Професорсько-викладацький склад кафедри механічної інженерії

Мельничук Петро Петрович
Мельничук Петро Петрович

Доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії наук вищої школи України, почесний доктор Свіштовської господарської академії (м. Болгарія).

Закінчив загальнотехнічний факультет Житомирського філіалу Київського політехнічного інституту з відзнакою в 1974 р. Спеціальність «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти».

У період з 1980 по 1984 навчався в аспірантурі Московського інженерно-будівельного інституту.

17.01.1984 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Вплив зварювальних напружень на розвиток тріщин втоми».

Атестат доцента отримав у 1989 році.

27.12.2002 р. захистив докторську дисертацію на тему «Наукові основи чистового торцевого фрезерування плоских поверхонь».

Атестат професора отримав у 2003 році.

Мельничук П.П. працював практично на всіх науково-педагогічних посадах: старшого інженера НДЧ, старшого наукового співробітника, асистента, старшого викладача, доцента, заступника директора філіалу з науково-дослідної частини, першого проректора, з 2000 по 2016 рр. – на посаді ректора університету.

Автор понад 230 науково-методичних публікацій, з них 19 патентів України, більше 25 підручників, посібників і монографій. Підготував 1-го доктора технічних наук та 6 кандидатів технічних наук.

Член спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій (наукові спеціальності : технологія машинобудування, процеси механічної обробки та інструменти, машинознавство) при Київському національному технічному університеті «КПІ». Член редакційних колегій 7-ми науково-фахових видань ВНЗ.

Голова спеціалізованої вченої ради Державного університету «Житомирська політехніка» К 14.052.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти та 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту.

Викладає дисципліни: «Теоретичні основи технології машинобудування», «Технологія виготовлення типових деталей».

Леонід Григорович Полонський
Леонід Григорович Полонський

Доктор технічних наук, професор. Закінчив Київський політехнічний інститут в 1980 р. Спеціальність «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти».

З 1971 р. працював токарем НДІ радіоелектроніки (м. Київ), 1973-1982 рр. – на інженерних посадах заводу "Хімволокно" (м.Житомир); 1984-1985 рр. – інженер заводу лабораторного скла (м. Житомир); з 1985 р. - викладач нашого університету.

29.10.1992 р. захистив кандидатську дисертацію по спеціальності 05.03.01 – "Процеси механічної і фізико-технічної обробки, верстати і інструмент" на тему "Особливості точіння газополуменевих порошкових покриттів інструментами із кібориту". Атестат доцента отримав у 1994 році.

14.06.2006 р. захистив докторську дисертацію по спеціальності 05.28.01 – «Історія техніки» на тему «Розвиток техніки тигельного, газополуменевого та електродугового напилювання покриттів із найдавніших часів до кінця ХХ ст.»

Атестат професора отримав у 2007 році.

Має понад 100 наукових, науково-методичних праць, монографій, навчальних посібників, авторських свідоцтв та патентів.

Викладає дисципліни: «Основи інженерної справи, історія науки і техніки», «Технологічні методи забезпечення надійності», «Технологія машинобудування», «Технологія ремонту та відновлення».

Ярослав Анатолійович Степчин
Ярослав Анатолійович Степчин

Кандидат технічних наук, доцент. Закінчив Київський політехнічний інститут в 1993 році з відзнакою. Кваліфікація інженер-механік, спеціальність "Технологія машинобудування". З лютого 1996 року почав працювати асистентом на кафедрі металорізальних верстатів та систем ЖІТІ.

З 2003 року – доцент кафедри «Технології машинобудування і конструювання технічних систем».

У червні 2006 році захистив кандидатську дисертацію. Закінчив докторантуру ЖДТУ. Автор більше 40 наукових та науково-методичних праць, в тому числі навчального посібника "Обладнання та транспорт механообробних цехів".

Наукові інтереси: динаміка механічних систем; математичне моделювання.

Георгій Миколайович Виговський
Георгій Миколайович Виговський

Кандидат технічних наук, доцент.

Почесні звання: Заслужений працівник освіти України, нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України».

Тема дисертації: «Підвищення працездатності торцевих фрез для чистової обробки плоских поверхонь»

Наукова спеціальність: Процеси механічної обробки, верстати та інструменти

Наукова тематика:

  • процеси чистової обробки деталей інструментами, оснащеними надтвердими матеріалами;
  • високошвидкісні процеси механічної обробки металів;
  • конструювання різальних інструментів.

Основні підручники:

  • Робочі процеси високих технологій у машинобудуванні (А.І. Грабченко, М.В. Веризуб, Ю.М. Внуков, П.П. Мельничук, Г.М. Виговський - Житомир, 2011 - 451 с.)
  • Геометрія спряжених поверхонь (Н.С. Равська, П.Р. Родін, Т.П. Ніколаєнко, П.П. Мельничук, Г.М. Виговський - Житомир, 2001 - 319 с.)

Викладає дисципліни: «Теорія різання», «Сучасні методи обробки», «Робочі процеси високих технологій»

Профіль на ORCID, Scopus.

Олексій Андрійович Громовий
Олексій Андрійович Громовий

Кандидат технічних наук, доцент. Закінчив ЖІТІ в 1995 р. Спеціальність: "Металорізальні верстати та інструменти", кваліфікація – інженер-механік.

З 1995 по 1998 рік навчався в аспірантурі при ЖІТІ.

В 2000 році захистив дисертацію та отримав ступінь кандидата технічних наук, тема дисертації "Розробка чистових косокутних торцевих фрез з комбінованими схемами різання".

Має більше 28 науково-методичних публікацій.

Викладає дисципліни: "Інформатика", "Технічне програмування".

Наталія Олександрівна Балицька
Наталія Олександрівна Балицька

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.03.01 – Процеси механічної обробки, верстати та інструменти, доцент кафедри.

Закінчила ЖДТУ в 2004 р. Спеціальність «Металорізальні верстати та системи», кваліфікація – магістр.

Має більше 30 публікацій.

Викладає дисципліни: «Різальні інструменти», «Проектування спеціальних різальних інструментів», «Технологія інструментального виробництва», «Сучасні інструментальні матеріали».

Профіль на ORCID, Scopus.

Андрій Миколайович Шостачук
Андрій Миколайович Шостачук

Кандидат технічних наук, доцент.

У 2003 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.02.04 Механіка деформівного твердого тіла. Диплом доцента отримав у 2008 році.

Має більше 50 науково-методичних праць

Викладає дисципліни: «Теорія механізмів і машин».

Профіль на Scopus.

Лариса Євгеніївна Глембоцька
Лариса Євгеніївна Глембоцька

Кандидат технічних наук, доцент кафедри механічної інженерії. Закінчила Житомирський інженерно-технологічний інститут та отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Автоматизація технологічних процесів та виробництв».

1999–2003 рр. – провідний інженер на кафедрі іноземних мов ЖДТУ. 2003–2008 рр. – аспірантура ЖДТУ та 2006–2013 рр. асистент кафедри технології машинобудування і конструювання технічних систем. 2013–2017 рр. – асистент кафедри загальноінженерних дисциплін ЖДТУ. 2017–2018 рр. – асистент кафедри галузевого машинобудування ЖДТУ. З липня 2018 і по вересень 20202 – доцент кафедри галузевого машинобудування, з вересня 2020 – доцент кафедри механічної інженерії Державного університету «Житомирська політехніка».

У 2018 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.03.01 – Процеси механічної обробки, верстати та інструменти на тему: «Підвищення продуктивності оброблення плоских поверхонь деталей з важкооброблюваних матеріалів шляхом застосування торцевих фрез із ступінчастим розташуванням ножів».

Опубліковано більше 20 наукових робіт, в тому числі 12 статей, в тому числі – 1 стаття в наукометричній базі Scopus, 3 патенти на винахід.

Є співавтором двох навчальних посібників з грифом Вченої ради ЖДТУ.

Викладає дисципліни: «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка», «Нарисна геометрія та інженерна графіка», «Інженерна графіка», «Обладнання та транспорт механоскладальних цехів».

Валерій Анатолійович Яновський
Валерій Анатолійович Яновський

Доцент кафедри механічної інженерії. Закінчив Житомирський філіал КПІ в 1974 р. Спеціальність "Технологія машинобудування, металорізальні верстати і інструмент".

1976-1977 р.р. – асистент кафедри "Технологія машинобудування". 1977-1980 р.р. – навчання в аспірантурі Львівського політехнічного інституту. 1980-1990 р.р. – асистент кафедри "Технологія машинобудування". 1990-2001 р.р. – ст. викладач цієї ж кафедри. З 2001 р. – доцент кафедри. Атестат доцента отримав 18.02.2003 р.

Має 42 науково-методичних публікації. У свівавторстві підготував 2 навчальних посібники.

Викладає дисципліни: «Основи єдиної системи технологічної документації»», «Проектування оснастки», «Проектування технологічного оснащення», «Технічне нормування типових технологічних процесів».

Володимир Матвійович Ночвай
Володимир Матвійович Ночвай

Кандидат технічних наук, доцент кафедри механічної інженерії.

Закінчив ЖФКПІ. Кваліфікація інженер-електрик. Спеціальність автоматика та телемеханіка.

Працював в 1973 р. електрогазозварювальником на Миколаївському кораблебудівному заводі ім. 61 Комунара, з 1975-1978 р.р. – в комбінаті Житомирпромбуд. З 1978-1984 р.р. майстер виробничого навчання професійно-технічного училища. З 1984 р. на цій кафедрі на посадах: старшого інженера, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, старшого наукового співробітника, асистента. З 2010 р. доцент кафедри. Тема дисертації «Метод та засіб контролю витрат кисню пальника за потоком випромінювання полум’я». Спеціальність 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин.

Викладає дисципліни: «Автоматизований привід та ТАУ», «Автоматизація виробничих процесів».

Валентин Владиславович Отаманський
Валентин Владиславович Отаманський

Асистент кафедри механічної інженерії.

Закінчив Житомирський державний технологічний університет в 2014 році. Ступінь магістра за спеціальністю «Металорізальні верстати та системи».

Тема дисертації: «Вплив нерівномірності подач та обертів шпинделя на процеси лезової обробки деталей».

Керівник дисертації: к.т.н., доц. Степчин Я.А.

Наукові інтереси: динаміка механічних систем, математичне моделювання.