Науково-дослідні роботи

У 2017 році науковцями Житомирського державного технологічного університету виконуються наукові дослідження за кодом 2201040 “Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка преси, розвитку наукової інфраструктури, наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень”, що фінансуються з загального фонду державного бюджету Міністерства освіти і науки України:

НДР №37 "Розробка організаційних засад та інформаційного забезпечення економічного механізму охорони та стійкого використання природних ресурсів"
Пріоритетний напрям Пріоритетний напрям Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.
Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук
Наукова рада за фаховими напрямами Економіка
Категорія роботи Науково-дослідницька робота, фундаментальна
Науковий керівник д.е.н., професор Замула І.В.
Термін виконання 01.01.2015 р. – 31.12.2017 р.
Номер державної реєстрації 0115U002546
Мета Розробка теоретико-методологічних засад, організаційних і прикладних аспектів інформаційного забезпечення економічного механізму охорони природних ресурсів в контексті концепції стійкого розвитку з метою прийняття інвестиційних та екологічних рішень з подальшим впровадженням їх в практику суб'єктів господарювання.
Очікувані результати у 2017 р. Адаптовані методичні підходи до формування та використання інформаційного забезпечення в діяльності суб’єктів господарювання в рамках концепції стійкого розвитку; організаційні засади інтеграції обліково-аналітичного інструменту щодо еколого орієнтованого використання природних ресурсів в систему управління підприємства як основи збереження природно-ресурсного потенціалу країни.
Галузь застосування Діяльність у сфері бухгалтерського обліку (промисловість, сільське господарство).
НДР №38 "Синтез способів формоутворення плоских поверхонь деталей реалізацією концепцій нестаціонарних процесів та урівноваження складових сил різання"
Пріоритетний напрям Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.
Найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук.
Наукова рада за фаховими напрямами Машинобудування
Категорія роботи Науково-дослідницька робота, фундаментальна
Науковий керівник д.т.н., професор Мельничук П.П.
Термін виконання 01.01.2015 р. – 31.12.2017 р.
Номер державної реєстрації 0115U002547
Мета Розробка теоретичних основ створення нових способів механічної обробки деталей машин і механізмів з високою продуктивністю праці і якістю та метало- та енергозбереженням
Очікувані результати у 2017 р. Методика високопродуктивної та якісної обробки деталей з нежорстких заготовок колової і площинної форми з урівноваженням складової сили різання, перпендикулярної до оброблюваної поверхні. Методологія керованої нестаціонарності процесу лезової обробки зміною кутів і швидкості різання в процесі обробки. Пропозиції щодо використання розроблених способів обробки для підприємств машинобудування.
Галузь застосування Виробництво змінних робочих частин для ручних та механізованих інструментів, а також інструментів для машин та верстатів
НДР №39 "Cистемні дослідження та оптимізація умов використання дизельного біопалива з альтернативної сировини у двигунах внутрішнього згоряння"
Пріоритетний напрям Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.
Найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук
Наукова рада за фаховими напрямами Енергетика та енергозбереження
Категорія роботи Науково-дослідницька робота, фундаментальна
Науковий керівник д.т.н., професор Подчашинський Ю.О.
Термін виконання 01.01.2015 р. – 31.12.2017 р.
Номер державної реєстрації 0115U002548
Мета Адаптація методів мультифрактального аналізу та методу штучних нейронних мереж для опису процесу розпилювання палива в умовах, що близькі до функціонування двигуна внутрішнього згоряння. Розробка та виготовлення модельних стендів, здійснення на їх базі експериментальної перевірки теоретичних положень щодо фізико-хімічних процесів при розпилюванні палива з новими термодинамічними характеристиками.
Очікувані результати у 2017 р. Математична модель процесів випаровування дизельного біопалива. Порівняльні результати ефективності розпилювання палив з різними термодинамічними та механічними властивостями. Рекомендації щодо експлуатації біопалива та розроблені методики заміни дизельного палива на біопаливо у транспортних засобах.
Галузь застосування Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів
НДР №41 "Новий приладовий комплекс стабілізатора озброєння легкої броньованої техніки"
Пріоритетний напрям Інформаційні та комунікаційні технології.
Наукова рада за фаховими напрямами Приладобудування
Категорія роботи Науково-дослідницька робота, прикладна
Науковий керівник к.т.н. Ткачук А.Г.
Термін виконання 01.02.2016 р. – 31.07.2018 р.
Номер державної реєстрації 0116U003655
Мета Вирішення важливої наукової проблеми підвищення точності вимірювання механічних величин приладового комплексу стабілізатора шляхом використання нових прецизійних засобів на нових фізичних принципах та методів.
Очікувані результати у 2017 р. Результати дослідження поведінки системи ударо- і віброзахисту комплексу стабілізації (КС) за допомогою ЕОМ. Методи структурної та параметричної оптимізації для забезпечення заданої максимально можливої точності визначення навігаційних параметрів КС. Безпошуковий кореляційно- інтерферометричний метод та алгоритм пеленгування з використанням багатоелементної антенної решітки. Оцінка точності, швидкодії, завадостійкості. Оптимізований алгоритм пеленгування та програмна модель роботи пеленгатора. Робочі характеристики та параметри. Структурна схема пеленгатора, експлуатаційні та економічні параметри.
Галузь застосування Дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук
Наукова робота молодих учених №42 "Механізм економіко-екологічної реабілітації суб'єктів господарювання від надзвичайних cитуацій, бойових дій як складова національної безпеки"
Пріоритетний напрям Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.
Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук
Наукова рада за фаховими напрямами Економіка
Категорія роботи Наукова робота, фундаментальна
Науковий керівник д.е.н., доцент Грицишен Д.О.
Термін виконання 01.08.2016 р. – 31.07.2018 р.
Номер державної реєстрації 0116U005482
Мета Розробка наукових основ та організаційно-економічних засад з обґрунтування та формування механізму економіко-екологічної реабілітації суб'єктів господарювання на території бойових дій, що дозволить подолати та ліквідувати екологічні наслідки в частині відновлення водних і земельних ресурсів, операцій поводження з відходами, що направлено на взаємоузгодження діяльності державних органів та суб'єктів господарювання, а також подолання негативних економічних наслідків.
Очікувані результати у 2017 р. Методика оцінки збитків від втрати або пошкодження водогосподарських об’єктів; методика оцінки збитків від руйнування земельних ресурсів; положення про калькулювання собівартості послуг підприємств- утилізаторів відходів; методика бухгалтерського обліку операцій з економіко-екологічної реабілітації земель сільськогосподарського призначення.
Галузь застосування Діяльність у сфері бухгалтерського обліку (промисловість).
НДР №43 "Синтез термодинамічно нестабільних фаз та технології остаточного формування оптико-електричних властивостей гетероструктур для оптоелектронних детекторів спеціального призначення"
Пріоритетний напрям Фундаментальні проблеми сучасного матеріалознавства
Наукова рада за фаховими напрямами Наукові проблеми матеріалознавства
Категорія роботи Науково-дослідницька робота, фундаментальна
Науковий керівник д.ф.-м.н., професор Москвін П.П.
Термін виконання 01.02.2017 р. – 31.12.2019 р.
Номер державної реєстрації 0117U000633
Мета Розробка та термодинамічне обґрунтування відновлювальних технології низькотемпературного синтезу багатошарових тонко плівкових (нано) структур на основі напівпровідникових твердих розчинів А2В6 та напівпровідникових оксидів, модифікація їх дефектного стану за рахунок дії зовнішніх енергетичних чинників, що призведе до формування структур для оптоелектронних перетворювачів енергії, які функціонують в діапазоні довжин хвиль від ІЧ до довжин хвиль м’якої компоненти проникаючої радіації.
Очікувані результати у 2017 р. Математичні моделі та термодинамічні уявлення про процеси фазоутворення шарів в нестабільних областях фазової діаграми при температурах синтезу нижче критичних. Методика формування та технологічні режими синтезу напівпровідникових шарів в термодинамічно нестабільних умовах. Параметри та умови дії проникаючої радіації та лазерного випромінювання, що забезпечують отримання заданих електрооптичних властивостей структур. Фотографічні зображення поверхонь синтезованих структур методами атомно-силової мікроскопії.
Галузь застосування Виробництво електронних компонентів