Кафедра метрології та інформаційно-вимірювальної техніки

Інформація про кафедру

Інформація для абітурієнтів про спеціальність 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», освітня програма «Комп’ютеризовані інформаційно-вимірювальні системи» для підготовки бакалаврів та магістрів.

Кафедра метрології та інформаційно-вимірювальної техніки (М та ІВТ) є випусковою кафедрою для бакалаврів і магістрів за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», освітня програма «Комп’ютеризовані інформаційно-вимірювальні системи».

Кафедра М та ІВТ була створена у вересні 1971 року ще у складі загальнотехнічного факультету Київського політехнічного інституту; кафедра мала назву – «Кафедра автоматики і телемеханіки», була випусковою та здійснювала підготовку інженерів-електриків широкого профілю за спеціальністю 0606 «Автоматика і телемеханіка». Першим завідувачем кафедри було призначено к.т.н., доцента Іщенко Василя Антоновича. Перший випуск інженерів-електриків вечірньої форми навчання відбувся у 1974 році, денної – у 1977 році. Кафедра автоматики і телемеханіки з 1988 року носила назву «Кафедра автоматики та управління в технічних системах», а з 2012 року – «Кафедра комп’ютеризованих систем управління та автоматики», а з червня 2017 року кафедра має назву – «Кафедра метрології та інформаційно-вимірювальної техніки».

Василь Антонович Іщенко

Василь Антонович Іщенко

У 1989 році на виробничому об‘єднанні «Промавтоматика» (м. Житомир), яке було основним підприємством України, що розробляло та виготовляло пристрої, системи та комплекси телемеханіки, було створено філіал кафедри.

З 1990 по 1994 роки кафедра випускала інженерів за спеціальністю 21.01 «Автоматика і управління в технічних системах». У 1995 році кафедра вперше випустила інженерів-електриків за фахом 7.091401 «Автоматизоване управління в технічних та організаційних системах». З 2000р. по 2014 р. кафедра готувала бакалаврів за напрямом «Системна інженерія», а також спеціалістів та магістрів за фахом «Комп’ютеризовані системи управління і автоматика». Зараз кафедра МтаІВТ готує бакалаврів та магістрів за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», освітня програма «Комп’ютеризовані інформаційно-вимірювальні системи».

За час існування кафедра випустила більш ніж 2500 інженерів (спеціалістів) та магістрів. Випускники кафедри працюють за отриманою спеціальністю не тільки в країнах на території колишнього СРСР, але й в розвинених країнах Західної Європи та Америки, наприклад: Корчев Д.В., Коржук О.М. – в США, Шлаєр Г.О. – в Канаді, Колодницький М.М. – у Великобританії.

У різні роки керували кафедрою: Моргунов Аркадій Миколайович – з червня 1974 року; Кравець Леонід Григорович – з серпня 1976 року; Забашта Юрій Павлович – з вересня 1981 року; Шматок Станіслав Олександрович – з вересня 1988 року, Гніліцький Віталій Васильович – з листопада 1993 року по липень 2012 року.

З вересня 2012 року кафедру очолює д.т.н., професор Подчашинський Юрій Олександрович.

Протягом певного часу на кафедрі працювали викладачами: Антипенко В.І., Бібік О.Т., Богданов В.М., Бородай В.В., Вологжанін В.Є., Дейнека П.А., Єфремов М.Ф., Жирков О.М., Жураковський Ю.П., Казаков В.П., Каргаполова Н.П., Коваль А.М., Комаров М.К., Корніловський В.Ф., Кусайло В.П., Литвинов О.М., Лошкарьова Г.М., Панішев А.В., Панов А.Ф., Пашкін І.П., Петросян М.В., Плечистий Д.Є., Прилепський І.Д., Скачков В.О., Справа М.О., Сугоняк І.І., Тютюнник А.Г., Швець В.І., Уставщиков Г.Т., Болотній О.Г., Гніліцький В.В., Корнійчук А.І., Купкін Є.С., Повідайко П.М., Лобанчикова Н.М.; науковими співробітниками та інженерами –Березюк В.О., Біденко В.О., Бородінов О.В., Ветлугін Є.П., Горкуша Л.Є., Коржук О.М., Корчев Д.В., Красевич О.М., Кубишкін М.М., Кукса В.В., Кукса Л.А., Левченко С.М., Леурдо Ю.М., Липкань О.К., Макагонов Ю.Г., Манойлов В.П., Мариніна Є.Д., Плечиста Н.Г., Солдубаєв О.І., Тєрєнтьєв В.П., Тичина О.П., Ткаченко З.Ф., Ципоренко В.Г., Ярцун Т.П. та ін.

Кафедра має спеціалізовані комп’ютерні лабораторії з обладнанням за фахом та комп’ютерний клас; комп’ютери об’єднані в локальну мережу та мають доступ до мережі Internet.

У 2019 році на кафедрі МтаІВТ відкрито підготовку магістрів за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», освітня програма «Комп’ютеризовані інформаційно-вимірювальні системи».

На кафедрі завжди було ставлення до науково-дослідницької роботи, як до край необхідної складової частини підготовки повноцінних спеціалістів, оскільки ця робота спонукає залучених до неї викладачів постійно підвищувати кваліфікацію, володіти інформацією про останні науково-технічні досягнення в галузі своїх професійних інтересів. Крім того, як показав досвід кафедри, участь у науково-дослідницькій роботі (НДР) студентів значно підвищує рівень їх професійної підготовки, суттєво зменшує тривалість адаптації випускників до умов виробництва.

В 70-х – 80-х роках минулого століття в складі кафедри діяв науковий підрозділ, працівники якого займалися виключно науковими дослідженнями та конструкторськими розробками. Силами цього підрозділу, який налічував 20-30 фахівців, виконувались роботи за госпдоговорами, обсяги яких сягали сотні тисяч карбованців. Замовниками робіт були підприємства та організації, які створювали радіоелектронні комплекси військового призначення. Основна тематика робіт: аналогова та цифрова обробка складних радіо- та акустичних сигналів з метою їх аналізу та визначення характеристик.

Після 1991 року джерела фінансування цієї наукової тематики практично зникли, і наукова лабораторія, як окремий підрозділ, припинила існування. Однак наукові роботи продовжували виконуватися викладачами кафедри. Суттєво змінилась тематика робіт. Вони стали "цивільними" та більш регіональними, націленими на вирішення задач Житомирщини.

Значна увага приділялася впровадженню сучасних інформаційних технологій в медицину. Проводились роботи, метою яких було удосконалення оброки кардіограм, автоматизоване визначення терапевтичних доз випромінювання при лікуванні онкологічних хворих у радіологічних відділеннях (Купкін Є.С.). Разом із науково-виробничою інноваційною фірмою “Діагностика” (м. Житомир) було розроблено та впроваджено в Інституті отоларингології ім. проф. Коломийченко Академії медичних наук України (м. Київ) апаратно-програмний комплекс для аналізу акустичних параметрів голосу людини з метою покращення якості діагностування та лікування голосових розладів (Гніліцький В.В.).

Проводилися розробки нового типу безконтактного високоточного електроприводу (Гніліцький В.В., Петросян Р.В., Антипенко Ю.В.) Результатом досліджень став новий тип синхронно-асинхронного електродвигуна, який забезпечує високоточне відпрацювання кута повороту, надає можливість адаптивного керування, забезпечує широкий діапазон регулювання швидкості обертання.

Проводилися дослідження можливості визначення інформаційних показників якості виробів з декоративного та облицювального каменю на підставі комп’ютерної обробки їх зображень (Купкін Є.С., Подчашинський Ю.О.). Отримані результати дають змогу визначити показники кольору, геометричні розміри кристалів, спайності та інших особливостей обробленої поверхні природного каменю. Ці результати є основою створення сучасного комп’ютерного банку цифрових кольорових зображень природного каменю з родовищ України.

Наукові розробки д.т.н., професора Подчашинського Ю.О. в галузі цифрової обробки зображень, впроваджені в дослідження механічних характеристик конструкційних матеріалів, вимірювання геометричних параметрів виробів з природного каменю, склали основу кандидатської дисертації (2002р.) та докторської дисертації (2013р.).

Активно займаються науковою роботою в галузі метрології та інформаційно-виімрювальної техніки к.т.н. Чепюк Л.О.; ст. викладач Лугових О.О. та ст. викладач Омельчук І.А., які готують кандидатські дисертації до захисту.

На кафедрі МтаІВТ протягом 2003-2020 років виконано 7 держбюджетних та 3 госпдоговірних НДР.

Науковий напрям кафедри МтаІВТ: комп’ютеризовані інформаційно-вимірювальні системи з цифровими відеозображеннями.

Колектив кафедри метрології та інформаційно-вимірювальної техніки

Завідувач кафедри

Юрій Олександрович Подчашинський
Юрій Олександрович Подчашинський

Доктор технічних наук, професор. Закінчив Київський політехнічний інститут у 1987 році за спеціальністю «Автоматика і телемеханіка» з відзнакою. Має другу вищу освіту за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення". На кафедрі працює з 1990 року на посадах асистента (1990-1998 рр.), старшого викладача (1998-2003 рр.), доцента (2003-2012 рр.), завідувача кафедри (з 2012 р.). Стаж роботи за спеціальністю – 32 роки, в тому числі науково-педагогічний стаж – 29 років.

Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук у 2002 р. в Національному технічному університеті України «КПІ» на тему «Методи і засоби відеовимірювань лінійних і кутових переміщень». Вчене звання доцента отримав у 2004 р.

Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук у 2013 р. в Національному технічному університеті України «КПІ» на тему «Теорія та принципи побудови приладової системи для вимірювання геометричних параметрів виробів з природного каменю за їх відеозображеннями» за спеціальністю 05.11.01 «Прилади та методи вимірювання механічних величин» (152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»). Вчене звання професора отримав у 2015 р.

Викладає навчальні дисципліни: «Цифрова обробка зображень в автоматизованих та інформаційних системах», «Методи планування та обробки результатів експериментів», «Математичні та програмні засоби моделювання пристроїв та систем управління», «Проектування комп’ютеризованих систем управління», «Комп’ютерна графіка», «Теорія систем та системний аналіз», «Системний аналіз та теорія прийняття рішень».

Керує аспірантами, керівник держбюджетних та госпдоговірних НДР.

Член Спеціалізованих вчених рад Д 26.002.07 (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського», з 2014 р.) та К 26.062.18 (Національний авіаційний університет, з 2017 р.).

Член Редакційної колегії наукового фахового видання «Технічна інженерія» (з 2015 р.).

Має більше 200 наукових публікацій, 27 патентів України на винаходи, 7 патентів України на корисні моделі, є автором та співавтором 3 підручників, 8 навчальних посібників, 6 наукових монографій, 7 статей у виданнях, що індексуються науково-метричною базою SCOPUS (h-індекс = 2).

Сфера наукових інтересів: методи вимірювання механічних величин, цифрова обробка зображень у автоматизованих та інформаційно-вимірювальних системах, методи комп’ютеризованої обробки експериментальних даних
http://eztuir.ztu.edu.ua/handle/123456789/6099

Контакти e-mail: Ju.podchashinskiy@gmail.com, jup@ztu.edu.ua

Склад кафедри

На кафедрі працюють як штатні викладачі, так і викладачі за сумісництвом. Читати далi...

Наукова діяльність

Науковий напрям кафедри МтаІВТ: комп’ютеризовані інформаційно-вимірювальні системи з цифровими відеозображеннями.

На кафедрі МтаІВТ протягом 2003-2020 років виконано 7 держбюджетних та 3 госпдоговірних НДР, в тому числі:

 • держбюджетна НДР №21 «Розробка і дослідження нового динамічно настроюваного гравіметра для прецизійних навігаційних та гравіметричних систем» (2006-2008 рр.), науковий керівник Заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., проф. Безвесільна О.М., відповідальний виконавець Подчашинський Ю.О., спільно з кафедрою АУТП та КТ.
 • держбюджетна НДР №25 «Розробка теорії і принципів побудови засобів вимірювань двомірних механічних величин» (2009-2011 рр.), науковий керівник Заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., проф. Безвесільна О.М., відповідальний виконавець Подчашинський Ю.О., спільно з кафедрою АУТП та КТ.
 • держбюджетна НДР №33 «Наукові основи та фундаментальні дослідження приладової системи для вимірювання механічних величин з цифровими відеозображеннями», номер держреєстрації 0112U001793 (2012-2014 рр.), науковий керівник Заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., проф. Безвесільна О.М., відповідальний виконавець Подчашинський Ю.О., спільно з кафедрою АУТП та КТ. Мета даної роботи: підвищення точності та швидкості, розширення функціональних можливостей приладової системи для вимірювання механічних величин шляхом розробки та застосування методів формування та алгоритмічної обробки вимірювальної відеоінформації про ці величини. Особливістю методів алгоритмічної обробки є використання штучних нейронних мереж в умовах дії несприятливих та нестаціонарних факторів на об’єкт вимірювань. На основі відеоінформації визначаються геометричні параметри та параметри руху об’єктів вимірювань. Ці параметри можуть мати самостійне значення або бути основою для визначення інших механічних величин, що характеризують властивості об’єктів вимірювань в автоматизованих системах управління.
 • держбюджетна НДР №39 «Системні дослідження та оптимізація умов використання біодизельного палива з альтернативної сировини», номер держреєстрації РК0115U002548 (2015-2017 р.р.), науковий керівник д.т.н., проф. Подчашниський Ю.О., спільно з кафедрами фізики та вищої математики, автомобілів і транспортних технологій. В рамках цієї роботи розроблено методи вимірювання фізико-механічних властивостей (геометричні параметри процеси розпилювання, поверхневий натяг) біодизельного палива з альтернативної сировини на основі комп’ютеризованих методів обробки відеозображень крапель палива.
 • держбюджетна НДР №50 «Приладова система для вимірювання механічних величин (геометричних параметрів та параметрів руху об'єктів) з цифровими відеозображеннями», номер держреєстрації 0118U003153 (2018-2019 р.р.), науковий керівник д.т.н., проф. Подчашниський Ю.О., спільно з кафедрами фізики та вищої математики, екології, автомобілів і транспортних технологій. Мета роботи: підвищення точності і швидкодії, розширення функціональних можливостей приладової системи для вимірювання механічних величин на основі формування та алгоритмічної обробки вимірювальної відеоінформації про ці величини.
 • госпдоговірна НДР № 12.01-НДР-06-2020 «Розробка програми валідації методик випробування та калібрування засобів вимірювальної техніки», номер держреєстрації 0120U103406 (2020 р.), науковий керівник д.т.н., проф. Подчашниський Ю.О. Мета роботи: розробка методологічних заходів та алгоритмічно-програмного забезпечення, що реалізують створення методологічної та нормативної документації для роботи випробувального центру та калібрувальної лабораторії.

За результатами наукових досліджень викладачами кафедри МтаІВТ отримано 25 патентів України на винаходи, 7 патентів України на корисні моделі, опубліковано 3 підручники з грифом МОН України, 8 навчальних посібників, 26 наукових монографій, 7 статей у виданнях, що індексуються науково-метричною базою SCOPUS. Студенти, що приймали участь у наукових дослідженнях, захистили 18 магістерських атестаційних робіт.

Результати науково-дослідної роботи викладачів кафедри МтаІВТ регулярно доповідаються на наукових семінарах кафедри, міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях.

Доцент кафедри МтаІВТ к.т.н. Чепюк Л.О. приймала участь у міжнародних проектах за програмою TEMPUS, підвищувала кваліфікацію в провідних університетах Європи: в Італії (Пармський університет), в Німеччині (Університет прикладних наук, м. Міттвайда).

Співробітники та студенти кафедри – активні організатори і учасники міжнародних конференцій та семінарів, що проводяться на базі Державного університету «Житомирська політехніка»:

 • 2008-2020 р.р. – Міжнародні науково-технічні конференції «Інформаційно-комп’ютерні технології”;
 • 2007-2020 рр. – Науково-практичні міжвузівські on-line конференції, присвячені Дню університету;
 • 2018-2019 рр. – Всеукраїнські науково-практичні інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Комп’ютерні технології: інновації, проблеми, рішення».

Основні публікації за спеціальністю кафедри:

 1. Podchashinskiy Yurij. Precision increase in automated digital image measurement systems of geometric values / Igor Korobiichuk, Yurij Podchashinskiy, Oksana Shapovalova (Lugovyh), Valentina Shadura, Michał Nowicki, Roman Szewczyk // Advanced Mechatronics Solutions. – 2016. – Springer International Publishing. – P. 335-340 (Scopus).
 2. Podchashinskiy Yurij. Algorithmic compensation of video image dynamic errors with measurement data about geometric and object motion parameters / Igor Korobiichuk, Yurij Podchashinskiy, Oksana Lugovyh, Michal Nowickic, Maciej Kachniarz // Measurement : Journal of the International Measurement Confederation. – 2017. – Vol. 105. – P. 66-71 (Scopus).
 3. Podchashinskiy Yurij. Geometrical parameter measurement and phytoplankton process modeling based on video images of water samples from reservoirs / I. Korobiichuk, Y. Podchashinskiy, T. Elnikova, A. Juś // Measurement: Journal of the International Measurement Confederation. – 2018. – Vol. 114. – P. 226-232 (Scopus).
 4. Podchashinskiy Yuri. Theoretical Estimates of the Accuracy of Determination of Geometric Parameters of Objects on Digital Images / I. Korobiichuk, Y. Podchashinskiy, O. Luhovykh, V. Levkivskyi, K. Rzeplińska-Rykała // Advances in Intelligent Systems and Computing 1140 AISC. Springer International Publishing Switzerland. – 2020. – P. 289-299. (Scopus).
 5. Podchashinskiy Yurij. Numerical Modeling of Dynamic Disturbances Acting on the Sensitive Elements of an Instrument Navigation System / I. Korobiichuk, O. Bezvesilna, Y. Podchashinskiy, K. Rzeplińska-Rykała // Advances in Intelligent Systems and Computing 1140 AISC. Springer International Publishing Switzerland. – 2020. – P.279-288 (Scopus).
 6. Подчашинський Ю. О. Дослідження методів сегментації кадрів відеопослідовності з вимірювальною інформацією про параметри руху об’єктів / Ю. О. Подчашинський, О. О. Лугових, Л. О. Чепюк // Вісник Інженерної академії України. – 2016. – №2. – С. 97-100.
 7. Подчашинський Ю. О. Дослідження методів фільтрації зображень в задачі визначення властивостей дизельного біопалива / Ю. О. Подчашинський, Ю. О. Шавурський, Р. В. Колодницька // Вісник Інженерної Академії України». – 2017. – № 4. – С. 192-196.
 8. Подчашинський Ю. О. Ідентифікація за відеозображеннями та визначення параметрів руху транспортних засобів в системі контролю доступу / Ю. О. Подчашинський, О. О. Лугових, О. Р. Немчак // Вісник Інженерної академії України. – 2018. – № 2. – С. 82-87.
 9. Подчашинський Ю. О. Виставлення просторовго положення чутливого елементу навігаційної системи на основі цифрових відеозображень / О. М. Безвесільна, Ю. О. Подчашинський // Вісник Інженерної академії України. – 2018. – № 2. – С. 8-14.
 10. Подчашинський Ю. О. Дослідження методів фрактального стиснення відеозображень з вимірювальною інформацією, що передаються комп’ютерними мережами / Ю. О. Подчашинський, О. В. Хаустович // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Технічні науки. – 2018. – №1(81). – С.149-154.
 11. Подчашинський Ю. О. Дослідження методів ідентифікації та визначення параметрів руху транспортних засобів в системі доступу на закритий об’єкт / Ю. О. Подчашинський, О. О. Лугових, О. Р. Немчак // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Технічні науки. – 2018. – №2(82). – С.208-214.
 12. Подчашинський Ю. О. Похибки визначення геометричних параметрів об’єктів на цифрових зображеннях / Ю. О. Подчашинський, Ю. О. Шавурський, О. О. Лугових // Вісник Інженерної академії України. – 2019. – № 1. – С. 143-148.
 13. Подчашинський Ю. О. Вимірювання механічних деформацій та переміщень опорних конструкцій висотних споруд / О. М. Безвесільна, В. М. Ночвай, Ю. О. Подчашинський, Л. О. Чепюк, А. М. Шостачук // Вісник Інженерної академії України. – 2019. – № 2. – С. 124-128.
 14. Подчашинський Ю. О. Математичні моделі шумових викривлень відеозображень з вимірювальною інформацією про геометричні параметри та параметри руху об’єктів / Ю. О. Подчашинський, Ю. О. Шавурський, О. О. Лугових // Вісник Інженерної академії України. – 2019. – № 2. – С. 51-55.
 15. Подчашинський Ю. О. Гравіметр з двовимірною цифровою фільтрацією та компенсацією похибок вимірювальної інформації про механічні величини / О. М. Безвесільна, Ю. О. Подчашинський // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Технічні науки. – 2019. – №1(83). – С. 161-168.
 16. Подчашинський Ю. О. Приладова система для вимірювання геометричних параметрів об’єктів на основі комп’ютеризованої обробки відеозображень : монографія / Ю. О. Подчашинський. – Житомир : ЖДТУ, 2018. – 212 с. ISBN 978-966-683-496-9.
 17. Подчашинський Ю. О. Вимірювання параметрів руху об’єктів на основі комп’ютеризованої обробки відеозображень : монографія / Ю. О. Подчашинський, О. О. Лугових, Ю. О. Шавурський. – Житомир : ЖДТУ, 2018. – 192 с. ISBN 978-966-683-500-3 (фіксований власний внесок автора – 40%, 76 сторінок).
 18. Подчашинський Ю. О. Стиснення та перетворення цифрових відеозображень з вимірювальною інформацією про геометричні параметри об’єктів : монографія / Ю. О. Подчашинський. – Житомир: ЖДТУ, 2019. – 200 с. ISBN 978-966-683-518-8.
 19. Єльнікова Т. О. Автоматизоване вимірювання геометричних параметрів та моделювання процесів розвитку фітопланктону у водоймах : монографія / Т. О. Єльнікова, Ю. О. Подчашинський. – Житомир: Державний університет «Житомирська політехніка», 2019. – 180 с. ISBN 978-966-683-531-7 (фіксований власний внесок автора – 40%, 72 сторінки).
 20. Подчашинський Ю. О. Алгоритмічно-програмні методи обробки сигналів та відеозображень для мобільного комплексу радіомоніторингу : монографія / В. В. Ципоренко, Ю. О. Подчашинський, В. Г. Ципоренко, О. О. Лугових. – Житомир : Вид. О. О. Євенок, 2020. – 300 с. ISBN 978-966-683-531-7 (фіксований власний внесок автора – 25%, 75 сторінок).
 21. Podchashinskiy Yu. О. Measurement of the geometric parameters of objects based on computerized processing of videoimages / Yu. О. Podchashinskiy, O. В. Syvak // Engineering sciences: development prospects in countries of Europe at the beginning of the third millennium : collective monograph. – Riga : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. – Vol. 2. – 492 p. – Р. 242–268. ISBN 978-9934-571-63-3 (фіксований власний внесок автора – 80%, 23 сторінки).
 22. Пат. № 139726 Україна, МПК G01B 7/00 , G01B 7/04 (2006.01) Спосіб визначення геометричних параметрів об’єкта вимірювань, що рухається / Подчашинський Ю. О., Шавурський Ю. О., Лугових О. О. – № u2019 08159; заявл. 15.07.2019; опубл. 10.01.2020, Бюл. № 1.
 23. Пат. № 140691 Україна, МПК (2020.01) G01B 7/00 , G01P 3/36 (2006.01) Пристрій для вимірювання параметрів руху об’єктів / Подчашинський Ю. О., Лугових О. О. – № u2019 08229; заявл. 15.07.2019; опубл. 10.03.2020, Бюл. № 5.
 24. Пат. № 140678 Україна, МПК G01N 11/04 (2006.01) Спосіб визначення поверхневого натягу рідини / Подчашинський Ю. О., Колодницька Р. В. – № u2019 08063; заявл. 12.07.2019; опубл. 10.03.2020, Бюл. № 5.
 25. Bezvesilna O.М ., Tkachuk A ., Chepyuk L. , Nechai S., Khylchenko T. Introducing the principle of constructing an aviation gravimetric system with any type of gravimeter // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2017. - № 1(7). - С. 45-56 (Scopus).
 26. Безвесільна О.М., Нечай С.О., Чепюк Л.О. Експериментальні дослідження вібраційного чутливого елементу комплексу стабілізації // Вісник Інженерної академії України, № 1, 2017, С. 49-53.
 27. Подчашинський Ю.О., Дашкевич Б.В., Шавурська Л.Й., Чепюк Л.О. Моделювання та розпізнавання мовних сигналів на основі ознак // Вісник Інженерної академії України, № 1, 2017, С. 94-96.
 28. Подчашинський Ю.О., Воронова Т.С., Давидчук Н.С., Чепюк Л.О. Моделювання та вибір ознак для контролю якості текстури поверхні виробів з природного каменю // Вісник Інженерної академії України, № 1, 2017, С. 111-115.
 29. Bezvesilna O., Tkachuk A., Chepyuk L., Nechai S., Khylchenko T. Analysis of modern gravimeters of the aviation gravimetric system // Technology audit and production reserves — № 3/1(35), 2017 р. 53-59
 30. Чепюк Л.О. Еталонування та обробка даних експериментальних досліджень струнного гравіметра // Вісник Інженерної академії України. – 2017. – № 4. –С. 149-154.
 31. Bezvesilna O., Tkachuk A., Nechai S., Khylchenko T., Chepyuk L.Analysis of modern gravimeters of the aviation gravimetric system // Міжнародний науковий журнал Technology audit and production reserves — № 3/1(35), 2017 р. 53-59 (сторінок 8, власних 2): фахова, Index Copernicus.
 32. О.М. Безвесільна, Мельник Н.М., Чепюк Л.О. Аналіз принципів побудови системи управління маніпуляційним роботом // Вісник Інженерної академії України, № 4, 2017, С. 57-61.
 33. Безвесільна О.М. ,Тимчик Г.С. , Козько К.С., Чепюк Л.О. Прецизійний чутливий елемент автоматизованої інформаційно-вимірювальної системи. Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2017. – 208 с.
 34. Безвесільна О.М. , Чепюк Л.О. Вібраційний чутливий елемент приладового комплексу. Монографія з грифом КПІ ім. Ігоря Сікорського. – «Пріоритети». Київ:, 2018. – 235 с.
 35. Омельчук І.А. Використання статистичних методів для прогнозування часу збереженняметрологічної справності та оцінення міжкалібрувальних інтервалів ЗВТ // Вісник ЖДТУ. Технічні науки. – 2017. – № 2 (80). – С. 119-125.
 36. Омельчук І.А. Актуальні завдання метрологічного забезпечення апаратів штучної вентиляції легенів // Український метрологічний журнал. – 2012. – № 4. – С. 46-51.

Навчальний процес

До проведення лекцій, лабораторних та практичних занять з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, залучаються науково-педагогічні працівники, які є визнаними професіоналами з досвідом науково-педагогічної та практичної роботи за фахом.

При підготовці студентів використовуються як лабораторії кафедри МтаІВТ, так і лекційні аудиторії та комп’ютерні класи університету.

Фахові навчальні дисципліни, що вивчаються студентами на бакалавраті:

 • Вступ до фаху з метрології
 • Комп’ютерні технології та програмування
 • Теорія електричних сигналів та кіл
 • Інженерна та комп’ютерна графіка
 • Електроніка та мікропроцесорна техніка
 • Основи метрології
 • Вимірювальні перетворювачі
 • Вимірювання електричних та неелектричних величин в технічних системах
 • Основи моделювання інформаційно-вимірювальних систем
 • Комп’ютеризовані інформаційно-вимірювальні системи
 • Стандартизація, сертифікація та управління якістю
 • Основи нормативної документації з метрологічного забезпечення
 • Економіка та організація виробництва
 • Мікропроцесори та мікроконтролери у інформаційно-вимірювальній техніці
 • Цифрова обробка сигналів у інформаційно-вимірювальній техніці
 • Проектування та конструювання вимірювальних систем
 • Методи планування та обробки результатів експериментів
 • Сенсорні мережі
 • Комп’ютерні технології обробки вимірювальної інформації
 • Динамічні вимірювання фізичних величин
 • Основи цифрової обробки зображень з вимірювальною інформацією
 • Вільнопрограмовані контролери в інформаційно-вимірювальних системах
 • Програмування мікропроцесорних засобів вимірювальної техніки
 • Методи та засоби вимірювань геометричних параметрів об’єктів
 • Оптичні та колориметричні вимірювання
 • Основи теорії точності вимірювальних систем
 • Теорія систем та системний аналіз
 • Комп’ютеризовані методи та засоби відображення вимірювальної інформації
 • Комп’ютерні інформаційно-діагностичні системи

Фахові навчальні дисципліни, що вивчаються студентами у магістратурі:

 • Основи наукових досліджень
 • Методи планування та обробки результатів експериментів
 • Метрологічне забезпечення комп'ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем
 • Математичні та програмні засоби моделювання інформаційно-вимірювальних систем
 • Проектування комп'ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем
 • Комп'ютерні технології обробки вимірювальної інформації
 • Мікропроцесори та мікроконтролери в інформаційно-вимірювальній техніці
 • Віртуальні вимірювальні прилади та системи
 • Розподілені інформаційно-вимірювальні системи
 • Системний аналіз інформаційно-вимірювальних систем
 • Теорія прийняття рішень
 • Цифрова обробка зображень в автоматизованих та інформаційних системах
 • Вимірювання геометричних параметрів та параметрів руху об'єктів
 • Автоматизований контроль та управління якістю продукції
 • Вимірювання об'ємів та витрат рідин та газів
 • Інтелектуальні інформаційно-вимірювальні системи
 • Надійність, діагностика та автоматизований контроль інформаційно-вимірювальних систем

Графік консультацій викладачів кафедри метрології та інформаційно-вимірювальної техніки.

Міжнародне співробітництво

Кафедра МтаІВТ активно співпрацює як з вітчизняними навчальними та науковими закладами, так і з закордонними. Договори про співпрацю укладені з такими закладами освіти та науково-технічними установами:

 • Варшавський політехнічний університет, Інститут автоматики і робототехніки (Institute of Automatic Control and Robotics, Warsaw University of Technology, Boboli 8, 02-525, Warsaw, Poland);
 • Житомирський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації (ДП «Житомирстандартметрологія»);
 • Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»).

Доцент кафедри МтаІВТ к.т.н. Чепюк Л.О. приймала участь у міжнародних проектах за програмою TEMPUS, підвищувала кваліфікацію в провідних університетах Європи: в Італії (Пармський університет), в Німеччині (Університет прикладних наук, м. Міттвайда).

Науково-технічні розробки кафедри

Пристрій для вимірювання параметрів руху об’єктів

Розробка належить до вимірювальної техніки і може бути використана для визначення поточних координат та параметрів переміщень промислових виробів та елементів виробничого обладнання, для контролю за ходом технологічних процесів та підвищення якості промислової продукції на підприємствах. Пристрій містить цифрову відеокамеру та акселерометр. Забезпечено визначення параметрів руху у реальному часі (прискорення, швидкості, переміщення та поточні координати об’єктів у тривимірному просторі) та суттєве зменшення похибки в несприятливих та нестаціонарних умовах вимірювань.


Маніпулятор для роботи з хімічними та біологічними небезпечними речовинами

Розробка належить до галузі вимірювальної техніки та робототехніки і може бути використана для роботи з хімічними та біологічними небезпечними речовинами, що здійснюється оператором дистанційно. Блок вимірювань та обчислень забезпечує можливість визначення поточних координат і параметрів руху ланок маніпулятора та об’єктів у реальному часі та суттєве зменшення динамічної похибки. Цей блок також здійснює алгоритмічну компенсацію похибок в несприятливих та нестаціонарних умовах вимірювань, об’єднує дані від двох вимірювальних каналів та формує остаточний результат вимірювань (переміщення та поточні координати об’єктів у тривимірному просторі).

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінети: 236, 226, 226-а
Телефон: +38 (0412) 22-89-17
E-mail: jup@ztu.edu.ua
Соціальні мережі: Facebook