Факультет інформаційно-комп'ютерних технологій

Декан факультету

Тетяна Миколаївна Нікітчук
Тетяна Миколаївна Нікітчук

Кандидат технічних наук, доцент, член Вченої Ради Державного університету «Житомирська політехніка» та Науково-методичної Ради, в.о. декана факультету інформаційно-комп’ютерних технологій.

Закінчила Житомирський державний технологічний інститут, 2005 р., магістр, кваліфікація – магістр з біотехнічних та медичних апаратів і систем; Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова, 2021 р., магістр, кваліфікація – інженер в галузі електроніки та телекомунікацій.

Захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді Д26.002.19 при Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи 24 грудня 2013 р. (диплом кандидата технічних наук – ДК № 020721– Київ, 03 квітня 2014 р.). Тема дисертації: «Біотехнічна система аналізу пульсограм».

25 лютого 2016 р. присвоєно вчене звання доцента по кафедрі радіотехніки, радіоелектронних апаратів та телекомунікацій (атестат доцента – 12ДЦ № 045781).

Пройшла міжнародне стажування у 2021 р. в Університеті м.Парма, Італія.

Має понад 70 наукових, навчальних та методичних публікацій, з них 1 монографія та 3 навчальних посібника, 5 охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності (з них 4 патенти на винахід), 7 публікацій, включених до наукометричної бази SCOPUS, більше 20 методичних вказівок та рекомендацій.

Отримала подяки Міського культурно-спортивного центру Житомирської міської ради, 2012 р.; голови Житомирської Обласної Ради, 2017 р.; первинної профспілкової організації викладачів та співробітників Житомирського державного технологічного університету, 2019 р.; Міністерства освіти і науки України, 2020 р.

Наукові інтереси: ІоТ в біомедичнй інженерії, методи та засоби реєстрації біосигналів, телекомукаційні системи та технології.

Контакти кабінет: 328; телефон: +38 (0412) 24-14-17; e-mail: ntm@ztu.edu.ua

Інформація про факультет

З метою покращення якості підготовки спеціалістів з урахуванням фахового напрямку та створення найбільш сприятливих умов для проведення навчально-виховної та науково-дослідної робіт на виконання Наказу Міністерства вищої освіти України № 134 від 05.05.1977 р. в Житомирському філіалі Київського політехнічного інституту був організований електротехнічний факультет (ЕТФ).

Заняття на факультеті почали проводитись з 1-го вересня 1977 року.

Юрій Павлович Забашта

Юрій Павлович Забашта

Першим деканом ЕТФ був призначений к.т.н., доцент кафедри автоматики і телемеханіки Забашта Юрій Павлович. Протягом 18-ти років його заступником був к.т.н., доцент Казаков В.П.

Це був період оснащення наукових та навчальних лабораторій сучасними приладами та обчислювальною технікою. Попит на випускників факультету перевищував його випуск. ЕТФ виконував левову частку педагогічного навантаження з профільних загальноінженерних дисциплін і на заочному факультеті.

ХХ ст. характеризувалось надзвичайним технологічним стрибком у створенні елементної бази та пристроїв нового покоління, що не могло не вплинути на зміст навчального процесу на факультеті. До навчальних планів оперативно вносились нові навчальні дисципліни та створювались нові навчальні лабораторії. Відбувалась зміна номенклатури спеціальностей. Все це в сукупності стало підставою для наказу ректора КПІ № 63-а від 10.06.1988 р. „Про перетворення електротехнічного факультету ЖФ КПІ у факультет автоматики і управління (ФАУ)". З цим періодом співпало поступове припинення підготовки спеціалістів за вечірньою формою навчання та перехід до заочної форми навчання.

Період бурхливого розвитку факультету сприяв створенню справжнього культу оволодіння професією інженера електрика. Творчому зростанню молодих фахівців сприяло широке залучення до виконання госпдоговірних науково-дослідних робіт. Вченим факультету довірялись виконання найскладніших завдань науковими установами Москви, Ленінграда, Києва, Донецька та провідними підприємствами союзного підпорядкування. Протягом 1977-1990 рр. на кафедрах факультету було виконано договорів на суму майже 8,5 млн. крб.

Створення самостійного ВНЗ сприяло тому, що в травні 1994 року ФАУ був реорганізований у факультет інформаційно-комп'ютерних технологій (ФІКТ) у складі кафедр: автоматики і управління в технічних системах; робототехнічних систем та комплексів; програмного забезпечення обчислювальної техніки; радіотехніки; вищої математики; фізичного виховання. Відбулися певні зміни і в керівництві факультету - його очолив відомий спеціаліст з розробки високопродуктивних процесорів к.т.н., доцент Повідайко П.М.

Керівництво інституту в особі ректора проф. Самотокіна Б.Б. досить гнучко та оперативно реагувало на зміни в економіці країни. ЖІТІ був одним з перших ВНЗ, де у 1995 році створено перший навчальний комплекс з навчальними закладами II рівня акредитації. До складу навчального комплексу "Автоматизація технологічних процесів та виробництв" входять:

 • Житомирський державний технологічний університет;
 • Житомирський технологічний коледж;
 • Новоград-Волинський промислово-економічний технікум;
 • Житомирський агротехнічний коледж.

У 1997 році кафедру робототехнічних систем та комплексів було перейменовано у кафедру автоматизації і комп'ютеризованих технологій.

У 1998 році факультет поповнився кафедрою медичних приладів та систем з першим набором на заочну форму навчання на базі спеціальної медичної освіти.

Період 1995-2002рр. - це період зростання наукового потенціалу кафедр факультету, певна зміна поколінь, модернізація технологій та боротьба за достойне місце серед провідних ВНЗ України.

Діяльність факультету протягом 2002-2007 років під керівництвом випускника ЖФ КІП, спеціаліста з гнучких виробничих систем, к.т.н., доцента Кириловича Валерія Анатолійовича була підпорядкована покращенню діяльності всіх ланок, що відповідають за якість навчального процесу, підвищення рівня наукових досліджень, проведення змін у структурі набору студентів та отримання найвищого акредитаційного рівня.

З травня 2007р. по липень 2010р. факультет інформаційно-комп’ютерних технологій очолював Відміник освіти України, к.т.н., доцент, Громовий Андрій Петрович. Під вмілим та досвідченим керівництвом вже протягом 2007-2009 рр. було покращено багато показників діяльності найбільшого факультету ЖДТУ.

В галузі освіти Громовий А.П. працював понад 37 років. Трудову діяльність розпочинав інженером, асистентом Житомирського загальнотехнічного факультету Київського політехнічного інституту. Закінчив аспірантуру у 1979р. Воронезького політехнічного інституту. Працював старшим викладачем, доцентом, завідуючим кафедрою, деканом загальнотехнічного, а потім деканом факультету довузівської підготовки ЖДТУ.

Громовий А.П. активно сприяв створенню у м. Житомирі у 1989р. міського ліцею при ЖДТУ, першого в області закладу освіти нового типу, який очолив у 1992р. За роки роботи директором Громового А.П. ліцей увійшов до сотні кращих шкіл України, у 2007р. за результатами незалежного оцінювання знань зайняв 20 місце в Україні.

У період з вересня 2010р. по лютий 2014р. деканом факультету ІКТ був к.т.н., доцент Болотній Олександр Григорович.

З лютого 2014р. по вересень 2018р. факультет очолював його випускник 2007р., к.т.н., доцент Морозов Андрій Васильович. Із появою нового керівника, молодої та висококваліфікованої людини, розпочався новий етап у розвитку факультету. Зокрема в 2015р. було відкрито новий напрям підготовки фахівців «Комп’ютерна інженерія», за безпосередньої участі Морозова А.В.

З 2015 року на факультеті з’явилися студентські ментори. Ментори – це студенти старших курсів, які допомагають студентам першого курсу пристосуватися до університетського життя, організувати групи для самостійного навчання новим технологіям, виконувати спільно проекти та досягти успіху. Факультет почав дуже активно співпрацювати з підприємствами та проводити спеціальні заходи з метою популяризації ІТ-спеціальностей.

З 2016 року на факультеті відкрито набір студентів за новою сучасною спеціальністю 125 «Кібербезпека» за денною та заочною формами навчання.

Постійний розвиток інформаційних технологій, змінює ринок праці та вимоги роботодавців. Для забезпечення сучасного ринку праці висококваліфікованими фахівцями з вересня 2016 року на ФІКТ відкрито нову спеціальність другого (магістерського) освітнього рівня за спеціальністю «Менеджмент в ІТ» а з вересня 2017 року – «Інформаційні системи та технології», спеціалізація «Інтернет речей».

З 2017 року по вересень 2018 р. у структуру ФІКТ входило 5 кафедр (кафедра метрології та інформаційно-вимірювальної техніки (МтаІВТ), інженерії програмного забезпечення (ІПЗ), комп’ютерної інженерії та кібербезпеки (КІта КБ), автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій імені проф. Б.Б. Самотокіна (АтаКІТ), біомедичної інженерії та телекомунікацій (БІтаТ).

Згідно наказу ректора від 3 вересня 2018 року №422од про зміну організаційної структури Житомирського державного технологічного університету кафедра метрології та інформаційно-вимірювальної техніки (МтаІВТ) і кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій імені проф. Б.Б. Самотокіна (АтаКІТ) переведені на факультет комп’ютерно інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки.

З вересня 2018 року в.о. декана факультету ІКТ призначена к.т.н., доцент Лобанчикова Надія Миколаївна, випускниця факультету 2002 року, за безпосередньої участі якої на факультеті було відкрито нові спеціальності, а саме 125 «Кібербезпека» (бакалаврський рівень) та 126 «Інформаційні системи та технології» (магістерський рівень).

З вересня 2018 року на ФІКТ створено нову кафедру комп’ютерних наук, очолює яку випускниця 2001 року, к.т.н., доцент Сугоняк Інна Іванівна в планах якої є відкриття нових актуальних напрямів та спеціальностей для підготовки висококваліфікованих фахівців та професіоналів, яких потребує сучасний ринок праці.

Наразі до складу факультету входять 4 кафедри (інженерії програмного забезпечення (ІПЗ), комп’ютерної інженерії та кібербезпеки (КІтаКБ), комп’ютерних наук (КН) та біомедичної інженерії та телекомунікацій (БІтаТ): де проводиться двоступенева освітня підготовка фахівців з:

 • 5-ми спеціальностей за першим (бакалаврським) рівнем – 121 «Інженерія програмного забезпечення», 123 «Комп’ютерна інженерія» 125 «Кібербезпека», 172«Телекомунікації та радіотехніка», 163«Біомедична інженерія»:
 • 5-ти спеціальностей за другим (магістерським) рівнем –121 «Інженерія програмного забезпечення», 121 «Інженерія програмного забезпечення», спеціалізація «Менеджмент в ІТ», 126 «Інформаційні системи та технології», спеціалізація «Інтернет речей», 172 «Телекомунікації та радіотехніка», 163 «Біомедична інженерія».

Після 4 років навчання на стаціонарі або на заочному відділенні (відповідно після 2 років навчання на стаціонарі або на заочному відділенні для студентів комплексів) студенти отримують кваліфікацію бакалавра.

Для здобуття освітнього рівня магістра тривалість навчання становить 1,5 роки.

На вересень 2018 року за денною формою навчається 816, за заочною – 176 студентів.

Підготовку фахівців на факультеті забезпечує висококваліфікований штат працівників: 6 професорів, докторів наук; 27 доцентів, кандидатів наук.

На факультеті організовано роботу предметних лабораторій та комп’ютерних класів, що використовуються в навчальному процесі факультету для проведення лабораторних, практичних робіт і для наукових досліджень. Усі комп’ютерні класи мають сучасне оснащення, з’єднані в локальну комп’ютерну мережу з можливістю доступу до Міжнародної мережі Internet, що дозволяє студентам працювати із сучасними програмними продуктами, включно з оригінальними, які розроблені співробітниками, викладачами та студентами факультету.

Новини факультету

17.11.2022 Відзначаємо міжнародний День студента!

07.11.2022 01-02 грудня 2022р. пройде V-а Всеукраїнська науково-технічна конференція “Комп’ютерні технології: інновації, проблеми, рішення”

21.10.2022 Вебінар «Сучасні платформи для онлайн навчання» від партнера Житомирської політехніки – компанії SoftServe

14.10.2022 14 жовтня відзначаємо День українського козацтва

05.10.2022 Участь викладачів кафедри компʼютерної інженерії та кібербезпеки у Форумі академічної доброчесності-2022

16.09.2022 Участь студентів ФІКТ у “цифровому прибиранні” до всесвітнього дня прибирання “World Cleanup Day” 2022 в Україні

12.09.2022 Підписано меморандум про співпрацю між ФІКТ та ГО “Освітня фундація продуктового ІТ”=

12.09.2022 Відзначаємо початок навчального процесу у першокурсників ФІКТ!

30.08.2022 Збори трудового колективу факультету ІКТ

18.07.2022 Онлайн-зустріч представників кафедр ФІКТ з абітурієнтами

Переглянути архів новин.

Структура факультету

Кафедра інженерії програмного забезпечення

В.о. завідувача: Ігор Васильович Пулеко

Кафедра біомедичної інженерії та телекомунікацій

Завідувач: Тетяна Миколаївна Нікітчук

Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки

Завідувач: Андрій Анатолійович Єфіменко

Кафедра комп'ютерних наук

Завідувач: Інна Іванівна Сугоняк

Вчена рада факультету

Наукова діяльність

У 2019-2020 н.р. на факультеті ІКТ розпочали свою роботу такі наукові школи:

У 2019 році створена спільна науково-дослідна лабораторія з проблем цифрової трансформації вищої освіти Державного університету «Житомирська політехніка» й Інституту інформаційних технологій засобів навчання НАПН України.

Співпраця факультету

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Факультет фізики, математики та інформатики (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини)

Природничо-технологічний факультет ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університетімені Григорія Сковороди»

Факультет інформаційних технологій (Національний університет біоресурсів і природокористування України)

Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України

Факультет електроніки та комп'ютерної інженерії (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського)

Фізико-математичний факультет (Криворізький державний педагогічний університет)

Почесні професори

Волфганг Фрідріх Шюлер

Волфганг Фрідріх Шюлер

ВОЛФГАНГ ФРІДРІХ ШЮЛЕР

Доктор технічних, геофізичних наук, професор. Учений у галузі інформаційних технологій. Почесний професор Житомирського державного технологічного університету. Член німецького агенства акредитації ASIIN и AQAS природничих і технічних наук.

Народився 23 квітня 1942 року в Галлі (Німеччина). Закінчив у 1960 році гімназію у Біттерфілді, Технічний Університет Фрайберга, факультет теоретичної і прикладної геофізики у 1966р. У 1973 році стає доктором геофізичних наук по темі «Знаходження слабких сейсмічних сигналів у сильному кольоровому шумі». До 1974 року працював інженером в центрі Robotron, Хемніц («Логіка і розробка программного забезпечення»). У 1985 стає доктором технічних наук по темі «Експериментальні дослідження для раннього знаходження грудних ракових пухлин методами штучного інтелекту»

1974 – 1993рр.: Голова Медицинської групи фізики в клініці променевої терапії. У 1991 році урядом Саксонії назначений спеціалістом по контролю медичного і технічного обладнання Рентгена. З 1994 року - професр медичних технологій та медичної фізики в университеті прикладних наук. З 1998 року - член Саксонського лазерного інституту. З 1999 року співпрацює з технічним університетом Риги, інститутом біомедичної розробки та мікротехнологій. З 2002 року - віце-президент Правління міжнародного товариства технічних університетів Італії, України та Німеччини.

Опублікував приблизно 200 статей в наукових журналах. Учасник конгресів у Німеччині, Італії, Болгарії, Росії, Чехії, Україні, Ізраїлі, Японії. Має 15 технічних патентів в галузях діагностування та променевої терапії. Одружений, має 2 дитини: донька Кароліна, син Торалф.

Гордість факультету

За роки існування факультет створив імідж "кузні високоякісних спеціалістів". Певною мірою про це свідчить кар'єра його перших випускників:

 • Ципоренко Валентин Григорович, випуск 1978 р., к.т.н., доцент кафедри РТ, РА і Т ЖДТУ;
 • Матишнюк Георгій Миколайович, випуск 1980 р., президент компанії «РЕК»;
 • Колодницький Микола Михайлович, випуск 1982 р., доктор філософії;
 • Антонюк Сергій Миколайович, випуск 1983 р., представник Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення у Житомирській області;
 • Ковальчук Валерій Тадеушевич, випуск 1984 р., заступник директора науково-виробничого підприємства «Кріан-СТ»;
 • Зубрицький Олександр Афанасійович, випуск 1985 р., головний інженер ТОВ "ЕКТА";
 • Подчашинський Юрій Олександрович, випуск 1987 p., д.т.н., зав. каф. КСУтаА ЖДТУ;
 • Зубко Геннадій Григорович, випуск 1989р., Віце-прем'єр-міністр України, Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства;
 • Вознюк Юрій Григорович, випуск 1990 p., начальник відділу продажів масовому сегменту Житомирскьої філії ПАТ «Укртелеком»;
 • Ковальчук Андрій Михайлович, випуск 1996 p., к.т.н., доцент кафедри ПЗС ЖДТУ;
 • Паламаренко Євген Анатолійович, випуск 1996 p., головний бухгалтер медичної науково-виробничої фірми "Діамант";
 • Янчук Валентин Миколайович, випуск 1997 p., к.т.н., доцент кафедри АУТП та КТ ЖДТУ;
 • Левицький В'ячеслав Георгійович, випуск 1998 р., к.т.н., доцент кафедри ПЗС ЖДТУ;
 • Кур’ята Сергій Валерійович, випуск 1999 p., розробник програмного забезпечення в корпорації Microsoft, Redmond, USA;
 • Кирилюк Олександр, випуск 2001р., директор з розвитку ТОВ «Програмні системи плюс»;
 • Антонюк Дмитро Сергійович, випуск 2003р., директор компанії ІСМ Україна;
 • Чуба Дмитро Олександрович, випуск 2005р., директор з розвитку компанії OrangeStatic, м. Оттава (Канада);
 • Евін Олексій Костянтинович, випуск 2006р., директор компанії Evolve MMA (Сінгапур);
 • Морозов Андрій Васильович, випуск 2007р., декан факультету інформаційно-комп’ютерних технологій;
 • Колодюк Ігор Степанович, випуск 2009р., технічний директор компанії Jelastic, м.Рінкон де ла Вікторія (Іспанія).

Життя факультету

День факультету ІКТ відзначається 1-го квітня. Зазвичай до цього дня готується святковий концерт, проводяться різні спотривні турніри, зокрема баскетбольний турнір ім. Забашти Ю.П., футбольні змагання. На факультеті діє команда КВК, яка готує цікаві номери.

Співробітники деканату

Коротун Ольга Володимирівна

Коротун Ольга Володимирівна

Свінцицька Олександра Миколаївна

Свінцицька Олександра Миколаївна

Козлюк Надія Володимирівна

Козлюк Надія Володимирівна

Ющенко Ольга Олександрівна

Ющенко Ольга Олександрівна

Суйковська Олена Петрівна

Суйковська Олена Петрівна

Тишко Аліна Петрівна

Тишко Аліна Петрівна

Шевчук Галина Анатоліївна

Шевчук Галина Анатоліївна

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінети: 328 (декан), 332 (деканат)
Блог: https://fikt-news.ztu.edu.ua
Телефон: +38 (0412) 24-09-95
E-mail: fikt@ztu.edu.ua