Професорсько-викладацький склад кафедри галузевого машинобудування

Галина Олексіївна Райковська
Галина Олексіївна Райковська

Доктор педагогічних наук, професор кафедри галузевого машинобудування ЖДТУ.

Громадська діяльність та членство.

Член спеціалізованої вченої ради К 47.104.08 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти при Національному університеті водного господарства та природокористуання, м. Рівне.

Напрям наукової діяльності.

Нарисна геометрія, інженерна і комп’ютерна графіка; удосконалення методики професійної підготовки майбутніх інженерно-технічних фахівців засобами інформаційних технологій; комп’ютерне конструювання і моделювання як засіб розвитку конструкторсько-технологічних здібностей майбутніх фахівців у ВНЗ; формування конкурентоспроможної особистості фахівця.

Під керівництвом захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти.

Науково-методична робота.

Є автором більше 100 наукових і науково-методичних праць, у тому числі автор монографії «Методика формування графічних знань в системі інформаційних технологій», 8 навчальних посібників із яких 4 з грифом МОН України, 2 – Вченої ради ЖДТУ.

Геннадій Георгійович Добровольський
Геннадій Георгійович Добровольський

Доктор технічних наук, професор кафедри галузевого машинобудування ЖДТУ.

Закінчив Київський політехнічний інститут у 1955 році, спеціальність «Машини та обробка металів тисненням», кваліфікація – інженер-механік.

Доктор технічних наук, спеціальність 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти».

Старший науковий співробітник за спеціальністю «Процеси механічної та фізико-технічної обробки, верстати та інструменти», ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН України, 1994 р.

Володимир Володимирович Сєров
Володимир Володимирович Сєров

Кандидат технічних наук, доцент.

Закінчив Московський інститут сталі і сплавів у 1973 р. Спеціальність «Теплотехніка та автоматизація металургійних печей».

1973-1976 р. ¬ електрослюсар та інженер Центральної теплотехнічної лабораторії Новоліпецького металургійного комбіната. 1976-1979 р. ¬ аспірант Московського інституту сталі і сплавів. 1980 р. ¬ інженер галузевої лабораторії виробництва сталі, поковок і заготовок Московського інституту сталі і сплавів. 1981-1983 р. ¬ старший інженер та начальник групи Центральної теплотехнічної лабораторії Новоліпецького металургійного комбіната.

У 1981 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Вплив терміну роботи на радіаційні характеристики вогнетривких матеріалів». У 1993 р. отримав диплом доцента.

В університеті працює з 1983 року на посадах старшого наукового співробітника, асистента, доцента. З 1994 по 1997 роки – завідувач кафедри технології машинобудування. З 1987 по 1998 роки – заступник декана факультету інженерної механіки, з 1998 по 2010 роки – декан факультету.

В 2004 р. нагороджений Почесною грамотою МОН України.

Має більше 24 науково-методичних публікацій, 2 авторських свідоцтва, 1 посібник, 4 методичні посібника.

Наукові інтереси: удосконалення вимірювальної техніки та металорізальних верстатів; теплотехнічні процеси; технологія виробництва заготовок.

Олександр Леонідович Мельник
Олександр Леонідович Мельник

Кандидат технічних наук, доцент кафедри галузевого машинобудування, заступник декана факультету комп'ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки.

В 2010 році закінчив Житомирський державний технологічний університет, отримав диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів». В 2013 році закінчив аспірантуру ЖДТУ.

В 2011 році за участю Мельника О.Л. в лабораторіях кафедри МВіС було отримано вуглецевий наноматеріал та відпрацьовано технологію виготовлення перспективних нанорозмірних наповнювачів.

Налагоджена співпраця з Інститутом проблем матеріалознавства ім. Францевича НАН України в питаннях дослідження нанорозмірних наповнювачів (зокрема седиментаційний аналіз).

За період роботи на кафедрі МВіС налагоджено плідну співпрацю з університетом міста Люнд (Lund University, Sweden) в напрямку використання нанопластинок графіту (Graphite nanosheet) для зменшення тертя між інструментом і матеріалом при штамповці. Результати спільних досліджень представлені в тезисній публікації (Nano graphite flakes as lubricant additive) на конференції «The sixth Swedish Production Symposium».

В 2015 році захистив кандидатську дисертацію в Луцькому НТУ за спеціальністю 05.02.01 «Матеріалознавство». Тема дисертаційної роботи «Електропровідні композиційні матеріали з вуглецевими наповнювачами різної дисперсності». З 2014 року працює на посаді заступника декана ФІМ.

Наукові інтереси: вуглецеві наноматеріали; вплив міжчастинкових взаємодій гетерогенних систем на перколяційні властивості композиційних матеріалів; матеріали з тензорезистивним ефектом, комп’ютерне імітаційне моделювання механічних систем.

Лариса Євгеніївна Глембоцька
Лариса Євгеніївна Глембоцька

Кандидат технічних наук, доцент кафедри галузевого машинобудування.Закінчила Житомирський інженерно-технологічний інститут та отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Автоматизація технологічних процесів та виробництв».

1999–2003 рр. – провідний інженер на кафедрі іноземних мов ЖДТУ. 2003–2008 рр. – аспірантура ЖДТУ та 2006–2013 рр. асистент кафедри технології машинобудування і конструювання технічних систем. 2013–2017 рр. – асистент кафедри загальноінженерних дисциплін ЖДТУ. 2017–2018 рр. – асистент кафедри галузевого машинобудування ЖДТУ. З липня 2018 і по цей час – доцент кафедри галузевого машинобудування ЖДТУ.

У 2018 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.03.01 – Процеси механічної обробки, верстати та інструменти на тему: «Підвищення продуктивності оброблення плоских поверхонь деталей з важкооброблюваних матеріалів шляхом застосування торцевих фрез із ступінчастим розташуванням ножів».

Опубліковано більше 20 наукових робіт, в тому числі 12 статей, в тому числі – 1 стаття в наукометричній базі Scopus, 3 патенти на винахід.

Є співавтором двох навчальних посібників з грифом Вченої ради ЖДТУ.

Читає дисципліни: «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка», «Нарисна геометрія та інженерна графіка», «Інженерна графіка», «Обладнання та транспорт механоскладальних цехів».

Валентин Владиславович Отаманський
Валентин Владиславович Отаманський

Асистент кафедри галузевого машинобудування.

Закінчив Житомирський державний технологічний університет в 2014 році. Ступінь магістра за спеціальністю «Металорізальні верстати та системи».

Тема дисертації: «Вплив нерівномірності подач та обертів шпинделя на процеси лезової обробки деталей».

Керівник дисертації: к.т.н., доц. Степчин Я.А.

Наукові інтереси: динаміка механічних систем, математичне моделювання.

Андрій Володимирович Соловйов
Андрій Володимирович Соловйов

Асистент кафедри галузевого машинобудування.

Закінчив Житомирський державний технологічний університет в 2015 році. Спеціальність «Металорізальні верстати та системи», кваліфікація – магістр. Спеціальність «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів», кваліфікація – спеціаліст.

Керівник дисертації: д.п.н., проф. Райковська Галина Олексіївна.

Наукові інтереси: комп’ютерне моделювання, інноваційні технології у вищій технічній освіті.