Науково-дослідні роботи

У 2016 році науковцями Житомирського державного технологічного університету виконуються наукові дослідження за кодом 2201040 “Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка преси, розвитку наукової інфраструктури, наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень”, що фінансуються з загального фонду державного бюджету Міністерства освіти і науки України:

НДР №37 "Розробка організаційних засад та інформаційного забезпечення економічного механізму охорони та стійкого використання природних ресурсів"
Пріоритетний напрям Пріоритетний напрям Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.
Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук
Наукова рада за фаховими напрямами Економіка
Категорія роботи Науково-дослідницька робота, фундаментальна
Науковий керівник д.е.н., професор Замула І.В.
Термін виконання 01.01.2015 р. – 31.12.2017 р.
Номер державної реєстрації 0115U002546
Мета Розробка теоретико-методологічних засад, організаційних і прикладних аспектів інформаційного забезпечення економічного механізму охорони природних ресурсів в контексті концепції стійкого розвитку з метою прийняття інвестиційних та екологічних рішень з подальшим впровадженням їх в практику суб'єктів господарювання.
Очікувані результати у 2016 р. Сукупність аналітичних процедур щодо використання та відтворення природних ресурсів; комплекс заходів щодо еколого орієнтованого управління природними ресурсами на підставі розробки достовірного обліково-методичного інструментарію щодо цих об’єктів в господарській діяльності підприємств.
Галузь застосування Діяльність у сфері бухгалтерського обліку (промисловість, сільське господарство).
НДР №38 "Синтез способів формоутворення плоских поверхонь деталей реалізацією концепцій нестаціонарних процесів та урівноваження складових сил різання"
Пріоритетний напрям Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.
Найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук.
Наукова рада за фаховими напрямами Машинобудування
Категорія роботи Науково-дослідницька робота, фундаментальна
Науковий керівник д.т.н., професор Мельничук П.П.
Термін виконання 01.01.2015 р. – 31.12.2017 р.
Номер державної реєстрації 0115U002547
Мета Розробка теоретичних основ створення нових способів механічної обробки деталей машин і механізмів з високою продуктивністю праці і якістю та метало- та енергозбереженням
Очікувані результати у 2016 р. Формування концепцій створення нестаціонарних процесів на основі кінематичної нестабільності. Геометричні параметри формоутворюючих елементів, що забезпечують складових сили різання. Методика їх розрахунків.
Галузь застосування Виробництво змінних робочих частин для ручних та механізованих інструментів, а також інструментів для машин та верстатів
НДР №39 "Cистемні дослідження та оптимізація умов використання дизельного біопалива з альтернативної сировини у двигунах внутрішнього згоряння"
Пріоритетний напрям Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.
Найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук
Наукова рада за фаховими напрямами Енергетика та енергозбереження
Категорія роботи Науково-дослідницька робота, фундаментальна
Науковий керівник д.ф.-м.н., професор Москвін П.П.
Термін виконання 01.01.2015 р. – 31.12.2017 р.
Номер державної реєстрації 0115U002548
Мета Адаптація методів мультифрактального аналізу та методу штучних нейронних мереж для опису процесу розпилювання палива в умовах, що близькі до функціонування двигуна внутрішнього згоряння. Розробка та виготовлення модельних стендів, здійснення на їх базі експериментальної перевірки теоретичних положень щодо фізико-хімічних процесів при розпилюванні палива з новими термодинамічними характеристиками.
Очікувані результати у 2016 р. Математична модель для опису розпилювання та руйнування паливного струменя дизельного біопалива з альтернативної сировини. Нові алгоритмічні методи фільтрації вимірювальної відеоінформації та визначення геометричних параметрів і параметрів руху крапель біопалива.
Галузь застосування Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів
НДР №40 "Апаратно-програмний комплекс експрес-діагностики стану людини"
Пріоритетний напрям Інформаційні та комунікаційні технології.
Нові апаратні рішення для перспективних засобів обчислювальної техніки, інформаційних та комунікаційних технологій
Наукова рада за фаховими напрямами Електроніка, радіотехніка та телекомунікації
Категорія роботи Науково-дослідницька робота, фундаментальна
Науковий керівник д.т.н., професор Манойлов В.П.
Термін виконання 01.01.2015 р. – 31.12.2016 р.
Номер державної реєстрації 0115U002549
Мета Розробка апаратно-програмного комплексу та технології неінвазивної пульсової експрес-діагностики стану серцево-судинної та інших органів і систем людини
Очікувані результати у 2016 р. Удосконалений метод визначення функціонального стану серцево-судинної системи при різних патологічних станах кровоносної системи. База значень для можливості експрес-діагностики на основі експериментально знятих даних із застосуванням макетного зразка «сенсорної платформи» реєстрації та оброблення пульсових сигналів. Результати досліджень в зміні даних пульсових сигналів в приміщеннях (медичних палатах) з різною кількістю аероіонів.
Галузь застосування Дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук
НДР №41 "Новий приладовий комплекс стабілізатора озброєння легкої броньованої техніки"
Пріоритетний напрям Інформаційні та комунікаційні технології.
Наукова рада за фаховими напрямами Приладобудування
Категорія роботи Науково-дослідницька робота, прикладна
Науковий керівник к.т.н. Ткачук А.Г.
Термін виконання 01.02.2016 р. – 31.07.2018 р.
Номер державної реєстрації 0116U003655
Мета Розробка апаратно-програмного комплексу та технології неінвазивної пульсової експрес-діагностики стану серцево-судинної та інших органів і систем людини
Очікувані результати у 2016 р. Очікувані результати у 2016 р. Основні принципи та підходи до організації, побудови та забезпечення точності приладового комплексу стабілізатора озброєння легкої броньованої техніки. Теорія побудови системи керування навігаційною системою. Математичні методи розрахунку координат об’єктів пошуку. Алгоритми визначення координат об’єкту. Результати математичного моделювання методу визначення координат об’єкту. Математична модель наведення елементів системи стабілізації; алгоритми оцінки амплітуди коливань та умов виникнення складних коливань елементів конструкції комплексу стабілізації (КС). Методика проведення експериментальних досліджень КС.
Галузь застосування Дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук
Наукова робота молодих учених №42 "Механізм економіко-екологічної реабілітації суб'єктів господарювання від надзвичайних cитуацій, бойових дій як складова національної безпеки"
Пріоритетний напрям Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.
Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук
Наукова рада за фаховими напрямами Економіка
Категорія роботи Наукова робота, фундаментальна
Науковий керівник д.е.н., доцент Грицишен Д.О.
Термін виконання 01.08.2016 р. – 31.07.2018 р.
Номер державної реєстрації 0116U005482
Мета Розробка наукових основ та організаційно-економічних засад з обґрунтування та формування механізму економіко-екологічної реабілітації суб'єктів господарювання на території бойових дій, що дозволить подолати та ліквідувати екологічні наслідки в частині відновлення водних і земельних ресурсів, операцій поводження з відходами, що направлено на взаємоузгодження діяльності державних органів та суб'єктів господарювання, а також подолання негативних економічних наслідків.
Очікувані результати у 2016 р. Концепція економіко-екологічної реабілітації суб’єктів господарювання на території бойових дій; методика оцінки економічних наслідків екологічної катастрофи на території бойових дій; проект положення про взаємодію органів державної влади та суб’єктів господарювання в подоланні екологічних наслідків бойових дій в зоні АТО; проект положення про діяльність комерційних підприємств-утилізаторів відходів на території бойових дій.
Галузь застосування Діяльність у сфері бухгалтерського обліку (промисловість).