Кафедра метрології та інформаційно-вимірювальної техніки

Інформація про кафедру

Кафедра метрології та інформаційно-вимірювальної техніки (М та ІВТ) була створена у вересні 1971 року ще у складі загальнотехнічного факультету Київського політехнічного інституту; кафедра мала назву – «Кафедра автоматики і телемеханіки», була випускаючою та здійснювала підготовку інженерів-електриків широкого профілю за спеціальністю 0606 «Автоматика і телемеханіка». Першим завідувачем кафедри було призначено к.т.н., доцента Іщенко Василя Антоновича. Перший випуск інженерів-електриків вечірньої форми навчання відбувся у 1974 році, денної – у 1977 році. У травні 1977 року зі складу кафедри автоматики і телемеханіки було виділено кафедру теоретичних основ електротехніки та загальної електротехніки. Кафедра автоматики і телемеханіки з 1988 року носила назву «Кафедра автоматики та управління в технічних системах», а з 2012 року – «Кафедра комп’ютеризованих систем управління та автоматики», а з червня 2017 року _– «Кафедра метрології та інформаційно-вимірювальної техніки».

Василь Антонович Іщенко

Василь Антонович Іщенко

У 1989 році на виробничому об‘єднанні «Промавтоматика», яке було основним підприємством України, що розроблло та виготовляло пристрої, системи та комплекси телемеханіки, було створено філіал кафедри.

З 1990 по 1994 роки кафедра випускала інженерів за фахом 21.01 «Автоматика і управління в технічних системах». У 1995 році кафедра вперше випустила інженерів-електриків за фахом 7.091401 «Автоматизоване управління в технічних та організаційних системах», З 2000р. по 2014 р. готує бакалаврів за напрямом «Системна інженерія», а також спеціалістів та магістрів за фахом «Компютеризовані системи управління і автоматика». Зараз кафедра спільно з кафедрою автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій ім.проф. Б.Б.Самотокіна готує фахівців за спеціальністю «Автоматизація та комп’ютерно-інтегрованих технологій».

За час існування кафедра випустила більш ніж 2500 інженерів (спеціалістів) та магістрів. Випускники кафедри працюють за отриманою спеціальністю не тільки в країнах на території колишнього СРСР, але й в розвинених країнах Західної Європи та Америки, наприклад: Корчев Д.В., Коржук О.М. – в США, Шлаєр Г.О. – в Канаді, Колодницький М.М. – у Великобританії.

У різні роки керували кафедрою: Моргунов Аркадій Миколайович – з червня 1974 року; Кравець Леонід Григорович – з серпня 1976 року; Забашта Юрій Павлович – з вересня 1981 року; Шматок Станіслав Олександрович – з вересня 1988 року, Гніліцький Віталій Васильович – з листопада 1993 року по липень 2012 року.

З вересня 2012 року кафедру очолює д.т.н., професор Подчашинський Юрій Олександрович.

Протягом певного часу на кафедрі працювали викладачами: Антипенко В.І., Бібік О.Т., Богданов В.М., Бородай В.В., Вологжанін В.Є., Дейнека П.А., Єфремов М.Ф., Жирков О.М., Жураковський Ю.П., Казаков В.П., Каргаполова Н.П., Коваль А.М., Комаров М.К., Корніловський В.Ф., Кусайло В.П., Литвинов О.М., Лошкарьова Г.М., Панішев А.В., Панов А.Ф., Пашкін І.П., Петросян М.В., Плечистий Д.Є., Прилепський І.Д., Скачков В.О., Справа М.О., Сугоняк І.І., Тютюнник А.Г., Швець В.І., Уставщиков Г.Т.; науковими співробітниками, інженерами –Березок В.О., Біденко В.О., Бородінов О.В., Ветлугін Є.П., Горкуша Л.Є., Коржук О.М., Корчев Д.В., Красевич О.М., Кубишкін М.М., Кукса В.В., Кукса Л.А., Левченко С.М., Леурдо Ю.М., Липкань О.К., Макагонов Ю.Г., Манойлов В.П., Мариніна Є.Д., Плечиста Н.Г., Солдубаєв О.І., Тєрєнтьєв В.П., Тичина О.П., Ткаченко З.Ф., Ципоренко В.Г., Ярцун Т.П., Повідайко П.М., Лобанчикова Н.М.та ін.

Кафедра має три спеціалізовані комп’ютерні лабораторії з обладнанням за фахом та комп’ютерний клас; комп’ютери об’єднані в локальну мережу та мають доступ до мережі Internet.

На кафедрі завжди було ставлення до науково-дослідницької роботи, як до край необхідної складової частини підготовки повноцінних спеціалістів, оскільки ця робота спонукає залучених до неї викладачів постійно підвищувати кваліфікацію, володіти інформацією про останні науково-технічні досягнення в галузі своїх професійних інтересів. Крім того, як показав досвід кафедри, участь у науково-дослідницькій роботі (НДР) студентів значно підвищує рівень їх професійної підготовки, суттєво зменшує тривалість адаптації випускників до умов виробництва.

В 70-х – 80-х роках минулого століття в складі кафедри діяв науковий підрозділ, працівники якого займалися виключно науковими дослідженнями та конструкторськими розробками. Силами цього підрозділу, який налічував 20-30 фахівців, виконувались роботи за госпдоговорами, обсяги яких сягали сотні тисяч карбованців. Замовниками робіт були підприємства та організації, які створювали радіоелектронні комплекси військового призначення. Основна тематика робіт: аналогова та цифрова обробка складних радіо- та акустичних сигналів з метою їх аналізу та визначення характеристик.

Після 1991 року потреби у глибоких наукових розробках, а отже – і джерела фінансування практично зникли, і наукова лабораторія, як окремий підрозділ, припинила існування. Однак наукові роботи тривають і виконуються викладачами кафедри. Суттєво змінилась тематика робіт. Вони стали "цивільними" та більш регіональними, націленими на вирішення задач Житомирщини.

Значна увага приділяється впровадженню сучасних інформаційних технологій в медицину. Проводились роботи, ціллю яких було удосконалення оброки кардіограм, автоматизоване визначення терапевтичних доз випромінювання при лікуванні онкологічних хворих у радіологічних відділеннях (Купкін Є.С.); за результатами останньої роботи була опублікована монографія. Разом із науково-виробничою інноваційною фірмою “Діагностика” (м. Житомир) розроблено та впроваджено в Інституті отоларингології ім. проф. Коломийченко Академії медичних наук України (м.Київ) апаратно-програмний комплекс для аналізу акустичних параметрів голосу людини з метою покращення якості діагностування та лікування голосових розладів.

Наукові розробки Подчашинського Ю.О. в галузі цифрової обробки зображень, впроваджені в дослідження механічних характеристик конструкційних матеріалів, вимірювань геометричних параметрів виробів з природного каменю, склали основу кандидатської дисертації (2002р.) та докторської дисертації (2013р.).

Ще один із напрямків сьогоденних наукових пошуків кафедри – використання сучасних цифрових технологій для цілей збереження енергоресурсів на базі мікропроцесорної техніки. Тут активно працюють ст. викладач Петросян Р.В. та аситент Поліщук О.А.

Побудована на результатах цієї роботи система дозволить виявити причини погіршення якості електроенергії, надати рекомендації щодо її покращення.

В 2017 році кафедра була переіменована та носить назву кафедри Метрології та інформаціно-вимірювальної техніки.

За участю викладачів кафедри на протязі 2003-2018 років виконано 6 держбюджетних НДР:

 • №17 «Дослідження можливості визначення інформаційних показників якості декоративного та облицювального каменю на підставі комп’ютерної обробки їхнього зображення» (2002-2003 р.), науковий керівник д.фіз.-мат.н., проф. Михайленко В.В., відповідальний виконавець к.т.н., доц. Гніліцький В.В., виконавці: к.т.н., доц. Купкін Є.С., к.т.н., доц. Подчашинський Ю.О.
  Отримані результати дають змогу визначити показники кольору, геометричні розміри кристалів, спайності та інших особливостей обробленої поверхні природного каменю. Ці результати є основою створення сучасного комп’ютерного банку цифрових кольорових зображень природного каменю з родовищ України.
 • №18 «Новий тип безконтактного високоточного електроприводу» (2004-2006 рр.) науковий керівник д.т.н., професор Грабар І.Г., відповідальний виконавець к.т.н., доц. Гніліцький В.В., виконавці: Петросян Р.В., Антипенко Ю.В. Результатом дослідження став новий тип синхронно-асинхронного електродвигуна, який забезпечує високоточне відпрацювання кута повороту, надає можливість адаптивного керування, забезпечує широкий діапазон регулювання швидкості обертання.
 • №21 «Розробка і дослідження нового динамічно настроюваного гравіметра для прецизійних навігаційних та гравіметричних систем» (2006-2008 рр.), науковий керівник Заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., проф. Безвесільна О.М., відповідальний виконавець Подчашинський Ю.О., спільно з кафедрою АУТП та КТ.
 • №25 «Розробка теорії і принципів побудови засобів вимірювань двомірних механічних величин» (2009-2011 рр.), науковий керівник Заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., проф. Безвесільна О.М., відповідальний виконавець Подчашинський Ю.О., спільно з кафедрою АУТП та КТ.
 • №33 «Наукові основи та фундаментальні дослідження приладової системи для вимірювання механічних величин з цифровими відеозображеннями». РК 0112U001793 (2012-2014 рр.), науковий керівник Заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., проф. Безвесільна О.М., відповідальний виконавець Подчашинський Ю.О., спільно з кафедрою АУТП та КТ.
 • №39 «Системні дослідження та оптимізація умов використання біодизельного палива з альтернативної сировини» РК (2015-2017р.р.), науковий керівник доктор професор Подчашниський Ю.О., спільно з кафедрами фізики та вищої математики, автомобілів та автоматизації господарства.

Метою роботи №33 є підвищення точності та швидкості, розширення функціональних можливостей приладової системи для вимірювання механічних величин шляхом розробки та застосування методів формування та алгоритмічної обробки вимірювальної відеоінформації про ці величини. Особливістю методів алгоритмічної обробки є використання штучних нейронних мереж в умовах дії несприятливих та нестаціонарних факторів на об’єкт вимірювань. На основі відеоінформації визначаються геометричні параметри та параметри руху об’єктів вимірювань. Ці параметри можуть мати самостійне значення або бути основою для визначення інших механічних величин, що характеризують властивості об’єктів вимірювань в автоматизованих системах управління.

За результатами НДР №21,25,33 опубліковано 5 монографій, 3 підручника з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, 2 навчальних посібника, отримано 9 патентів України на винаходи, підготовлено 10 магістерських атестаційних робіт.

Колектив кафедри метрології та інформаційно-вимірювальної техніки

Викладачі кафедри Гніліцький В.В., Купкін Є.С., Чепюк Л.О. приймали участь у міжнародних проектах за програмою TEMPUS, підвищували кваліфікацію в університетах країн Європи: в Італії (Пармський університет), в Німеччині (Університет прикладних наук, м. Міттвайда, Дрезденський технічний університет).

Співробітники та студенти кафедри – активні організатори і учасники міжнародних конференцій та семінарів, що проводяться на базі ЖДТУ. Зокрема можна вказати на такі конференції:

 • 7–9 грудня 2006 р. – III міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційно-комп’ютерні технології – 2006» за участю науковців з Польщі, Білорусі, України;
 • 9–11 січня 2007 р. – VI міжнародна науково-практична конференція «Практична космонавтика і високі технології», присвячена 100-річчю з дня народження видатного конструктора літальних космічних апаратів академіка С.П. Корольова, який народився 12 січня 1907 року в місті Житомирі;
 • 14–16 березня 2007 р. – XXXIІ науково-практична міжвузівська конференція, присвячена Дню університету, за технічними, економічними, гуманітарними, природничими та екологічними напрямами;
 • 18–19 березня 2008 р. – XXXIII науково-практична міжвузівська конференція, присвячена Дню університету;
 • 2008 р. – IV Міжнародна науково-технічна конференція „Інформаційно-комп’ютерні технології 2008”;
 • 2009 р. XXXV науково-практична міжвузівська конференція, присвячена Дню університету;
 • 2010-2017 рр. –науково-практичні міжвузівські on-line конференції, присвячена Дню університету;
 • 2010-2018 рр. – відповідно Міжнародна науково-технічна конференція „Інформаційно-комп’ютерні технології 2018”.

Науковці кафедри приймають участь у міжнародних виставках зі своїми науковими інноваційними розробками.

Результати роботи кафедри по випуску фахівців для промисловості України наведено на діаграмі:

Динаміка випуску фахівців кафедри М та ІВТ протягом 1994-2012 рр

Завідувач кафедри

Юрій Олександрович Подчашинський
Юрій Олександрович Подчашинський

Доктор технічних наук, професор. Закінчив Житомирську філію Київського політехнічного інституту в 1987 році з відзнакою. На кафедрі працює з 1990 року на посадах асистента (1990-1998 рр.), старшого викладача (1998-2003 рр.), доцента (2003-2012 рр.), завідувача кафедри (з 2012 р.). Стаж роботи за спеціальністю –30 років, в тому числі науково-педагогічний – 27 років.

Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук у 2002 р. в Національному технічному університеті України «КПІ» на тему «Методи і засоби відеовимірювань лінійних і кутових переміщень». Вчене звання доцента отримав у 2004 р.

Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук у 2013 р. в Національному технічному університеті України «КПІ» на тему «Теорія та принципи побудови приладової системи для вимірювання геометричних параметрів виробів з природного каменю за їх відеозображеннями». Вчене звання професора отримав у 2015 р.

Керує аспірантами, керівник та відповідальний виконавець держбюджетних НДР, керівник госпдоговірних НДР.

Має 190 наукових публікацій, 26 патентів України на винаходи, є автором та співавтором 3 підручників, 7 навчальних посібників, 2 наукової монографії.

Сфера наукових інтересів: цифрова обробка зображень і вимірювальних сигналів; методи вимірювання механічних величин в автоматизованих системах управління; методи комп’ютеризованої обробки експериментальних даних.
http://eztuir.ztu.edu.ua/handle/123456789/6099

Контакти e-mail: Ju.podchashinskiy@gmail.com

Склад кафедри

На кафедрі працюють як штатні викладачі, так і викладачі за сумісництвом. Читати далi...

Наукова діяльність

Навчальний процес

Графік консультацій викладачів кафедри метрології та інформаційно-вимірювальної техніки (2018 рік).

Міжнародне співробітництво

Відповіді на часті запитання

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінети: 236, 119-б, 226 (лабораторія), 107-а (лабораторія), 108-а (лабораторія)
Телефон: +38 (0412) 37-84-82
E-mail: auts@ztu.edu.ua
Блог: https://ksua-news.ztu.edu.ua