенно-фідерної техніки, антенних вимірювань та вимірювань параметрів різноманітних середовищ і створення широкосмугових приладів НВЧ для різних галузей народного господарства. Багато років він присвятив дослідженням та розробці різних пристроїв НВЧ – антен, феритових вентилів і циркуляторів, перемикачів та інших, які використовуються в різних областях техніки і технологічних процесах.
Дослідження, які виконані під його керівництвом, дозволили створити ряд радіометричних супутникових комплексів, в яких використані запропоновані ним методи та захищені авторськими свідоцтвами та патентами.
Манойлов В.П. веде науково-педагогічну роботу по впровадженню нових методів та засобів вимірювання випромінювання біооб’єктів для діагностики їх стану, а також нових прогресивних форм і методів навчання, підготовки магістрів і аспірантів, розвитку радіометричних систем НВЧ–діапазону.
Під керівництвом Манойлова В.П. захищено п’ять кандидатських дисертацій, також виступав консультантом по двох докторських дисертаціях.
В своєму науковому доробку має більше 130 друкованих праць, з них 2 монографії, 3 навчальних посібника (2 з грифом МОН України), опубліковано більше 70 наукових статей, отримано 34 авторських свідоцтва на винаходи та 6 патентів України.
Манойлов В.П. також є членом науково-методичної комісії з радіоелектронних апаратів, а також членом двох спеціалізованих вчених рад – Д 05.052.02 при Вінницькому національному технічному університеті та ради 14.719.01 при Житомирському військовому інституті радіоелектроніки ім. С.П. Корольова Національного авіаційного університету.

Оксана Леонідівна Коренівська
Оксана Леонідівна Коренівська

Кандидат технічних наук, доцент кафедри біомедичної інженерії та телекомунікації.
Народилася 23 грудня 1980 року в м. Житомирі. Закінчила Житомирський державний технологічний університет, спеціальність - «Біотехнічні та медичні апарати і системи», 2003 р. В 2013 році захистила дисертацію на тему «Метод та прилад для вимірювання концентрації легких аероіонів в біомедичних дослідженнях».
Дисципліни, що викладає – «Теорія електричних кіл та сигналів», «Основи теорії надійності, експлуатації та ремонту РЕА», «Моделювання сигналів та процесів біосистем».
Наукові інтереси – питання розробки та моделювання медичної апаратури, вимірювання концентрації легких аероіонів.
Результатом її наукової і педагогічної діяльності є ? публікацій, 1 навчальний посібник, 1 патент України на винахід.
Основні публікації:

 1. В.П. Манойлов, П.П. Мартинчук, О.Л. Коренівська.Патент України на винахід №94169 від 11.04.2011 «Аероіонний мікрокулонометр». Бюл. №7.
 2. Коренівська О.Л. Застосування методу та приладу вимірювання концентрації легких аероіонів у біомедичних дослідженнях // Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: технічні науки. – Ч. : 2013. №1. – С. 24-29.
 3. О.Л. Коренівська,П.П. Мартинчук. Актуальні питання контролю аероіонізації // Метрологія та прилади №4, 2011 р. с. 34-36.
 4. Коренівська О. Л., Соколов О. П. Основи мікроелектроніки та схемотехніки. Навч. посіб.- Житомир, ЖДТУ, 2013. – 296 с.
 5. Коренівська О.Л. Прилад вимірювання концентрації легких аероіонів // Вісник Житомирського державного технологіч-ного університету / Серія: Технічні науки, 2014. – № 1(68). – С. 51-58
 6. Манойлов В.П., Коренівська О.Л. Математичес-кая модель распростране-ния легких аэроионов в зоне действия ионизатора воздуха // Материалы 24-ой Меж-дународной Крымской конференции [«СВЧ-техника и телекоммуника-ционные технологии» (КрыМиКо 2014)], (г. Севастополь, 7-13 сен-тября 2014 г.) – Севастополь: Изд-во «Вебер», 2014. – Т.2. – 1200 с. – С. 1071 – 1072
 7. Манойлов В.П., Коренівська О.Л., Нікітчук Т.М. Дослідження зміни параметрів пульсових сигналів при проведенні штучної іонізації повітря // Матеріали V-ї Міжнарод-ної науково-практичної конференції [«Обробка сигналів і негаусовських процесів»] (м. Черкаси, 20-22 травня 2015 р.). – Черкаси : ЧДТУ, 2015. – 232 c. – C. 123-125
 8. Коренівська О.Л. Експеримен-тальні дослід-ження приладів для аероіоноте-рапії в умовах лікувальних закладів з зас-тосуванням ме-тоду та прила-ду вимірюван-ня концентрації легких аероіонів // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Серія: Технічні науки, 2015. – № 2(73) – С. 142-148
 9. Коренівська О.Л. Аналіз похибок приладу вимірювання концентрації легких аероіонів // Вісник Черкаського державного технологіч-ного університету / Серія: Технічні науки, 2015. – № 3 – С. 25-32

Владислав Вікторович Чухов
Владислав Вікторович Чухов

Кандидат технічних наук, доцент, кафедри біомедичної інженерії та телекомунікації, заступник завідувача кафедри з наукової роботи.
Народився у 1976 році в м. Житомирі. У 1998 р. закінчив Житомирський інженерно-технологічний інститут за спеціальністю «Радіотехніка». В захистив дисертацію на тему «Радіочастотні методи та засоби вимірювань параметрів хвилеводів із діелектричним заповненням»
Дисципліни, що викладає – «Метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якістю», «Методологія наукових досліджень», «Технічна електродинаміка», «Пристрої НВЧ та антени», «Електродинаміка та поширення радіохвиль», «Основи побудови та застосування медичних РЕА».
Наукові інтереси – радіовимірювання, пристрої НВЧ, антени.
Результатом його наукової і педагогічної діяльності є ? публікацій, 1 монографія, 2 навчальних посібника, 2 патенти України.
Основні публікації:

 1. Манойлов В.П., Чухов В. В., Мартинчук П. П. Методичні рекомендації з виконання кваліфікаційної роботи бакалавра для студентів напрямів підготовки 6.050901 „Радіотехніка”, 6.050902 „Радіоелектронні апарати”, 6.050903 „Телекомунікації”. Житомир: ЖДТУ, 2013. - 48с.
 2. Чухов В. В., Семенов А. О., Семенова О. О., Аналіз чутливості фазового кута коефіцієнта відбиття хвилеводної вимірювальної комірки у випадку слабкопоглинаючого діелектрика // Вісник НТУУ „КПІ”. Серія „Радіотехніка. Радіоапаратобудування”. – 2011. – Вип. 45. – С. 130-138.
 3. В.В. Чухов, Р.В. Петросян, К.Л. Шевченко Аналіз чутливості фазового кута коефіцієнта передачі хвилеводної вимірюваль-ної комірки у випадку слабко-поглинаючого діелектрика // Вісник КНУ технологій та дизайну. – 2011. – №2 (58). – С. 89-95.
 4. O. Semenova, A. Semenov, K Koval, A. Rudyk, V. Chuhov. Access fuzzy fontroller for CDMA networks // International Siberian Conference on Control and Communications. Proceedings. – Krasnoyarsk: Siberian Federal University. Russia, Krasnoyarsk, September 12−13, 2013. P. 125-126
 5. Л. П. Яцук, В. В. Чухов, С. В. Дерипаска Простой метод оценки диэлектрической проницаемости и тангенса угла потерь // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, № 1094, Серія „Радіофізика та електроніка”, випуск 23, 2013, С. 66 – 71.
 6. В. П. Манойлов, Д. С. Морозов, В. В. Чухов Випромінювач електромагнітних хвиль для установок діатермії / Вісник ЖДТУ. Технічні науки. . – 2015. – №1 (72). – С. 70 – 76.
 7. В. В. Чухов Експериментальне дослідження клиноподібних переходів у позамежних хвилеводах // Тези доповідей науково-практичної конференції „Стандартизація, сертификація, метрологія та менеджмент” (Київ, 21–25 вересня 2015 р.). – С. 58 – 59.

Олександр Володимирович Андреєв
Олександр Володимирович Андреєв

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри біомедичної інженерії та телекомунікації.
Народився 11 травня 1961 року в м. Київ. Закінчив Житомирське військове училище радіоелектроніки ППО. В 1990 році захистив дисертацію на тему «Обробка вимірювань в умовах апріорної невизначеності динаміки поведінки об’єкту вимірювання». У 2006 році – отримав звання доцент кафедри радіотехнічних систем.
Дисципліни, що викладає - «Мережеві ТК технології», «Теорія і техніка радіолокації та радіонавігації», «Радіозвязок», «Радіонавігація», «Теорія РТС», «Радіелектронні системи».
Наукові інтереси - космічні радіотехнічні системи спеціального призначення.
Результатом його наукової і педагогічної діяльності є ? публікацій, ? монографія, ? навчальний посібник, ? авторських свідоцтв, ? патентів України.
Основні публікації:

 1. Манойлов В.П., Чухов В. В., Мартинчук П.П. Методичні рекомен-дації з виконання кваліфікаційної робо-ти бакалавра для студентів напрямів підготовки 6.050901 „Радіотехніка”, 6.050902 „Радіоелектронні апарати”, 6.050903 „Телекомунікації”. Житомир: ЖДТУ, 2013. - 48 с.
 2. Андреєв О.В., Хоменко М.Ф., Рихальський О.Р .,Дослідження можливості застосування модифіко-ваного методу допусків для обробки телеметричних вимірів. Житомир: ЖВІНАУ.– 2011. Зб. наук.праць №4 С. 65-71 .
 3. Андреєв О.В., Рихальський О.Р Підвищення точності СРНС через урахування енергетичних співвідно-шень у радіолінії. Житомир: ЖВІНАУ.– 2011. Зб. наук.праць №5 С. 141-146 .
 4. Андреєв О.В., Вєлікдус Ю.В. Дослідження можливості підвищення якості зв’язку в цифрових системах передачі шляхом застосування методів динамічної фільтрації. - Всеукраїнська науково-практична ON-LINE конференція аспірантів,молодих учених та студентів, присвяченої дню науки, 15-17 травня . Житомир: ЖДТУ.– 2013 р. – С. 166-167.

Віталій Валентинович Ципоренко
Віталій Валентинович Ципоренко

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри біомедичної інженерії та телекомунікації, докторант Київського політехнічного університету,.
Народився 24 липня1984 року в м. Житомир. Закінчив Житомирський державний технологічний університет, спеціальність «Радіотехніка», 2007. В 2011 році захистив дисертацію на тему «Цифрові спектрально-просторові методи та засоби кореляційно-інтерферометричного пеленгування радіовипоромінювання надвисокочастотного діапазону».
Дисципліни, що викладає - «Основи теорії побуд пристроїв контролю РЧР», «Аналіз і синтез систем розподілення інформації», «Мікропроцесорні системи в РЕА», «Системи комутації та розподіл інформації», «Кінцеві пристрої абонентського доступу».
Наукові інтереси - цифрові безпошукові методи кореляційно-інтерферометричного пеленгування.
Результатом його наукової і педагогічної діяльності є ? публікацій, ? монографія, ? навчальний посібник, ? авторських свідоцтв, ? патентів України:
Основні публікації:

 1. Спектрально-просторові методи виявлення, оцінки параметрів та пеленгування радіо-сигналів: монографія /В.В. Ципоренко, В.Г. Ципоренко; за.ред. д.т.н., проф. В.П. Манойлова. – Житомир: ЖДТУ, 2011. – 368 c.
 2. Ципоренко В.В., Ципоренко В.Г. Аналіз ширини спектра радіовипромінювань з невідомим комплексним спектром // Вісник ЖДТУ / Технічні науки. – 2010. – № I(52). – С. 178-183.
 3. Ципоренко В.В. Аналіз швидкодії безпошукового цифрового методу кореляційно-інтерферометричного пеленгування з реконст-руюванням просторового аналітичного сигналу /В.В. Ципоренко// Вісник НТУУ „КПІ”/ Серія: Радіотехніка. Радіоапаратуробудування. – Київ: НТУУ „КПІ”. – 2013. – № 52. – С. 102-110.
 4. Ципоренко В.В. Безпошуковий цифровий метод кореляційно-інтерферометричного пелен-гування з реконструюванням просторового аналітичного сигналу /В.В. Ципоренко// Вісник НТУУ „КПІ”. Сер. Радіотехніка. Радіоапарат-туробудування. – 2012. – № 48. – С. 75–84. 5. Патент України на винахід № 99083, Спосіб цифрового комплексного радіопеленгування / В.В. Ципоренко., В.Г. Ципоренко. – №а 2011 13893;– Бюл. № 13., 10.07.2012.
 5. Ципоренко В.В. Дишлевий В.М. Дослідження спектрального кореляційного методу радіомоніторингу з великою базою в двоелементних компенсаторах завад / В.В. Ципоренко, В.М. Дишлевий // Тези I Всеукраїнської науково-технічної конференції „Комп’ютерні технології: інновації, проблеми, рішення”, 17-18 квітня 2015 р. – Житомир: ЖДТУ, 2015. – 143 с. С. 1xx-1xx.
 6. Ципоренко В.В. Аналіз завадостійкості безпошукового цифрового методу кореляційно-інтерферометричного пеленгування з реконструюванням просторового аналітичного сигналу / В.В. Ципоренко // Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки „Технічні науки на сучасному етапі”, 13 травня 2015 р. – Житомир: ЖДТУ, 2015. – 143 с. С. 1xx-1xx.
 7. Ципоренко В.В. Беспоисковый цифровой метод корреляционно-интерферометрического пеленгования с двухмерной обработкой реконструированных радиоизлучений в апертуре линейной антенной решётки / В.В. Ципоренко // «Изв. вузов. Радиоэлектроника». – Київ: НТУУ „КПІ”. – 2015. – №хх. – С.
 8. Ципоренко В.В. Анализ точности беспоискового цифрового метода корреляционно-интерферометрического пеленгования с двухмерной обработкой реконструированных излучений в апертуре линейной антенной решётки / В.В. Ципоренко // «Изв. вузов. Радиоэлектроника». – Київ: НТУУ „КПІ”. – 2015. – №
 9. Ципоренко В.В. Оптимизация беспоискового цифрового метода корреляционно-интерферометрического пеленгования с двухмерной обработкой реконструированных излучений в апертуре линейной антенной решётки / В.В. Ципоренко // «Изв. вузов. Радиоэлектроника». – Київ: НТУУ „КПІ”. – 2015. – №
 10. Ципоренко В.В., Ципоренко В.Г. Оптимізація безпошукового цифрового методу кореляційно-інтерферометричного пеленгування з подвійним кореляційним обробленням та циклічною моделлю частотного зсуву / В.В. Ципоренко, В.Г. Ципоренко // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Серія: Технічні науки. – Житомир: ЖДТУ. – 2015. – № 4 (75).
 11. Ципоренко В.В. Оптимізація безпошукового цифрового кореляційно-інтерферометричного радіопеленгатора з подвійним кореляційним обробленням за точністю пеленгування / В.В. Ципоренко // Вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут” / Серія: Радіотехніка. Радіоапаратуробудування. – Київ: НТУУ „КПІ”. – 2016. – №63.

Валентин Григорович Ципоренко
Валентин Григорович Ципоренко

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри біомедичної інженерії та телекомунікації.
Народився 14 грудня 1955 року в м. Житомир. Закінчив Київський політехнічний інститут, спеціальність – «Інженер-електрик», 1978р.В 1995 році захистив дисертацію за спецтемою.
Дисципліни, що викладає – «Системи передачі даних», «Обчислювальна техніка та мікропроцесори», «Радіорелейні та супутникові системи передачі інформації», «Обробка НВЧ сигналів в РТС», «Радіоавтоматика», «Цифрові та телевізійні мережеві технології», «Супутникові ТК технології», «Моделювання сигналів та процесів в радіотехніці», «Математичні основи оптимізації радіоелектронних систем».
Наукові інтереси - цифрові спектрально-просторові методи виявлення та пеленгування радіосигналів.
Результатом його наукової і педагогічної діяльності є ? публікацій, ? монографія, ? навчальний посібник, ? авторських свідоцтв, 2 патентів України.
Основні публікації:

 1. Спектрально-просторові методи вияв-лення, оцінки параметрів та пеленгування радіо-сигналів: монографія / В.В. Ципоренко, В.Г. Ципоренко ; за ред. д.т.н., проф. В.П. Манойлова. – Житомир : ЖДТУ, 2011. – 368 c.
 2. Ципоренко В.В. Дослідження завадостійкості безпошукового цифрового спектрального дисперсійно-кореляційного радіопеленгатора для великої антенної бази / В.В. Ципоренко, В.Г. 3.Ципоренко // Вісник ЖДТУ / Серія: Технічні науки. – Житомир: ЖДТУ. – 2012. – № 4 (63). – С. 135-143.
 3. Ципоренко В.В. Дослідження завадостійкості безпошукового цифрового спектрального кореляційно-інтерферометричного радіопеленгатора з антенною решіткою шляхом моделювання / В.В. Ципоренко, В.Г. Ципоренко // Вісник ЖДТУ / Серія: Технічні науки. – Житомир: ЖДТУ. – 2012. – № 3 (62). – С. 82–90.
 4. Патент України на винахід № 97781, Спосіб цифрового кореляційного радіопеленгування / В.В. Ципоренко., В.Г. Ципоренко. –– Бюл. № 5. 12.03.2012.
 5. Патент України № 99083, Спосіб цифрового комплексного радіопеленгування / В.В. Ципоренко., В.Г. Ципоренко. – Бюл. № 13. 10.07.2012.
 6. Ципоренко В.Г. Бондарчук М.В. Дослідження моделей цифрових кільцевих антенних решіток / В.Г. Ципоренко, М.В. Бондарчук // Тези I Всеукраїнської науково-технічної конференції „Комп’ютерні технології: інновації, проблеми, рішення”, 17-18 квітня 2015 р. – Житомир: ЖДТУ, 2015. – 143 с.
 7. Ципоренко В.Г. Боруцька Д.М. Дослідження методу моніторингу завад в антенних решітках на основі реконструювання комплексного аналітичного сигналу / В.Г. Ципоренко, Д.М. Боруцька // Тези I Всеукраїнської науково-технічної конференції „Комп’ютерні технології: інновації, проблеми, рішення”, 17-18 квітня 2015 р. – Житомир: ЖДТУ, 2015. – 143 с..
 8. Ципоренко В.В., Ципоренко В.Г. Оптимизация беспоискового цифрового метода корреляционно-интерферометрического пеленгования с реконструированием пространственного аналитического сигнала / В.В. Ципоренко // «Изв. вузов. Радиоэлектроника». – Київ: НТУУ „КПІ”. – 2015.
 9. Ципоренко В.В., Ципоренко В.Г. Оптимізація безпошукового цифрового методу кореляційно-інтерферометричного пеленгування з подвійним кореляційним обробленням та циклічною моделлю частотного зсуву / В.В. Ципоренко, В.Г. Ципоренко // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Серія: Технічні науки. – Житомир: ЖДТУ. – 2015. – № 4 (75).

Роман Олександрович Коломієць
Роман Олександрович Коломієць

Кандидат технічних наук, доцент кафедри біомедичної інженерії та телекомунікації Народився 13 травня1982 року в м. Бердичів. Закінчив Житомирський державний технологічний університет, спеціальність «Біотехнічних та медичних апаратів і систем», 2004 р. В 2011 р. захистив дисертацію на тему «Біотехнічна система на основі ефекту Кірліана для аналізу біологічних об’єктів».
Народився 13 травня1982 року в м. Бердичів. Закінчив Житомирський державний технологічний університет, спеціальність «Біотехнічних та медичних апаратів і систем», 2004 р. В 2011 р. захистив дисертацію на тему «Біотехнічна система на основі ефекту Кірліана для аналізу біологічних об’єктів».
Дисципліни, що викладає – «Теорія електрозв'язку», «Елементна база електронних апаратів», «Мікроелектроніка», «Планування та проектування ТК мереж», «Фізико-теоретичні основи конструювання РЕА», «Збір, передача, обробка та відображення інформації».
Наукові інтереси - фізика і техніка високих напруг.
Результатом його наукової і педагогічної діяльності є ? публікацій, 2 патенти України:
Основні публікації:

 1. Коломієць Р. О. Фізико-теоретичні основи конструювання РЕА. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт – Житомир, ЖДТУ, 2013. – 30 с.
 2. Коломієць Р. О. Основи мікроелектроніки. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт – Житомир, ЖДТУ, 2012. – 12 с.
 3. Коломієць Р. О., Бенедицький В. Б. Основи схемотехніки. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт – Житомир, ЖДТУ, 2012. – 23 с.
 4. Коломієць Р.О., Хоменко Ж.М. Елементна база РЕА. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт – Житомир, ЖДТУ, 2012. – 49 с.
 5. Коломієць Р. О. Теорія електрозв’язку. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів – Житомир, ЖДТУ, 2012. – 8 с.
 6. Коломієць Р.О. Виділення фрактального спектру кір ліан-зображень. Вісник ЖДТУ. Технічні науки. – 2010 . – №1 (52). – С. 109-114.
 7. . О. Коломієць Використання методу модуляції–демодуляції для побудови підсилювачів з компенсацією власних шумів / Ю. Л. Денисюк, Р. О. Коломієць // Вісник ЖДТУ. Технічні науки – 2011, №4 (59) – с. 46-50.
 8. Р. О. Коломієць Неінвазивна НВЧ-діагностика людського організму / М. Л. Іщенко, О. Л. Коренівська, Р. О. Коломієць, Д. С. Морозов // Вісник ЖДТУ. Технічні науки – 2013, №3 (66) – с. 65-74.
 9. Р. О. Коломієць Локалізація новоутворень в тканинах за допомогою комбінованої рупорної антени з діелектричним резонатором / М. Л. Іщенко, Р. О. Коломієць, О. Л. Коренівська, П. П. Мартинчук, Д. С. Морозов, Т. М. Нікітчук // Материалы VIII Международного симпозиума «актуальные проблемы биофизической медицины» 14-17 мая 2014 г.
 10. Патент №90474, МПК А61В8/00 А61В10/00 Спосіб визначення стану кісткової тканини / Березовський В. Я., Левашов М. І., Мартинчук П. П., Коломієць Р. О., Іщенко М. Л.; заявник та патентовласник Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАНУ - № 201400118, заявл. 09.01.2014; опубл. 26.05.2014; Бюл. №10 – 4 с.
 11. Р. О. Коломієць Застосування ефекту Кірліан для оцінки якості мінеральних вод / В. С. Глинчук, Р. О. Коломієць, В. П. Манойлов // Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки. / Т.1. – ЖДТУ, 2014 р. – с. 132-133.

Микола Федорович Хоменко
Микола Федорович Хоменко

Старший викладач кафедри біомедичної інженерії та телекомунікації.
Народився 25 липня 1952 року в с. Березівка Житомирського району Житомирської області. Закінчив Київський політехнічний інститут, спеціальність «Автоматика і телемеханіка»,1989 р.
Дисципліни, що викладає - «Телекомунікаційні системи передачі», «Основи телебачення та радіомовлення», «Компонентна база РЕА», «Схемотехніка РЕА», «Радіовимірювальні пристрої та системи», «Мікрохвильова техніка ТК систем».
Наукові інтереси - пристрої НВЧ та антени.
Результатом його наукової і педагогічної діяльності є 9 публікацій, 2 навчальних посібника.
Основні публікації:

 1. Манойлов В.Ф., Хоменко Ж.Н., Хоменко Н.Ф. Методы определения целей совершающих возвратно-поступательное движение. // 22-я Международная Крымская конференция. СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии. 10—14 сентября 2012 г. Севастополь, Крым, (КрыМиКо 20123). Материалы конференции. Севастополь. Вебер: 2012. - т. 2 с. 630-632.
 2. Хоменко І.М., Хоменко М.Ф. Метод виділення складових дихання та серцебиття в біорадіолокації. Міжнародна наукова конференція «ЕВРИКА-2013» 15–17 травня, 2013 р. м. Львів. Збірник тез, 2013. – с. 58- 60.
 3. Андреєв О.В., Хоменко М.Ф., Рихальський О.Р .,Дослідження можливості застосування модифікованого методу допусків для обробки телеметричних вимірів. Житомир: ЖВІНАУ. № 4., 2011. – С. 65-71 .
 4. Хоменко Ж.М., Хоменко М.Ф., Вимірювання характеристичного опору хвилеводно-щілистих ліній. Вісник ЖДТУ № 1 (52), 2010. – с. 38 – 45.

Микола Олексійович Бурдейний
Микола Олексійович Бурдейний

Старший викладач кафедри біомедичної інженерії та телекомунікації.
Закінчив Одеський електротехнічний інститут зв’язку ім. А.С. Попова, спеціальність «Радіозязок і радіомовлення»,1982 р.
Дисципліни, що викладає - «Обчислювальна техніка та програмування», «Аналіз і синтез випромінюючих систем», «Радіовимірювальні пристрої та системи», «Компютерні радіомережі», «Системи проектування засобів ТК систем», «Радіосистеми ТК мереж», «Широкосмугові технології телекомунікацій».
Наукові інтереси - телекомунікаційні системи передач.
Результатом його наукової і педагогічної діяльності є 6 публікацій, 3 авторських свідоцтв.
Основні публікації:

 1. Телекомунікаційні системи передачі. Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів денної форми навчання напряму 6.050903 «Телекомунікації» – 2013 р. – 61 с. Електронне видання. Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B0orDvmfcK82NEN0M1dJd3Y2VkE/edit?usp=sharing
 2. Технології мультисервісних систем. Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів денної форми навчання спеціальності 7.05090303 «Технології та засоби телекомунікації» - 2012 р. – 72 с. Електронне видання. Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B0orDvmfcK82elZkNGR4emR4OFk/edit?usp=sharing
 3. Бурдейний М.О. Порівняльний аналіз систем захисту даних у бездротових мережах. Тези VI Міжнародної науково-технічної конф. «Інформаційно-комп’ютерні технології 2012». –Житомир, 4-6 жовтня 2012р.-Житомир: ЖДТУ, 2012. с.51-53.

Петро Петрович Мартинчук
Петро Петрович Мартинчук

Старший викладач кафедри біомедичної інженерії та телекомунікації.
Народився 03 січня 1951 року в с. Стрибіж. Закінчив Київський політехнічний інститут «Автоматика і телемеханіка», 1982 р.
Дисципліни, що викладає – «Електротехнічні пристрої», «Сигнали і процеси в радіотехніці», «Аналогові та електронні пристрої», «Метрологія та вимірювальна техніка».
Наукові інтереси – метрологічне забезпечення РЕА, проектування медичних електронних апаратів.
Результатом його наукової і педагогічної діяльності є ? публікацій, 1 авторське свідоцтво, 2 патенти України.
Основні публікації:

 1. Манойлов В.П., Чухов В. В., Мартинчук П. П. Методичні рекомендації з виконання кваліфікаційної роботи бакалавра для студентів напрямів підготовки 6.050901 „Радіотехніка”, 6.050902 „Радіоелектронні апарати”, 6.050903 „Телекомунікації”. Житомир: ЖДТУ, 2013. - 48 с.
 2. Мартинчук П.П.. Шелюк В.О., Вимірювачі-регулятори температури програмовані ТРП08, Журнал „Метрологія та прилади”, № 1, 2011 р.
 3. В.П. Манойлов, П.П. Мартинчук, О.Л. Коренівська. Патент України на винахід №94169 від 11.04.2011 „Аероіонний мікрокулонометр”. Бюллетень № 7.
 4. Т.М. Нікітчук, П.П. Мартинчук, В.П. Манойлов Патент України на корисну модель «Спосіб діагностики функціонального стану серцево-судинної системи людини».№ 86177 від 25.12.2013 р.
 5. П.П. Мартинчук та iншi (спiльно з Інститутом фізіології ім. Богомольця АМНУ). Патент України на корисну модель «Спосіб визначення стану кісткової тканини».- № 90474 від 26.05.2014 р.
 6. Патент України на винахід № 103661, G01N 27/62. Пристрій для оцінки продуктивності іонізаторів повітря / Березовський В.Я., Мартинчук П.П., Левашов М.І, Коренівськуа О.Л., Митрофанова Т.В. – № u 2015 06089; Заявл. 19.06.2015; Опубл. 25.12.2015, – Бюл. № 24.

Іван Іванович Полещук
Іван Іванович Полещук

Старший викладач кафедри біомедичної інженерії та телекомунікації
Народився 12 березня 1955 року в м. Алма-Ати. Закінчив Військову інженерну радіотехнічну академію ОВД ім. Говорова, спеціальність «Експлуатація радіотехнічних засобів», 1989 р.
Дисципліни, що викладає – «Телекомунікаційні та інформаційні мережі», «Захист інформації в ТК системах».
Наукові інтереси – інформаційні мережі, захист інформації, телекомунікаційні мережі.
Результатом його наукової і педагогічної діяльності є ? публікацій, ? монографія, ? навчальний посібник, ? авторських свідоцтв, ? патентів України.
Основні публікації:

 1. Полещук І.І. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з навчальної дисципліни „Електронні та квантові прилади” „Дослідження імпульсного модулятора з частковим розрядом накопичувача”. – 2012 р.
 2. Полещук І.І. Методичний посібник для розробки курсової роботи з навчальної дисципліни „Теоретичні основи кіл” „Розрахунок перехідних процесів у розгалужених колах”, – 2012 р..
 3. Полещук І.І., Хоменко М.Ф. Технології та засоби телекомунікацій. Конспект лекцій з навчальної дисципліни „Електронні та оптичні системи передавання.”. ЖДТУ.  2009. – 72
 4. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Основи теорії кіл” – Житомир: ЖДТУ, 2014. – 18 с.
 5. Методичні вказівки та завдання для курсовоъ роботи студентів з курсу „Основи радіоелектроніки та сигналів” – Житомир: ЖДТУ, 2014. – 18 с.

Василь Борисович Бенедицький
Василь Борисович Бенедицький

Старший викладач кафедри біомедичної інженерії та телекомунікації.
Народився 1 січня 1974 року в с. Волосів, Андрушівського району. Закінчив Житомирський інженерно-технологічний інститут, спеціальність «Радіотехніка», 1998 р.
Дисципліни, що викладає – «Основи схемотехніки», «Основи компютерного проектування РЕА», «Конструювання РЕА», «Пристрої підсилення та акустика», «Оптичні методи і пристрої в радіотехніці».
Наукові інтереси – схемотехніка, радіохвильові методи вимірювання, вимірювання вологості матеріалів.
Результатом його наукової і педагогічної діяльності є 4 публікації.
Основні публікації:

 1. Бенедицький В.Б., Козак Л.Ю., Яворська А.В. Радіохвильовий метод вимірювання вологості матеріалів. – Вісник ЖДТУ, IV(59), 2011. с. 32-41.
 2. Бенедицький В.Б., Козак Л.Ю., Манойлов В.П. Визначення вологості зерна по затуханню НВЧ потужності. - Вісник ЖДТУ, I(60), 2012.
 3. Бенедицький В. Б., Коломієць Р. О., Основи схемотехніки. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт – Житомир, ЖДТУ, 2012. – 23 с.
 4. Бенедицький В.Б., Манойлов В.П., Мельник Є.А..Вимірювання вологості зерна. Тези VI Міжнародної науково-технічної конференції “Інформаційно-комп’ютерні технології 2012”, м. Житомир 4-6 жовтня 2012 року.

Дмитро Сергійович Морозов
Дмитро Сергійович Морозов

Старший викладач кафедри біомедичної інженерії та телекомунікації.
Закінчив Житомирський державний технологічний університет, спеціальність «Біотехнічні та медичні апарати і системи», 2008 р.
Дисципліни, що викладає – «Сучасні САПР РЕА», «Основи САПР ЕА», «Комп’ютерні технології проектування РЕА», «Метрологія та експлуатація БМА», «Економічне обґрунтування інноваційних рішень».
Наукові інтереси – НВЧ-діелектрометрія, НВЧ-дефектрометрія.
Результатом його наукової і педагогічної діяльності є 12 публікацій, 2 патент України:
Основні публікації:

 1. Морозов Д.С. Вимірювання комплексної діелектричної проникності водних розчинів резонансним надвисокочастотним методом. Тези ХХХIV науково-практичної конференції, присвяченої Дню університету, 16-18 березня 2009 року. – Житомир: ЖДТУ, 2009. – 148с.(53-54)
 2. Морозов Д.С. Збудження об’ємного резонатора з капіляром. Тези XXXV науково-практичної конференції, присвяченої Дню університету, 25-28 травня 2010 року: в 2-ч т. – ЖДТУ, 2010. – Т.1. – 148с. (с.68)
 3. Морозов Д.С. Особливості вимірювання діелектричної проникності рідни, що протікає крізь капіляр. Вісник ЖДТУ 2010, 2(т.1) (53). С. 124-131.
 4. Морозов, Д. С. Возбуждение объемного резонатора с капилляром / Д. С. Морозов // "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии", междунар. Крым. микроволновая конф., (КрыМиКо‘2010). Международная Крымская конференция "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии" : материалы конф. : в 2 т. / Севастоп. нац. техн. ун-т, Белорус. гос. ун-т информатики и радиоэлектроники, Крым. науч.-технолог. центр им. проф. А. С. Попова, Тавр. нац. ун-т им. проф. В. И. Вернадского и др. - Севастополь : Вебер, 2010. - Т. 2, секция 8а/2 : СВЧ - техника в биологии и медицине. - Ст. 8а.30р. - С. 1171-1172.
 5. Морозов Д.С. Резонатор для НВЧ діелектрометрії . Патент на винахід UA 100323C2 МПК: H01P 7/00, Опубліковано: 10.12.2012
 6. Іщенко М.Л., Коренівська О.Л., Коломієць Р.О., Морозов Д. С. Неінвазивна НВЧ-діагностика людського організму. Вісник ЖДТУ, 2013. – 3 (66). С. 65-73.
 7. Іщенко М.Л., Коломієць Р.О, Коренівська О.Л., Мартинчук П.П., Морозов Д.С., Нікітчук Т.М. Локалізація новоутворень в тканинах за допомогою комбінованої рупорної антени з діелектричним резонатором. VIII Международный симпозиум “Актуальные проблемы биофизической медицины” 2013.
 8. Ищенко М.Л., Морозов Д.С., Коломиец Р.А., Манойлов В.Ф. Использование комбинированной рупорной наборной антенны с диэлектрическим резонатором для аллокации новообразований. "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии", междунар. Крым. микроволновая конф., (КрыМиКо‘2014). Международная Крымская конференция"СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии": материалы конф.: в 2т.
 9. Манойлов В.П., Морозов Д.С., Чухов В.В.. Випромінювач електромагнітних хвиль для установок діатермії. Вісник НТУУ КПІ. Серія радіотехніка, радіоапаратобудування. №62. 2015р.
 10. Кореновская О.Л., Манойлов В.Ф., Морозов Д.С., Сидорчук О.Л. Моделирование и экспресс-методика измерения ЭПР рупорных антенн. Вісник НТУУ КПІ. Серія радіотехніка, радіоапаратобудування. №62. 2015р.

Жанна Миколаївна Хоменко
Жанна Миколаївна Хоменко

Старший викладач кафедри біомедичної інженерії та телекомунікації.
Народилась 05 травня 1979 року в м. Житомирі. Закінчила Житомирський інженерно-технологічний інститут, спеціальність «Радіотехніка», 2001 р.
Наукові інтереси – радіочастотні методи та засоби вимірювань параметрів хвилеводів.
Результатом її наукової і педагогічної діяльності є 6 публікацій, 1 навчальний посібник.
Основні публікації:

 1. Хоменко Ж.М., Хоменко М.Ф., Вимірювання характеристичного опору хвилеводно-щілистих ліній. Вісник ЖДТУ № 1 (52) 2010.
 2. Методичні вказівки до практичних робіт з предмету „Компонентна база РЕА” для спеціальності „Радіотехніка” ЖДТУ, – 2011.
 3. Методичні вказівки до курсової роботи з предмету „Сигнали та процеси в РТ „Радіотехніка” ЖДТУ, – 2011
 4. Методичні вказівки до курсового проекту з предмету „Пристрої підсилення сигналів”, „Радіотехніка” ЖДТУ, – 2011.
 5. Конспект лекцій з предмету „Компонентна база РЕА” для спеціальності „Радіотехніка” ЖДТУ, – 2011.
 6. Конспект лекцій з предмету „Пристрої підсилення сигналів” для спеціальності „Радіотехніка” ЖДТУ, – 2011.