Положення про Раду молодих вчених

1.1. Рада молодих вчених Житомирського державного технологічного університету (далі – РМВ) є органом самоврядування наукової молоді Житомирського державного технологічного університету.

1.2. РМВ діє згідно з чинним законодавством, Статутом Житомирського державного технологічного університету та даним Положенням.

1.3. Принципи діяльності РМВ. У своїй діяльності РМВ керується такими принципами:

 • верховенство наукової творчості та конкурсності;
 • рівноправність усіх членів, самоврядування та гласність у роботі;
 • органічний зв’язок навчання та науково-дослідницької роботи.

1.4. Основні поняття.

РМВ – підрозділ університету, який функціонує на громадських засадах і координує роботу молодих вчених університету.

Молодий вчений – людина з вищою освітою віком до 35 років, що займається науковими дослідженнями у різних областях науки (магістранти, аспіранти, старші лаборанти, асистенти, старші викладачі, доценти кафедр, які активно займаються науково-дослідницькою роботою за обраною спеціальністю).

Правління РМВ – найбільш активна частина ради молодих вчених, що обирається для координації діяльності РМВ і здійснює організаційну, інформаційну, комунікативну, інтеграційну функції.

2.1. Основною метою діяльності РМВ є всебічне сприяння науковій, винахідницькій діяльності та активізації професійного росту молодих вчених, розвиток інноваційної діяльності та об’єднання їх зусиль для розробки актуальних наукових проблем і вирішення пріоритетних наукових завдань.

2.2. Основними завданнями РМВ є:

 • підвищення масовості і результативності участі молодих вчених в науково-дослідній роботі, в організації і проведенні наукових конференцій, семінарів, конкурсів;
 • підтримка і розвиток наукових ініціатив молодих вчених, орієнтованих на їх кваліфікаційний розвиток і закріплення в підрозділах університету;
 • розвиток і координація роботи з налагодження співпраці із зарубіжними колегами (поїздки на робочі місця, подання пропозицій для виконання фрагментів наукових досліджень тощо);
 • інформаційна діяльність тощо.

2.3. Для виконання своїх завдань РМВ:

 • систематично інформує молодих вчених про наукові заходи, що проводяться в університеті або за його межами (конференції, конгреси, з'їзди, семінари, симпозіуми тощо), поширення інформації щодо програм науково-дослідницьких робіт університету;
 • аналіз, узагальнення, широке освітлення і поширення результатів досліджень молодих учених, сприяння їх впровадженню в практику;
 • організує зустрічі молодих вчених і студентів з провідними вченими;
 • організує та проводить наукові конференції, семінари і круглі столи молодих вчених університету по різних проблемах;
 • проводить щорічний конкурс наукових досягнень молодих вчених з метою рейтингової оцінки ефективності їх наукової діяльності;
 • проводить щорічний конкурс результатів науково-дослідницьких робіт молодих вчених з подальшою публікацією результатів досліджень переможців конкурсу у фахових журналах ЖДТУ;
 • налагоджує і підтримує контакти з РМВ інших вузів;
 • розробка і підтримка веб-сторінки РМВ на сайті ЖДТУ з метою забезпечення оперативної взаємодії молодих вчених між собою і з молодими вченими інших вузів і наукових центрів;
 • рекомендує молодих вчених до вступу в аспірантуру;
 • висуває кандидатів на здобуття обласних, республіканських іменних премій і грантів;
 • бере участь у вирішенні кадрових, наукових, організаційних і інших проблем молодих вчених університету;
 • представляє, захищає і реалізує професійні, соціально-побутові і інші інтереси і права наукової молоді у Вченій раді університету;
 • веде списки членів РМВ;
 • здійснює іншу діяльність відповідно до даного Положення.

3.1. У роботі РМВ можуть брати участь всі студенти, магістранти, аспіранти, старші лаборанти, асистенти, старші викладачі, доценти кафедр (віком до 35 років), які активно займаються науково-дослідницькою роботою за обраною спеціальністю.

3.2. Членами РМВ можуть бути магістранти, аспіранти, старші лаборанти, асистенти, старші викладачі, доценти кафедр (віком до 35 років), як виняток, за рішенням РМВ, інші студенти, які визнають Положення про РМВ, які активно займаються науковою діяльністю.

3.3. Прийом у члени РМВ проводиться Правлінням РМВ на підставі письмової заяви вступника.

3.4. Член РМВ користується правом:

 • обирати та бути обраним у керівні органи РМВ;
 • брати участь в обговоренні усіх питань діяльності РМВ;
 • брати участь у роботі наукових конференцій, конкурсів та інших заходів, що проводить РМВ;
 • представляти результати своєї наукової роботи у спеціалізованих виданнях молодих вчених університету;
 • отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу з боку РМВ.

3.5. Член РМВ зобов’язаний:

 • дотримуватись положення про РМВ;
 • брати участь у роботі секції РМВ.

3.6. Припинення членства у РМВ.

3.6.1. Член РМВ може бути виключений з ради за порушення Положення про РМВ.

3.6.2. Питання про виключення РМВ вирішується Правлінням РМВ.

3.6.3. Припинення членства у РМВ може бути здійснено за заявою члена РМВ або у випадку закінчення навчання в університеті чи звільнення з роботи.

4.1. Вищим органом РМВ є Конференція. В період між Конференціями вищим керівним органом є Правління РМВ.

До складу Правління РМВ входять:

 • Голова РМВ;
 • заступник Голови РМВ з економічних спеціальностей;
 • заступник Голови РМВ з технічних спеціальностей;
 • заступники Голови РМВ по роботі зі студентами та магістрантами;
 • голови секцій РМВ від кожного факультету університету.

4.2. Основними структурними одиницями РМВ є секції, які створюються на відповідних факультетах. Голови секцій входять до складу Правління РМВ.

4.3. Делегати Конференції обираються секціями РМВ з розрахунку 3 делегати від секції. Голова РМВ, заступники Голови РМВ та голови секцій автоматично вважаються делегатами. Термін повноважень делегата – 1 рік.

4.4. Конференція РМВ:

 • приймає Положення про РМВ і вносить зміни та доповнення до нього;
 • визначає основні напрями діяльності РМВ;
 • обирає Голову РМВ;
 • затверджує склад Правління РМВ;
 • заслуховує доповіді про роботу секцій РМВ;
 • затверджує символіку РМВ.

4.5. Чергова конференція скликається 1 раз на два роки Правлінням РМВ. Позачергові конференції скликаються за рішенням Правління або за вимогою половини від кількості секцій.

4.6. Конференція правочинна за наявності не менше 2/3 делегатів від всіх секцій РМВ. Рішення конференції вважається прийнятим, якщо воно схвалене простою більшістю присутніх делегатів.

4.7. Правління РМВ:

 • організовує проведення Конференції;
 • виконує доручення Конференцій, координує діяльність секцій РМВ, заслуховує звіти голів секцій;
 • може клопотати перед ректором про працевлаштування в університеті осіб, що зробили значний внесок у діяльність ради та відзначилися у науковій роботі.

4.8. Правління РМВ координує свою роботу з проректором з наукової роботи, або його заступником.

4.9. Чергові збори Правління скликаються не рідше одного разу на місяць. Позачергові засідання скликаються Головою Правління або за вимогою третини складу членів Правління чи третини кількості секцій.

4.10. Правління РМВ правочинне за наявності не менше 50% кількості членів. Ухвали приймаються більшістю голосів присутніх членів Правління.

4.11. До складу Правління РМВ входять:

 • Голова РМВ, який є Головою Правління;
 • голови секцій;
 • вчений секретар РМВ, який обирається з числа голів секцій;
 • заступники Голови.

4.12. Заступники Голови обираються з числа голів секцій на засіданні Правління РМВ.

4.13. Голова Правління:

 • скликає збори Правління РМВ, головує на них, підписує прийняті документи;
 • в період між зборами Правління діє в межах його повноважень;
 • здійснює керівництво поточною роботою;
 • може делегувати окремі повноваження своїм заступникам.

4.14. Голова Правління РМВ, обраний Конференцією, затверджується наказом ректора.

4.15. Вчений секретар РМВ:

 • веде діловодство РМВ;
 • засвідчує документи РМВ.

5.1. Секція об’єднує членів РМВ факультету, які займаються науковою діяльністю у відповідній галузі науки.

5.2. Секція організує всю діяльність РМВ на відповідному факультеті університету. Вона може мати у своєму складі підсекції, наукові гуртки, дискусійні клуби тощо.

5.3. Вищим органом секції є загальні збори. Вони правочинні за наявності більше 50% складу секції. В період між загальними зборами секцією очолює Голова.

5.4. Голова секції є членом Вченої Ради відповідного факультету.

5.5. Секція може рекомендувати членів РМВ до вступу в аспірантуру та на навчання чи стажування за кордоном.

5.6. Усі рішення, прийняті загальними зборами чи іншими керівними органами секції, повинні узгоджуватися з даним Положенням та ухвалами керівних органів РМВ.

5.7. Голова секції звітує про свою діяльність перед Правлінням РМВ.

5.8. Секція координує свою роботу з деканом факультету або його заступником.

6.1. Для забезпечення діяльності РМВ Житомирський державний технологічний університет закріплює за РМВ приміщення та створює необхідні умови для її ефективної діяльності.

6.2. Ректорат, аспірантура і деканати університету повинні сприяти найповнішому інформаційному забезпеченню та діяльності РМВ.