Керівники практик

Відповідальність за організацію та проведення практики покладається на керівника вищого навчального закладу.

Безпосереднє навчально-методичне керівництво практикою студентів забезпечують відповідні кафедри, які здійснюють наступні заходи:

 • розробляють програму практики і при необхідності доопрацьовують її, але не рідше, ніж один раз на п’ять років;
 • визначають бази практик, узгоджують з ними кількість студентів, що приймаються на практику;
 • складають графіки розподілу студентів за базами практики;
 • призначають керівників практики та забезпечують по можливості їх виїзд на бази практик за декілька днів до їх початку для перевірки готовності до прийому студентів і ознайомлення керівників підприємств (організацій, установ) з програмами практики;
 • розробляють тематику індивідуальних завдань на період проведення практики;
 • організовують проведення зборів студентів з питань практики за участю керівників практики;
 • здійснюють керівництво і контроль за проведенням практики;
 • повідомляють студентів про систему звітності з практики, яка затверджена кафедрою, а саме: подання письмового звіту, виконання кваліфікаційної роботи, вигляду оформлення виконаного індивідуального завдання, підготовка доповіді, повідомлення, виступу тощо;
 • обговорюють підсумки та аналізують виконання програм практики на засіданнях кафедри;
 • подають до деканатів, навчально-методичного управління звіти про проведення практики з пропозиціями щодо удосконалення її організації.

Викладач-керівник практики від кафедри:

 • розробляє тематику індивідуальних завдань, яка враховує передбачувані теми бакалаврських і дипломних робіт (проектів);
 • узгоджує з керівником практики від підприємства (організації, установи) індивідуальні завдання з урахуванням особливостей місця практики;
 • бере участь у розподілі студентів за місцями практики;
 • відслідковує своєчасне прибуття студентів до місць практики;
 • здійснює контроль за виконанням програми практики та строками її проведення;
 • надає методичну допомогу студентам під час виконання ними індивідуальних завдань і збору матеріалів до випускної роботи;
 • проводить обов’язкові консультації щодо обробки зібраного матеріалу та його використання для звіту про практику, а також у випускній роботі;
 • інформує студентів про порядок надання звітів про практику;
 • приймає захист звітів студентів про практику у складі комісії, на підставі чого оцінює результати практики студентів, атестує їх і виставляє оцінки в залікові книжки;
 • здає звіти студентів про практику на кафедру.