Положення про порядок присвоєння звання «Почесний ректор ЖДТУ»

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом ректора № 116
від 12.05.2016 р.
ПРИЙНЯТО
на засіданні Вченої ради
12.05.2016 р., протокол №1

 1. Звання «Почесний ректор ЖДТУ» вводиться з метою відзначення багаторічної плідної педагогічної, наукової, фінансово-господарської діяльності та підняття престижу університету особи, яка працювала на посаді ректора.
  Звання «Почесний ректор ЖДТУ» вводиться також з метою використання знань та досвіду здобувача звання на користь трудового колективу університету.
 2. Це положення визначає вимоги до здобувача звання «Почесний ректор ЖДТУ», перелік необхідних документів, порядок їх розгляду та прийняття рішення, а також обов'язки і права особи, якій присвоєне це звання.
 3. Термін дії цього положення постійно.
 4. Здобувач звання «Почесний ректор ЖДТУ» повинен:

 5. мати науковий ступінь та вчене звання;
 6. бути обраним на загальних зборах трудового колективу і беззмінно пропрацювати ректором університету не менше двох строків;
 7. створити наукову школу та особисто підготувати (випустити, бути керівником чи науковим консультантом) докторів та кандидатів наук;
 8. на потребу України та регіону (міста) постійно відкривати нові «престижні» спеціальності та спеціалізації та досягти того, щоб вони користувались попитом і були знані на теренах України (переможці олімпіад, вчені кафедри - наукові роботи);
 9. підтримувати гуртожитки та корпуси університету в нормальному робочому стані та постійно його покращувати.
 10. Особа, яка задовольняє вимогам пункту 2, обговорюється науково-технічною радою університету, а відповідне клопотання (рішення) подається до Вченої ради ЖДТУ.
  Разом з поданням до Вченої ради ЖДТУ здобувач подає:
  • звіт за період роботи ректора, де відмічає найбільш значимі здобутки, які стосуються трудового колективу університету та його особисто;
  • список наукових праць за останні 10 років.
 11. Остаточне рішення про присвоєння звання «Почесного ректора ЖДТУ» приймає Вчена рада ЖДТУ відкритим голосуванням при наявності 2/3 членів Вченої ради університету.
  Рішення вважається позитивним, якщо за нього проголосували щонайменше 3/4 членів Вченої ради університету, які були присутні на засіданні.
  Це рішення підписується головою і секретарем Вченої ради університету та вводиться в дію наказом ректора.
 12. Після затвердження рішення Вченої ради про присвоєння звання «Почесний ректор ЖДТУ» йому видається спеціально виготовлений диплом і додаток до нього, де записані його обов'язки і права.
 13. Особа, якій присвоєно звання «Почесний ректор ЖДТУ», під час роботи у ВНЗ може бути рекомендована колективом відповідного структурного підрозділу університету як виборний представник до складу Вченої ради ЖДТУ.
 14. За Почесним ректором закріплюється кабінет для виконання своїх службових обов’язків.
 15. Почесному ректору може бути надано право представляти інтереси університету за його межами (як депутат і голова депутатської комісії, як член спеціалізованої ради по захисту дисертацій та інше) в місті, області, Міністерстві освіти і науки України.
 16. Приймати участь в обговоренні і реалізації шляхів і методів наповнення бюджету університету коштами, їх раціональним використанням на благо трудового колективу університету.
  При необхідності давати пропозиції ректору, виконуючи роль представника трудового колективу.
 17. Проводити в життя програми нормального енергопостачання та енергозбереження, соціального розвитку університету, затверджені на засіданнях Вченої ради та Конференції (зборах) трудового колективу.