Кафедра фінансів і кредиту

Інформація про кафедру

Кафедра фінансів і кредиту створена на базі кафедри фінансів, яка виникла 1 липня 1999 року в процесі створення в ЖIТI нових кафедр: економічної теорiї, економiки пiдприємств, облiку i аудиту, та фiнансiв (наказ №164 вiд 11 травня 1999 року). Протягом 1999-2002 років кафедру очолював д.е.н., професор Кірейцев Г.Г., з 2002 року і по сьогоднішній день завідувачем кафедри є д.е.н., професор Петрук О.М.

Кафедра розпочала підготовку фахівців за спеціальністю «Фінанси і кредит» з 2003 року за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр», з 2007 року - «Спеціаліст», з 2010 р. - «Магістр».

Сьогодні кафедра здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування».

За роки свого існування кафедра проводила і продовжує проводити активну наукову та навчально-методичну роботу.

Наше сьогодення

На кафедрі працюють 10 викладачів, з них: професорів, докторів наук – 3 (30 %), доцентів, кандидатів наук – 7 (70%).

На даний час кафедра фінансів і кредиту забезпечує викладання нормативних дисциплін циклу професійної підготовки за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа і страхування», а також окремих дисциплін (зокрема, «Фінанси», «Гроші і кредит», «Фінанси підприємств», «Страхування», «Фінансовий менеджмент») для інших спеціальностей. Кафедра здійснює керівництво навчальними та переддипломними практиками, підготовкою та захистом випускних робіт, прийманням державних іспитів.

Завідувач кафедри

Наталія Георгіївна Виговська
Наталія Георгіївна Виговська

Завідувач кафедри фінансів і кредиту, доктор економічних наук, професор.

Викладає дисципліни: Фінанси підприємств, Державний фінансовий контроль, Управління фінансовою санацією підприємства.

Наукові інтереси: державний фінансовий контроль, земельні відносини в Україні, фінансова санація та банкрутство.

Склад кафедри

Читати далi...

Наукова діяльність

Підготовка кандидатів та докторів наук, ефективність аспірантури і докторантури, захист кандидатських і докторських дисертацій

Протягом 2011-2015 рр. 6 співробітників кафедри захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, з яких 5 - отримали вчене звання доцента по кафедрі фінансів і кредиту.

У 2016 році було проведено ліцензування з підготовки докторів філософії в галузі управління та адміністрування третього освітньо-наукового рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» з ліцензованим обсягом 10 осіб. Програма підготовки акцентована на проведенні наукових досліджень проблемних питань фінансово-організаційного та аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень суб’єктами господарювання.

Впровадження результатів наукових досліджень

Протягом 2011-2016 рр. результати дисертаційних досліджень Александрової М.М., Полчанова А.Ю., Новак О.В, Довгалюк В.В. використовувалися в діяльності виробничого сільськогосподарського кооперативу с. Оліївки «Світоч» (довідка № 44 від 16 лютого 2012 р.), ТОВ «Компанія з управління активами «Планета ФМ» (довідка № 27-02-01/12 від 27 лютого 2012 р.), Житомирської дирекції ПАТ «ХДІ Страхування» (довідка № 109 від 12.12.2011 р.), Житомирської філії ПрАТ «ПРОСТО-Страхування» (довідка № 141 від 16.02.2012 р.), товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами «Планета-ФМ» (довідка від 9 лютого 2012 р.), Житомирського обласного управління АБ «Укргазбанк» (довідка № 443/08/411 від 24 квітня 2012 р.).

Наукові результати науково-дослідної роботи на тему «Теоретичне обґрунтування розвитку венчурного інвестування в Україні» впроваджено у діяльність ТзОВ «Технопромбуд» (м. Київ), а теми «Розвиток господарського і фінансового контролю в Україні в умовах економічних перетворень» - у діяльність Головного управління Держземагентства у Житомирській області.

У 2013-2016 рр. виконуються госпдоговірні теми: «Організаційно-методичні аспекти управління активами та пасивами комерційного банку» між Житомирським державним технологічним університетом (ЖДТУ) та Житомирським обласним управлінням АБ «Укргазбанк»; «Методика та організація бухгалтерського обліку в умовах диверсифікації діяльності суб`єктів туристичної індустрії»; «Методологія бухгалтерського обліку та аналізу рентних відносин в умовах трансформації інституту власності», «Аналіз діяльності страхових компаній на фінансовому ринку».

Участь у наукових проектах

Проф. О.М. Петрук та проф. Н.Г. Виговська протягом 2004-2006 рр. виступали співвиконавцями проекту «Організація та методологія бухгалтерського обліку і контролю в контексті інтеграції України в Європейський союз» (код КПКВ – 221020). Протягом 2007 р. проф. Н.Г.Виговська виступала виконавцем програми «Система господарського контролю: теорія, методологія, практика» (Грант Президента України згідно з Розпорядженням Президента України «Про надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених» від 30.01.2007 р. № 18/2007-рп.), проф. О.М. Петрук та проф. С.З. Мошенський виступали виконавцями програми «Теоретичне обґрунтування розвитку венчурного інвестування в Україні».

Відгуки про автореферати дисертацій, підготовлені кафедрою

Протягом 2011-2015 рр. підготовлено і надіслано в спеціалізовані вчені ради України 94 відзиви на автореферати кандидатських дисертацій, 12 – на докторські дисертаційні роботи та 11 рецензій монографій.

Співробітництво з іншими ВНЗ

Кафедра здійснює співробітництво за всіма напрямами науково-педагогічної діяльності з такими ВНЗ та установами: Національний університет «Києво-Могилянська академія», Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, ННЦ «Інститут аграрної економіки»УААН, Житомирський національний агроекологічний університет, Сумський державний університет, ДВНЗ «Університет банківської справи Національного Банку України».

Кафедра фінансів і кредиту має договори про наукову і академічну співпрацю з Wyzszą Szkolą Menedzerskiej w Legnicy (Вища школа управління в м. Лєгніца, Польща), Брестським державним технічним університетом (Білорусь), Економічним університетом в Кракові, Вищою школою бізнесу Туриба (Латвійська Республіка), Каунаським університетом технологій (Литва), Господарською академією ім. Д.А. Ценова (Республіка Болгарія), Кокшетауським державним університетом ім. Ш. Уаліхова (Казахстан), Сопотською вищою Школою (Польща).

Кількість наукових статей, у тому числі у фахових виданнях ВАК

Результати наукових досліджень викладачів відображено у наукових статтях, які розміщені переважно у фахових виданнях, а також доповідались на наукових конференціях та семінарах.

Видання кафедри

Ключові результати наполегливої праці співробітників знайшли відображення у виданнях кафедри.

Навчальні видання кафедри фінансів і кредиту,
рекомендовані Міністерством освіти і науки України
для підготовки бакалаврів та магістрів економічних спеціальностей

Ключові наукові видання кафедри фінансів і кредиту

Студентська наука

На кафедрі фінансів і кредиту діє науковий гурток «Фінанси», в якому беруть активну участь студенти ІІ та ІІІ курсу. Викладачами кафедри доц. М.М. Александровою та доц. А.Ю. Полчановим проводиться «Брейн-ринг» для студентів з дисципліни «Фінанси».

В цілому, навчальний процес кафедра спрямовує на те, щоб студент на основі здобутих знань умів самостійно аналізувати господарські процеси і явища, що відбуваються в нашій економіці. З першого курсу наголос робиться на оволодіння студентами практичними навичками самостійної роботи зі спеціальною літературою, опанування комп’ютерними технологіями, роботі в Internet, користування пошуковими системами.

Студенти приймають активну участь у олімпіадах та здобувають призові місця (зокрема, Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни «Страхування» (За результатами олімпіад ЖДТУ був нагороджений Почесною грамотою від Ліги страхових організацій України), Всеукраїнська студентська олімпіада «Укрсоцбанку», Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни «Фінансовий менеджмент»). Студенти спеціальності «Фінанси і кредит», що здобувають призові місця, нагороджені відповідними дипломами, грамотами, сертифікатами та цінними подарунками від спонсорів заходів (Кучерук В., Ващенко Н., Панасюк О., Сокєріна А., Ледвінко К., Муравський В., Попова О., Карапет Б., Вакульчук Ю. та ін.).

Протягом 2011-2016 н.р. студентами під керівництвом наукових керівників було опубліковано статті та тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і студентів “Реформування фінансової системи та стимулювання економічного зростання в нестабільній економіці” (м. Дніпропетровськ), Всеукраїнської конференції «Фінансова безпека аграрного бізнесу», ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Особливості формування ефективної інновативно-інвестиційної моделі розвитку підприємтва в сучасних умовах господарювання», Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту у ХХІ-му столітті» та щорічної Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки, що проводилася в м. Житомир (табл. 2).

Досягнення наших студентів

Відповіді на часті запитання

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінети: 101 (викладацька), 102 (завідувач кафедри)
Телефон: +38 (0412) 37-84-82
E-mail: finance_0412@ukr.net
Сторінка в Фейсбук: https:/www.facebook.com/groups/finance.0412