Професорсько-викладацький склад кафедри прикладної механіки і комп’ютерно-інтегрованих технологій

Мельничук Петро Петрович
Мельничук Петро Петрович

Доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії наук вищої школи України, почесний доктор Свіштовської господарської академії (м. Болгарія).
Закінчив загальнотехнічний факультет Житомирського філіалу Київського політехнічного інституту з відзнакою в 1974 р. Спеціальність «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти».
У період з 1980 по 1984 навчався в аспірантурі Московського інженерно-будівельного інституту.
17.01.1984 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Вплив зварювальних напружень на розвиток тріщин втоми».
Атестат доцента отримав у 1989 році.
27.12.2002 р. захистив докторську дисертацію на тему «Наукові основи чистового торцевого фрезерування плоских поверхонь».
Атестат професора отримав у 2003 році.
Мельничук П.П. працював практично на всіх науково-педагогічних посадах: старшого інженера НДЧ, старшого наукового співробітника, асистента, старшого викладача, доцента, заступника директора філіалу з науково-дослідної частини, першого проректора, з 2000 по 2016 рр. – на посаді ректора університету.
Автор понад 230 науково-методичних публікацій, з них 19 патентів України, більше 25 підручників, посібників і монографій. Підготував 1-го доктора технічних наук та 6 кандидатів технічних наук.
Член спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій (наукові спеціальності : технологія машинобудування, процеси механічної обробки та інструменти, машинознавство) при Київському національному технічному університеті «КПІ». Член редакційних колегій 7-ми науково-фахових видань ВНЗ.
Голова спеціалізованої вченої ради ЖДТУ К 14.052.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти та 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту.
Викладає дисципліни: «Теоретичні основи технології машинобудування», «Технологія обробки типових деталей та складання машин».

Сергій Анатолійович Клименко
Сергій Анатолійович Клименко

Заступник директора з наукової роботи Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України доктор технічних наук, професор, кавалер Ордену «Святий Князь Володимир» ІV ступеня.
Закінчив Брянський інститут транспортного машинобудування (нині – Брянський державний технічний університет, спеціальність «технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти», 1978 рік). Нині працює на посаді заступник директора з наукової роботи Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України. Фахівець з процесів механічної обробки металів, матеріалознавства інструментальних матеріалів, зносу різального інструменту, технології машинобудування, технологічного забезпечення якості та експлуатаційних властивостей деталей машин. Має науково-технічні досягнення у створенні моделей механічної та фізико-хімічної контактної взаємодії інструменту з оброблюваним матеріалом. Розробив з одержанням авторських свідоцтв та патентів комплекс експериментальних методів для вивчення властивостей матеріалів і процесу контактної взаємодії в зоні різання. Має особистий творчий внесок в розробку основ теорії різання з використанням положень фрактального формалізму у відношенні властивостей контактуючих матеріалів, закономірностей процесу різання та формування стану поверхневого шару виробів. Встановив й обґрунтував шляхи підвищення ефективності процесу обробки високотвердих металевих матеріалів та працездатності різального інструменту з надтвердих матеріалів. Розробив наукові основи процесів високоефективної лезової обробки матеріалів з гетерогенною структурою, зокрема наплавлених і напилених. Створив ряд конструкцій нових металорізальних інструментів і процесів обробки ними матеріалів в промисловості.
Автор 700 наукових праць, у тому числі 19 монографій та навчальних посібників, 40 авторських свідоцтв та патентів.
Клименко С.А. відзначений Державною премією України в галузі науки і техніки (2009 рік), Подякою Прем'єр-міністра України (2009 рік), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2011 рік).
У 2012 р. Клименко Сергій Анатолійович був удостоєний такої високої нагороди Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна», як Орден «Святий Князь Володимир» ІV ступеня.
Виконує керівництво аспірантами кафедри.
Викладає дисципліни: «Сучасні інструментальні матеріали».
Профіль на Scopus.

Наталія Олександрівна Балицька
Наталія Олександрівна Балицька

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.03.01 – Процеси механічної обробки, верстати та інструменти, доцент кафедри.
Закінчила ЖДТУ в 2004 р. Спеціальність «Металорізальні верстати та системи», кваліфікація – магістр.
Має більше 30 публікацій.
Викладає дисципліни: «Різальні інструменти», «Проектування спеціальних різальних інструментів», «Технологія інструментального виробництва», «Сучасні інструментальні матеріали».
Профіль на ORCID, Scopus.

Георгій Миколайович Виговський
Георгій Миколайович Виговський

Кандидат технічних наук, доцент.
Почесні звання: Заслужений працівник освіти України, нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України».
Тема дисертації: «Підвищення працездатності торцевих фрез для чистової обробки плоских поверхонь»
Наукова спеціальність: Процеси механічної обробки, верстати та інструменти
Наукова тематика:

  • процеси чистової обробки деталей інструментами, оснащеними надтвердими матеріалами;
  • високошвидкісні процеси механічної обробки металів;
  • конструювання різальних інструментів.
Основні підручники:
  • Робочі процеси високих технологій у машинобудуванні (А.І. Грабченко, М.В. Веризуб, Ю.М. Внуков, П.П. Мельничук, Г.М. Виговський - Житомир, 2011 - 451 с.)
  • Геометрія спряжених поверхонь (Н.С. Равська, П.Р. Родін, Т.П. Ніколаєнко, П.П. Мельничук, Г.М. Виговський - Житомир, 2001 - 319 с.)
Викладає дисципліни: «Теорія різання», «Сучасні методи обробки», «Робочі процеси високих технологій»
Профіль на ORCID, Scopus.

Вячеслав Дмитрович Головня
Вячеслав Дмитрович Головня

Кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти, доцент кафедри.
Закінчив ЖІТІ в 2001 р. Спеціальність «Технологія машинобудування», кваліфікація – магістр.
Має більше 20 друкованих публікацій та 2 патенти на винахід.
Викладає дисципліни: «Деталі машин», «Деталі машин і ПТО», «САПР технологічних процесів».

Олексій Андрійович Громовий
Олексій Андрійович Громовий

Кандидат технічних наук, доцент. Закінчив ЖІТІ в 1995 р. Спеціальність: "Металорізальні верстати та інструменти", кваліфікація – інженер-механік.
З 1995 по 1998 рік навчався в аспірантурі при ЖІТІ.
В 2000 році захистив дисертацію та отримав ступінь кандидата технічних наук, тема дисертації "Розробка чистових косокутних торцевих фрез з комбінованими схемами різання".
Має більше 28 науково-методичних публікацій.
Викладає дисципліни: "Інформатика", "Технічне програмування".

Володимир Матвійович Ночвай
Володимир Матвійович Ночвай

Кандидат технічних наук, доцент кафедри.
Закінчив ЖФКПІ. Кваліфікація інженер-електрик. Спеціальність автоматика та телемеханіка.
Працював в 1973 р. електрогазозварювальником на Миколаївському кораблебудівному заводі ім. 61 Комунара, з 1975-1978 р.р. – в комбінаті Житомирпромбуд. З 1978-1984 р.р. майстер виробничого навчання професійно-технічного училища. З 1984 р. на цій кафедрі на посадах: старшого інженера, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, старшого наукового співробітника, асистента. З 2010 р. доцент кафедри. Тема дисертації «Метод та засіб контролю витрат кисню пальника за потоком випромінювання полум’я». Спеціальність 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин.
Має більше 60 друкованих праць, 1 монографію, автор 7 патентів на винаходи.
Викладає дисципліни: «Автоматизований привід та ТАУ», «Автоматизація виробничих процесів».

Андрій Миколайович Шостачук
Андрій Миколайович Шостачук

Кандидат технічних наук, доцент.
У 2003 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.02.04 Механіка деформівного твердого тіла. Диплом доцента отримав у 2008 році.
Має більше 50 науково-методичних праць
Викладає дисципліни: «Теорія механізмів і машин».
Профіль на Scopus.

Олексій Олександрович Штегін
Олексій Олександрович Штегін

Кандидат технічних наук, доцент кафедри.
У 2017 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.03.01 – Процеси механічної обробки, верстати та інструменти, тема: «Підвищення продуктивності процесу фрезерування просторово-складних поверхонь деталей забезпеченням динамічної стійкості технологічної оброблювальної системи».
У 2010 році закінчив ЖДТУ, напрям «Інженерна механіка», кваліфікація – магістр.
Основні публікації:

  1. Shtehin O. O. et al. Low-frequency chatter genesis during inclined surface copy-milling with ball-end mill: Experimental study // Machining Science and Technology. – 2018. – Т. 89. – №. 9-12. – С. 621-637..
  2. Shtehin O. O. et al. Stability of ball-end milling on warped surface: semi-analytical and experimental analysis //The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. – 2017. – Т. 89. – №. 9-12. – С. 2557-2569.
  3. Штегін О.О. Метод побудови діаграм сталості при фрезеруванні похилих поверхонь сферичними кінцевими фрезами. Частина 2: Побудова діаграм [Текст] / О.О. Штегін // Журнал інженерних наук. - 2015. - Т.2, №1. - С. А 1–А 9.
  4. Штегін О. О. Метод побудови діаграм сталості при фрезеруванні похилих поверхонь сферичними кінцевими фрезами. Частина 1. Вихідні дані / О. О. Штегін // Журнал інженерних наук. - 2014. - Т. 1, № 2. - С. A25-A31.
Наукові інтереси: верстати з ЧПК; вібрації при різанні; динаміка процесу різання.
Викладає дисципліни: «Сучасні технології комп’ютерної матераілізації виробів».
Профіль на ORCID, Scopus.
Е-mail: shtegin@ztu.edu.ua

Володимир Євгенович Юмашев
Володимир Євгенович Юмашев

Кандидат технічних наук, доцент. Закінчив Житомирський філіал КПІ в 1974 р. Спеціальність «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти».
Працював інженером-технологом, асистентом, старшим викладачем і доцентом ЖДТУ.
В 1982 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Дослідження процеса фрезерування алюмінієвих сплавів на верстатах з ЧПУ з введенням корекції». Диплом доцента отримав в 1985 р.
Має більше 32 науково-методичних праць, 1 авторське свідоцтво, 2 навчальних посібника.
Викладає дисципліни: «Технологічні процеси для верстатів з ЧПУ».

Валерій Анатолійович Яновський
Валерій Анатолійович Яновський

Доцент. Закінчив Житомирський філіал КПІ в 1974 р. Спеціальність "Технологія машинобудування, металорізальні верстати і інструмент".
1976-1977 р.р. – асистент кафедри "Технологія машинобудування". 1977-1980 р.р. – навчання в аспірантурі Львівського політехнічного інституту. 1980-1990 р.р. – асистент кафедри "Технологія машинобудування". 1990-2001 р.р. – ст. викладач цієї ж кафедри. З 2001 р. – доцент кафедри. Атестат доцента отримав 18.02.2003 р.
Має 42 науково-методичних публікації. У свівавторстві підготував 2 навчальних посібники.
Викладає дисципліни: «Основи єдиної системи технологічної документації»», «Проектування оснастки», «Проектування технологічного оснащення», «Технічне нормування типових технологічних процесів».