Науково-дослідні роботи

У 2020 році науковцями Державного університету «Житомирська політехніка» виконуються наукові дослідження за КПКВК 2201040 “Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ”, що фінансуються з загального фонду державного бюджету:

Прикладні НДР
НДР №49 "Новий прецизійний чутливий елемент стабілізатора озброєння легкої броньованої техніки"
Пріоритетний напрям Інформаційні та комунікаційні технологїї
Наукова рада за фаховими напрямами Приладобудування
Категорія роботи Науково-дослідницька робота, прикладна
Науковий керівник к.т.н., доцент Ткачук А.Г.
Термін виконання 01.01.2018 р. – 31.12.2020 р.
Номер державної реєстрації 0118U003152
Мета Вирішення важливої проблеми підвищення точності та швидкодії сучасного стабілізатора озброєння легкої броньованої техніки шляхом розробки нового прецизійного чутливого елемента
Очікувані результати у 2020 р. Програма для проведення моделювання роботи нового прецизійного трикоординатного чутливого елемента. Результати моделювання впливу параметрів збурень на роботу нового прецизійного трикоординатного чутливого елемента. Результати використання алгоритмічних методів підвищення точності (нейронних мереж, вейвлет-аналізу). Алгоритми та програмне забезпечення з використанням нейронних мереж. Методика проведення та результати експериментальних лабораторних досліджень нового прецизійного трикоординатного чутливого елемента.
Галузь застосування Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації
Наукові роботи молодих учених
№45 "Автоматизована система моніторингу наявності шкідливих та вибухонебезпечних газів на основі міні безпілотних літальних апаратів"
Пріоритетний напрям Інформаційні та комунікаційні технологїї
Наукова рада за фаховими напрямами Pозвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки (Автоматизація, вимірювання та керування)
Категорія роботи Наукова робота молодих вчених, прикладне дослідження
Науковий керівник к.т.н., доцент Коваль А.В.
Термін виконання 01.10.2017 р. – 30.09.2020 р.
Номер державної реєстрації 0117U006474
Мета Вирішення важливої проблеми моніторингу наявності вибухонебезпечних та шкідливих газів в околицях та всередині житлових та нежитлових будівель за допомогою мобільної автоматизованої системи на основі міні безпілотних літальних апаратів
Очікувані результати у 2020 р. Результати дослідження впливу двигунів міні безпілотних літальних апаратів на точність виявлення вибухонебезпечних газів автоматизованою системою. Льотні випробування міні безпілотних літальних апаратів у закритому приміщенні та аналіз отриманих результатів. Експериментальні дослідження автоматизованої системи на відкритому повітрі. Рекомендації з використання міні безпілотних літальних апаратів за результатами обробки та аналізу даних експериментальних випробувань.
Галузь застосування Автоматизовані системи моніторингу наявності вибухонебезпечних та шкідливих газів за допомогою міні безпілотних літальних апаратів
№46 "Наукові основи відновлення лісогосподарських заходів у лісах, віднесених до зони безумовного відселення"
Пріоритетний напрям Фундаментальні проблеми наук про життя та розвиток біотехнологій
Наукова рада за фаховими напрямами Нові технології екологічно чистого виробництва та будівництва, охорони навколишнього природного середовища, видобутку та переробки корисних копалин; хімічні процеси та речовини в екології; раціональне природокористування (Охорона навколишнього природного середовища; Раціональне природокористування)
Категорія роботи Наукова робота молодих вчених, фундаментальне дослідження
Науковий керівник к.с.-г. н., доцент Давидова І.В.
Термін виконання 01.10.2017 р. – 30.09.2020 р.
Номер державної реєстрації 0117U006475
Мета Дослідження сучасного стану і структури лісових масивів в зоні безумовного відселення для відновлення ведення в них певних видів лісогосподарської діяльності
Очікувані результати у 2020 р. Рекомендації щодо запровадження певних видів лісогосподарської діяльності у зоні безумовного відселення. Методичні схеми відбору зразків ґрунту для сучасного обстеження лісових територій на радіоактивне забруднення. Відомості щодо сучасного розподілу радіонуклідів у лісовому біогеоценозі досліджуваних типів лісорослинних умов. Оцінка сучасного санітарного стану соснових насаджень (враховуючи тридцятирічний період без проведення лісогосподарської діяльності).
Галузь застосування Сільське господарство, лісове господарство. Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві
№48 "Трансформація соціальної відповідальності бізнесу в умовах гібридної війни"
Пріоритетний напрям Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук
Наукова рада за фаховими напрямами Економічні перетворення; демографічні зміни та благополуччя суспільства (Трансформації системи соціально-економічної безпеки, здатність держави до захисту національних економічних інтересів від зовнішніх та внутрішніх загроз на різних рівнях суспільної ієрархії; Пріоритетні напрями удосконалення організації бухгалтерського обліку, аналізу, ревізії, аудиту та оподаткування фінансово-господарської діяльності підприємств в умовах невизначеності)
Категорія роботи Наукова робота молодих вчених, фундаментальне дослідження
Науковий керівник д.е.н., професор Жиглей І.В.
Термін виконання 01.10.2017 р. – 30.09.2020 р.
Номер державної реєстрації 0117U006477
Мета Розробка концепції соціальної відповідальності бізнесу з врахуванням потреб населення, держави та бізнесу під час гібридної війни, яка становить загрозу як економіці, так і національній безпеці України; розробка соціально-економічних механізмів, покликаних максимально спростити ведення бізнесу, забезпечити справедливе оподаткування юридичних і фізичних осіб (з акцентом на військовослужбовців з місць військових конфліктів та їх сімей), здійснення витрат на благодійну діяльність та їх обліку; розробка та обґрунтування пропозицій щодо захисту інформації від потенційних загроз її використання стороною-агресором в економічному протистоянні в рамках гібридної війни
Очікувані результати у 2020 р. Проект альтернативної податкової реформи. Модель оптимізації ризиків суб’єктів господарювання в умовах гібридної війни. Вимоги до оприлюднення інформації через звітність підприємств в умовах гібридної війни.
Галузь застосування Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
B Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
C Переробна промисловість
D Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
E Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
F Будівництво
G Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
H Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
I Тимчасове розміщування й організація харчування
J Інформація та телекомунікації
K Фінансова та страхова діяльність
L Операції з нерухомим майном
M Професійна, наукова та технічна діяльність
№51 "Алгоритмічно-програмне забезпечення обробки сигналів для мобільного комплексу радіомоніторингу"
Пріоритетний напрям Інформаційні та комунікаційні технологїї
Наукова рада за фаховими напрямами Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки
Категорія роботи Наукова робота молодих вчених, науково-технічна (експериментальна) розробка
Науковий керівник к.т.н., доцент Ципоренко В.В.
Термін виконання 01.01.2019 р. – 31.12.2021 р.
Номер державної реєстрації 0119U100155
Мета Розробка методів, алгоритмів, структурних схем, та моделювання роботи швидкісного безпошукового кореляційно-інтерферометричного пеленгування, а також сучасних апаратно-програмних засобів детектування перешкод для мобільних комплексів радіомоніторингу із можливістю виявлення перешкод при автономній навігації.
Очікувані результати у 2020 р. Оптимізовані алгоритми безпошукового спектрального кореляційно-інтерферометричного пеленгування. Програмні моделі роботи пеленгаторів. Дані моделювання з робочими характеристиками та параметрами точності, завадостійкості, виграшу за швидкодією пеленгування. Структурні схеми радіопеленгаторів, їх параметри. Нейромережевий метод класифікації та аналізу перешкод при автономній навігації мобільного комплексу пеленгування. Архітектура нейромережі. Програмний додаток для роботи з інформаційною системою для визначення та контролю параметрів руху об’єктів з програмно алгоритмічною обробкою відеозображень. Алгоритми прогнозування. Моделі для аналізу даних.
Галузь застосування Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації
№52 "Створення електронних багатомовних академічних галузевих словників (тезаурусів)"
Пріоритетний напрям Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук
Наукова рада за фаховими напрямами Актуальні проблеми українознавства, літературознавства, мистецтвознавства, мовознавства та соціальні комунікації
Категорія роботи Наукова робота молодих вчених, фундаментальне дослідження
Науковий керівник к.філол.н. Черниш О.А.
Термін виконання 01.01.2020 р. – 31.12.2022 р.
Номер державної реєстрації 0120U101262
Мета Створення електронних багатомовних академічних галузевих словників, що у свою чергу передбачає вирішення низки завдань: 1) проаналізувати принципи укладання електронного словника; 2) дослідити різновиди таких видань, окреслити їх переваги та недоліки; 3) здійснити теоретичні узагальнення та низку лексикографічних робіт в автоматичному режимі при втіленні та моделюванні словників на комп’ютерах; 4) провести багатокритеріальний аналіз лексичної бази для формування реєстру словника; 5) уніфікувати терміносистеми з дотриманням вимог цілісності, повноти та несуперечливості; 6) створити автоматизовані банки термінів; 7) уніфікувати та впорядкувати величезні масиви фактологічних даних для підготовки електронних багатомовних академічних галузевих словників; 8) створити електронний багатомовний академічний галу
Очікувані результати у 2020 р. Алгоритм створення реєстру робочих мов. Принципи побудови композиційної структури електронного багатомовного термінологічного словника. Базовий реєстр робочих мов
Галузь застосування Професійна, наукова та технічна діяльність

Науково-лослідні роботи, що виконуються за рахунок коштів замовників

Тематичний план госпдоговірних науково-дослідних робіт науково-дослідного сектору Державного університету «Житомирська політехніка» на 2020 рік

Науково-лослідні роботи, що виконуються в межах кафедральної тематики (робочого часу викладачів)

Тематичний план науково-дослідних робіт, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів Державного університету «Житомирська політехніка», на 2020 рік