Кафедра біомедичної інженерії та телекомунікації

Інформація про кафедру

Кафедра Біомедичної інженерії та телекомунікації перейменована наказом по ЖДТУ № 109 від 01 червня 2017 року з кафедри „Радіотехніки, радіоелектронних апаратів і телекомунікації”. Завідувач кафедри- к.т.н., доц. Нікітчук Т.М.

Кафедра „Радіотехніка” була створена в 1995 році на базі Житомирського НДІ радіоситем. На той час кафедру очолював к.т.н. Кравець Л.Г. У 1997 році відбувся перший випуск бакалаврів, а у 1998 - спеціалістів. З 1999 року посаду завідувача кафедри займав доктор технічних наук, професор, почесний академік Академії Прикладної радіоелектроніки Росії, України та Білорусі Коваленко Микола Вікторович. Коваленко М.В. відомий широким колам спеціалістів як фахівець в галузі техніки НВЧ та антенних решіток.

Микола Вікторович Коваленко

Микола Вікторович Коваленко

Багато років він присвятив дослідженням та розробці пристроїв НВЧ та антен, які широко застосовуються в радіосистемах. Широко відомі його роботи, присвячені теорії та розрахункам складних антенних пристроїв та систем. Під його керівництвом вперше в СРСР була створена антенна решітка з обробкою сигналу. Ним поставлений цілий ряд навчальних дисциплін (Електродинаміка та поширення радіохвиль, Радіотехнічні системи, Сигнали та процеси в радіотехніці, Радіонавігації, Електронні та квантові прилади НВЧ та ін.).

З 1997р. по 2017 р. кафедру очолював доктор технічних наук, професор, Академік української технологічної академії, експерт Наукової ради МОН України за напрямом „Електроніка. радіотехніка та телекомунікації”, член науково-методичної комісії з радіоелектронних апаратів В’ячеслав Пилипович Манойлов.

Микола Вікторович Коваленко

В’ячеслав Пилипович Манойлов

Наукові роботи проф. Манойлова В.П. присвячені актуальним проблемам в області антенно-фідерної техніки, антенних вимірювань та вимірювань параметрів різноманітних середовищ і створення широкосмугових приладів НВЧ для різних галузей народного господарства. Багато років він присвятив дослідженням та розробці різних пристроїв НВЧ – антен, феритових вентилів і циркуляторів, перемикачів та інших, які використовуються в різних областях техніки і технологічних процесах.

Дослідження, які виконані під його керівництвом, дозволили створити ряд радіометричних супутникових комплексів, в яких використані запропоновані ним методи та захищені авторськими свідоцтвами та патентами.

Манойлов В.П. веде науково-педагогічну роботу по впровадженню нових методів та засобів вимірювання випромінювання біооб’єктів для діагностики їх стану, а також нових прогресивних форм і методів навчання, підготовки магістрів і аспірантів, розвитку радіометричних систем НВЧ–діапазону.

Під керівництвом Манойлова В.П. захищено п’ять кандидатських дисертацій, також виступав консультантом по двох докторських дисертаціях.

В своєму науковому доробку має більше 130 друкованих праць, з них 2 монографії, 3 навчальних посібника (2 з грифом МОН України), опубліковано більше 70 наукових статей, отримано 34 авторських свідоцтва на винаходи та 6 патентів України.

Манойлов В.П. також є членом науково-методичної комісії з радіоелектронних апаратів, а також членом двох спеціалізованих вчених рад – Д 05.052.02 при Вінницькому національному технічному університеті та ради 14.719.01 при Житомирському військовому інституті радіоелектроніки ім. С.П. Корольова Національного авіаційного університету.

Кафедра "Електронні апарати" була створена у складі Житомирського державного технологічного університету шляхом перейменування кафедри медичних приладів і систем в 2004 році.У 1994 році при кафедрі автоматизації і комп’ютеризованих технологій (А і КТ) був створений науково-виробничий комплекс "Медична інженерія" для підготовки спеціалістів по ремонту та експлуатації медичних радіоелектронних приладів та систем. Засновником цього напряму був Самотокін Б.Б. В рамках комплексу на 1994-1995 навчальний рік було набрано 60 чоловік на заочну форму навчання, а на 1996-19997 навчальний рік була набрана одна учбова група на стаціонарну форму навчання. Підготовка спеціалістів в рамках комплексу "Медична інженерія" проводилась за фахом "Радіотехніка" зі спеціальності "Експлуатація медичних радіоелектронних придалів та систем". В складі кафедри А і КТ була організована секція для підготовки спеціалістів по напрямку "Електронні апарати". В 1998 році на факультеті інформаційно-комп’ютерних технологій створена випускаюча кафедра "Медичні прилади і систем" і відкрита спеціальність "Біотехнічні та медичні апарати і системи" за напрямом "Електронні апарати". В 2004 році у зв’язку з відкриттям нової спеціальності кафедру було перейменовано в кафедру "Електронних апаратів". В 2004 році на кафедрі була відкрита друга спеціальність „Технологій та засоби телекомунікацій”.

На базі кафедр „Радіотехніка” та „Електронні апарати” 22 липня 2008 року була створена кафедра „Радіотехніка і телекомунікації”. 10 квітня 2013 року вона була перейменована в кафедру „Радіотехніки, радіоелектронних апаратів та телекомунікацій”. А 01 червня 2017 року отримала назву „Біомедична інженерія та телекомунікації”.

Наразі кафедра БІ та Т виконує підготовку бакалаврів і магістрів напрямів 163 «Біомедична інженерія» та 172 «Телекомунікації та радіотехніка».

У складі випускової кафедри біомедичної інженерії та телекомунікації працює на штатних засадах 16 викладачів, з них докторів технічних наук – 1, кандидатів технічних наук – 7, старших викладачів – 6, асистентів – 2.

На засадах зовнішнього сумісництва на кафедрі працюють 3 викладачі: кандидатів технічних наук – 1, старших викладачів – 2.

На кафедрі зараз навчається 2 аспіранти, працює 1 докторант та 3 здобувачі. Керівником аспірантів і здобувачів є проф., д.т.н. Манойлов В.П.

Колектив кафедри біомедичної інженерії та телекомунікації

Завідувач кафедри

Тетяна Миколаївна Нікітчук
Тетяна Миколаївна Нікітчук

Кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри біомедичної інженерії та телекомунікацій.

Народилася 12 грудня 1982 року в м. Житомирі. Закінчила Житомирський державний технологічний університет, спеціальність - «Біотехнічні та медичні апарати і системи», 2005 р. В 2013 році захистила дисертацію на тему «Біотехнічна система аналізу пульсограм на основі фазових портретів».

Дисципліни, що викладає – «Методи та техніка діагностичних досліджень та лікувальних впливів», «Фізико-хімічні основи технологій РЕА», «Автоматизація обробки і аналізу медичної та санітарної інформації», «Сучасні інформаційні технології в науці та освіті».

Наукові інтереси - методи дослідження серцево-судинної системи; реєстрація, обробка та аналіз пульсограм.

Результатом її наукової і педагогічної діяльності більше 30 публікацій ,3 патенти

Склад кафедри

Читати далi...

Навчальний процес

Викладання фахових дисциплін відбувається в аудиторіях центрального корпусу та навчального корпусу #2, що знаходиться за адресою Пушкінська, 44.

Кабінет завідувача кафедри П-204

Викладацька П-201.

Для навчання також використовуються мультимедійні аудиторії Державного університету «Житомирська політехніка».

Матеріали навчальних дисциплін, за якими проводиться підготовка студентів спеціальностей кафедри, знаходиться на освітньому порталі Житомирської політехніки.

Наукова діяльність

Кафедра Біомедичної інженерії та телекомунікації за останні роки зосередила зусилля на проведенні фундаментальних і прикладних наукових досліджень з пріоритетних напрямків радіотехніки, медичного апаратобудування та побудови телекомунікаційних систем і мереж, основні з них:

 • дослідження характеристик і розробка широкосмугових антен (керівник – д.т.н., професор, Манойлов В.П.);
 • розробка методик вимірювання параметрів діелектричних матеріалів (керівник – к.т.н., доцент Чухов В.В.);
 • дослідження процесів газорозрядної візуалізації об’єктів (керівник к.т.н. Коломієць Р.О.);
 • розробка методів та засобів вимірювання концентрації легких аероіонів в навколишньому середовищі (керівник – к.т.н. Коренівська О.Л.);
 • розробка методів та засобів реєстрації, відображення та обробки пульсових сигналів (керівник – к.т.н. Нікітчук Т.М.);
 • дослідження та розробка широкосмугових цифрових панорамних пристроїв для пошуку та виявлення радіосигналів (керівник к.т.н., доцент Ципоренко В.Г.);
 • дослідження залежності характеристик розсіяних радіохвиль від стану тропосфери (керівник к.т.н., доцент Андреєв О.В.);
 • дослідження застосування спектрів вищих порядків для аналізу негаусових сигналів (керівник к.т.н., доцент Ципоренко В.В.).

Викладачі, аспіранти та студенти кафедри приймали участь у дослідженнях та науково-дослідних роботах, що проводяться на кафедрі:

 1. НДР „Панорама”, номер держреєстрації 0106U003923 на замовлення Військового інституту ім. С.П. Корольова НАУ.
 2. НДР „Частота”, за замовленням Житомирської обласної філії „Укрчастотнагляд, договір про співпрацю № 12-08 від 01.09.2013 р.
 3. держбюджетна НДР 30-Д-345 «Розробка неінвазивних оптико-електронних систем двовимірної поляризаційної томографії фазово-неоднорідних біологічних об’єктів» номер держреєстрації 0112U001368 у рамках співробітництва з кафедрою проектування медико-біологічної апаратури Вінницького національного технічного університету.
 4. НДР «Розробка методу та засобу контролю за рівнем концентрації легких аероіонів у закритих приміщеннях при штучній аероіонізації», номер держреєстрації 0568U268986 у рамках співробітництва з Інститутом фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.
 5. НДР № 2532/2-n „Багатофункціональний апаратно-програмний комплекс діагностики та сінергетичної терапії з валідацією діагностично-терапевтичних ознак” номер держреєстрації 112U003148 у рамках співробітництва з НТУУ „Київський політехнічний інститут”.

З 1.01.2015 р. на кафедрі почалося виконання НДР №40 «Апаратно-програмний комплекс експрес-діагностики стану людини» (керівник д.т.н., проф. Манойлов В.П.). З вересня 2014 року кафедрою БІ та Т для зони АТО було відремонтовано 4 станції завад і з допомогою концерну „Техносервіс ЦРЗ засобів зв’язку” передано для роботи в зоні АТО. Планується подальша допомога військовим з ремонтом техніки.

За результатами досліджень на кафедрі виконані розробки широкосмугових рупорних антен (діапазон 1-20 ГГц), широкодіапазонної антени від 0,5 до 2 ГГц, розробка окремих елементів трактів сантиметрового і міліметрового діапазонів та різноманітних антен цих діапазонів. Розроблена методика обробки сигналів при фазовій пеленгації і структурна модель пристрою панорамного індикатора. Розроблено декілька типів антен для Wi-Fi зв’язку. Також на кафедрі виконуються розробки широкосмугових цифрових панорамних пристроїв пошуку та виявлення радіосигналів для Житомирської обласної філії „Укрчастотнагляд”. Проведені дослідження по розробці цифрового кореляційного методу пеленгування джерел випромінювання в ДВЧ – УВЧ діапазоні частот з використанням антенних решіток. Розроблена апаратура для лікування гнійних ран з допомогою аероіонів, куди входять системи випромінювачів аероіонів та системи їх контролю и вимірювання. Розроблено систему зняття та обробки пульсових сигналів за фазовими портретами. Розроблено прилад дослідження процесів організму за допомогою газорозрядної візуалізації об’єктів. З більшості розробок отримано патенти на винахід.

Наукова діяльність студентів знайшла своє відображення у дипломних та курсових роботах. Щороку студенти беруть участь у Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт (подається близько п’яти конкурсних робіт щорічно). Робота студента Хомюка Олександра Володимировича „Дослідження можливості побудови апаратно-програмного комплексу реєстрації, обробки та аналізу пульсових хвиль” (науковий керівник доцент Нікітчук Т. М.) перемогла у ІІ-му турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі „Приладобудування”. Робота магістранта Пригодського М.М. «Дослідження можливості визначення в’язкості крові за параметрами останнього фронту пульсової хвилі» увійшла до 10-ки кращих студентських наукових робіт з галузі „Електроніка”.

Студенти кафедри беруть участь в різноманітних олімпіадах, зокрема з напрямів „Радіоелектронні апарати” (м. Харків, ХНУРЕ), „Радіотехніка” (м. Вінниця, ВНТУ). Так, наприклад, студент Велещук Д.П. зайняв ІІІ місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з радіотехніки. Науковий керівник – зав. кафедри радіотехніки, радіоелектронних апаратів та телекомунікацій д.т.н., проф. Манойлов В. П.

Кафедра щороку бере активну участь у роботі науково-технічних виставок, представляючи на них щорічно від 3 до 5 експонатів.

Викладачі і студенти кафедри беруть активну участь у конференціях та семінарах, здійснюють публікації статей у фахових виданнях, частина наукових праць занесена до міжнародних науковометричних баз даних Scopus, IEEE XPlore. На кафедрі здійснюється публікація монографій, навчальних посібників та навчально-методичної літератури.

Кафедра здійснює рецензування наукових праць для здобуття наукових ступенів з технічних наук, зокрема таких спеціальностей, як „Антени та пристрої мікрохвильової техніки”, „Радіотехнічні та телевізійні системи”, „Біологічні та медичні прилади і системи”, „Радіовимірювальні прилади”, тощо. Професор Манойлов В. П. здійснює підготовку аспірантів, під його керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій та готується ще 5 дисертацій. Крім цього, професор Манойлов В. П. бере участь у роботі двох спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій (член ради), зокрема ради Д05.052.02 Вінницького національного технічного університету та ради 14.719.01 при Житомирському військовому інституті радіоелектроніки ім. С.П. Корольова Національного авіаційного університету.

Кафедра «БІ та Т» має наукові зв’язки з університетами України (Одеська національна академія зв’язку ім.. О.С. Попова, Державний університет телекомунікацій м. Київ, Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”, Харківський національний університет радіоелектроніки, Вінницький національний технічний університет, Харківський національний університет ім. В. Карабіна, Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України тощо ).

Ольга Ігорівна Брушук

Ольга Ігорівна Брушук

Кафедра має договір про співпрацю з Люблінським університетом технологій „Люблінська політехніка” (Люблін, Польща), де зараз проходить навчання в докторантурі випускник кафедри за спеціальністю „Технології та засоби телекомунікацій” Ковалюк Ярослав Ігорович. У рамках програми МОНУ щодо навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних міжнародних навчальних закладах та наукових установах у 2012 році від кафедри була направлена студентка Брушук Ольга Ігорівна на навчання до Лондонського університету, Великобританія. В 2013 році там вона здобула кваліфікацію „магістр” за спеціальністю „Інформаційні системи”, а в 2014 р отримала кваліфікацію „магістр” за спеціальністю „Технології та засоби телекомунікацій” у ЖДТУ.

Щороку д.т.н., професор Манойлов В.П. їздить у науково-творчі та ділові зарубіжні відрядження (Білорусь, Росія) де проводить обмін досвідом та налагоджує зв’язки про співпрацю. У 2013 р. к.т.н. Коренівська О.Л. пройшла стажування у Lycee Agricole et Forestier «Jean Monnet» м. Вік-ан-Бігор (Франція).

Аналізуючи наукову діяльність та зв’язки кафедри біомедичної інженерії та телекомунікації зі спорідненими вузами України, можна зробити висновки, що робота в цьому напрямку проводиться інтенсивно і плідно. Наразі проводиться робота по розширенню співпраці з навчальними закладами Європи.

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Пушкінська, 44
Кабінети: П-156 (завідувач кафедри), П-201 (викладацька), П-210 (лаборантська)
Блог: https://krt-news.ztu.edu.ua
Instagram: https://www.instagram.com/kafedra_bi_ta_t/
Телефон: +38 (0412) 22-14-10
E-mail: kaf.rrat@ukr.net