Кафедра менеджменту і туризму

Інформація про кафедру

Кафедра була створена в 1994 році на базі кафедри економіки та організації виробництва, як кафедра виробничого менеджменту. У 1999 р. відбулося реформування в кафедру менеджменту та маркетингу, а 2006 р. в кафедру менеджменту з повним циклом фахових дисциплін зі спеціальності “Менеджмент організацій”, а з 2018 року в кафедру менеджменту і туризму.

Перший завідувач кафедри - к.т.н., доцент Писаренко Борис Андрійович, який організував становлення і формування кафедри як структурного підрозділу економічного факультету. З 1996 року на чолі кафедри: Осовська Галина Володимирівна, к.е.н., професор, відмінник освіти України, доктор філософії в галузі економічних наук. Автор 12 навчальних посібників, 18 методичних розробок та близько 80 наукових статей.

З 2006 року кафедру очолював кандидат технічних наук, проректор з науково-педагогічної роботи Виговський Георгій Миколайович.

З листопада 2011 року кафедру менеджменту очолює доктор економічних наук, професор Тарасюк Галина Миколаївна.

З 2014 року кафедра здійснює підготовку фахівців у сфері туристичних послуг за спеціальністю 242 «Туризм», а з 2019 року – 241 «Готельно-ресторанна справа».

Кафедра здійснює підготовку фахівців в сфері менеджменту та туризму за такими галузями знань:

07 «Управління та адміністрування»
 • спеціальність 073 «Менеджмент»:
  • освітньо-професійна програма «Менеджмент» за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр і магістр;
  • освітньо-професійна програма «Бізнес-адміністрування» за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр і магістр;
  • освітньо-професійна програма «Менеджмент охорони здоров’я» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр.
24 «Сфера обслуговування»
 • спеціальність 242 «Туризм»:
  • освітньо-професійна програма «Туризм» за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр;
  • освітньо-професійна програма «Туризмознавство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр;
 • спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа»:
  • освітньо-професійна програма «Готельно-ресторанна справа» за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр.

Кафедра здійснює навчання студентів та всіх зацікавлених осіб в Бізнес-школі практичного менеджменту.

На кафедрі працює 16 штатних викладачів, з них 2 професори, доктори (економічних наук), 12 доцентів, кандидатів економічних наук і 2 асистенти. Крім того, на кафедрі працює 1 аспірант денної форми навчання та 2 інженери.

Колектив кафедри

Завідувач кафедри

Галина Миколаївна Тарасюк
Галина Миколаївна Тарасюк

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і туризму Державного університету «Житомирська політехніка». У 1994 році закінчила Український державний університет харчових технологій за спеціальністю «Економіка та управління в галузях АПК». Більше восьми років працювала на посадах інженера-економіста, бухгалтера, головного бухгалтера на підприємствах м. Житомира.

2009 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). У квітні 2011 року отримала атестат професора. Автор більше 150 наукових праць та науково-методичних розробок. Є автором трьох одноосібних та трьох колективних монографій, 5 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України. Основні наукові праці.

Пройшла стажування у Державному Технологічному інституті Західної Македонії (Греція, м. Козані, 2005 р.), Технічному університеті Каталонії (Іспанія, м. Барселона, 2006, 2007 рр.) Була учасником Об’єднаного Європейського проекту 2004-2007 „Європейські стандарти у викладанні економіки міжнародного туризму” (CD JEP-24244-2003 EU)) та одним із авторів розробки Європейського стандарту викладання економіки міжнародного туризму.

Лауреат Премії Кабінету Міністрів України «За особливі досягнення молоді у розбудові України» в номінації «За наукові досягнення» (2007р.). Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів (2010 р.).

Академік Академії економічних наук України, академік Академії соціального управління, член двох спеціалізованих рад по захисту дисертацій.

Керівник проекту створення студентського інноваційного бізнес-інкубатору "Житомирський обласний студентський інноваційний бізнес-інкубатор" за підтримки Програми розвитку малого підприємництва Житомирської обласної державної адміністрації (з жовтня 2010 р.).

За високі досягнення в науковій діяльності в 2015 році нагороджена відзнакою «Відмінник освіти України».

Член обласного комітету з економічних реформ Житомирської обласної державної адміністрації.

Викладає дисципліни: планування і контроль на підприємстві, управління проектами, методологія і організація наукових досліджень.

Наукові інтереси: проблеми теорії та практики планування діяльності підприємств, корпоративний та фінансовий менеджмент, економіка підприємства, бізнес-освіта.

Контакти кабінет: 420; телефон: +38 (0412) 24-14-21; e-mail: galinatar@ukr.net

Базові цілі та завдання кафедри

Місія кафедри

Освітньо-кваліфікаційна підготовка фахівців з лідерськими амбіціями, здатних управляти життєдіяльністю власною та соціального оточення, компетентно застосовувати моделі та положення сучасного менеджменту для прийняття дієвих управлінських рішень й досягнення високих бізнес-результатів.

Місія кафедри дозволить:

 • надати абітурієнтам якісну підготовку;
 • задовольнити ринок праці висококваліфікованими спеціалістами в галузі менеджменту;
 • сприяти самореалізації кожного студента.

Основними завданнями кафедри є:

 • підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних на ринку праці фахівців в сфері менеджменту;
 • пошук постійних потенційних роботодавців, удосконалення існуючих та пошук нових шляхів співпраці бізнесу та науки;
 • удосконалення профорієнтаційної діяльності та рекламної кампанії (політики);
 • підготовка до ліцензування нових спеціальностей та розширення спеціалізації за спеціальностями «Менеджмент» і «Туризм»;
 • розвиток дистанційної освіти та впровадження ефективних методів навчання;
 • розширення міжнародної співпраці.

Для досягнення поставлених завдань кафедра враховує принципи управління процесом підготовки компетентної особистості.

Читати далi...

Склад кафедри

Навчальний процес з підготовки фахівців в сфері менеджменту і туризму забезпечують 16 висококваліфікованих викладачів кафедри, серед яких 2 професори, доктори (економічних наук), 12 доцентів, кандидатів економічних наук і 2 асистенти. Крім того, на кафедрі працює 1 аспірант денної форми навчання та 2 інженери. Читати далi...

Наукова діяльність

На кафедрі приділяється велика увага науково-дослідній роботі. Значні зусилля зосереджуються на активізації фундаментальних і пошукових досліджень з пріоритетних напрямів науки, зокрема економічного та управлінського спрямування. Наукова діяльність кафедри спрямована на укладання нових та зміцнення існуючих зв’язків та контрактів з колегами як в Україні, так і за її межами. Викладачі кафедри приймають участь у конференціях, семінарах. Здійснюється публікація монографій, статей у фахових виданнях, а також навчально-методичного матеріалу. Крім цього, викладачі кафедри виступають офіційними опонентами на захистах дисертаційних робіт та здійснюють наукове консультування магістрів, спеціалістів та бакалаврів.

Виконання держбюджетних тем

З червня 2012 року відповідно до договору з Головним управлінням економіки Житомирської облдержадміністрації науковці кафедри працюють за темою «Розвиток менеджменту суб'єктів господарювання Житомирського регіону» (номер державної реєстрації – 0112U006056). Науковий керівник теми – д.е.н., проф. Тарасюк Галина Миколаївна. Напрямами дослідження є наступні: планування як інструмент ефективного управління діяльністю підприємств; розробка концепції корпоративного управління для ефективного розвитку товариств регіону; формування та оцінка підприємницького потенціалу в умовах інноваційно-інвестиційної моделі розвитку бізнесу; використання аутсорсингу в системі логістики підприємств; побудова ефективної системи підприємницької діяльності за умови використання надбань сучасного менеджменту (інвестиційного, інноваційного, логістичного, комунікаційного, мотиваційного, стратегічного, екологічного та ін.); економічний механізм оцінки ресурсної збалансованості діяльності суб’єктів господарювання; організаційно-економічний механізм виявлення і реалізації резервів підвищення економічної ефективності діяльності суб’єктів господарювання та інші. Відповідальними за напрямами дослідження є такі викладачі: к.е.н., доц. І.В. Бурачек, к.е.н., доц. О.А. Осовський, к.е.н., доц. О.В. Мілінчук, к.е.н., доц. І.М. Царук, к.е.н., доц. О.П. Пащенко, к.е.н., доц. О.А. Рудківський, асист. Д.І. Ярмолюк.

Разом з тим з травня 2011 р. відповідно до договору з Головним управлінням агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації науковці кафедри працюють за темою “Аналіз функціонування та розробка теоретико-методичних засад розвитку АПК” (номер державної реєстрації – 0111U006333). Науковий керівник теми – доц., к.т.н. Виговський Георгій Миколайович. Викладачі кафедри відповідно до вищезазначеної тематики досліджують наступні актуальні питання: стратегічне управління підприємствами харчової промисловості (доц. Пащенко О.П.); розвиток корпоративного управління на підприємствах харчової промисловості: теорія, методологія, практика (доц. Бурачек І.В.); інституціональні засади структурних трансформацій підприємств харчової промисловості (доц. Осовський О.А.).

Відповідальними за напрямами дослідження є такі викладачі: к.е.н., доц. І.В. Бурачек, к.е.н., доц. О.А. Осовський, к.е.н., к.е.н., доц. О.П. Пащенко.

Участь викладачів кафедри у виконанні програм співробітництва з НАН України та галузевих академій наук України, з підприємствами

Ключовими критеріями конкурентоспроможності сучасного молодого фахівця є глибина теоретичних знань, навичок та вміння їх застосовувати на практиці. На базі кафедри з 1 січня 2013 року функціонує Бізнес-школа практичного менеджменту, яка дає можливість студентам 1-5 курсів здобути практичні навички в сфері організації власної справи, розробки бізнес-планів, навчитись управлінському мистецтву, спілкуватись з успішними бізнесменами, брати участь у роботі круглих столів та відчути себе управлінцем. Читати далi...

Відповідно до навчального плану студенти мають можливість здійснювати практичне навчання на провідних підприємствах Житомира та Житомирської області, таких як: ПАТ “Вібросепаратор”, ТОВ “Віконт”, ТДВ “ЖЛ”, ПАТ “Україна”, ПАТ “Ліктрави”, ТОВ “Молочна фабрика “Рейнфорд”, ТОВ “Бердичівський пивоварний завод”, ПАТ “Крок”, ТДВ “Житомирпиво”, ПАТ “Житомирський маслозавод”, ТДВ “Житомирський завод покрівельних та ізоляційних матеріалів”, ДП “Житомирський лікеро-горілчаний завод”, ТОВ “Виробнича компанія “Марк”, ТОВ “Торгова фірма “Рудь”, ТОВ “Камея СЛТ”, ПП “Технологія – плюс”, ПП “Техноспецстройторг”, ПП “Метал – комплект”, ТОВ “Компанія Форпост”, ПП “Майстер Експерт”, Громадське об’єднання інвалідів підприємців “Рубікон”, Підприємство інвалідів “Гарантія”, ПП “БРА “Квадратний метр Житомир”, Житомирська обласна державна телерадіокомпанія, ПП “Житомирський іпотечний центр”, ТОВ “Велтест”, ТОВ “Велавто”, ПрАТ “Омел’янівський гранітний кар’єр”, Клуб мандрів “Патріот“, Туристична агенція “Coraltravel“, Мережа ресторанів “Salad“, Мережа туристичних агенцій “Феєрія мандрів“, Туристична компанія “Акорд-тур“, Reikartz Hotel Group.

Кафедра здійснює співробітництво за всіма напрямами науково-педагогічної діяльності з такими кафедрами вищих навчальних закладів України:

 • менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету;
 • фінансів та планування Кіровоградського національного технічного університету;
 • менеджменту Національного університету харчових технологій;
 • менеджменту Тернопільського національного економічного університету;
 • менеджменту у виробничій сфері Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя;
 • маркетингу Уманського національного університету садівництва;
 • менеджменту Житомирського національного агроекологічного університету;
 • менеджменту та адміністрування Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Навчальний процес

Інформація, що стосується навчального процесу студентів розміщена на блозі кафедри менеджменту і туризму в розрізі:

Студентська наука

На кафедрі приділяється велика увага науково-дослідній роботі студентів. Значні зусилля зосереджуються на активізації фундаментальних і пошукових досліджень з пріоритетних напрямів науки, зокрема економічного та управлінського спрямування. Студенти приймають участь у науковій діяльності кафедри, конференціях, семінарах, конкурсах наукових робіт, здійснюють підготовку наукових публікацій у монографіях, фахових виданнях та в інших джерелах. Викладачі кафедри здійснюють консультування та керування наукової роботи студентів. Результатом наукової роботи студентів, підготовлених на кафедрі, стали численні публікації в науково-практичних виданнях України, участь у конкурсах наукових робіт і таке інше. Читати далi...

Міжнародне співробітництво

Серед напрямів міжнародної та наукової роботи необхідно зазначити участь кафедри в міжнародному проекті "Master of Business Administration and Information Technology", фінансованому міжнародною організацією TASIC, що передбачає спільну роботу чотирьох українських (Державний університет «Житомирська політехніка», Європейський університет (м. Київ), Запорізький національний університет, Донецький університет державного управління) та закордонних вузів (Сандерлендська бізнес-школа, Великобританія), Політехнічний університет Каталонії (м. Барселона, Іспанія), Штутгардський технологічний університет (Німеччина) та Університет телекомунікацій (м. Єврі, Франція) над розробкою робочих програм, навчальних посібників та методичних рекомендацій з ряду управлінських дисциплін.

Разом з цим, з метою підвищення рівня підготовки студентів за напрямом “Менеджмент” та забезпечення конкурентоспроможності молодого фахівця-менеджера випускника університету, кафедра активізувала міжнародну діяльність із провідними вищими навчальними закладами: Франції (Державний навчальний заклад EPLEFPA Шартра), Польщі (Вища школа менеджменту в Лігниці), Болгарії (Стопанська академія «Д.А.Ценов»), Латвії (Вища школа економіки і культури); Молдови (Державний Аграрний університет Молдови), Казахстану (Кокшетауський державний університет ім. Ш. Уаліханова), Росії (Новгородський державний університет ім. Ярослава Мудрого, Ленінградський державний університет ім. О.С. Пушкіна, Російський державний торгово-економічний університет, м. Москва), Таджикистану (Інститут економіки і торгівлі Таджикського державного університету комерції, Таджикський державний університет права, бізнесу і політики), що дозволяє не тільки підвищити кваліфікацію викладачів відповідно до міжнародних вимог, а й відкриває можливості для студентів-менеджерів приймати участь у міжнародних конференціях, прослуховувати лекції провідних професорів, проходити практику та стажування у вищих навчальних закладах, з якими укладено договори про співпрацю, покращити знання іноземної мови. Читати далi...

Відповіді на часті запитання

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінети: 420
Блог: https://km-news.ztu.edu.ua
Телефон: +38 (0412) 24-14-21