Кафедра економіки та підприємництва

Інформація про кафедру

Підготовку фахівців за спеціальностями 051 «Економіка» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» в Державному університеті «Житомирська політехніка» забезпечує кафедра економіки та підприємництва.

Кафедра економіки була заснована у 1999 році (згідно наказу ректора Житомирського інженерно-технологічного інституту «Про створення та реорганізацію структурних підрозділів інституту» № 164 від 11.05.1999 року). Відповідно до наказу ректора ЖДТУ «Про внесення змін до організаційної структури інституту, факультетів університету» № 109 від 10.04.2013 року кафедра економіки була перейменована на кафедру економіки підприємства.

Протягом 1999-2008 років кафедру очолював д.е.н., проф. Цал-Цалко Ю.С. У 2008-2016 рр. завідувачем кафедри був д.е.н., проф. Данилко В.К. З 1 вересня 2016 р. кафедру очолила д.е.н., доц. Валінкевич Наталія Василівна.

З 1 травня 2017 р. до кафедри було приєднано кафедру економічної теорії та загальноекономічної підготовки та реорганізовано у кафедру економіки та підприємництва.

Кафедра економіки та підприємництва є випускаючою та здійснює підготовку фахівців за двома напрямами:

Підготовка здійснюється за освітніми ступенями «бакалавр» та «магістр».

На кафедрі економіки та підприємництва на даний час працює 20 викладачі, з них: 2 доктори економічних наук, 15 кандидатів наук, 3 старших викладачів. Викладацький колектив кафедри поповнюється за рахунок кращих випускників Державному університеті «Житомирська політехніка».

На кафедрі економіки та підприємництва на даний час працює 20 викладачі, з них: 2 доктори економічних наук, 15 кандидатів наук, 3 старших викладачів. Викладацький колектив кафедри поповнюється за рахунок кращих випускників ЖДТУ.

Випускники кафедри економіки та підприємництва володіють методикою планово-економічних робіт, сучасними методами обробки інформації з використанням комп’ютерної техніки та методів соціологічних досліджень; вміють визначати оптимальні варіанти управлінських рішень для об’єктивних та суб’єктивних можливостей розвитку підприємств з різними формами власності; здатні сформувати раціональну систему управління логістикою підприємства; розробляють рекомендації з покращення економічної політики підприємства.

Завідувач кафедри

Наталія Василівна Валінкевич
Наталія Василівна Валінкевич

Доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та підприємництва Державного університету «Житомирська політехніка». З 1997 року працює на викладацькій роботі у ВНЗ України.

У червні 2002 року захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.07.01 - економіка промисловості (науковий керівник: доктор економічних наук, професор, дійсний член (академік) УААН, заслужений діяч науки і техніки України Борщевський П.П.). У вересні 2015 року захистила докторську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (науковий консультант: доктор економічних наук, професор Тарасюк Г.М.). Автор більше 130 наукових праць на науково-методичних розробок.

Пройшла науково-педагогічне стажування у Поморському осередку дорадництва в м. Гданськ, відділ у Старому Полі (Республіка Польща) в рамках проекту Євросоюзу, який реалізований міністерством іноземних справ Республіки Польща (липень-серпень 2010 року). В межах теми стажування навчалась на курсах експертів-дорадників з питань менеджменту, економіки і управління підприємствами. Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11 червня 2012 року №342 внесена до державного реєстру України як експерт-дорадник з питань менеджменту, економіки і управління підприємствами, громадянського і соціально-економічного розвитку.

З 2010 по 2013 роки була координатором проекту Житомирського державного технологічного університету при розробці та впровадженні програми технічного обміну в галузі економіки та менеджменту (управління) підприємствами харчової промисловості і сільського господарства, здійснюваної Французькою агро-індустріальною асоціацією «KI-France» за підтримки Посольства Франції в Україні. У програмі взяли участь викладачі та студенти Житомирського державного технологічного університету та Державного навчального закладу з професійної підготовки фахівців «L’EPLEFPA de Chartres, La Saussaye» (м. Шартр, Франція), а також Державного навчального закладу з професійної підготовки фахівців «L’EPLEFPA de VIC0EN-BIGORRE» (м. Вік-ан-Бігор, Франція).

У 2013 році отримала свідоцтво технологічного менеджера Національної мережі трансферу технологій NTTN.

За сумлінну працю та значний внесок у виховання студентської молоді нагороджена грамотами та відзначена подяками.

Викладає дисципліни: економіка підприємства, потенціал та розвиток підприємства, методологія та організація наукових досліджень, економіка і організація виробництва, управління бізнесом.

Наукові інтереси: економіка та управління підприємствами, підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Контакти кабінет 414-а; e-mail: natali1573@ukr.net

Склад кафедри

Читати далi...

Навчальний процес

Наукова діяльність

Наукова діяльність кафедри економіки та підприємництва є невід’ємною складовою навчального процесу та багатоаспектного функціонування кафедри, а тому вона планується, організовується і здійснюється відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Державної національної програми «Освіта. Україна ХХІ століття» та Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті.

Науково-дослідна робота кафедри економіки та підприємництва спрямована на реалізацію таких основних завдань:

 • надання посильної інтелектуальної й матеріальної допомоги молодій Українській державі у формуванні реалістичної, прагматичної та ефективної політики у сфері наукової, науково-технічної та освітньої діяльності;
 • досягнення європейського та світового рівнів фундаментальних і прикладних досліджень, у тому числі у сфері освіти;
 • розробка наукових концепцій, оцінок і прогнозів соціально-економічного розвитку держави;
 • підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації;
 • сприяння подальшій інтеграції вітчизняного інтелектуального потенціалу у світовий науково-технічний і соціально-культурний простір.
Захищені докторські та кандидатські дисертації науково-педагогічним персоналом кафедри економіки та підприємництва
ПІБ Спеціальність і теми докторських та кандидатських дисертацій Рік захисту
Докторські дисертації
Валінкевич Наталія Василівна Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Тема: Організаційно-економічна модернізація підприємств харчової промисловості
2015
Данкевич Андрій Євгенович Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Тема: Формування та ефективність функціонування агрохолдингів
2012
Кандидатські дисертації
Бужимська Катерина Олександрівна Спеціальність 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами
Тема: Вдосконалення методики ціноутворення в системі внутрішньо економічного механізму підприємств молочної промисловості
2005
Виговський Володимир Георгійович Спеціальність 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)
Тема: Розвиток аналітичного забезпечення оцінки кредитоспроможності суб’єктів господарювання
2017
Денисюк Олена Григорівна Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Тема: Майновий потенціал підприємства: сутність, відтворення та управління
2010
Корнійчук Ангеліна Анатоліївна Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Тема: Стратегічна діагностика виробничого потенціалу хлібопекарських підприємств
2018
Мельник Тетяна Юріївна Спеціальність 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)
Тема: Обліково-аналітичне забезпечення контролювання фінансових результатів підприємств
2016
Овандер Наталія Львівна Спеціальність 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
Тема: Моделі оптимізації структурних зрушень в економіці України за видами економічної діяльності
2009
Орлова Катерина Євгеніївна Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Тема: Механізм адаптації підприємств добувної промисловості до зовнішнього середовища
2016
Павлова Світлана Іванівна Спеціальність 08.03.01 – Статистика
Тема: Статистичний аналіз забруднення атмосферного повітря автомобільним транспортом
2004
Проценко Наталія Борисівна Спеціальність 08.00.04 − Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Тема: Організаційно-економічний механізм забезпечення довгострокової економічної стійкості промислових підприємств
2008
Солонінко Костянтин Степанович Спеціальність 08.00.01 – Політична економія
Тема: Якість продукції та проблеми її стимулювання
1978
Ткачук Ганна Юріївна Спеціальність 08.00.04 − Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Тема: Формування конкурентоспроможності малих підприємств агробізнесу
2011
Травін Віталій Вікторович Спеціальність 08.00.09 − Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)
Тема: Бухгалтерський облік і система національних рахунків: напрями гармонізації
2010
Ущаповський Юрій Володимирович Спеціальність 08.01.04 – Економічна історія та історія економічної думки
Тема: Еволюція теорії цінності в українській економічній думці ХІХ – поч. ХХ ст.
2004
Юрківський Олександр Йосипович Спеціальність 08.00.09 − Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)
Тема: Управлінський облік виробництва та переробки хмелю в хмелегосподарствах
2008
Юшкевич Олена Олександрівна Спеціальність 08.09.02 − Зайнятість та ринок праці
Тема: «Зайнятість сільської молоді»
1996

Наукова діяльність викладачів кафедри будується на зв’язках з науково-дослідними установами України та окремими навчальними закладами інших країн. Викладачі кафедри постійно беруть участь у роботі міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій.

Базовою науково-дослідною установою для вивчення організаційних питань наукових досліджень магістрами є НДІ «Полісся», м. Житомир. Для посилення прикладної складової навчання викладачі кафедри організовують виїзні практичні заняття на базі провідних підприємств Житомирщини, а саме ПАТ «Житомирський маслозавод», ТОВ «Бердичівский пивоварний завод», ПАТ «Житомирський комбінат силікатних виробів», ТОВ «Органік Мілк» та ін.

З 2006 року наукові дослідження на кафедрі здійснювалися через аспірантуру за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). У 2007 році на кафедрі відкрито докторантуру за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

У зв’язку з інтеграцією української науки у світову спільноту у 2016 р. ліцензовано аспірантуру по підготовці докторів філософії (PhD) за спеціальністю 051 «Економіка». Кафедра економіки та підприємництва активно бере участь у наукових розробках та виконує науково-дослідні теми. Починаючи з 2006 р. кафедрою було успішно виконано дослідження за 12 науково-дослідними темами.

Наразі на кафедрі розроблено дві науково-дослідні теми, а саме «Розробити систему формування економічної безпеки переробних підприємств» (номер державної реєстрації 0116U005302, термін виконання 18.05.2016 р. – 05.06.2017 р., відповідальний виконавець к.е.н., доц. Ткачук Г. Ю.) та «Дослідження та удосконалення механізму обліково-аналітичного забезпечення контролювання процесу формування, розподілу та використання фінансових результатів підприємства» (номер державної реєстрації 0115U001960, термін виконання 02.2015 р. − 12.2016 р., керівник д.е.н., доц. Валінкевич Н.В., відповідальний виконавець к.е.н. Мельник Т. Ю.).

Починаючи з 2015 року, на базі кафедри економіки та підприємництва Державного університету «Житомирська політехніка" відбувається Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціалізації «Підприємництво». Основними завданнями Конкурсу є: виявлення та розвиток обдарованих студентів, сприяння реалізації їх здібностей; формування творчого покоління молодих науковців та практиків для різних галузей суспільного життя; стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді; пропаганда досягнень науки, техніки та інноваційних технологій; формування команд для участі в міжнародних олімпіадах, конкурсах, турнірах.

Особливе місце серед науково-методичної роботи кафедри посідають наукові семінари за участю студентів. Щомісячно викладачами кафедри проводяться наукові семінари із залученням студентської молоді за тематикою дисциплін, передбачених навчальними планами підготовки фахівців економічного спрямування.

Важливим компонентом роботи кафедри є широке залучення студентської молоді до наукової діяльності. Традиційно студенти кафедри економіки та підприємництва посідають призові місця на конкурсах наукових та дипломних робіт, фахових олімпіадах.

На кафедрі приділяється велика увага навчально-методичній і науково-дослідній роботі. Значні зусилля зосереджуються на активізації фундаментальних і пошукових досліджень з пріоритетних напрямів розвитку економічних та соціально-трудових відносин як на макро-, так і на мікрорівні. Кафедра докладає багато зусиль укладанню нових та зміцнення існуючих зв’язків та контактів з колегами як в Україні, так і за її межами.

Протягом періоду існування колектив кафедри щорічно нарощує кадровий потенціал, забезпечує високий рівень викладання навчальних дисциплін, покращує навчально-методичне й інформаційне забезпечення, переймається проблемами виховної роботи, сповідує принципи залучення до наукових пошуків широких кіл студентської молоді та прагне до їх практичної реалізації.

Інформація про спеціальність

Майбутній фахівець зі спеціальності 051 «Економіка» має можливість одержати знання, які дозволять йому:

 • використовувати аналітичний та методичний інструментарій у процесі обґрунтування та реалізації управлінських рішень;
 • використовувати професійну аргументацію у процесі обговорення та виявлення способів вирішення прикладних завдань та проблемних ситуацій;
 • пояснювати функціонування та тенденції розвитку соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних принципів і положень економічної науки;
 • застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач;
 • проводити діагностику функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати функціональні сфери, надавати комплексну оцінку якісним та кількісним характеристикам діяльності підприємства (рівню фінансової стійкості, економічної безпеки, кредитоспроможності, інвестиційної привабливості тощо);
 • планувати та повноцінно реалізовувати можливості особистого професійного зростання;
 • демонструвати здатність до аналізу, синтезу, абстрактного та критичного мислення у наукових дослідженнях та при виконанні професійних задач;
 • використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології для вирішення складних соціально-економічних завдань, у процесі підготовки та представлення аналітичних звітів;
 • здійснювати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ та процесів в одній або декількох професійних сферах.

Майбутній фахівець зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» має можливість одержати знання, які дозволять йому здійснювати:

 • використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях;
 • використовувати сучасні комп’ютерні і комунікаційні технології у процесі вирішення прикладних завдань, обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації;
 • проявляти ініціативу і підприємницьке мислення в різних напрямах професійної діяльності, брати особисту відповідальність за результати діяльності;
 • володіти методико-методичною базою обґрунтування та реалізації управлінських рішень щодо створення й функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур;
 • застосовувати інноваційні підходи та реалізовувати інноваційні ідеї у підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.
 • демонструвати вміння бізнес-планування, оцінювати кон’юнктуру ринків та проводити маркетингові дослідження;
 • здійснювати управління ризиками господарської діяльності;
 • ефективно організовувати зовнішньоекономічну діяльність підприємницьких, торговельних та біржових структур з урахуванням ринкової кон’юнктури і діючих правових норм;
 • вирішувати професійні завдання щодо організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур;
 • розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях з урахуванням впливу зовнішніх та внутрішніх факторів.

Наші випускники працюють: у планово-фінансових, економічних відділах підприємств, державних установах, банках, комерційних структурах, займаються власною підприємницькою діяльністю, в науково-дослідних установах, в органах державного управління.

Міжнародне співробітництво

Розвиток міжнародного співробітництва є однією з актуальних проблем забезпечення якісної вищої освіти в Україні. Встановлення й розширення міжнародних контактів дає можливість кафедрі економіки та підприємництва отримати доступ до новітніх технологій і методик у галузях знань «Соціальні та поведінкові науки» та «Управління та адміністрування», підвищити рівень підготовки фахівців-економістів, брати участь у міжнародних освітніх і наукових програмах, залучати позабюджетні джерела фінансування. Усе це вимагає цільового пошуку, розробки власної політики і практичних дій.

Одним із важливих етапів міжнародної та наукової роботи кафедри була участь у міжнародному проекті CD_JEP-24244-2003 EU «Standards in Teaching International Tourism Economics» (EU_STITE) (Об’єднаний Європейський проект «Європейські стандарти у викладанні економіки міжнародного туризму», який передбачав спільну роботу трьох українських (Житомирський державний технологічний університет (координатор проекту), Тернопільський національний економічний університет, Київський міжнародний університет) та двох закордонних вузів (Державний технологічний Інститут Західної Македонії (м. Козані, Греція), Технічний університет Каталонії (м. Барселона, Іспанія).

Як завершальний етап проекту магістри кафедри Колесник О., Горюнова Ю., Горай Д., Кужлєва А., Гринюк О. пройшли переддипломну практику у Технічному університеті Каталонії (м. Барселона, Іспанія), де мали можливість підготуватись до захисту магістерських робіт. Захист успішно відбувся у м. Києві за участю зарубіжних партнерів, за його результатами якого магістранти отримали диплом державного зразка, посвідчення про визнання дипломів в зарубіжних країнах-партнерах по проекту CD_JEP-24244-2003 EU «Standards in Teaching International Tourism Economics».

Викладачами кафедри активно здійснюється міжнародна діяльність, в межах якої були укладені договори про співробітництво в галузі освіти і науки з вищими навчальними закладами інших країн, зокрема: Барановичським державним університетом (Республіка Білорусь, м. Барановичи), Каршинським інженерно-економічним інститутом (Республіка Узбекистан, м. Караши), Господарською академією ім. Д.А. Ценова (м. Свіщов, Болгарія). В рамках угод з навчальними закладами Франції – Державними навчальними закладами з професійної підготовки фахівців «La Saussaye» (м. Шартр) та L’EPLEFPA de VICОEN-BIGORRE (м. Вік-ан-Бігор) 6 викладачів, а також студенти кафедри брали участь в програмі науково-технічного обміну в галузі економіки та менеджменту (управління) підприємствами харчової промисловості і сільського господарства, здійснюваною Французькою агро-індустріальною асоціацією «KI-France» за підтримки Посольства Франції в Україні.

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінети: 401-а, 404, 416, 416-а
Телефон: +38 (0412) 24-09-93
E-mail: ke_zstu@ukr.net