Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики

Iсторiя створення кафедри

Історія кафедри починається з 1960 р. Тоді це була секція іноземних мов при кафедрі гуманітарних дисциплін, від якої у 1975 р. відокремилась кафедра іноземних мов. Зав. секцією, а потім і завідувачем кафедри іноземних мов протягом багатьох років була Рогач Ганна Сергіївна. Поряд з нею у 70-ті роки працювали Яковчук А.Є., Добрякова Л.В., Кулявець В.А., Марченко Н.І., Цюра Л.П., Чала Н.Ф., Погребенник Я.Д. У 80-ті роки завідувачем кафедри був кандидат філологічних наук Бєлов В’ячеслав Леонідович. З лютого 1991 р. у зв’язку з реорганізацією структур вузу кафедра стає секцією іноземних мов при кафедрі соціально-політичних і гуманітарних наук. Зав. секцією працювала Добрякова Лідія Василівна.

У 1994 р. на базі секції іноземних мов знову заснована кафедра іноземних мов. Завідувала кафедрою з 1994 по 2009 роки Курносова Наталія Олександрівна – доцент, кандидат філологічних наук. За цей період була створена матеріально-технічна база кафедри та сформований кадровий склад. З вересня 2009 року кафедрою завідує Могельницька Людмила Францівна – доцент, кандидат філологічних наук.

У 2018 році кафедра іноземних мов була реорганізована у кафедру теоретичної та прикладної лінгвістики відповідно до наказу ректора №715од від 26 грудня 2018 р.

Наше сьогодення

З 2019 року кафедра є випусковою та здійснює підготовку бакалаврів філології за спеціалізацією «Прикладна лінгвістика» (галузь знань 03 «Гуманітарні науки», спеціальність 035 «Філологія», спеціалізація 035.10 «Прикладна лінгвістика»). Кваліфіковані філологи-прикладні лінгвісти здатні розв'язувати проблеми автоматичного (машинного) перекладу, автоматизованого анотування та індексування документів, лінгвістичного забезпечення роботи інформаційних систем, автоматизованої обробки текстової інформації, проблеми лінгвістичного забезпечення автоматизованих систем управління, автоматизованого аналізу (розпізнавання) й синтезу тексту тощо.

Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики забезпечує викладання кількох іноземних мов (англійської (основна іноземна мова) та німецької (друга іноземна), французької, польської, чеської, турецької, китайської, корейської та японської мов (третя іноземна) за вибором студента), класичних і сучасних лінгвістичних дисциплін, таких як комп’ютерна, корпусна та квантитативна лінгвістика, медіалінгвістика, теоретичні й прикладні аспекти мовознавства, теоретичні й прикладні аспекти машинного, автоматизованого й традиційного перекладу, лінгвістичні й лінгвокомп’ютерні аспекти рекламних і PR-технологій, інформаційні лінгвотехнології у ЗМІ, нейролінгвістичне програмування (НЛП) тощо.

Підготовка філолога за освітньо-професійною програмою «Прикладна лінгвістика» передбачає вивчення спеціальних технічних дисциплін, що викладаються кафедрами факультету інформаційно-комп’ютерних технологій. Серед дисциплін, що пропонуються до вивчення, наступні: штучний інтелект, актуальні аспекти аналізу даних (Data mining); інформаційний пошук та отримання інформації з тексту (Text-mining); програмну інженерію та ін.

Отримані знання дають можливість випускникам кафедри розв’язувати такі задачі:

 • розроблення комп’ютерних програм на основі аналізу математичних моделей і алгоритмів рішення лінгвістичних задач в ІТ-компаніях, видавництвах та агентствах перекладів;
 • проведення експертизи письмового та усного мовлення із застосування інформаційних технологій: експертизи встановлення авторства, експертизи психолінгвістичної та етнокультурної мовної діяльності особистості, фоноскопічної експертизи в експертних установах;
 • переклади більше ніж трьома мовами світу в провідних перекладацьких агенціях;
 • автоматичне оброблення текстових даних мультимедійних видань засобів масової інформації, рекламних та інших сайтів різних установ у сфері мас-медіа;
 • здійснення лінгвістичного аналізу тексту та усного мовлення методами комп’ютерного моделювання.

Для немовних спеціальностей університету кафедрою здійснюється викладання двох іноземних мов: англійської та німецької. Проводиться підготовка і прийом кандидатських іспитів з іноземних мов, вступних іспитів до аспірантури й магістратури. Викладачі кафедри беруть участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, виступаючи уповноваженими особами, інструкторами, старшими інструкторами Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти на зовнішньому тестуванні з різних предметів.

На кафедрі працюють сімнадцять штатних викладачів, з них сім кандидатів наук, доцентів, три старших викладачі, сім викладачів та провідний інженер-програміст. Викладачі кафедри демонструють високу якість аудиторних занять і додаткових занять по Skype (Колодій О. А.), виконують переклади статей, анотацій (Фурсова Л. І., Суховецька С. В., Мельниченко І. С.), забезпечують викладання англійської та німецької мов професійного спрямування (Суховецька С. В., Фурсова Л. І., Шадура В. А., Крушинська Н. І., Сивак О. Б., Ковальчук І. С.,). Доценти беруть участь у рецензії курсових та дипломних робіт, методичних рекомендацій, навчальних і методичних видань.

Викладачі постійно працюють над удосконаленням своєї майстерності. Вони підвищують кваліфікацію у Національному університеті «Києво-Могилянська академія», Житомирському державному університеті ім. І. Франка, Житомирському військовому інституті ім. С. П.Корольова; у рамках міжнародного проекту TEMPUS в університетах Італії, Швеції та Польщі. Викладач Крушинська Н. І. склала міжнародний екзамен з англійської мови IELTS та отримала міжнародний сертифікат. Кафедра підтримує творчі зв’язки з спорідненими кафедрами інших закладів вищої освіти України.

Кафедрою теоретичної та прикладної лінгвістики закладена традиція співпраці з Корпусом Миру США в Україні, яка триває з 2001 року. Між Державним університетом «Житомирська політехніка» та Корпусом Миру укладаються угоди про співпрацю, в рамках яких до викладання англійської мови залучаються носії мови. У 2012 – 2013 н. р. спільно з волонтером Корпусу Мира Крістен Несбіт здійснено проект, спрямований на підвищення мовленнєвого рівня студентів і молодих науковців університету. Співпраця з волонтерами Корпусу Мира США в Україні Ліндою і Девідом Хебенстрейт (2015 - 2016) стала початком проведення лекторіїв для учнів 10-х, 11-х класів ЗОШ м. Житомира і Житомирської області, щотижневих засідань «Movie Club», «Speaking Club» для всіх бажаючих, організації роботи літньої англомовної школи для студентів, зимової англомовної школи для викладачів Житомирської політехніки, літньої англомовної школи для вчителів ЗОШ і викладачів англійської мови вищих навчальних закладів м. Житомира і Житомирської області. У 2018 р. продовжилась співпраця з волонтером Корпусу Миру США в Україні, Болвар Памелою Шенай, яка продовжила традицію щотижневих засідань “Movie Club”, “Speaking Club” для студентів усіх курсів.

Щорічно в університеті організовуються олімпіади з іноземних мов, які складаються з двох турів. Переможці другого туру беруть участь у Всеукраїнській олімпіаді. Студенти, підготовлені викладачами кафедри, посідають призові місця: у 2011 р. Халілова Валентина – ІІІ місце у ХНПУ ім. Г. Сковороди. Студенти також отримують дипломи олімпіад “За найкращу доповідь”, “За найкращу письмову роботу”, “За найкращі навички проведення наукового диспуту”, “За найкращу презентацію доповіді на науковій конференції”. Могельницька Л.Ф. брала участь у роботі журі на Всеукраїнській олімпіаді з англійської мови серед мовних ВУЗів, що проходила у ЖДУ імені Івана Франка. Старший викладач кафедри теоретичної та прикладної лінгвістики Кобзар С.К. неодноразово була членом журі ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з іноземних мов у різних вищих навчальних закладах України. У 2009 р. Кобзар С.К. була головою журі секції гуманітарного напрямку у Донецькому державному університеті управління і отримала грамоту “За відмінну організацію роботи журі ІІ туру Всеукраїнської олімпіади з англійської мови”.

Для більш поглибленого вивчення іноземних мов використовуються оригінальні аудіо та відео матеріали, комп’ютерні навчальні програми, сучасні методики вивчення іноземних мов. У позааудиторний час кафедра працює зі студентами, які бажають вдосконалити свої знання з іноземних мов. Тому, в університеті працюють платні курси для бажаючих вивчити та вдосконалити свої знання з іноземних мов поза навчальною програмою університету. Під керівництвом викладачів кафедри студенти готують доповіді, з якими виступають на наукових конференціях Житомирської політехніки та Всеукраїнських міжвузівських конференціях. Кращі доповіді студентів і викладачів друкуються у Віснику Державного університету «Житомирська політехніка» і збірках матеріалів конференцій.

З червня 2016 року на кафедрі працює мультимедійна аудиторія. З 2014 року кафедра проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів, магістрів, молодих учених «Актуальні напрями досліджень в іншомовному просторі». За матеріалами роботи конференції видається збірка тез.

Завідувач кафедри

Людмила Францівна Могельницька
Людмила Францівна Могельницька

Доцент, кандидат філологічних наук, завідувач кафедри теоретичної та прикладної лінгвістики.

У 1997 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. Івана Франка за спеціальністю “Англійська і німецька мови” й отримала кваліфікацію “Вчитель англійської та німецької мов”. У 2001-2004 рр. навчалася в аспірантурі при Київському національному лінгвістичному університеті. У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію “Лінгвокогнітивний та комунікативний аспекти англомовних текстів з кінематографічної проблематики (на матеріалі сучасної американської періодики)” по науковій спеціальності “Германські мови”.

 • Розробник освітньо-професійної програми «Прикладна лінгвістика»
 • керівник проєкту «Teaching English as a Foreign Language» в рамках співпраці з U.S. Peace Corps in Ukraine
 • випускниця проєкту British Council «English for Universities Project»
 • пройшла міжнародне стажування за програмою Erasmus+ в Dumlupinar University, Kutahya, Turkey
 • партнер Міжнародного методичного центру Dinternal Education
 • член IATEFL та TESOL
 • співавтор «Словника термінів міжкультурної комунікації (українська, російська, англійська та німецька мови)», рекомендованого МОН
 • співавтор трьох колективних монографій
 • автор та співавтор наукових статей у фахових виданнях України та закордону
 • автор та співавтор методичних вказівок, друкованих та електронних навчальних посібників
 • офіційний опонент дисертацій на здобуття ступеня кандидата наук
 • член журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України
 • організатор щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрантів, аспірантів «Current Trends in Young Scientists’ Research»

Наукові інтереси: лінгвокогнітивістика, комунікативістика, дискурсологія.

Профілі: Google Scholar, ORCID

Контакти кабінет: 412; телефон: +38 (0412) 22-89-14

Склад кафедри

Читати далi...

Новини

12.01.2018 English Winter School 2018

11.05.2017 Англійська мова і інтеграція

19.04.2017 Молодь на шляху до майбутнього

01.03.2017 Перший етап олімпіади з англійської мови

28.02.2017 Speaking Club

17.01.2017 Зимова школа англійської мови

21.12.2016 WINTER SCHOOL 2017

01.11.2016 Спілкуйтесь англійською

18.10.2016 IV Всеукраїнська науково-методична конференція «Сучасні комунікативні методи навчання англійської мови»

30.09.2016 English Speaking Movie Club

Переглянути архів новин.

Навчальний процес

Графік консультацій викладачів кафедри теоретичної та прикладної лінгвістики.

Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики забезпечує викладання кількох іноземних мов (англійської (основна іноземна мова) та німецької (друга іноземна), французької, польської, чеської, турецької, китайської, корейської та японської мов (третя іноземна) за вибором студента), класичних і сучасних лінгвістичних дисциплін, таких як комп’ютерна, корпусна та квантитативна лінгвістика, медіалінгвістика, теоретичні й прикладні аспекти мовознавства, теоретичні й прикладні аспекти машинного, автоматизованого й традиційного перекладу, лінгвістичні й лінгвокомп’ютерні аспекти рекламних і PR-технологій, інформаційні лінгвотехнології у ЗМІ, нейролінгвістичне програмування (НЛП) тощо.

Для немовних спеціальностей кафедрою здійснюється викладання двох іноземних мов: англійської та німецької на всіх факультетах університету. Проводиться підготовка і прийом кандидатських іспитів з іноземних мов та вступних іспитів до аспірантури.

Навчально-методична робота

Уся навчально-методична робота спрямовується на організацію та методичне забезпечення навчального процесу. У зв’язку зі змінами у навчальних планах вносяться зміни і до навчальних програм з дисципліни “Іноземна мова”, розробляються нові робочі програми та поновлюється методична база.

Одним із головних завдань кафедри є забезпечення студентів методичною та навчальною літературою, про що постійно піклуються наші викладачі. За роки свого існування кафедра підготувала та видала десятки методичних та навчальних посібників, зокрема друковані та електронні навчальні посібники, методичні розробки і вказівки для студентів денної та заочної форм навчання. Планується подальша публікація навчальних і методичних посібників для студентів різних спеціальностей Житомирської політехніки.

На кафедрі проводяться методичні семінари, на яких викладачі обмінюються досвідом організації роботи зі студентами, інформують про нові методики викладання іноземних мов, демонструють практичне використання тих чи інших методик.

З 1999 р. при кафедрі працює Методичний кабінет, де студенти мають можливість ознайомитися з такими оригінальними навчальними курсами як “Headway”, “New American Streamline”, “Look Ahead”, “The New Cambridge English Course”, “Market Leader”,"Language Leader" та учбовими відеоматеріалами. Викладачі кафедри являються членами таких міжнародних навчально-методичних центрів, як: ГетеІнститут, British Council, English Teaching Resource Center, Французький методичний центр.

Наукова діяльність

Викладачі кафедри проводять науково-дослідну роботу за тематикою “Методичні та лінгвістичні проблеми викладання іноземних мов у немовному вузі”, друкують свої статті у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях, “Вісниках Державного університету «Житомирська політехніка»”, беруть участь у міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних наукових конференціях та міжнародних програмах на здобуття грантів (міжнародний індивідуальний грант: TEMPUS CD-JEP-24224-2003 “EU Standards in Teaching International Tourism Economics” – Technological Educational Institute of Western Macedonia, м. Касторія, Греція, міжнародний проект Європейської Комісії Темпус “Безпека (охорона навколишнього середовища, контроль якості продуктів харчування, охорона здоров’я та соціальний захист) на територіях забруднених радіоактивними речовинами”) – Швецький аграрний університет).

У межах вказаної теми проводиться робота за наступними напрямками:

 1. Лінгвокогнітивний та комунікативний аспекти англомовних текстів з кінематографічної проблематики (на матеріалі сучасної американської періодики) – Могельницька Л.Ф.
 2. Особливості еволюції сучасної англійської економічної лексики – Фурсова Л. І.
 3. Особливості викладання англійської мови для груп поглибленого вивчення –Шадура В.А.
 4. Деякі аспекти викладання ESP у технічному вузі – Суховецька С.В.
 5. Формування комунікативної культури студентів, педагогічних коледжів США у II половині XX – на початку XXI ст. – Крушинська Н. І.
 6. Знаки вербальної агресії в англомовному політичному дискурсі – Мельниченко І.С.
 7. Особливості викладання ділової англійської мови – Сивак О. Б.
 8. Формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх офіцерів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах – Ковальчук І. С.
 9. Деякі аспекти підготовки студентів до участі у конференціях – Колодій О. А.

Викладачі кафедри іноземних мов публікують тези й статті у фахових виданнях, міжнародних науково метричних базах даних (Scopus), приймають участь у всеукраїнських і міжнародних конференціях і семінарах. З 2014 р. кафедра проводить науково-практичну конференцію студентів, магістрів, молодих учених «Актуальні напрями досліджень в іншомовному просторі».

Студентська наука

Під керівництвом викладачів кафедри студенти проводять наукові дослідження і готують доповіді, з якими виступають на наукових конференціях Житомирської політехніки, міських міжуніверситетських конференціях та Всеукраїнських студентських науково-практичних конференціях. Кращі доповіді студентів і викладачів друкуються у “Віснику Державного університету «Житомирська політехніка»” та матеріалах Всеукраїнських конференцій.

У 2011 – 2014 рр. на кафедрі проводився міжкафедральний студентський науковий семінар «Досягнення молодих учених», на якому студенти мали змогу представити й обговорити результати своїх досліджень іноземними мовами. З 2014 р. кафедра проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів, магістрів, молодих учених «Актуальні напрями досліджень в іншомовному просторі». За матеріалами роботи конференції видається збірка тез.

Виховна робота

Кафедра проводить виховну роботу серед студентів під час аудиторної та позааудиторної діяльності. Викладачі кафедри відвідують студентські гуртожитки для ознайомлення з умовами проживання та підготовки студентів до занять.

Позааудиторна робота є невід’ємною частиною загального навчально-виховного процесу, вона сприяє удосконаленню вмінь і навичок практичного володіння мовою як засобу спілкування, розвиває творчу активність студентів. Викладачі кафедри приймають участь в організації та проведенні позанавчальних культурно-масових заходах університету. Вже протягом багатьох років кафедра проводить Дні іноземних мов, у рамках яких студенти беруть участь у багатьох заходах: вікторини, виставка стінних газет, фонетичний конкурс, конкурс поетичного перекладу, конференції, демонстрація навчальних, художніх та анімаційних фільмів англійською мовою, конкурс на краще виконання пісні іноземною мовою.

Міжнародне співробітництво

Сорбонська декларація, прийнята 25.05.98 р. в Парижі підкреслила, що "студенти мають заохочуватися до навчання, принаймні один семестр, в університетах поза межами своєї країни. Водночас, усе більша кількість викладацького й дослідницького персоналу повинна працювати в Європейських країнах, відмінних від своєї". Впроваджуючи в життя положення даної декларації, викладачі кафедри беруть активну участь у підготовці студентів, магістрів та викладачів Житомирської політехніки до стажування в межах грантів за кордоном.

Викладачі кафедри прямо і опосередковано залучаються до міжнародних проектів, які були і є актуальними для університету. Ще з 2000 р. з метою поліпшення навичок усного та письмового мовлення викладачів кафедра започаткувала курси англійської мови, орієнтовані на професорсько-викладацький склад. У зв’язку з посиленням міжнародної діяльності університету, курси мали значний попит і допомогли підняти або здобути певний рівень володіння англійською мовою. Як результат, слухачі цих курсів наразі можуть повністю, або частково задовольняти потреби професійного спілкування.

Невід’ємною частиною співпраці професорсько-викладацького складу Житомирської політехніки з кафедрою є надання послуг перекладу як в контексті міжнародної, так і наукової діяльності. Переклад технічної документації, анотацій, тез, звітів і т.д. – це те, чим кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики завжди допомагає університету.

Уже традиційною стала співпраця кафедри з волонтерами Корпусу Миру, яка триває з 2001 року. Між Державним університетом «Житомирська політехніка» та Корпусом Миру укладаються угоди про співпрацю, в рамках яких до викладання англійської мови залучаються носії мови. У 2012 – 2013 н. р. спільно з волонтером Корпусу Мира Крістен Несбіт здійснено проект, спрямований на підвищення мовленнєвого рівня студентів і молодих науковців університету. Співпраця з волонтерами Корпусу Мира США в Україні Ліндою і Девідом Хебенстрейт (2015 - 2016) стала початком проведення лекторіїв для учнів 10-х, 11-х класів ЗОШ м. Житомира і Житомирської області, щотижневих засідань «Movie Club», «Speaking Club» для всіх бажаючих, організації роботи літньої англомовної школи для студентів, зимової англомовної школи для викладачів Житомирської політехніки, літньої англомовної школи для вчителів ЗОШ і викладачів англійської мови вищих навчальних закладів м. Житомира і Житомирської області.

Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики встановлює нові зв'язки з спорідненими кафедрами зарубіжних університетів для провадження спільної наукової та освітньої діяльності в напрямку підготовки фахівців з філології. Наразі підписуються угоди про співпрацю між кафедрами університетів м. Чеське Будійовіце (Чехія) та м. Селезія (Польща).

Наші викладачі постійно працюють над удосконаленням своєї майстерності. Вони підвищують кваліфікацію у Житомирському державному університеті ім. І.Франка, Житомирському агроекологічному університеті, університеті “Києво-Могилянська академія”, Житомирському військовому інституті ім. С. П.Корольова; у рамках міжнародного проекту TEMPUS, Erasmus – в університетах Італії, Швеції, Польщі, Туреччини. Викладачі кафедри складають міжнародні екзамени з англійської мови IELTS, FCE та отримують міжнародні сертифікати.

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінети: 412 (завідувач кафедри), 408 (кафедра), 407-а (методичний кабінет)
Блог: https://kim-news.ztu.edu.ua
Телефон: +38 (0412) 22-89-14