Кафедра біомедичної інженерії та телекомунікації

Інформація про кафедру

На базі кафедр «Радіотехніка» та «Електронні апарати» 22 липня 2008 року була створена кафедра «Радіотехніка і телекомунікаці». 10 квітня 2013 року вона була перейменована в кафедру «Радіотехніки, радіоелектронних апаратів та телекомунікацій». А 01 червня 2017 року отримала назву «Біомедична інженерія та телекомунікації».

Микола Вікторович Коваленко

Микола Вікторович Коваленко

Кафедра «Радіотехніка» була створена в 1995 році на базі Житомирського НДІ радіоситем. На той час кафедру очолював к.т.н. Кравець Л.Г. З 1999 року посаду завідувача кафедри займав доктор технічних наук, професор, почесний академік Академії Прикладної радіоелектроніки Росії, України та Білорусі Коваленко Микола Вікторович. Коваленко М.В. відомий широким колам спеціалістів як фахівець в галузі техніки НВЧ та антенних решіток.

Кафедра «Електронні апарати» була створена шляхом перейменування кафедри «Медичні прилади і системи» в 2004 році.

У 1994 році при кафедрі автоматизації і комп’ютеризованих технологій був створений науково-виробничий комплекс «Медична інженерія» для підготовки спеціалістів по ремонту та експлуатації медичних радіоелектронних приладів та систем. Засновником цього напряму був Самотокін Б.Б. У 1998 році на факультеті інформаційно-комп’ютерних технологій створена випускаюча кафедра «Медичні прилади і системи» та відкрита спеціальність «Біотехнічні та медичні апарати і системи» (напрям «Електронні апарати»). У 2004 році на кафедрі була відкрита друга спеціальність «Технології та засоби телекомунікацій» (напрям «Електронні апарати»), і кафедру перейменовано в кафедру «Електронні апарати».

Микола Вікторович Коваленко

В’ячеслав Пилипович Манойлов

З 1997 по 2017 роки кафедру очолював доктор технічних наук, професор, Академік української технологічної академії, експерт Наукової ради МОН України за напрямом «Електроніка, радіотехніка та телекомунікації», член науково-методичної комісії з радіоелектронних апаратів В’ячеслав Пилипович Манойлов.

Наукові роботи проф. Манойлова В.П. присвячені актуальним проблемам в області антенно-фідерної техніки, антенних вимірювань та вимірювань параметрів різноманітних середовищ і створення широкосмугових приладів НВЧ для різних галузей народного господарства. Багато років він присвятив дослідженням та розробці різних пристроїв НВЧ – антен, феритових вентилів і циркуляторів, перемикачів тощо. Дослідження, які виконані під його керівництвом, дозволили створити ряд радіометричних супутникових комплексів, в яких використані запропоновані ним методи та захищені авторськими свідоцтвами та патентами.

Нині кафедра є випускаючою за наступними спеціальностями (освітніми програмами) та рівнями:

Колектив кафедри біомедичної інженерії та телекомунікації

Завідувач кафедри

Тетяна Миколаївна Нікітчук
Тетяна Миколаївна Нікітчук

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Назва ЗВО, що був закінчений: Житомирський інженерно-технологічний інститут

Спеціальність: біотехнічні та медичні апарати і системи

Рік закінчення: 2005

Кваліфікація: магістр з біотехнічних та медичних апаратів і систем

Тема дисертації, рік захисту дисертацій: Біотехнічна система аналізу пульсограм на основі фазових портретів, 2013

Наукові інтереси: методи та засоби дослідження серцево-судинної системи; реєстрація, обробка та аналіз біомедичних сигналів; проектування, побудова та експлуатація біотехнічних систем

Результатом наукової і педагогічної діяльності є більше 50 наукових публікацій, 4 патенти, монографія, підручники

Контакти кабінет: 235; e-mail: ntm@ztu.edu.ua, tnikitchuk@ukr.net

Склад кафедри

Читати далi...

Навчальний процес

Матеріали навчальних дисциплін, за якими проводиться підготовка студентів спеціальностей кафедри, графік консультацій викладачів кафедри біомедичної інженерії та телекомунікацій розміщені на освітньому порталі Житомирської політехніки.

Викладацька: каб. 237 та 239.

Наукова діяльність

Кафедра біомедичної інженерії та телекомунікацій працює над фундаментальними та прикладними науковими дослідженнями з пріоритетних напрямків радіотехніки, медичного апаратобудування та побудови телекомунікаційних систем і мереж, основні з них:

 • дослідження та розробка широкосмугових антен (керівник – д.т.н., професор, Манойлов В.П.);
 • розробка методик вимірювання параметрів діелектричних матеріалів (керівник – к.т.н., доцент Чухов В.В.);
 • дослідження процесів газорозрядної візуалізації об’єктів (керівник к.т.н. Коломієць Р.О.);
 • розробка методів і засобів вимірювання концентрації легких аероіонів у навколишньому середовищі (керівник – к.т.н., доцент Коренівська О.Л.);
 • розробка методів і засобів реєстрації, відображення та обробки пульсових сигналів (керівник – к.т.н., доцент Нікітчук Т.М.);
 • дослідження та розробка широкосмугових цифрових панорамних пристроїв для пошуку та виявлення радіосигналів (керівник к.т.н., доцент Ципоренко В.Г.);
 • дослідження характеристик розсіяних радіохвиль від стану тропосфери (керівник к.т.н., доцент Андреєв О.В.);
 • дослідження застосування спектрів вищих порядків для аналізу негаусових сигналів (керівник к.т.н., доцент Ципоренко В.В.).

Викладачі, аспіранти та студенти кафедри беруть участь у дослідженнях та науково-дослідних роботах, що виконуються на кафедрі:

 1. НДР «Панорама», номер держреєстрації 0106U003923 на замовлення Військового інституту ім. С.П. Корольова НАУ.
 2. НДР «Частота», за замовленням Житомирської обласної філії «Укрчастотнагляд», договір про співпрацю № 12-08 від 01.09.2013 р.
 3. Держбюджетна НДР 30-Д-345 «Розробка неінвазивних оптико-електронних систем двовимірної поляризаційної томографії фазово-неоднорідних біологічних об’єктів» номер держреєстрації 0112U001368 у рамках співробітництва з кафедрою проектування медико-біологічної апаратури Вінницького національного технічного університету.
 4. НДР «Розробка методу та засобу контролю за рівнем концентрації легких аероіонів у закритих приміщеннях при штучній аероіонізації», номер держреєстрації 0568U268986 у рамках співробітництва з Інститутом фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.
 5. НДР № 2532/2-n «Багатофункціональний апаратно-програмний комплекс діагностики та сінергетичної терапії з валідацією діагностично-терапевтичних ознак» номер держреєстрації 112U003148 у рамках співробітництва з НТУУ «Київський політехнічний інститут».
 6. НДР №40 «Апаратно-програмний комплекс експрес-діагностики стану людини»
 7. НДР №51 «Алгоритмічно-програмне забезпечення обробки сигналів для мобільного комплексу радіомоніторингу» (від 01.01.2019, 0119U100155)

За результатами досліджень на кафедрі виконані розробки широкосмугових рупорних антен (діапазон 1-20 ГГц), широкодіапазонної антени від 0,5 до 2 ГГц, окремих елементів трактів сантиметрового та міліметрового діапазонів довжин хвиль. Розроблено методику обробки сигналів при фазовій пеленгації і структурну модель пристрою панорамного індикатора, декілька типів антен для Wi-Fi зв’язку. Також на кафедрі виконуються розробки широкосмугових цифрових панорамних пристроїв пошуку та виявлення радіосигналів для Житомирської обласної філії «Укрчастотнагляд». Проведено дослідження з розробки цифрового кореляційного методу пеленгування джерел випромінювання в ДВЧ-УВЧ діапазоні частот з використанням антенних решіток. Розроблено апаратуру для лікування гнійних ран з допомогою аероіонів, куди входять системи випромінювачів аероіонів, системи їх контролю та вимірювання. Розроблено систему реєстрації, аналізу та обробки пульсових сигналів за фазовими портретами; розроблено прилад дослідження процесів організму за допомогою газорозрядної візуалізації об’єктів. З більшості розробок отримано патенти на винахід.

Наукова діяльність студентів знайшла своє відображення у дипломних та курсових роботах. Щороку студенти беруть участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, різноманітних олімпіадах, зокрема з напрямів «Телекомунікації», «Електроніка», «Радіоелектронні апарати», «Радіотехніка» та «Біомедична інженерія», у яких неодноразово здобувались призові місця.

Кафедра щороку бере активну участь у роботі науково-технічних виставок, представляючи власні експонати. Неодноразово викладачі та студенти кафедри представляли свої розробки на Фестивалі науки та техніки, який проходить на базі Житомирської політехніки («SpaceTechFest 2017», «SpaceTechFest 2018», «SpaceTechFest 2019») поряд з виставкоми зразками стейкхолдерів.

Також викладачі і студенти кафедри беруть активну участь у конференціях та семінарах, публікують статті у фахових, міжнародних виданнях та виданнях, що індексуються у наукометричних базах Scopus, Web of Science, Copernicus тощо.

Кафедра здійснює рецензування наукових праць для здобуття наукових ступенів з технічних наук.

Кафедра БІтаТ має наукові зв’язки з університетами України (Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, Державний університет телекомунікацій м. Київ, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім.І.Сікорського», Харківський національний університет радіоелектроніки, Вінницький національний технічний університет, Харківський національний університет ім.В. Каразіна, Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України та ін.).

Кафедра має договір про співпрацю з Люблінським університетом технологій «Люблінська політехніка» (Люблін, Польща), де проходив навчання в докторантурі випускник кафедри за спеціальністю «Технології та засоби телекомунікацій». У рамках програми МОНУ щодо навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних міжнародних навчальних закладах та наукових установах у 2012-2013 році студентка спеціальності «Технології та засоби телекомунікацій» проходила навчання у Лондонському університеті (Великобританія) та отримала диплом магістра. У 2013 р. викладач кафедри, к.т.н., доц. Коренівська О.Л. пройшла стажування у Lycee Agricole et Forestier «Jean Monnet» м. Вік-ан-Бігор (Франція). У 2019 р. к.т.н. Хоменко Ж.М. отримала міжнародний сертифікат про стажування у Люблінському університеті технологій (Польща), магістр спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка» в межах Міжнародної програми Еразмус+/(КА2) «Розвиток потенціалу вищої освіти» навчався та отримав сертифікат в м. Вісмар (Німеччина). Цього ж року підписаний договір про співробітництво в області науково-практичної роботи з Інститутом фізіології Національної академії наук Білорусі. 2020 року к.т.н. Коломієць Р.О. пройшов міжнародне стажування у Чеському технічному університеті у Празі (Чехія), магістр спеціальності «Біомедична інженерія» в межах Міжнародної програми обміну студентами «Erasmus+» проходив навчання та отримав сертифікат в м. Парма (Італія).

Наразі проводиться робота по розширенню співпраці з навчальними закладами Європи.

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінети: 235, 237, 239
Facebook: facebook.com/kafedrabitat
Instagram: instagram.com/kafedrabitat/
E-mail: tnikitchuk@ukr.net