Науково-дослідні роботи

У 2018 році науковцями Житомирського державного технологічного університету виконуються наукові дослідження за кодом 2201040 “Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка преси, розвитку наукової інфраструктури, наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень”, що фінансуються з загального фонду державного бюджету Міністерства освіти і науки України:

Фундаментальні НДР
НДР №43 "Синтез термодинамічно нестабільних фаз та технології остаточного формування оптико-електричних властивостей гетероструктур для оптоелектронних детекторів спеціального призначення"
Пріоритетний напрям Фундаментальні проблеми сучасного матеріалознавства
Наукова рада за фаховими напрямами Наукові проблеми матеріалознавства
Категорія роботи Науково-дослідницька робота, фундаментальна
Науковий керівник д.ф.-м.н., професор Москвін П.П.
Термін виконання 01.02.2017 р. – 31.12.2019 р.
Номер державної реєстрації 0117U000633
Мета Розробка та термодинамічне обґрунтування відновлювальних технології низькотемпературного синтезу багатошарових тонко плівкових (нано) структур на основі напівпровідникових твердих розчинів А2В6 та напівпровідникових оксидів, модифікація їх дефектного стану за рахунок дії зовнішніх енергетичних чинників, що призведе до формування структур для оптоелектронних перетворювачів енергії, які функціонують в діапазоні довжин хвиль від ІЧ до довжин хвиль м’якої компоненти проникаючої радіації.
Очікувані результати у 2018 р. Модернізовані вузли технологічного обладнання для синтезу шарів методом детонаційного напилення. Термодинамічні уявлення та математична модель щодо розрахунків умов проведення процесів синтезу структур з заданими властивостями. Дані за впливом випромінювання на електрооптичні параметри шарів. Результати досліджень атомно-силової спектроскопії та дані за мультифрактальними спектрами від геометричних параметрів поверхонь структур.
Галузь застосування Виробництво електронних компонентів


Прикладні НДР
НДР №49 "Новий прецизійний чутливий елемент стабілізатора озброєння легкої броньованої техніки"
Пріоритетний напрям Інформаційні та комунікаційні технологїї
Наукова рада за фаховими напрямами Приладобудування
Категорія роботи Науково-дослідницька робота, прикладна
Науковий керівник к.т.н., Ткачук А.Г.
Термін виконання 01.01.2018 р. – 31.12.2020 р.
Номер державної реєстрації 0118U003152
Мета Вирішення важливої проблеми підвищення точності та швидкодії сучасного стабілізатора озброєння легкої броньованої техніки шляхом розробки нового прецизійного чутливого елемента
Очікувані результати у 2018 р. Основні принципи та підходи до побудови та забезпечення точності стабілізатора озброєння легкої броньованої техніки. Порівняльна характеристика існуючих прецизійних чутливих елементів. Конструкція та принцип роботи нового трикоординатного чутливого елемента стабілізатора озброєння. Математична модель, розрахунок основних електричних та неелектричних параметрів нового прецизійного трикоординатного чутливого елемента. Рівняння руху і структурна схема системи стабілізації озброєння легкої броньованої техніки. Розрахунок методичних похибок прецизійного трикоординатного чутливого елемента стабілізатора озброєння. Результати розрахунку мультиплікативних та адитивних похибок
Галузь застосування Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації
НДР №50 "Приладова система для вимірювання механічних величин (геометричних параметрів та параметрів руху об’єктів) з цифровими відеозображеннями"
Пріоритетний напрям Інформаційні та комунікаційні технологїї
Наукова рада за фаховими напрямами Приладобудування
Категорія роботи Науково-дослідницька робота, прикладна
Науковий керівник д.т.н., професор Подчашинський Ю.О.
Термін виконання 01.01.2018 р. – 31.12.2019 р.
Номер державної реєстрації 0118U003153
Мета Підвищення точності і швидкодії, розширення функціональних можливостей приладової системи для вимірювання механічних величин на основі формування та алгоритмічної обробки вимірювальної відеоінформації про ці величини
Очікувані результати у 2018 р. Принципи побудови та структура приладової системи з цифровими відеозображеннями та 2-ма каналами отримання вимірювальної інформації про механічні величини; математична модель перетворення вимірювальної інформації у приладовій системі; обґрунтування методів ідентифікації параметрів вимірювального каналу та адаптації до нестаціонарних умов вимірювань
Галузь застосування Приладобудування. Виробництво засобів вимірювання механічних величин. Контроль якості промислових виробів та параметрів технологічних процесів за їх цифровими відеозображеннями.


Наукові роботи молодих учених
№42 "Механізм економіко-екологічної реабілітації суб'єктів господарювання від надзвичайних cитуацій, бойових дій як складова національної безпеки"
Пріоритетний напрям Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.
Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук
Наукова рада за фаховими напрямами Економіка
Категорія роботи Наукова робота молодих вчених
Науковий керівник д.е.н., доцент Грицишен Д.О.
Термін виконання 01.08.2016 р. – 31.07.2018 р.
Номер державної реєстрації 0116U005482
Мета Розробка наукових основ та організаційно-економічних засад з обґрунтування та формування механізму економіко-екологічної реабілітації суб'єктів господарювання на території бойових дій, що дозволить подолати та ліквідувати екологічні наслідки в частині відновлення водних і земельних ресурсів, операцій поводження з відходами, що направлено на взаємоузгодження діяльності державних органів та суб'єктів господарювання, а також подолання негативних економічних наслідків.
Очікувані результати у 2018 р. Механізм економіко-екологічної реабілітації суб’єктів господарювання на території бойових дій. Механізм відновлення документів, втрачених в результаті бойових дій. Пакет звітності про результати економіко-екологічної реабілітації суб’єктів господарювання.
Галузь застосування Діяльність у сфері бухгалтерського обліку (промисловість).
№44 "Політика щодо біженців та внутрішньо переміщених осіб при загрозах національній безпеці та постконфліктному стані економіки"
Пріоритетний напрям Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук
Наукова рада за фаховими напрямами Правові, філософські, історичні та політологічні аспекти державотворення; захист свободи і національної безпеки України та її громадян на шляху євроінтеграції (Питання національної безпеки України; проблеми євроінтеграції України)
Категорія роботи Наукова робота молодих вчених
Науковий керівник д.е.н., професор Євдокимов В.В.
Термін виконання 01.10.2017 р. – 30.09.2019 р.
Номер державної реєстрації 0117U006473
Мета Розробка концептуальних положень державної політики щодо біженців та внутрішньо переміщених осіб при загрозах національній безпеці та постконфліктному стані економіки, що дозволить узгодити інтереси державних органів та суб'єктів господарювання у подоланні наслідків постконфліктного стану економіки та сприятиме стабілізації соціально-економічного становища населення
Очікувані результати у 2018 р. Економетричні моделі впливу соціально економічних процесів на національну безпеку.Міграційна політика щодо біженців та внутрішньо переміщених осіб при загрозах національній безпеці та постконфліктному стані економіки/
Галузь застосування Державне управління й оборона, забезпечення зайнятості населення, обов'язкове державне соціальне страхування, реалізація освітньої політики
№45 "Автоматизована система моніторингу наявності шкідливих та вибухонебезпечних газів на основі міні безпілотних літальних апаратів"
Пріоритетний напрям Інформаційні та комунікаційні технологїї
Наукова рада за фаховими напрямами Pозвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки (Автоматизація, вимірювання та керування)
Категорія роботи Наукова робота молодих вчених
Науковий керівник к.т.н. Коваль А.В.
Термін виконання 01.10.2017 р. – 30.09.2020 р.
Номер державної реєстрації 0117U006474
Мета Вирішення важливої проблеми моніторингу наявності вибухонебезпечних та шкідливих газів в околицях та всередині житлових та нежитлових будівель за допомогою мобільної автоматизованої системи на основі міні безпілотних літальних апаратів
Очікувані результати у 2018 р. Науковий опис існуючої проблеми по вимірюванню шкідливих та небезпечних газів за допомогою міні БПЛА. Методика калібрування та визначення фактичних характеристик датчиків. Підключення датчиків газу до персонального комп'ютера. Робочий зразок пристрою для пошуку газу. Вимоги до спеціалізованого міні БПЛА. Результати аналізу проведених вимірювань газової концентрації
Галузь застосування Автоматизовані системи моніторингу наявності вибухонебезпечних та шкідливих газів за допомогою міні безпілотних літальних апаратів
№46 "Наукові основи відновлення лісогосподарських заходів у лісах, віднесених до зони безумовного відселення"
Пріоритетний напрям Фундаментальні проблеми наук про життя та розвиток біотехнологій
Наукова рада за фаховими напрямами Нові технології екологічно чистого виробництва та будівництва, охорони навколишнього природного середовища, видобутку та переробки корисних копалин; хімічні процеси та речовини в екології; раціональне природокористування (Охорона навколишнього природного середовища; Раціональне природокористування)
Категорія роботи Наукова робота молодих вчених
Науковий керівник к.с.-г. н., доцент Давидова І.В.
Термін виконання 01.10.2017 р. – 30.09.2020 р.
Номер державної реєстрації 0117U006475
Мета Дослідження сучасного стану і структури лісових масивів в зоні безумовного відселення для відновлення ведення в них певних видів лісогосподарської діяльності
Очікувані результати у 2018 р. Журнал опису пробних площ: таксаційні показники насаджень (походження, форма, склад, середня висота, середній діаметр, вік, елементи лісу, бонітет, повнота, запас); клас товарності; клас Крафта; оцінка санітарного стану; тип лісорослинних умов. Характеристика підросту та підліску. Опис живого-надґрунтового покриву з зазначенням всіх видів рослинних угрупувань. Методика визначення інтегрального показника санітарного стану насаджень. Зведені характеристики стану та стійкості насаджень
Галузь застосування Сільське господарство, лісове господарство. Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві
№47 "Розробка нових і вдосконалення існуючих методів та алгоритмів побудови раціональних маршрутів руху транспортних засобів"
Пріоритетний напрям Інформаційні та комунікаційні технологїї
Наукова рада за фаховими напрямами Нові технології розвитку: транспортної системи, у тому числі розумний, зелений та інтегрований транспорт; ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування; озброєння та військової техніки. (Транспортні системи)
Категорія роботи Наукова робота молодих вчених
Науковий керівник к.т.н., доцент Морозов А.В.
Термін виконання 01.10.2017 р. – 30.09.2019 р.
Номер державної реєстрації 0117U006476
Мета Розробка нових та вдосконалення відомих методів і алгоритмів комбінаторної оптимізації, які застосовуються в транспортній логістиці, та використання в комп'ютерних системах для побудови замкнених маршрутів руху транспортних засобів
Очікувані результати у 2018 р. Методи та алгоритми для розв'язання задач замкненої маршрутизації. Методи та алгоритми релаксацій допоміжних задач маршрутизації. Швидкодіючий алгоритм побудови раціонального замкненого маршруту. Опис структури програмного продукту.
Галузь застосування Допоміжна діяльність у сфері транспорту. Планування маршрутів транспортних засобів та безпілотних літальних апаратів у зонах бойових дій, конфліктів, екологічних та техногенних катастроф. Проектування замкнених маршрутів громадського транспорту, що включає тролейбусні, автобусні та трамвайні маршрути.
№48 "Трансформація соціальної відповідальності бізнесу в умовах гібридної війни"
Пріоритетний напрям Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук
Наукова рада за фаховими напрямами Економічні перетворення; демографічні зміни та благополуччя суспільства (Трансформації системи соціально-економічної безпеки, здатність держави до захисту національних економічних інтересів від зовнішніх та внутрішніх загроз на різних рівнях суспільної ієрархії; Пріоритетні напрями удосконалення організації бухгалтерського обліку, аналізу, ревізії, аудиту та оподаткування фінансово-господарської діяльності підприємств в умовах невизначеності)
Категорія роботи Наукова робота молодих вчених
Науковий керівник д.е.н., професор Жиглей І.В.
Термін виконання 01.10.2017 р. – 30.09.2020 р.
Номер державної реєстрації 0117U006477
Мета Розробка концепції соціальної відповідальності бізнесу з врахуванням потреб населення, держави та бізнесу під час гібридної війни, яка становить загрозу як економіці, так і національній безпеці України; розробка соціально-економічних механізмів, покликаних максимально спростити ведення бізнесу, забезпечити справедливе оподаткування юридичних і фізичних осіб (з акцентом на військовослужбовців з місць військових конфліктів та їх сімей), здійснення витрат на благодійну діяльність та їх обліку; розробка та обґрунтування пропозицій щодо захисту інформації від потенційних загроз її використання стороною-агресором в економічному протистоянні в рамках гібридної війни
Очікувані результати у 2018 р. Концепція соціальної відповідальності бізнесу в умовах гібридної війни в частині надання благодійної допомоги військовослужбовцям - учасникам бойових дій, сім’ям поранених та загиблих військовослужбовців. Проект положення про взаємодію органів державної влади та суб’єктів господарювання в подоланні соціально-економічних наслідків гібридної війни. Проект стратегії соціально відповідальної діяльності комерційних підприємств в частині надання благодійної допомоги військовослужбовцям - учасникам бойових дій, сім’ям поранених та загиблих. Алгоритм управління ризиками підприємств, які здійснюють благодійність для військовослужбовців - учасників бойових дій, сімей поранених і загиблих задля мінімізації їх економічних та соціальних наслідків. Пакет звітності про результати соціально відповідальних заходів суб’єктів господарювання
Галузь застосування Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
B Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
C Переробна промисловість
D Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
E Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
F Будівництво
G Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
H Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
I Тимчасове розміщування й організація харчування
J Інформація та телекомунікації
K Фінансова та страхова діяльність
L Операції з нерухомим майном
M Професійна, наукова та технічна діяльність