Кафедра управління персоналом та економіки праці

Інформація про кафедру

Кафедра управління персоналом та економіки праці була створена навесні 2003 року (Наказ №44 від 05.05.2003 р.) з метою підготовки фахівців з управління персоналом і економіки праці та викладання дисциплін відповідного профілю. Протягом періоду існування кафедри колектив нарощував трудовий потенціал, забезпечував високий рівень викладання професійно-орієнтовних та загальноекономічних навчальних дисциплін, покращував навчально-методичне забезпечення, переймався проблемами виховної роботи, сповідував принципи залучення до наукових пошуків широких кіл студентської молоді та прагнув до їх практичної реалізації.

Перший завідувач кафедри – к.е.н., доц. Кулаковська Людмила Петрівна – організувала становлення і формування кафедри як структурного підрозділу факультету економіки та менеджменту, пройшла процедуру ліцензування нової спеціальності 6.050109 «Управління персоналом і економіка праці». З 2005 по 2011 роки завідувачем кафедри управління персоналом і економіки праці ЖДТУ був к.е.н., доц. Мельничук Дмитро Петрович, під керівництвом якого колектив кафедри поповнився новими кандидатами наук, мав честь приймати на базі ЖДТУ членів секції НМК з управління персоналом і економіки праці (2006 рік), витримав процедури ліцензування та акредитації освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» (2007 та 2008 роки), довів свою фахову спроможність в ході інспекції навчальних закладів 2009 року. З вересня 2011 року по березень 2014 року кафедру очолювала к.е.н., доц. Обіход Світлана Вікторівна. У 2012 р. члени експертної комісії за результатами акредитаційної експертизи підтвердили можливість підготовки в ЖДТУ бакалаврів напряму 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» та спеціалістів зі спеціальності 7.03050501 «Управління персоналом та економіка праці». Викладачі кафедри провели значну навчально-методичну та наукову роботу, що дозволило у 2014 р. під керівництвом завідувача кафедри, відомого вченого, доктора економічних наук, професора, академіка Академії економічних наук України, ректора ЖДТУ Євдокимова Віктора Валерійовича отримати ліцензію на підготовку магістрів зі спеціальності 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці». З 2015 по жовтень 2016 року кафедру очолював д.е.н., доц. Мельничук Дмитро Петрович. З листопада 2016 року очільником кафедри є к.е.н., доц. Богоявленська Юлія Вячеславівна.

В різні роки на кафедрі працювали визнані українські вчені: директор ІДСД НАНУ, академік НАНУ, д.е.н., проф. Лібанова Е.М., заступник директора ІДСД НАНУ, д.е.н., проф. Макарова О.В., заступник завідувача кафедри управління персоналом і економіки праці ДВНЗ «КНЕУ імені В. Гетьмана», к.е.н., проф. Петюх В.М.

Наше сьогодення

Колективом кафедри здійснюється підготовка студентів за освітніми ступенями:

Викладання дисциплін на кафедрі виконує дружній колектив фахівців, серед яких є практики та науковці, що забезпечує оптимальне поєднання знань i досвіду.

Наразі професорсько-викладацький склад кафедри управління персоналом та економіки праці налічує 11 викладачів, у т.ч. 1 доктор економічних наук, 6 кандидатів економічних наук, 2 старших викладачі, 1 асистент. Серед них 10 штатних працівників, а саме: к.е.н., доц. Богоявленська Ю.В., к.е.н. доц. Обіход С.В., к.і.н., доц. Шпиталенко Г.А., к.е.н., доц. Урманов Ф.Ш., к.е.н. Ткачук В.О., к.е.н. Свінцицька О.М., к.е.н. Войналович І.А., ст. викл. Маслова С.О., ст. викл. Суходольська А.С., асист. Сурікова І.А. На засадах внутрішнього сумісництва на кафедрі працює ректор ЖДТУ, д.е.н., проф. Євдокимов В.В.

Колектив кафедри управління персоналом та економіки праці

Основні цілі і завдання діяльності кафедри:

 • зміцнювати зв'язок навчального процесу з практикою управління трудовим потенціалом підприємства (організації) з метою посилення практичної спрямованості навчання, наближення його змісту до потреб економічного та соціального розвитку регіону, держави;
 • підвищувати науковий та навчально-методичний рівень професорсько-викладацького складу, вивчати і впроваджувати кращий світовий досвід підготовки фахівців з менеджменту персоналу з урахуванням вітчизняної специфіки та традицій;
 • стимулювати науково-педагогічних працівників до ефективної науково-дослідної діяльності із залученням студентської молоді;
 • наполегливо вдосконалювати зміст, форми, методи та засоби навчання студентів з метою забезпечення підприємницьких структур національної економіки, органів державної влади та місцевого самоврядування сучасними фахівцями з управління персоналом та економіки праці;
 • продовжити роботу з провадження інноваційних технологій навчання, переорієнтації змісту навчальних програм на основі функціонального, особистісного та компетентнісного підходів;
 • активізувати застосування сучасних інтерактивних форм навчального процесу (тренінги, воркшопи, круглі столи, економічні ігри тощо);
 • прагнути до розширення взаємозв’язку науки і практики, підвищення якості підготовки наукової продукції (послуг): монографій, статей, участі викладачів у роботі секцій наукових та науково-практичних конференцій, у тому числі зарубіжних, підручників і навчальних посібників.

Колектив кафедри забезпечує викладання дисциплін циклу професійної і практичної підготовки бакалаврів і магістрів з економіки за освітньою програмою «Управління персоналом та економіка праці», в тому числі: «Управління персоналом», «Управління персоналом у сфері послуг», «Мотивування персоналу», «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Управління трудовим потенціалом», «Ринок праці», «Організація праці», «Аудит персоналу», «Ділова етика менеджера по персоналу»,«Соціологія праці», «Кадрове діловодство», «Управління конфліктами», «Психологія управління», «Управління оплатою праці», «Професійна орієнтація», «Демографія», «Інформаційні системи в управлінні персоналом та економіці праці», «Менеджмент персоналу», «Менеджмент продуктивності», «Мотиваційний менеджмент», «Особистісний розвиток», «Управління проектами у сфері праці», «Соціальна політика», «Соціальна відповідальність бізнесу», «Технології управління персоналом», «Організація праці менеджера», «Управління брендом роботодавця», та інші. Також кафедра забезпечує викладання дисциплін, що стосуються правових аспектів соціально-трудових відносин: «Трудове право», «Нормативно-правове забезпечення управління людськими ресурсами», «Правові основи управління персоналом» тощо.

За останні 5 років усі викладачі кафедри підвищили свою кваліфікацію шляхом стажування у інших ВНЗ, НДІ України та за кордоном, а також шляхом навчання в аспірантурі, написання та захисту дисертаційних робіт.

Сьогодні кафедра управління персоналом та економіки праці є потужним структурним підрозділом ЖДТУ, в межах якого ведеться навчальна, наукова і виховна робота. Такий триєдиний підхід забезпечує високий рівень знань та практичних навичок випускників, що гарантує їх працевлаштування та гарні згадки про рідний навчальний заклад.

Завідувач кафедри

Юлія Вячеславівна Богоявленська
Юлія Вячеславівна Богоявленська

Doctor of Philosophy (Economic Sciences), кандидат економічних наук, доцент.

Закінчила Житомирський інженерно-технологічний інститут за спеціальностями «Системи автоматики і управління» та «Облік і аудит», аспірантуру. В 2006 році захистила дисертацію на тему: «Формування менеджменту на підприємствах зв’язку: пракселогічні засади» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (наукова спеціальність – 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами»), в межах якої автором розроблено методичні основи формування менеджменту на підприємствах зв’язку, використовуючи праксеологічний інструментарій.

З 2007 року працює на кафедрі управління персоналом та економіки праці Житомирського державного технологічного університету. Має відзнаку Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за керівництво науковими дослідженнями студентів. Відзначена подякою виконавчого комітету Житомирської міської ради за сумлінну працю, високий професіоналізм, активну участь у впровадженні проекту «Бюджет участі (громадський бюджет)».

З 2008 року є членом редакційних колегій і рецензентом міжнародних наукових фахових видань ЄС, міжнародних конференцій, має міжнародні наукові публікації за профілем кафедри у виданнях, що індексуються в IndexCopernicus, EBSCO, BusinessSourceComplete, Ulrich`sDOAJ, OAJL, ERIHPLUSandAcademicKeys.com. Організовує та бере участь у міжнародних проектах (Erasmus+), програмах короткострокових стажувань.

З 2016 року виступає експертом проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні» Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. У 2017 році – тренером у межах проекту «Ukraine – Local Empowerment, Accountability and Development Programme (U-LEAD)».

З 2016 року очолює Центр розвитку кар’єри Житомирського державного технологічного університету. До діяльності центру в якості менторів запрошуються студенти спеціальності «Економіка» (освітня програма «Управління персоналом та економіка праці»).

Має 136 наукових публікацій, у т.ч. підручник і посібники з грифом МОН України. Виступає офіційним опонентом, бере участь в атестації науково-педагогічних кадрів в Україні.

Викладає дисципліни: психологія управління, управління конфліктами, групова динаміка і комунікації, управління кар’єрою, управління проектами, аудит персоналу.

Контакти: Центр розвитку кар'єри; кабінет: 322-а; e-mail: bjv@ukr.net

Склад кафедри

Читати далi...

Наукова діяльність

Наукова робота викладачів кафедри управління персоналом та економіки праці здійснюється за такими напрямами: виконання дисертаційних досліджень; підготовка монографій, публікацій до наукових збірників та вісників навчальних та наукових установ; участь в наукових семінарах, круглих столах, науково-практичних конференціях різних рівнів; керівництво науковою роботою студентів, організація студентських конференцій та круглих столів; участь в атестації науково-педагогічних кадрів. Зусилля викладачів кафедри в останні роки спрямовані на укладання нових та зміцнення існуючих зв’язків з колегами як в Україні, так і за її межами.

На кафедрі захищено 4 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук та 1 дисертація – доктора економічних наук. Викладачі регулярно підвищують свою кваліфікацію через виконання наукових досліджень, участь у науково-практичних конференціях різних рівнів. За час існування кафедри видано 17 монографій, 7 підручників, понад 40 навчальних посібників, 170 публікацій у фахових періодичних виданнях, збірниках наукових праць як в Україні, так і за кордоном.

Значні зусилля зосереджені на активізації фундаментальних і пошукових досліджень з пріоритетних напрямів науки, зокрема економічного та управлінського спрямування. З 2012 р. викладачами виконується комплексне наукове дослідження за темою «Управління зайнятістю населення в умовах розвитку соціально орієнтованої економіки» (державний реєстраційний номер 0112U007346). Науково-дослідна робота кафедри спрямована на пошук шляхів підвищення ефективності функціонування суб’єктів господарювання на основі зростання рівня використання людського капіталу. Викладачі, аспіранти та здобувачі також проводять наукові дослідження в межах виконання науково-дослідних робіт на замовлення господарюючих суб’єктів, зокрема: інвестиційний проект «Вплив е-соmmerce на обсяги послуг поштового зв’язку»; науково-дослідна робота «Аудит персоналу та організація кадрового діловодства суб’єкта підприємницької діяльності».

Перспективи розвитку наукової діяльності кафедри управління персоналом та економіки праці пов’язані зі створенням бізнес-школи практичного менеджменту персоналу, яку наразі очолює к.е.н., доц. Мельничук Д.П. Викладачі кафедри приймають активну участь в підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів, є офіційними опонентами дисертаційних робіт, виступають на засіданнях спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій (проф. Євдокимов В.В., доц. Мельничук Д.П., Богоявленська Ю.В.).

На базі започаткованої школи практичного менеджменту персоналу студенти мають можливість здобувати практичні навички в сфері розробки і впровадження проектів соціально-економічного спрямування, навчитися управлінському мистецтву, брати участь у роботі круглих столів та конференцій. Організовано роботу студентських наукових гуртків «Ринок праці та державне регулювання зайнятості» (науковий керівник доц. Войналович І.А.) і «Управління проектами» (науковий керівник доц. Богоявленська Ю.В.). Щорічно проводиться Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Сучасні проблеми управління персоналом та економіки праці». Студенти опановують методики наукових досліджень, отримують навички роботи з науковою літературою, співпрацюють з підприємствами та науково-дослідними інститутами. Протягом останніх 5 років студенти брали активну участь у олімпіадах та конкурсах, які ініціювалися Міністерством освіти і науки України: Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук з груп спеціальностей «Маркетинг, управління персоналом і економіка праці», за напрямом «Економіка транспорту та зв’язку», Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» тощо.

Практичні та теоретичні результати проведеної науково-дослідної роботи на кафедрі неодноразово доповідались на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях та наукових семінарах, відображені в монографіях, підручниках, навчальних посібниках та методичних вказівках, розроблених викладачами кафедри.

З часу створення кафедри викладачами підготовлено та успішно захищено 4 кандидатські дисертації:

 • 2003 р. – Шпиталенко Галина Андріївна (07.00.01 – історія України);
 • 2004 р. – Мельничук Дмитро Петрович (спеціальність 08.09.01 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика);
 • 2006 р. – Богоявленська Юлія Вячеславівна (08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами);
 • 2013 р. – Войналович Ірина Анатоліївна (спеціальність 08.09.01 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика).

Багато років поспіль доценти кафедри Мельничук Д.П. та Обіход С.В. були членами Підкомісії з управління персоналом і економіки праці Науково-методичної комісії з економіки і підприємництва Науково-методичної Ради МОН України. Фахівці кафедри є членами журі Всеукраїнської олімпіади з основ економіки, Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з економіки підприємства та управління виробництвом, управління персоналом і економіки праці, беруть участь в якості експертів у численних круглих столах, тренінгах, майстер-класах, міжнародних форумах, як на регіональному, так і на загальноєвропейському рівні.

За наукову, методичну та виховну роботу працівники кафедри відзначені нагородами та грамотами Міністерства освіти і науки України. Зокрема, завідувач кафедри Мельничук Д.П. нагороджений грамотою Житомирської обласної державної адміністрації; доц. Шпиталенко Г.А. є Відмінником освіти України, має грамоти МОН України, доц. Богоявленська Ю.В. нагороджена грамотою МОНмолодьспорту України за керівництво науковими дослідженнями студентів, Обіход С.В. – грамотою Житомирської міської ради.

Наукова діяльність викладачів кафедри ґрунтується на зв’язках з навчальними, науково-дослідними установами України та навчальними закладами інших країн, науково-практичному співробітництві з державними установами і організаціями в сфері праці й зайнятості.

Навчальний процес

Графік консультацій викладачів кафедри управління персоналом та економіки праці.

Графік роботи зі студентами денної та заочної форми навчання спеціальності "Управління персоналом та економіка праці".

Список кураторів академічних груп кафедри управління персоналом та економіки праці.

Студентська наука

На кафедрі управління персоналом та економіки праці значну увагу приділяють науково-дослідній роботі студентів за наступними напрямами: залучення студентів до роботи наукових студентських гуртків; участь у міжвузівських та всеукраїнських наукових конференціях; Всеукраїнській студентській олімпіаді з управління персоналом і економіки праці; конкурсах студентських наукових робіт; міжнародне стажування.

Досягнення студентів:

 • Мельник Анна, група УП-9 – Диплом І ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2010/2011 н.р. за напрямом «Економіка транспорту та зв’язків», науковий керівник доц. Богоявленська Ю.В. (м. Харків, 18 березня 2011 р.)
 • Таргонська Наталія, група УП−9 – Диплом ІІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з групи спеціальностей “Маркетинг, управління персоналом і економіка праці”; науковий керівник доц. Обіход С.В. (м. Полтава, 22 березня 2012 р.).
 • Суходольська Анна, група УП−9 – Диплом за найкращі результати при виконанні розрахункового завдання з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини” на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності “Управління персоналом і економіка праці”; науковий керівник доц. Богоявленська Ю.В. (м. Донецьк, 18−20 квітня 2012 р.).
 • Діхтярук Олена, група УП−12 – сертифікат учасника ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Управління персоналом і економіка праці”; науковий керівник доц. Богоявленська Ю.В. (м. Донецьк, 18−20 квітня 2012 р.).
 • Шараковський Богдан, група УП–12 – Диплом ІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з групи спеціальностей “Економіка транспорту та зв’язків”; науковий керівник доц. Богоявленська Ю.В. (м. Харків, березень 2013 р.)
 • Романенко Ніна, група УП–12 – Диплом ІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з групи спеціальностей “Маркетинг, управління персоналом і економіка праці”; науковий керівник доц. Богоявленська Ю.В. (м. Полтава, березень 2013 р.)
 • Войцехівська Ірина, група УП–11 – Диплом за найкращі результати при виконанні творчого завдання з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини” на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності “Управління персоналом і економіка праці”; науковий керівник доц. Богоявленська Ю.В. (м. Донецьк, квітень 2013 р.).
 • Марченко Євген, група ЗУП–09 – Диплом І ступеня за перемогу у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Маркетинг, управління персоналом та економіка праці», науковий керівник доц. Обіход С.В. (м. Харків, 17 березня 2015 р.).

В рамках наукової роботи зі студентською молоддю з 2008 року на базі кафедри проводилися міжвузівські науково-практичні конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, присвячені актуальним питанням та перспективам управління персоналом, функціонування ринку праці та регулювання зайнятості населення з урахуванням вітчизняного і зарубіжного досвіду. У 2012 році конференція отримала статус всеукраїнської: учасники представляли вищі навчальні заклади Донецької, Запорізької, Київської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Херсонської та інших областей України.

У квітні 2013 р. на iForum відбувся півфінал українського чемпіонату з ділової гри «Залізний підприємець: Україна 2012–2013», що проходив в рамках Kiev Startup Week, де команда наших студентів «Троє і кучерявий» під керівництвом доц. Богоявленської Юлії увійшла у тройку лідерів.

У 2014-2015 р. в рамках міжнародної роботи магістрами нашої спеціальності підготовлено пакет документів до участі у «Програмі Вишеградського Фонду», «Стипендіальної програми ім. Стефана Банаха».

У січні 2015 року команда Enactus ЖДТУ, членами якої є і студенти нашої спеціальності під керівництвом наукового консультанта доц. Богоявленської Ю.В., брала участь у конкурсі від компанії «СанІнБев Україна», що проводився компанією MARS Україна (ідея щодо ініціативи компанії «Better World for Pets»), й отримала фінансування (9 тис. грн.) проекту «Подаруймо нове життя міському парку».

На кафедрі організовано роботу наукових гуртків: «Ринок праці та державне регулювання зайнятості» (науковий керівник доц. Войналович І.А.), «Менеджмент персоналу» (науковий керівник доц. Мельничук Д.П., доц. Обіход С.В.) і «Управління проектами» (науковий керівник доц. Богоявленська Ю.В.), в рамках роботи яких студентами проведено ряд науково-дослідницьких робіт на теми: «Рівень життя населення Житомирської області», «Матеріальний добробут населення області», «Доходи населення, як компонент визначення рівня добробуту», «Рівень бідності в Україні», «Основні аспекти зайнятості населення», «Рівень безробіття по Житомирській області та Україні», «Доступність житла», «Сучасний стан рівня життя в Україні в аспектах здоров’я та харчування», «Вплив якості харчування на рівень життя населення», «Граничний рівень харчування, як основа біологічної потреби людини», «Структура та динаміка освітніх процесів в Україні», «Система навчання в Житомирській області». Студентською молоддю успішно реалізовано проекти: «Промінь надії» (виховання поваги, цінностей, моральності серед молоді), «Твоє життя» (збереження репродуктивного здоров’я нації), «Дві сторони однієї медалі» (зниження поширення епідемій соціально небезпечних хвороб серед молоді, формування навичок здорового способу життя та релігійної свідомості), «Шлях до дитячої посмішки» (допомога дитячому будинку в організації свят до дня Святого Миколая), «Відчуй різницю» (покращення побутових та санітарно-гігієнічних умов навчання в ЖДТУ), «Посібник „Я створюю фірму”», створення фотоальбому «5 років разом».

Результати наукових досліджень студентів доповідалися на науково-практичних конференціях різних рівнів і опубліковані у понад 195 статтях за 5 останніх років.

Студенти займають активну громадянську позицію:

 • беруть участь у міжнародних, національних і регіональних проектах (зокрема, «Студентська республіка», «Срібна вежа – ХХІ» та ін.);
 • працюють волонтерами громадських організацій;
 • відвідують гуртки студентського центру ЖДТУ, спортивні секції;
 • організовують концерти;
 • традиційними стали передноворічні поїздки до Тетерівського дитячого будинку для дітей з вадами розвитку;
 • розробляються туристичні маршрути по Житомирській області; щорічно відбуваються поїздки до Феофанії, Почаєва, Києва, Львова. Традиційними стали поїздки викладачів і студентів щоосені до с. Дениші з відвідуванням монастиря та прибиранням навколишньої території у лісі. Проводиться національно-патріотичне виховання молоді. Організовуються поїздки до місць національної та культурної спадщини України, зокрема, с.Кодня (Коліївщина);
 • 05.01.2015 р. представники команди Enactus ЖДТУ брали участь у новорічному заході для діток міста Житомира, в тому числі для діток Центру іпотерапії і каністерапії Житомирського обласного благодійного фонду «Берегиня Полісся», дітей учасників АТО;
 • 28.02.- 01.03.2015 р. – долучились до акції «Кава для солдата», що передбачає передачу нашим захисникам ласощів, кави та чаю.
 • з метою популяризації здобуття вищої освіти у ЖДТУ студенти здійснюють профорієнтаційну роботу разом з викладачами кафедри, відвідують школи і ліцеї міста та області.

Міжнародне співробітництво

Міжнародне співробітництво кафедри з часу її заснування здійснюється в кількох напрямках: наукове співробітництво в рамках міжуніверситетських угод, міжнародних проектів, грантів; участь у міжнародних конференціях, семінарах тощо; стажування, наукова робота викладачів кафедри за кордоном.

Одним з перших кроків у міжнародній науковій роботі є участь викладачів кафедри в міжнародному проекті "Master of Business Administration and Information Technology", фінансованому міжнародною організацією TASIC, що передбачала спільну роботу чотирьох українських (ЖДТУ, Європейський університет, м. Київ, Запорізький національний університет, Донецький університет державного управління) та закордонних вузів (Сандерлендська бізнес-школа, (Великобританія), Політехнічний університет Каталонії, м. Барселона (Іспанія), Штутгардський технологічний університет (Німеччина) та Інститут національних телекомунікацій (м. Еврі, Франція) над розробкою робочих програм, навчальних посібників та методичних рекомендацій з ряду управлінських дисциплін і підготовки українських університетів до відкриття спеціальності "Бізнес адміністрування". У рамках даного проекту доц. Мельничук Д.П. пройшов 14-денне стажування у INT (Інститут національних телекомунікацій, Фрація, м. Еврі).

В рамках виконання програми міжнародного співробітництва підтримуються партнерські зв’язки з Вільним університетом Молдови (м. Кишенеу, Молдова), Горійським Університетом (м. Горі, Грузія), Варшавським аграрним університетом (Польща), Клайпедським університетом, Литовським сільськогосподарським університетом (Литва), що засвідчено відповідними договорами про співпрацю (табл. 1). Приймається участь у програмах та проектах міжвузівських обмінів і стажувань викладачів і студентів: молоді науковці та студенти кафедри брали участь у двотижневому стажуванні у Державному навчальному закладі L’EPLEFPA de VICОEN-BIGORRE (Вік-ан-Бігор, Франція) за програмою "Jean Monnet" (березень 2012 р., жовтень 2013 р.).

З 2008 р. кафедра набула представництва у міжнародних наукових виданнях Європи. Доцента Богоявленську Ю.В. було включено до редакційних колегій міжнародних збірників наукових праць Університету нафти та газу м. Плоешті "Bulletin Petroleum-Gas University of Ploieşti: Law and Social Scienses Series" (Румунія) та Клайпедського університету "Tiltai" (Литва).

Триває міжнародна співпраця із волонтерами Корпусу Миру (США), тренерами Кузні політичних лідерів, засновниками Гельсінської фундації з прав людини (Польща), Фондом Конрада Аденауера (Німеччина), Фундацією підтримки освітніх обмінів (Литва).

Таблиця 1. Міжвузівське співробітництво із зарубіжними ВНЗ кафедри управління персоналом і економіки праці за період 2008–2015 роки
Країна Навчальний заклад Структурний підрозділ закордонного ВНЗ, контактна особа в закордонному закладі Форма співробітництва Договор про співробітництво
Литва Литовський сільсько-господарський університет (м. Каунас) Кафедра адміністрування і розвитку села
Ян Жуковскис, д-р, доц.
Конференції, видання наукових публікацій; рецензування наукових робіт, що подаються до публікації до міжнародного журналу 'Tiltai' Договір про співробітництво та наміри спільного виконання проектів від 24.05.2011 р.
Термін дії – 24.05.2016 р.
Клайпедський університет (м. Клайпеда) Кафедра менеджменту
Римантас Сташис, д-р, проф.
Aleksandras Stulginskis University Жан Жуковскіс
д-р. Проф.
Кооперація у сфері наукових публікацій, участь в наукових заходах таких як: «Weeks if Professors from Abroad», презентація постерів, науково-практичних семінарів для лекторів, студентів. Проведення лекцій, реалізація програм, акцентування уваги та необхідності мобільності реалізації проектів, розвитку міжнародних відносин. Протокол про співпрацю – початок співпраці – 2015 р.
Франція Державний навчальний заклад L’EPLEFPA de VIC0EN-BIGORRE директор Жан-Марі Собанер Розробка заходів, що висвітлюватимуть стан двох регіонів; обмін досвідом в галузі управління с/г підприємствами і підприємствами харчової промисловості; двостороннє вивчення актуальних тем: управління підприємствами, менеджмент підприємств; обмін досвідом щодо технологій професійної підготовки викладачів та студентів; надання можливості проходити стажування. Договір про співробітництво від 05.07.2011 р.
Термін дії – 30.09.2012 р.
Державний навчальний заклад L’EPLEFPA de CHARTRES директор Вінсен Бене Договір про співробітництво від 11.04.2011 р.
Термін дії – 30.05.2012 р.
Грузія Горійський університет Міжнародний відділ
Д-р Руїзан Меквабідзе
Конференції проект декларації щодо співпраці 2008 р.
Університет Сулхан-Саба Орбелиани Ректор
Важа Вардидзе
Розробка та запровадження спільних проектів в пріоритетних освітніх напрямках, розвиток наукової співпраці шляхом проведення: міжнародних програм, обмін викладачами, проведення міжнародних конференцій, розробка дослідницьких проектів, літніх шкіл. Розробка методичних матеріалів. Декларація про співпрацю – початок співпраці – 2014 р.
Молдова Вільний міжнародний університет Молдови Кафедра міжнародних відносин
Д-р Октавіан Цику
Видання наукових публікацій, взаємне рецензування наукових праць здійснюється на рівні наукових зв’язків кафедр – початок співпраці – 2007 р.
Румунія Університет нафти і газу м. Плоєшті Д-р Калкан Георгій
Редакція журналу "Bulletin Petroleum-Gas University of Ploieşti" / Law ans Social Scienses Series"
Взаємне рецензування наукових праць; рецензування наукових робіт, що подаються до публікації до міжнародного журналу 'BPGUP/L&SS' здійснюється на рівні наукових зв’язків – початок співпраці – 2008 р.

Міжнародне визнання наукових ступенів фахівців кафедри підтверджено відповідними документами: доценти кафедри Мельничук Д.П., Обіход С.В., Богоявленська Ю.В., Шпиталенко Г.А. мають дипломи докторів філософії (за відповідним напрямом) – Philosophy Degree.

Долучені до участі у міжнародних проектах і студенти спеціальності управління персоналом і економіки праці, які займають активну громадянську позицію. Студентка 5-го курсу групи УП-5 ФЕМ Осадчук Дар’я взяла участь у спільному міжнародному проекті Фонда Конрада Аденауера (Німеччина), Молдовсько-Німецького Інституту і Вільного Університету Молдови "20 років після падіння Берлінської стіни: впливи та наслідки для Східної Європи" і виступила з доповіддю (5–7 листопада 2009 року, м. Кишинеу, Молдова).

Пріоритетним напрямом подальшого розвитку кафедри залишається розширення географії міжнародних зв’язків. Програма міжнародної діяльності кафедри управління персоналом і економіки праці спрямована на досягнення наступних цілей:

 • залучення викладачів кафедри до міжнародних навчальних і науково-дослідницьких проектів;
 • забезпечення доступу до інформаційних джерел кращого світового досвіду у галузі управління персоналом і врегулювання соціально-трудових відносин, його ефективного використання в повсякденній практиці;
 • створення умов для поступового переходу до принципів та стандартів Болонського процесу, прискорення процесу інтеграції у міжнародний академічний простір.

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінети: 319-а (завідувач кафедри), 322-а, 416-б
E-mail: cathedra_ztu@ukr.net
Інформаційний бюлетень: [ 1 ], [ 2 ]