Нормативні документи

ПРОЕКТ

Положення про практику студентів вищих навчальних закладів

Загальні положення

 • Це Положення регламентує питання проведення практики у вищих навчальних закладах усіх форм власності та підпорядкування.

Види і зміст практики

 • Видами практики студентів вищих навчальних закладів залежно від напряму підготовки, конкретної спеціальності (спеціалізації) є:
  • навчальна (практичні та лабораторні заняття, екскурсійна, ознайомлювальна, мовна, для отримання первинних професійних умінь та навичок, отримання робітничої професії тощо);
  • виробнича (технологічна, експлуатаційна, конструкторська, педагогічна, лікувальна, економічна, юридична, організаційно-управлінська, обліково-аналітична, виконавська, диригентська, звукорежисерська, культурологічна, переддипломна, науково-дослідна тощо).
  Види та обсяг практик визначаються стандартами вищої освіти за напрямами (спеціальностями) певного освітньо-кваліфікаційного рівня і відображаються у навчальних планах.
 • Метою навчальної практики є ознайомлення студентів зі специфікою майбутнього фаху, отримання ними первинних професійних умінь і навичок, а також відповідної робітничої професії.
  Навчальна практика може проводитися у навчальних кабінетах і лабораторіях, навчально-виробничих майстернях, фермах, клініках, полігонах, навчальних господарствах, навчально-дослідних ділянках, творчих колективах, навчально-практичних центрах та інших допоміжних об’єктах вищого навчального закладу, а також в організаціях, підприємствах відповідного профілю на основі договорів з навчальними закладами.
 • Метою виробничої практики є поглиблення та закріплення теоретичних знань, отриманих студентами в процесі вивчення певного циклу теоретичних дисциплін, практичних навичок, ознайомлення безпосередньо в установі, організації, на підприємстві з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва, відпрацювання вмінь і навичок з робітничої професії та спеціальності, а також збір матеріалу для виконання курсових проектів (робіт), підвищення розряду робітничої професії, одержаної в період навчальної практики або придбання нової робітничої професії із передбачених навчальним планом.
  Виробнича практика проводиться на підприємствах (організаціях, установах) на основі укладених договорів.
 • Зміст практик і послідовність їх проведення визначається наскрізною програмою, яка розробляється вищим навчальним закладом згідно з навчальним планом відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців і затверджується його керівником.
  Наскрізна програма практики - це основний навчально-методичний документ, що регламентує мету, зміст і послідовність проведення практик, підведення їх підсумків і містить рекомендації щодо видів, форм і методів контролю якості підготовки (рівень знань, умінь і навичок), які студенти повинні отримувати під час проходження кожного виду практики за кожним освітньо-кваліфікаційним рівнем. Зміст наскрізної програми включає програми всіх етапів практичного навчання (навчальна та виробнича практики).
 • На основі наскрізної програми практики відповідними структурними підрозділами навчального закладу розробляються робочі програми відповідних видів практик.
  Вищі навчальні заклади розробляють інші методичні та облікові документи, які сприятимуть досягненню високої якості проведення практики студентів та дієвому контролю за практичним навчанням з боку вищого навчального закладу.
  При проходженні студентом виробничої практики підприємство (організація, установа) може укладати з ним на завершальному етапі трудовий договір для направлення випускника на роботу.
 • Для студентів, які навчаються за заочною формою навчання, може бути передбачена практика тривалістю до одного місяця, якщо вони працюють за обраною спеціальністю.

Бази практики

 • Базами проведення практики можуть бути сучасні підприємства (організації, установи) різних галузей економіки, науки, освіти, охорони здоров'я, культури, торгівлі, сільського господарства, державного управління, а також навчальні кабінети, лабораторії, навчально-виробничі майстерні, навчально-практичні центри, полігони, навчальні судна, будівельні об'єкти, поля, ферми, колекційно-дослідні поля, навчальні господарства вищого навчального закладу тощо, а також бази за межами України за умови забезпечення ними виконання у повному обсязі робочих навчальних планів і програм.
  Підприємства (організації, установи), які після укладання договору є базами практики і несуть відповідні затрати, користуються податковими та іншими пільгами згідно з законодавством.
 • Підприємства (організації, установи) незалежно від форми власності та підпорядкування, які є базами практики, повинні відповідати таким вимогам:
  • наявність структур, що відповідають напрямам (спеціальностям, спеціалізаціям), за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах;
  • наявність кваліфікованого керівництва практикою студентів;
  • можливість надання студентам на час практики робочих місць;
  • надання студентам права користування бібліотекою, лабораторіями, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики;
  • можливість працевлаштування випускників вищого навчального закладу;
  • наявність інформаційного забезпечення практикантів щодо новітніх технологій, які використовуються в галузі;
  • наявність житлового фонду (за необхідністю).
 • Визначення баз практики здійснюється керівництвом вищого навчального закладу на основі прямих договорів із підприємствами, організаціями, установами незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності.
  Вищий навчальний заклад може укладати угоду з одним або декількома підприємствами (організаціями, установами).
  Студенти можуть самостійно за погодженням з керівництвом вищого навчального закладу обирати для себе базу практики і запропонувати її для використання (за умови забезпечення цією базою виконання програми практики та укладання договору).
  Для студентів-іноземців бази практики передбачаються у відповідному договорі (контракті) щодо підготовки фахівців і можуть бути розташовані на території країн-замовників або в межах України.
  Студенти-іноземці отримують програму практики, індивідуальні завдання, складають звіт за формою, установленою кафедрою (цикловою комісією). При проходженні практики в межах України студенти-іноземці дотримуються вимог цього Положення.
 • За наявності у вищого навчального закладу державних, регіональних замовлень на підготовку фахівців перелік баз практики надають органи, які формують ці замовлення. При підготовці фахівців за цільовими договорами з підприємствами (організаціями, установами) бази практики передбачаються цими договорами.

Організація і керівництво практикою

 • Відповідальність за організацію та проведення практики покладається на керівника вищого навчального закладу.
  Загальну організацію практики та контроль за її проведенням здійснює керівник практики.
  До керівництва практикою залучаються досвідчені викладачі та керівні працівники, які викладають фахові дисципліни; при підготовці студентів за робітничою професією – майстри виробничого навчання.
 • На студентів, які проходять практику на підприємстві (організації, установі), розповсюджуються законодавство України про працю та правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства (організації, установи).
  Тривалість робочого часу студентів під час проходження виробничої практики регламентується законодавством України про працю.
 • Керівники баз практики своїм наказом зараховують студентів на конкретні робочі місця (посади), а за відсутності робочих місць – дублерами працівників, а також призначають керівників практики.
 • За наявності вакантних місць студенти можуть бути зараховані на штатні посади, якщо робота на них відповідає вимогам програми практики. При цьому не менше п'ятдесяти відсотків часу відводиться на загально-професійну підготовку за програмою практики.
 • Під час проведення практики студентам вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації надається можливість опанування курсу професійно-технічного навчання з проходженням кваліфікаційної атестації і видачею свідоцтва про присвоєння або підвищення робітничої кваліфікації за умови її відповідності фаху навчання. Присвоєння робітничої кваліфікації здійснюється або на підприємстві (організації, установі), або у вищому навчальному закладі за рішенням кваліфікаційної комісії, головою якої призначається головний спеціаліст (за профілем) роботодавця, а за необхідності – у присутності представників відповідних органів державного контролю та нагляду.

Матеріальне забезпечення практики

 • Джерела фінансування виробничої практики студентів вищих навчальних закладів визначаються формою замовлення на фахівців: за рахунок видатків державного або місцевих бюджетів, за рахунок коштів підприємств (організацій, установ), закладів усіх форм власності, закордонних замовників-спеціалістів або за рахунок коштів фізичних осіб.
  Для фінансування виробничої практики можуть залучатися додаткові джерела фінансування, не заборонені законодавством.
  Суб'єкти-замовники фахівців перераховують вищим навчальним закладам кошти на проведення практики у терміни і в обсягах, передбачених відповідними договорами (контрактами) на підготовку фахівців.
 • Витрати на практику студентів вищих навчальних закладів входять складовою частиною в загальні витрати на підготовку фахівців.
  Розмір витрат на практику визначається кошторисом-калькуляцією, що розробляє вищий навчальний заклад, із розрахунку вартості проходження практики одного студента за тиждень.
 • Оплата відряджень викладачам – керівникам практики здійснюється вищим навчальним закладом відповідно до законодавства України про оплату службових відряджень.
 • Студенти випускного курсу, які навчаються без відриву від виробництва і направляються для проходження виробничої практики, отримують додаткову відпустку зі збереженням заробітної плати за основним місцем роботи.
  Оплата праці студентів на робочих місцях проводиться за фактично виконаний обсяг робіт відповідно до встановлених норм праці, норм часу, виробітку, обслуговування, посадових обов’язків, які діють для працівників підприємства (установи, організації), при цьому за ними зберігається право на одержання стипендії за результатами семестрового контролю.
 • За наявності договорів між вищим навчальним закладом та підприємством (організацією, установою) та за умови сплати в період виробничої практики студентам заробітної плати п’ятдесят відсотків її може направлятися на рахунок вищого навчального закладу для здійснення його статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, соціальний захист студентів, проведення культурно-масової та фізкультурно-спортивної роботи тощо.
 • Студентам на період практики, що проводиться за межами вищого навчального закладу, сплачуються добові за рахунок витрат на практичну підготовку в розмірах, встановлених законодавством. При цьому враховується час знаходження в дорозі до бази практики і назад.
  При проходженні студентами практики за місцем проживання добові не виплачуються.
 • Проїзд студентів вищих навчальних закладів залізничним, водним і автомобільним транспортом до місця знаходження баз практики і назад сплачується за рахунок витрат вищого навчального закладу.
  Проїзд до баз практики і назад міським і приміським (до 50 км) транспортом сплачується студентами за свій рахунок.
 • Проживання студентів-практикантів у гуртожитках баз практики або в орендованих для цього житлових приміщеннях сплачується на умовах та в розмірах, передбачених договором.
 • Підведення підсумків практики здійснюється відповідно до Положення про проведення практики студентів, розроблених вищим навчальним закладом.

Директор департаменту вищої освіти, Я.Я. Болюбаш