Кафедра управління персоналом та економіки праці

Інформація про кафедру

Кафедра управління персоналом та економіки праці була створена навесні 2003 року (Наказ №44 від 05.05.2003 р.) з метою підготовки фахівців з управління персоналом і економіки праці та викладання дисциплін відповідного профілю. Протягом періоду існування кафедри колектив нарощував трудовий потенціал, забезпечував високий рівень викладання професійно-орієнтовних та загальноекономічних навчальних дисциплін, покращував навчально-методичне забезпечення, переймався проблемами виховної роботи, сповідував принципи залучення до наукових пошуків широких кіл студентської молоді та прагнув до їх практичної реалізації.

Перший завідувач кафедри – к.е.н., доц. Кулаковська Людмила Петрівна – організувала становлення і формування кафедри як структурного підрозділу факультету економіки та менеджменту, пройшла процедуру ліцензування нової спеціальності 6.050109 «Управління персоналом і економіка праці». З 2005 по 2011 рік завідувачем кафедри управління персоналом і економіки праці ЖДТУ був к.е.н., доц. Мельничук Дмитро Петрович, під керівництвом якого колектив кафедри поповнився новими кандидатами наук, мав честь приймати на базі ЖДТУ членів секції НМК з управління персоналом і економіки праці (2006 рік), витримав процедури ліцензування та акредитації освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» (2007 та 2008 рр.), довів свою фахову спроможність в ході інспекції навчальних закладів 2009 року. З вересня 2011 року по березень 2014 року кафедру очолювала к.е.н., доц. Обіход Світлана Вікторівна. У 2012 році члени експертної комісії за результатами акредитаційної експертизи підтвердили можливість підготовки в ЖДТУ бакалаврів напряму 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» та спеціалістів за спеціальністю 7.03050501 «Управління персоналом та економіка праці». Викладачі кафедри провели значну навчально-методичну та наукову роботу, що дозволило у 2014 році під керівництвом завідувача кафедри, відомого вченого, доктора економічних наук, професора, академіка Академії економічних наук України, ректора ЖДТУ Євдокимова Віктора Валерійовича отримати ліцензію на підготовку магістрів за спеціальністю 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці». З 2015 по жовтень 2016 року кафедру очолював д.е.н., доц. Мельничук Дмитро Петрович. З листопада 2016 року завідувачем кафедри управління персоналом та економіки праці є к.е.н., доц. Богоявленська Юлія Вячеславівна.

В різні роки на кафедрі працювали визнані українські вчені: директор ІДСД НАНУ, академік НАНУ, д.е.н., проф. Лібанова Е.М., заступник директора ІДСД НАНУ, д.е.н., проф. Макарова О.В., завідувач відділу досліджень демографічних процесів та демографічної політики ІДСД НАНУ, д.е.н., проф. Курило І.О., заступник завідувача кафедри управління персоналом і економіки праці ДВНЗ «КНЕУ імені В. Гетьмана», к.е.н., проф. Петюх В.М.

Наше сьогодення

Колективом кафедри управління персоналом та економіки праці здійснюється підготовка фахівців за наступними ступенями вищої освіти:

Викладання дисциплін на кафедрі виконує дружній колектив фахівців, серед яких є практики та науковці, що забезпечує оптимальне поєднання практичних знань i набутого досвіду.

Наразі професорсько-викладацький склад кафедри управління персоналом та економіки праці налічує 11 осіб, у т.ч. 1 доктор економічних наук, 6 кандидатів економічних наук, 2 старших викладачі, 1 асистент. Серед них 10 штатних працівників, а саме: к.е.н., доц. Богоявленська Ю.В., к.е.н. доц. Обіход С.В., к.і.н., доц. Шпиталенко Г.А., к.е.н., доц. Урманов Ф.Ш., к.е.н. Ткачук В.О., к.е.н. Свінцицька О.М., к.е.н. Войналович І.А., ст. викл. Маслова С.О., ст. викл. Суходольська А.С., асист. Сурікова І.А. На засадах внутрішнього сумісництва на кафедрі працює ректор ЖДТУ, д.е.н., проф. Євдокимов В.В.

Колектив кафедри управління персоналом та економіки праці

Основні цілі та завдання кафедри можна представити наступним чином:

 • зміцнювати зв’язок навчального процесу з практикою управління трудовим потенціалом підприємства (організації) з метою посилення практичної спрямованості навчання, наближення його змісту до потреб економічного та соціального розвитку регіону, держави;
 • підвищувати науковий та навчально-методичний рівень професорсько-викладацького складу, вивчати і впроваджувати кращий світовий досвід підготовки фахівців з HR-менеджменту з урахуванням вітчизняної специфіки та традицій;
 • стимулювати науково-педагогічних працівників до ефективної науково-дослідної діяльності із залученням студентської молоді;
 • наполегливо вдосконалювати зміст, форми, методи та засоби навчання студентів з метою забезпечення підприємницьких структур національної економіки, органів державної влади та місцевого самоврядування сучасними фахівцями з HR-менеджменту;
 • продовжити роботу з провадження інноваційних технологій навчання, переорієнтації змісту навчальних програм на основі функціонального, особистісного та компетентнісного підходів;
 • активізувати застосування сучасних інтерактивних форм навчального процесу (тренінги, воркшопи, круглі столи, економічні ігри, стратегічні сесії тощо);
 • прагнути до розширення взаємозв’язку науки і практики, підвищення якості підготовки наукової продукції (послуг): монографій, статей, участі професорсько-викладацького складу у роботі секцій наукових і науково-практичних конференцій, у т. ч. зарубіжних, підручників і навчальних посібників та ін.

Колектив кафедри управління персоналом та економіки праці забезпечує викладання дисциплін циклу професійної і практичної підготовки бакалаврів і магістрів з економіки за відповідними освітньо-професійними програмами («Креативна економіка та управління персоналом», «Управління персоналом у бізнес-середовищі»), в тому числі: «Управління персоналом та інтелектуальним потенціалом», «Мотивування персоналу», «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Ринок інтелектуальної праці», «Організація праці», «Аудит персоналу», «Етика ділового спілкування», «Кадрове діловодство», «Управління конфліктами», «Психологія управління», «Управління оплатою праці», «Професійна орієнтація», «Демографія», «Менеджмент персоналу», «Особистісний розвиток», «Управління проектами», «Соціальна політика», «Соціальна відповідальність бізнесу», «Технології управління персоналом», «Іміджмейкінг та брендінг» та ін. Також кафедра забезпечує викладання дисциплін, що стосуються правових аспектів соціально-трудових відносин: «Нормативно-правове забезпечення управління людськими ресурсами», «Правові основи діяльності креативної індустрії» тощо.

За останні 5 років професорсько-викладацький склад кафедри підвищував свою кваліфікацію шляхом стажування у інших ЗВО, НДІ України та за кордоном, а також шляхом навчання в аспірантурі, написання та захисту дисертаційних робіт, підвищення володіння англійською мовою до рівня В2 (одержання відповідних сертифікатів).

Сьогодні кафедра управління персоналом та економіки праці є потужним структурним підрозділом Державного університету «Житомирська політехніка», в межах якого ведеться навчальна, наукова і виховна робота. Такий триєдиний підхід забезпечує високий рівень знань та практичних навичок випускників, що гарантує їх працевлаштування та гарні згадки про рідний навчальний заклад.

Завідувач кафедри

Юлія Вячеславівна Богоявленська
Юлія Вячеславівна Богоявленська

Doctor of Philosophy (Economic Sciences), кандидат економічних наук, доцент.

Закінчила Житомирський інженерно-технологічний інститут за спеціальностями «Системи автоматики і управління» та «Облік і аудит», аспірантуру. В 2006 році захистила дисертацію на тему: «Формування менеджменту на підприємствах зв’язку: пракселогічні засади» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (наукова спеціальність – 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами»), в межах якої автором розроблено методичні основи формування менеджменту на підприємствах зв’язку, використовуючи праксеологічний інструментарій.

З 2007 року працює на кафедрі управління персоналом та економіки праці Житомирського державного технологічного університету. Має відзнаку Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за керівництво науковими дослідженнями студентів. Відзначена подякою виконавчого комітету Житомирської міської ради за сумлінну працю, високий професіоналізм, активну участь у впровадженні проекту «Бюджет участі (громадський бюджет)».

З 2008 року є членом редакційних колегій і рецензентом міжнародних наукових фахових видань ЄС, міжнародних конференцій, має міжнародні наукові публікації за профілем кафедри у виданнях, що індексуються в IndexCopernicus, EBSCO, BusinessSourceComplete, Ulrich`sDOAJ, OAJL, ERIHPLUSandAcademicKeys.com. Організовує та бере участь у міжнародних проектах (Erasmus+), програмах короткострокових стажувань.

З 2016 року виступає експертом проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні» Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. У 2017 році – тренером у межах проекту «Ukraine – Local Empowerment, Accountability and Development Programme (U-LEAD)».

З 2016 року очолює Центр розвитку професійної кар’єри Житомирської політехніки. До діяльності центру в якості менторів запрошуються студенти спеціальності 051 «Економіка» (освітньо-професійні програми «Креативна економіка та управління персоналом», «Управління персоналом у бізнес-середовищі»).

Має 136 наукових публікацій, у т.ч. підручник і посібники з грифом МОН України. Виступає офіційним опонентом, бере участь в атестації науково-педагогічних кадрів в Україні.

Викладає дисципліни: психологія управління, управління конфліктами, групова динаміка і комунікації, управління кар’єрою, управління проектами, аудит персоналу.

Контакти: Центр розвитку професійної кар'єри; кабінет: 322-а; e-mail: bjv@ukr.net

Склад кафедри

Читати далi...

Наукова діяльність

Наукова робота професорсько-викладацького складу кафедри управління персоналом та економіки праці здійснюється за такими напрямами: виконання дисертаційних досліджень; підготовка монографій, публікацій до наукових збірників і вісників навчальних та наукових установ; участь в наукових семінарах, круглих столах, науково-практичних конференціях різних рівнів; керівництво науковою роботою студентів, організація студентських конференцій та круглих столів; участь в атестації науково-педагогічних кадрів. Зусилля професорсько-викладацького складу кафедри в останні роки були спрямовані на укладання нових та зміцнення існуючих зв’язків з колегами як в Україні, так і за її межами.

На кафедрі захищено 4 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук та 1 дисертація – доктора економічних наук. Викладачі регулярно підвищують свою кваліфікацію через виконання наукових досліджень, участь у науково-практичних конференціях різних рівнів. За час існування кафедри видано 17 монографій, 7 підручників, понад 50 навчальних посібників, 180 публікацій у фахових періодичних виданнях, збірниках наукових праць як в Україні, так і за кордоном.

Багато уваги приділяється активізації фундаментальних і пошукових досліджень з пріоритетних напрямів науки, зокрема економічного та управлінського спрямування. З 2012 року по 2015 рік професорсько-викладацьким складом кафедри виконувалося комплексне наукове дослідження за темою «Управління зайнятістю населення в умовах розвитку соціально орієнтованої економіки» (державний реєстраційний номер 0112U007346). У межах цієї наукової теми відповідальними виконавцями було оцінено стан трудового потенціалу промисловості та рівня забезпечення підприємств промисловості кадрами робітничих професій, удосконалено методику визначення додаткової потреби підприємств у робітничих кадрах та ін. З 2018 року на кафедрі проводиться науково-дослідна робота на тему: «Розвиток персоналу підприємств регіону: партнерство бізнесу й освіти» (договір про створення науково-технічної продукції №469 від 25.04.2018 р., термін дії договору: 30.04.2018 р. – 31.12.2023 р.). У межах цієї теми, зокрема, передбачено дослідження впливу на формування адресного замовлення на підготовку кваліфікованих кадрів із компетенціями, що відповідають вимогам високопродуктивних інноваційних робочих місць на регіональному ринку праці, системи кадрового забезпечення підприємств, заснованої на використанні кваліфікацій тощо.

Загалом науково-дослідна робота кафедри спрямована на пошук шляхів підвищення ефективності функціонування суб’єктів господарювання на основі зростання рівня використання людського капіталу.

Професорсько-викладацький склад кафедри бере активну участь в підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів, є офіційними опонентами дисертаційних робіт, виступають на засіданнях спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій (проф. Євдокимов В.В., доц. Богоявленська Ю.В.).

На кафедрі організовано роботу студентських наукових гуртків «Економіка праці»,«Менеджмент персоналу в сфері послуг», «Ринок праці та управління зайнятістю». Щорічно проводиться Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених «Актуальні проблеми управління персоналом та економіки праці». Студенти опановують методики наукових досліджень, отримують навички роботи з науковими джерелами, співпрацюють з підприємствами та науково-дослідними інститутами. Протягом останніх 5 років студенти брали активну участь у олімпіадах та конкурсах, які ініціювалися Міністерством освіти і науки України: Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці» (2018–2019 рр.), Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» за ступенями вищої освіти «бакалавр» і «магістр» (2019 р.), Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 н.р. у галузі «Актуальні проблеми інклюзивної освіти» , Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» (2018–2019 рр.) тощо.

Практичні та теоретичні результати проведеної науково-дослідної роботи професорсько-викладацького складу неодноразово доповідались на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях та наукових семінарах, відображені в монографіях, підручниках, навчальних посібниках та методичних вказівках, розроблених на кафедрі.

З часу створення кафедри викладачами підготовлено та успішно захищено 5 кандидатських дисертації:

 • 2003 р. – Шпиталенко Галина Андріївна (07.00.01 – Історія України)
 • 2004 р. – Мельничук Дмитро Петрович (спеціальність 08.09.01 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика)
 • 2006 р. – Богоявленська Юлія Вячеславівна (08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами)
 • 2013 р. – Войналович Ірина Анатоліївна (спеціальність 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика)
 • 2016 р. – Ткачук Вячеслав Олександрович (спеціальність 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика)

Багато років поспіль доценти кафедри Богоявленська Ю.В. та Обіход С.В. були членами Підкомісії з управління персоналом і економіки праці Науково-методичної комісії з економіки і підприємництва Науково-методичної Ради МОН України. Фахівці кафедри є членами журі Всеукраїнської олімпіади з основ економіки, Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з економіки підприємства та управління виробництвом, управління персоналом і економіки праці, беруть участь в якості експертів у численних круглих столах, тренінгах, майстер-класах, міжнародних форумах, як на регіональному, так і на загальноєвропейському рівні.

За наукову, методичну та виховну роботу працівники кафедри відзначені нагородами та грамотами Міністерства освіти і науки України. Зокрема, завідувач кафедри, доц. Богоявленська Ю.В. нагороджена грамотою МОНмолодьспорту України за керівництво науковими дослідженнями студентів, відзначена подякою виконавчого комітету Житомирської міської ради за сумлінну працю, високий професіоналізм, активну участь у впровадженні проекту «Бюджет участі (громадський бюджет)», доц. Шпиталенко Г.А. є Відмінником освіти України, має грамоти МОН України, Обіход С.В. – грамотою Житомирської міської ради.

Наукова діяльність викладачів кафедри управління персоналом та економіки праці ґрунтується на зв’язках з навчальними, науково-дослідними установами України та навчальними закладами інших країн, науково-практичному співробітництві з державними установами і організаціями в сфері праці й зайнятості.

Навчальний процес

Графік консультацій викладачів кафедри управління персоналом та економіки праці.

Графік роботи зі студентами денної та заочної форми навчання спеціальності 051 «Економіка» (освітньо-професійні програми «Креативна економіка та управління персоналом» і «Управління персоналом у бізнес-середовищі»).

Список кураторів академічних груп кафедри управління персоналом та економіки праці.

Студентська наука

На кафедрі управління персоналом та економіки праці значну увагу приділяють науково-дослідній роботі студентів за наступними напрямами: залучення студентів до роботи наукових студентських гуртків; участь у міжвузівських та всеукраїнських наукових конференціях; всеукраїнських студентських олімпіадах з проблематики управління персоналом і економіки праці; конкурсах студентських наукових робіт; участь у міжнародних програмах мобільності.

Досягнення студентів:

 • Марченко Євген, гр. ЗУП–09 – Диплом І ступеня за перемогу у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Маркетинг, управління персоналом та економіка праці», науковий керівник доц. Обіход С.В. (м. Харків, 17 березня 2015 р.)
 • Харчук Софія, гр. УП–20 – Диплом ІІ ступеня за перемогу у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці», науковий керівник ст. викл. Суходольська А.С. (м. Тернопіль, 16 квітня 2018 р.)
 • Куліковський Віктор, гр. УП–20 – Диплом ІІІ ступеня за перемогу у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці», науковий керівник доц. Ткачук В.О. (м. Тернопіль, 16 квітня 2018 р.)
 • Березівська Марія, гр. УП–21 – Диплом ІІІ ступеня за перемогу у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці», науковий керівник доц. Богоявленська Ю.В. (м. Тернопіль, 3–5 квітня 2019 р.)

В рамках наукової роботи зі студентською молоддю з 2008 року на базі кафедри проводиться міжвузівська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Актуальні проблеми управління персоналом та економіки праці», присвячена актуальним питанням і перспективам управління персоналом, функціонування ринку праці та регулювання зайнятості населення з урахуванням вітчизняного і зарубіжного досвіду. У 2012 році конференція отримала статус всеукраїнської: учасники представляли вищі навчальні заклади Донецької, Запорізької, Київської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Херсонської та інших областей України.

У 2014-2015 р. в рамках міжнародної роботи магістрами нашої спеціальності підготовлено пакет документів до участі у «Програмі Вишеградського Фонду», «Стипендіальної програми ім. Стефана Банаха».

У січні 2015 року команда Enactus ЖДТУ, членами якої є і студенти нашої спеціальності під керівництвом наукового консультанта доц. Богоявленської Ю.В., брала участь у конкурсі від компанії «СанІнБев Україна», що проводився компанією MARS Україна (ідея щодо ініціативи компанії «Better World for Pets»), й отримала фінансування (9 тис. грн.) проекту «Подаруймо нове життя міському парку».

На кафедрі організовано роботу наукових гуртків: «Економіка праці»,«Менеджмент персоналу в сфері послуг», «Ринок праці та управління зайнятістю», в рамках роботи яких студентами проведено ряд науково-дослідницьких робіт на теми: «Рівень життя населення Житомирської області», «Матеріальний добробут населення області», «Доходи населення, як компонент визначення рівня добробуту», «Рівень бідності в Україні», «Основні аспекти зайнятості населення», «Рівень безробіття по Житомирській області та Україні», «Доступність житла», «Сучасний стан рівня життя в Україні в аспектах здоров’я та харчування», «Вплив якості харчування на рівень життя населення», «Граничний рівень харчування, як основа біологічної потреби людини», «Структура та динаміка освітніх процесів в Україні», «Система навчання в Житомирській області». Студентською молоддю успішно реалізовано проекти: «Промінь надії» (виховання поваги, цінностей, моральності серед молоді), «Твоє життя» (збереження репродуктивного здоров’я нації), «Дві сторони однієї медалі» (зниження поширення епідемій соціально небезпечних хвороб серед молоді, формування навичок здорового способу життя та релігійної свідомості), «Шлях до дитячої посмішки» (допомога дитячому будинку в організації свят до дня Святого Миколая), «Відчуй різницю» (покращення побутових та санітарно-гігієнічних умов навчання в ЖДТУ), «Посібник «Я створюю фірму», створення фотоальбому «5 років разом».

Студенти займають активну громадянську позицію:

 • з 2017 року беруть участь у міжнародному проекті «Інтегрований розвиток міст в Україні» від GIZ cпільно з Житомирською міською радою «Майстерня міста Житомир»;
 • долучалися до «Зимової школи англійської мови» спільно з Південною Кореєю – 2018;
 • працюють менторами Центру розвитку професійної кар’єри Державного університету «Житомирська політехніка»;
 • відвідують гуртки студентського центру Державного університету «Житомирська політехніка»;
 • долучаються до святкувань, фестивалей і урочистостей в університеті;
 • з метою популяризації здобуття вищої освіти у Державному університеті «Житомирська політехніка» студенти здійснюють профорієнтаційну роботу разом з викладачами кафедри, відвідують школи і ліцеї міста та області.

Міжнародне співробітництво

Міжнародне співробітництво кафедри з часу її заснування здійснюється в кількох напрямах: наукове співробітництво в рамках міжуніверситетських угод, міжнародних проектів, грантів; участь у міжнародних конференціях, семінарах тощо; стажування, наукова робота професорсько-викладацького складу кафедри за кордоном.

В рамках виконання програми міжнародного співробітництва підтримуються партнерські зв’язки з Вільним університетом Молдови (м. Кишенеу, Молдова), Горійським Університетом (м. Горі, Грузія), Варшавським аграрним університетом (Польща), Клайпедським університетом, Литовським сільськогосподарським університетом (Литва), що засвідчено відповідними договорами про співпрацю (табл. 1).

З 2008 р. кафедра набула представництва у міжнародних наукових виданнях Європи. Доцента Богоявленську Ю.В. було включено до редакційних колегій міжнародних збірників наукових праць Університету нафти та газу м. Плоешті «Bulletin Petroleum-Gas University of Ploieşti: Law and Social Scienses Series" (Румунія) та Клайпедського університету "Tiltai» (Литва).

Триває міжнародна співпраця із волонтерами Корпусу Миру (США), тренерами Кузні політичних лідерів, засновниками Гельсінської фундації з прав людини (Польща), Фондом Конрада Аденауера (Німеччина), Фундацією підтримки освітніх обмінів (Литва).

Таблиця 1. Міжвузівське співробітництво із зарубіжними ВНЗ кафедри управління персоналом і економіки праці за період 2014–2019 роки
Країна Навчальний заклад Структурний підрозділ закордонного ВНЗ, контактна особа в закордонному закладі Форма співробітництва Договор про співробітництво
Литва Aleksandras Stulginskis University Жан Жуковскіс
д-р. Проф.
Кооперація у сфері наукових публікацій, участь в наукових заходах таких як: «Weeks if Professors from Abroad», презентація постерів, науково-практичних семінарів для лекторів, студентів. Проведення лекцій, реалізація програм, акцентування уваги та необхідності мобільності реалізації проектів, розвитку міжнародних відносин. Протокол про співпрацю – початок співпраці – 2015 р.
Франція Державний навчальний заклад L’EPLEFPA de VIC0EN-BIGORRE директор Жан-Марі Собанер Розробка заходів, що висвітлюватимуть стан двох регіонів; обмін досвідом в галузі управління с/г підприємствами і підприємствами харчової промисловості; двостороннє вивчення актуальних тем: управління підприємствами, менеджмент підприємств; обмін досвідом щодо технологій професійної підготовки викладачів та студентів; надання можливості проходити стажування. Договір про співробітництво від 05.07.2011 р.
Термін дії – 30.09.2012 р.
Державний навчальний заклад L’EPLEFPA de CHARTRES директор Вінсен Бене Договір про співробітництво від 11.04.2011 р.
Термін дії – 30.05.2012 р.
Грузія Горійський університет Міжнародний відділ
Д-р Руїзан Меквабідзе
Конференції проект декларації щодо співпраці 2008 р.
Університет Сулхан-Саба Орбелиани Ректор
Важа Вардидзе
Розробка та запровадження спільних проектів в пріоритетних освітніх напрямках, розвиток наукової співпраці шляхом проведення: міжнародних програм, обмін викладачами, проведення міжнародних конференцій, розробка дослідницьких проектів, літніх шкіл. Розробка методичних матеріалів. Декларація про співпрацю – початок співпраці – 2014 р.
Молдова Вільний міжнародний університет Молдови Кафедра міжнародних відносин
Д-р Октавіан Цику
Видання наукових публікацій, взаємне рецензування наукових праць здійснюється на рівні наукових зв’язків кафедр – початок співпраці – 2007 р.
Румунія Університет нафти і газу м. Плоєшті Д-р Калкан Георгій
Редакція журналу «Bulletin Petroleum-Gas University of Ploieşti» / «Law ans Social Scienses Series»
Взаємне рецензування наукових праць; рецензування наукових робіт, що подаються до публікації до міжнародного журналу «BPGUP/L&SS» здійснюється на рівні наукових зв’язків – початок співпраці – 2008 р.

Долучені до участі у міжнародних проектах і студенти спеціальності 051 «Економіка» (освітньо-професійна програма «Управління персоналом у бізнес-середовищі»), які займають активну громадянську позицію. Зокрема, студентка групи УПМ-5 ФЕМ Барзюк Олена у період 7–17 жовтня 2018 р. в рамках програми мобільності «Еразмус+» прослухала тренінговий курс «Innovative Methods of Informal Training» (Болгарія). З 19 жовтня 2018 року студентка на один рік обрана Young European Ambassador.

Пріоритетним напрямом подальшого розвитку кафедри залишається розширення географії міжнародних зв’язків. Програма міжнародної діяльності кафедри управління персоналом та економіки праці спрямована на досягнення наступних цілей:

 • залучення професорсько-викладацького складу кафедри до міжнародних навчальних і науково-дослідницьких проектів;
 • забезпечення доступу до інформаційних джерел кращого світового досвіду у сфері управління персоналом і врегулювання соціально-трудових відносин, його ефективного використання в повсякденній практиці;
 • створення умов для поступового переходу до принципів та стандартів Болонського процесу, прискорення процесу інтеграції у міжнародний академічний простір.

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінети: 319-а (завідувач кафедри), 322-а
E-mail: dep.upiep.zstu@gmail.com