Аспірантура та докторантура

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Житомирському державному технологічному університеті здійснюється через аспірантуру і докторантуру відповідно до «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261.

Попереднє Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затверджене Постановою КМУ від 01.03.1999 р. № 309, залишається чинним для осіб, які вступили до аспірантури і докторантури до 2016 року. Вони мають завершити навчання до 1 січня 2019 року.

Аспірантура

Аспірантура Житомирського державного технологічного університету створена у 1994 році згідно рішенню Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» підготовка в аспірантурі ЖДТУ, починаючи з 2016 року, приведена у відповідність з європейським стандартом третього рівня вищої освіти. Зокрема запроваджено освітню складову підготовки за освітньо-науковим рівнем – доктор філософії (PhD), якої в попередній моделі підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів в аспірантурі не було.

Відповідно до рішення Ліцензійної комісії МОН, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 квітня 2016 року № 443, Житомирський державний технологічний університет отримав ліцензію на розширення освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні з дев’яти спеціальностей:

 • 101 Екологія
 • 121 Інженерія програмного забезпечення
 • 051 Економіка
 • 071 Облік і оподаткування
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 • 073 Менеджмент
 • 131 Прикладна механіка
 • 184 Гірництво
 • 274 Автомобільний транспорт

Підготовка осіб в аспірантурі здійснюється:

 • за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням);
 • за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав університет на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії.

Вступ до аспірантури здійснюється на конкурсній основі відповідно до «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах», Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів, затверджених МОН, та Правил прийому до Житомирського державного технологічного університету.

Правила прийому до університету, зокрема щодо прийому до аспірантури, затверджує вчена рада університету на основі Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів та в установлені строки оприлюднює їх на офіційному веб-сайті університету.

Правила прийому до університету діють протягом відповідного навчального року і визначають, зокрема:

 • порядок, перелік і строки подання документів для вступу до аспірантури університету;
 • зміст, форму і строки вступних випробувань для конкурсного відбору вступника до аспірантури за кожною спеціальністю або відповідною галуззю знань.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки за очною (денною, вечірньою) або заочною формою навчання. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі за очною (денною або вечірньою) формою навчання.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста).

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі здійснюється за освітньо-науковою програмою та навчальним планом, що затверджуються вченою радою університету для кожної спеціальності. Освітньо-наукова програма та навчальний план аспірантури складається з освітньої та наукової складових.

Усі аспіранти незалежно від форми навчання зобов’язані відвідувати аудиторні заняття і проходити всі форми поточного та підсумкового контролю, передбачені індивідуальним навчальним планом аспіранта та освітньо-науковою програмою аспірантури університету.

Обов’язковою умовою допуску до захисту дисертації є успішне виконання аспірантом його індивідуального навчального плану.

Докторантура

Докторантура в університеті функціонує з 2004 року. Відповідно до «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261, наукові спеціальності в докторантурі відповідно трансформовані рішеннями вченої ради університету за шифрами та найменуваннями ліцензованих спеціальностей по аспірантурі:

 • 101 Екологія
 • 051 Економіка
 • 071 Облік і оподаткування
 • 131 Прикладна механіка
 • 274 Автомобільний транспорт

За період функціонування докторантури підготовлено 33 доктори наук. Переважну складову при захисті дисертацій становлять молоді науковці віком від 30 до 35 років.

Відповідно до «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261, нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі, починаючи з 2016 року, становить два роки.

До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Перелік та строк подання документів, необхідних для вступу до докторантури визначається в Правилах прийому до університету. Перелік повинен включати, зокрема:

 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним працівником університету, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;
 • копію диплома доктора філософії або кандидата наук.

Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до вступу подає кафедрі університету розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників кафедра заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд вченої ради університету.

Вчена рада університету на підставі поданих висновків кафедри щодо кожного вступника приймає рішення про його зарахування до докторантури.

Рішення вченої ради затверджується і оформляється наказом ректора університету.

За довідками звертатися за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 103, Житомирський державний технологічний університет, відділ аспірантури (кімн. № 211), тел. 24-37-89.

Завiдуюча відділом

Жанна Цезарівна Коваль
Жанна Цезарівна Коваль

Завідувач аспірантури і докторантури, заступник голови профспілкового комітету викладачів та співробітників ЖДТУ.

У 1975 році закінчила Житомирський філіал Київського політехнічного інституту за спеціальністю «Металорізальні верстати й інструменти» та здобула кваліфікацію інженера-механіка.

В ЖДТУ працює на посаді завідувача аспірантури і докторантури з 1994 року, з часу відкриття в університеті аспірантури. За період функціонування аспірантури відбулося розширення номенклатури спеціальностей з трьох до тринадцяти та до шести спеціальностей в докторантурі.

Починаючи з 2016 року, підготовка в аспірантурі і докторантурі приведена у відповідність з європейським стандартом третього рівня вищої освіти. Зокрема запроваджено освітню складову підготовки за освітньо-науковим рівнем – доктор філософії (PhD), якої в попередній моделі підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів в аспірантурі не було.

Університет отримав ліцензію на розширення освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні з дев’яти спеціальностей та затвердив рішеннями вченої ради трансформування п’яти наукових спеціальностей по докторантурі.

Новини

06.08.2018 Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2018 році

05.10.2017 Розпочинаються заняття аспірантів (PhD)

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінет: 211
Телефон: +38 (0412) 24-37-89
E-mail: koval.zc@ztu.edu.ua