Центр післядипломної освіти

Завідувач центру

Тетяна Петрівна Остапчук
Тетяна Петрівна Остапчук

Кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та аудиту, завідувач центру післядипломної освіти. В 1998 році закінчила Житомирський інженерно-технологічний інститут (нині – ЖДТУ) та отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері». Кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз і аудит на тему: «Облік і контроль капітальних інвестицій: теорія і практика здійснення» захистила в 2004 р. в Спеціалізованій вчені раді Тернопільської академії народного господарства (нині – Тернопільській національний економічний університет). Вчене звання доцента отримала в 2005 році. Стаж педагогічної роботи Остапчук Т.П. у ВНЗ IV-го рівня акредитації 20 років, всі – в Житомирському державному технологічному університеті. Протягом 2003 р. – 2007 р. була головою Первинної профспілкової організації викладачів та співробітників ЖДТУ. З грудня 2007 року по вересень 2010 року – декан обліково-фінансового факультету ЖДТУ. З 2011 р. – 2013 р. знову була обрана головою Первинної профспілкової організації викладачів та співробітників ЖДТУ. З березня 2012 року – завідувач центру післядипломної освіти.

В 2006 році стала лауреатом премії Академії будівництва України ім. М.С. Буднікова за навчальний посібник «Бухгалтерський облік у будівництві». В 2007 році була нагороджена почесною грамотою Житомирської обласної державної адміністрації за сумлінну працю, значний особистий внесок у навчання і виховання підростаючого покоління та високий професіоналізм. В 2010 році за багаторічну сумлінну працю та особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів була нагороджена почесною грамотою Міністерства освіти і науки України. Має 62 публікації, з них 32 наукового та 30 навчально-методичного характеру, в т.ч. 6 монографій у співавторстві, 30 публікацій у фахових видання, 28 підручників та навчальних посібників у співавторстві з грифом МОН України. Є також співавтором підручника «Бухгалтерський фінансовий облік», а також навчальних посібників «Бухгалтерський облік і аудит в аптеках», «Бухгалтерський облік в громадському харчуванні», «Бухгалтерський облік в будівництві», «Бухгалтерський облік в бюджетних установах».

Наукові інтереси: облік інвестиційної діяльності, облік в бюджетних установах, облікове забезпечення земельних відносин.

Контакти телефон: +38 (0412) 24-19-49; e-mail: ostapchuk-a@ukr.net

Інформація про центр

Факультет перепідготовки спеціалістів (ФПС) як структурний підрозділ Житомирського державного технологічного університету створено в 1993 р., що дало змогу поліпшити організацію навчального процесу, навчально-методичну та наукову роботу кафедр, що забезпечують перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців різного рівня.

В 1993 р. факультет перепідготовки спеціалістів очолював кандидат економічних наук, доцент Цал-Цалко Ю.С., з 1994 р. по 2003 р. - доцент Плечистий Д.Є., з 2003 р. по 2009 р. – кандидат технічних наук, доцент Опанасюк Є.Г.

Створення та подальший розвиток факультету в часі співпав з історичними змінами у суспільно-політичному устрої України та переходом до ринкових умов господарювання. Надання можливостей підвищення кваліфікації та перепідготовки суттєво зменшило соціальну напругу в регіоні.

В 2009 р. факультет перепідготовки спеціалістів реорганізовано в центр післядипломної освіти. Обов’язки завідувача центру було покладено на кандидата економічних наук, доцента Вакалюка В’ячеслава Анатолійовича. З березня 2012 р. завідувачем центру призначено кандидата економічних наук, доцента Остапчук Тетяну Петрівну.

Станом на 1 вересня 2016 року за час діяльності центру другу вищу освіту отримали 1941 особа, в тому числі за спеціальностями:

 • Облік і аудит – 1256;
 • Економіка підприємств (за видами економічної діяльності) – 413;
 • Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) – 140;
 • Програмне забезпечення систем – 132.

В центрі постійно проводяться спеціальні курси, семінари, тренінги, здійснюється підвищення кваліфікації методом стажування та підвищення професійної компетентності працівників різних суб’єктів господарювання.

На постійній основі організовуються курси з підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, а також інших фахівців різних спеціальностей та професій за акредитованими спеціальностями університету. Курси за програмами MS IT Academy та підготовка до здачі сертифікаційних іспитів за напрямами:

 • MS Office (дозволяє отримати знання та навички, необхідні для успішного використання офісних інформаційних технологій (Word, ЕхеІ, Power Point, Outlook Access, SharePoint) та складання сертифікаційних іспитів до рівня Microsoft Office Specialist);
 • Database (дозволяє отримати базові знання технологій управління базами даних та аналітичної обробки даних для здійснення початкових кроків в кар’єрі IT спеціаліста);
 • Development (дозволяє отримати базові знання з програмування на платформі .NetTa отримання сертифікатів Microsoft Technology Associate);
 • курси CISCO («Мережі для домашніх користувачів та малого бізнесу»). В розвиток цих навчальних програм діють курси з вивчення мов програмування: C++, Java, РНР.

Крім того, в центрі існують постійно діючі курси комп’ютерної грамоти, іноземних мов, бухгалтерського обліку тощо.

Основні переваги навчання в Центрі післядипломної освіти ЖДТУ
 1. Центр післядипломної освіти є успішним на ринку освіти вже понад 20 років.
  Має великий досвід післядипломного навчання, підвищення кваліфікації та підготовки спеціалістів. В Центрі післядипломної освіти створені всі умови для реалізації ефективного навчального процесу.
 2. Всі наші спеціальності ліцензовані. По закінченню навчання студентам видаються документи державного зразка.
  Діяльність Центру з надання освітніх послуг проводиться на підставі ліцензії на перепідготовку спеціалістів, а також підвищення кваліфікації за акредитованими напрямами (спеціальностями) від 18.05.2015 р., серія АЕ № 636418. Розробляються нові програми перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів для різних галузей економічної діяльності регіону.
 3. Професорсько-викладацький склад має високий рівень науково-педагогічної підготовки у галузі освітньої діяльності.
  В Центрі працюють 84 викладачі, з них 97 % мають науковий ступінь та вчене звання. Кафедрами, що забезпечують навчальний процес в Центрі, відповідно до державних стандартів розроблені навчальні плани та внесені відповідні зміни до навчальних програм. Враховано пропозиції студентів Центру щодо загального бюджету аудиторних годин та його розподілу відносно кожної з дисциплін навчального плану.
 4. Центр має сучасну навчальну базу, яка дозволяє проводити навчальний процес на належному рівні.
  Студенти та слухачі курсів Центру мають 100 % забезпечення навчальною та навчально-методичною літературою. Наявність комп'ютерних класів центру, сприяє інтенсифікації навчального процесу та отриманню глибоких знань з використання сучасних програмних продуктів. Значна увага в Центрі приділяється контролю за якістю навчального процесу.
 5. Індивідуальний підхід до кожного слухача курсів.
  На підставі сучасних навчальних планів та програм підвищення кваліфікації особи, які мають вищу освіту, можуть пройти короткострокове та довгострокове підвищення кваліфікації за всіма спеціальностями, які акредитовані в університеті (за графіками занять зручними для слухачів курсів).
 6. Доступні ціни. Поетапна оплата.
  Вартість навчання за всіма спеціальностями Центру одна з найнижчих в Україні. Крім того вона не змінюється за весь період навчання. Студентам та слухачам курсів надаються зручні форми оплати, вони можуть здійснювати оплату за весь період навчання, за рік, за семестр, за місяць.
 7. Індивідуальний графік навчання для кожної групи, узгоджений з викладачами, що заощаджує час слухачів курсів та приймає до уваги всі їх побажання.

Постійно діючі курси

Офісні технології

Базовий курс – грамотне оформлення документів, організація розрахунків в електронних таблицях, створення презентацій (групи для школярів, дорослі групи)

Поглиблені курси – для підготовки до здачі сертифікаційних іспитів Microsoft (для студентів та випускників, хто бажає підвищити свій рівень професійної підготовки)


Основи програмування, Web-технології та обробка даних, тестування програмного забезпечення

Базовий курс – основи програмування, основні технології створення сайтів, розробка баз даних (групи для школярів, дорослі групи)

Поглиблені курси – Web-дизайну та Web-програмування, тестування програмного забезпечення та для підготовки до здачі сертифікаційних іспитів Microsoft (для студентів та фахівців, хто бажає підвищити свій рівень професійної підготовки)


Мережеві технології

Базовий курс – практична робота з налагодження локальних мереж, підключення Інтернет (групи для школярів, дорослі групи)

Поглиблені курси – для підготовки до здачі сертифікаційних іспитів CISCO (для студентів та фахівців, хто бажає підвищити свій рівень професійної підготовки)


«Курси бухгалтерського обліку та Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Бухгалтерія»

Навчання бухгалтерів ведеться як з нуля, такі з базових знань в сфері обліку, і до самостійної здачі балансу та податкової звітності на прикладі конкретного підприємства. Обсяг знань, який ми пропонуємо на курсах бухгалтерського обліку не менше того, що отримують студенти ВНЗ. У порівнянні з навчанням в університеті, цей спосіб заощадить вам багато часу.


Курси іноземних мов
 • курси розмовної іноземної мови (для поїздок за кордон);
 • курси з підготовки до вступу в магістратуру;
 • курси професійно орієнтованої іноземної мови;
 • курси з підготовки до здачі ЗНО;

Почувайся вільно і впевнено будь-де і будь-коли з Нами!


Курси з підготовки водіїв автотранспортних засобів категорії «В»

Для педагогічних і науково-педагогічних працівників ВНЗ діють курси з підвищення кваліфікації та стажування

Курси проводяться за акредитованими спеціальностями нашого університету та розраховані на педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності, а також інших фахівців різних спеціальностей та професій.


Курси за спеціальністю «Менеджмент організацій та адміністрування»

Курси підвищення кваліфікації проводяться в межах спеціальності «Менеджмент організацій та адміністрування».

Оголошення

05.05.2017 Атестація держслужбовців щодо вільного володіння державною мовою

Навчальний процес

Розклад занять для студентів центру післядипломної освіти заочної форми навчання.

Співробітники центру

Поплавська Вікторія Вікторівна

Поплавська Вікторія Вікторівна

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінет: 112
Телефон: +38 (0412) 24-19-49, +38 (067) 411-07-40
E-mail: ostapchuk-a@ukr.net, cpo@ztu.edu.ua