Науково-методична рада

Методична робота у закладі вищої освіти є невід’ємною складовою організації навчально-виховного процесу. Вона спрямована на вдосконалення навчального процесу, підвищення рівня його наукового та методичного забезпечення, надання практичної допомоги викладачам та студентам. Науково-методична робота передбачає проведення наукових досліджень з проблем вищої школи, а організаційно-методична – впровадженні результатів наукових досліджень в організацію навчально-виховного процесу. Основними завданнями Науково-методичної ради (НМР) ЖДТУ є координація науково-методичної та організаційно-методичної роботи всіх підрозділів університету. Науково-методична рада ЖДТУ є колегіальним органом, що створюється як дорадчий орган при Вченій раді університету. В практичні роботі науково-методична рада ЖДТУ керується нормативними документами Міністерства освіти і науки України, чинним положенням, наказами ректора, рішеннями Вченої ради університету.

Положення

Положення про науково-методичну раду Житомирського державного технологічного університету

Склад НМР

Склад науково-методичної ради Житомирського державного технологічного університету:

№ з/п ПІБ Вч. ступінь, вч. звання Посада
1. Морозов Андрій Васильвич К.т.н., доцент Проректор з науково-педагогічної роботи, голова Науково-методичної ради
2. Олійник Оксана Вікторівна Д.е.н., професор Перший проректор
3. Царук Ірина Михайлівна К.е.н., доцент Начальник НМВ, секретар Науково-методичної ради ЖДТУ
4. Денисюк Олена Григорівна К.е.н., доцент Проректор з науково-педагогічної роботи та молодіжної політики
5. Лобанчикова Надія Миколаївна К.т.н., доцент Декан факультету інформаційно-комп’ютерних технологій
6. Остапчук Тетяна Петрівна К.е.н., доцент Завідувач центру післядипломної освіти
7. Котенко Володимир Володимирович К.т.н., доцент Декан гірничо-екологічного факультету
8. Лаговська Олена Адамівна Д.е.н., професор Декан факультету обліку і фінансів
9. Черниш Оксана Андріївна К.філол.н., доцент Завідувач центру довузівської освіти та роботи з іноземними студентами
10. Громовий Олексій Андрійович К.т.н., доцент Декан факультету комп'ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки
11. Андреєв Олександр Володимирович К.т.н., доцент Доцент кафедри біомедичної інженерії та телекомунікацій
12. Коцюба Ірина Григорівна К.т.н., доцент Завідувач кафедри екології
13. Могельницька Людмила Францівна К.філол.н., доцент Завідувач кафедри теоретичної та прикладної лінгвістики
14. Обіход Світлана Вікторівна К.е.н., доцент Доцент кафедри управління персоналом та економіки праці
15. Свінцицька Олександра Миколаївна К.е.н., доцент Завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці
16. Москвін Павло Петрович Д.ф-м.н., професор Завідувач кафедри фізики та вищої математики
17. Муляр Володимир Ілліч Д.філос.н., професор Завідувач кафедри гуманітарних і соціальних наук
18. Полонський Леонід Григорович Д.т.н., професор Завідувач кафедри прикладної механіки і комп’ютерно-інтегрованих технологій
19. Тарасюк Галина Миколаївна Д.е.н., професор В.о. декана факультету економіки та менеджменту
20. Чухов Владислав Вікторович К.т.н., доцент Доцент кафедри біомедичної інженерії та телекомунікацій
21. Бегерський Дмитро Богданович К.т.н., доцент Доцент кафедри автомобілів і транспортних технологій
22. Бірюченко Світлана Юріївна   Старший викладач кафедри економіки та підприємництва
23. Валінкевич Наталія Василівна Д.е.н., доцент Завідувач кафедри економіки та підприємництва
24. Головня Вячеслав Дмитрович К.п.н., доцент Доцент кафедри прикладної механіки і комп’ютерно-інтегрованих технологій
25. Грицишен Димитрій Олександрович Д.е.н., професор Декан факультету публічного управління та права
26. Горшкова Людмила Олександрівна   Старший викладач кафедри менеджменту і туризму
27. Давидова Ірина Володимирівна К.с.-г.н., доцент Доцент кафедри екології
28. Дика Олена Сергіївна К.е.н. Доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування
29. Дячек Світлана Михайлівна К.е.н., доцент Доцент кафедри фінансів і кредиту
30. Єфіменко Андрій Анатолійович К.т.н. Завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та кібербезпеки
31. Засік Григорій Борисович   Завідувач кафедри фізичного виховання та спорту
32. Іськов Сергій Станіславович К.т.н., доцент Доцент кафедри маркшейдерії
33. Кравченко Світлана Миколаївна   Заступник завідувача кафедри інженерії програмного забезпечення
34. Легенчук Сергій Федорович Д.е.н., професор Завідувач кафедри обліку і аудиту
35. Мельник Олександр Леонідович К.т.н., доцент Доцент кафедри галузевого машинобудування
36. Нікітчук Тетяна Миколаївна К.т.н., доцент Завідувач кафедри біомедичної інженерії та телекомунікацій
37. Павлова Світлана Іванівна К.е.н., доцент Доцент кафедри економіки та підприємництва
38. Подчашинський Юрій Олександрович Д.т.н., професор Завідувач кафедри метрології та інформаційно-вимірювальної техніки
39. Романчук Катерина Василівна Д.е.н., професор Завідувач кафедри міжнародної економіки
40. Степчин Ярослав Анатолійович К.т.н., доцент Завідувач кафедри галузевого машинобудування
41. Сугоняк Інна Іванівна К.т.н., доцент Завідувач кафедри комп’ютерних наук
42. Тичина Вікторія Павлівна   Асистент кафедри права та правоохоронної діяльності
43. Ткачук Андрій Геннадійович К.т.н. Завідувач кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій ім. професора Б.Б. Самотокіна
44. Толкач Олександр Миколайович К.т.н., доцент Доцент кафедри розробки родовищ корисних копалин ім. професора М.Т. Бакка
45. Ущаповський Юрій Володимирович К.е.н., доцент Доцент кафедри економіки та підприємництва
46. Хоменко Ганна Юріївна К.е.н. Доцент кафедри обліку і аудиту