Кафедра автомобілі і транспортні технології

Iсторiя створення кафедри

Історія кафедри "Автомобілі і механіка технічних систем" бере свій початок з 1962 року, коли на загально-технічному факультеті була створена кафедра загально-технічних дисциплін, яка об’єднувала фахівців з теоретичної механіки, опору матеріалів, теорії механізмів і машин, деталей машин, креслення, загальної електротехніки, технології матеріалів та ін. Першим завідувачем був доцент Кузьменко В.К., а з 1966 р. кафедру очолив Баженов В.Г. На початку своєї діяльності всі лабораторії кафедри розміщувались в 4 аудиторіях, орендованих в корпусі педагогічного інституту. До 1970 року були створені добре обладнані лабораторії опору матеріалів, деталей машин, теорії машин і механізмів, кабінет теоретичної механіки. Великий внесок в створення лабораторної бази зробили Баженов В.Г., Журавльов О.Г., Балюк А.Д., Тонюк М.І., Редчиць І.С., Михайленко Р.А. та ін.

Починаючи з 1965 р. кафедра виконує наукові дослідження для народного господарства. В тому ж році кафедрою виконаний і перший госпдоговір на факультеті. В 1970 р. Мінвузом України була затверджена кафедра технічної механіки, організатором якої став к.т.н., доц. Баженов В.Г.

З 1994 по 2011 р.р. завідувачем кафедри технічної механіки працював професор, д.т.н. Грабар Іван Григорович.

Від самого свого заснування на кафедрі ведуться наукові дослідження. Накопичено більш як 30-річний досвід створення сучасних стендів та їх експлуатації. Були розроблені методики випробувань, принципи проектування та виготовлення спеціальних розгінних стендів, створений цілий комплекс стендів різного призначення, в тому числі і стенд з найбільшою в нашій державі та у світі камерою випробувань (діаметр робочої зони – 3500 мм). Були проведені дослідження роторів компресорів турбін на малоциклову втому для запорізької фірми ЗМКБ «Прогрес»; двигунів АІ-24, АІ-25, Д-36, Д-136, Д-18Т (літаків «Руслан», «Мрія»), двигунів американської фірми «Textron Lykoming», Південно-корейської фірми «Samsung», двигунів російських фірм «Салют», «Союз» та інших. Більше 20 років працівники кафедри беруть участь у державній програмі “Підвищення надійності авіаційних двигунів”.

На базі кафедри були проведені ІІ (1985) та ІІІ (1990) Всесоюзні симпозіуми з механіки руйнування, ІІ (1980) та ІІІ (1991) Всесоюзні конференції «Міцність матеріалів і конструкцій при низьких температурах», конференція «Міцність елементів роторів турбомашин» в 1981 р., симпозіум «Міцність матеріалів та елементів конструкцій при складному напруженому стані» в 1989, у 1993, 1995, 1997, 1999, 2001 роках кафедра була організатором міжнародних конференцій “Сучасні технології в аерокосмічному комплексі”.

Під час роботи на кафедрі захистили кандидатські дисертації викладачі: Гонтаровський В.П., Гонтаровська Т.М., Балюк А.Д., Патсаєв В.А., Грабар І.Г., Стаценко В.Є., Мельничук С.В., Колодницька Р.В., Шостачук А.М., Ільченко А.В., Титаренко В.Є, Кубрак Ю.О. Докторську дисертацію захистив Грабар І.Г.

У вересні 1998 року кафедра технічної механіки Житомирського інженерно-технологічного інституту перейменована в кафедру “Автомобілі і механіка технічних систем”.

Сьогодні кафедра є випускаючою, що здійснює підготовку фахівців зі спеціальності "Автомобілі і автомобільне господарство" за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр.

Колектив кафедри автомобілі і транспортні технології

Перший набір студентів зі спеціальності 7.090258 “Автомобілі і автомобільне господарство” відбувся в 1995 році із випускників автодорожнього та агротехнічного коледжів м. Житомира. В січні 1999 року відбувся перший випуск 15 студентів по денній та 24 студентів по заочній формах навчання.

З 2001 року на кафедрі розпочато підготовку магістрів.

У червні 2004 року відбувся перший випуск спеціалістів (гр. ААГ-1) та магістрів (гр.ААГ-1м) на базі ЗОШ.

В 2007 році на кафедрі «Автомобілі і механіка технічних систем» започатковано проведення міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту».

Засідання І науково-практичної конференції "Сучасні технології і перспективи розвитку автомобільного транспорту", м. Житомир, 2008 р.

Засідання І науково-практичної конференції "Сучасні технології і перспективи розвитку автомобільного транспорту", м. Житомир, 2008 р.

Переможцю кубку "АВТОМОБІЛІСТ ПОЛІССЯ-2009", академічної гр. АГ-14 (5 курс) вручаються нагороди

Переможцю кубку "АВТОМОБІЛІСТ ПОЛІССЯ-2009", академічної гр. АГ-14 (5 курс) вручаються нагороди

На кафедрі постійно ведеться наукова робота. Активну участь в наукових дослідженнях приймають як викладачі і аспіранти так і магістранти та студенти.

Основними напрямками наукових досліджень кафедри є:

 • прохідність автомобіля;
 • використання альтернативних джерел енергії на автомобілі;
 • плавність ходу автомобіля;
 • міцність рамних конструкцій;
 • навігаційні системи автомобіля;
 • перспективні методи діагностування та випробування автомобіля.

З розвитком науки на кафедрі розвивається і лабораторна методична база кафедри. так для лабораторних та наукових досліджень залучається сучасне діагностування обладнання автомобільних фірм м. Житомира, що сприяє отриманню передового досвіду студентам та магістрам кафедри.

З 2011 року завідує кафедрою А і МТС Рудзінський Володимир Васильович –доктор технічних наук, професор, академік Транспортної академії України.

Завідувач кафедри

Олександр Петрович Кравченко
Олександр Петрович Кравченко

доктор технічних наук, професор, академік Транспортної Академії України, відмінник освіти України, Почесний автотранспортник України

У 1973 році закінчив Ворошиловоградський машинобудівний інститут за спеціальністю «Автомобільний транспорт»

У 2007 році захистив докторську дисертацію на тему «Наукові основи управління ефективністю експлуатації автомобільних поїздів» за спецальністю 05.22.20 - Експлуатація та ремонт засобів транспорту.

У 2012 році отримав звання професора кафедри автоніки та управління на транспорті СНУ ім. В. Даля.

Працював завідувачем кафедри, деканом Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля.

3 2014 року працює професором на кафедрі автомобілів та автомобільного господарства ЖДТУ.

Автор понад 480 наукових робіт ( у тому числі один підручник, 10 навчальних посібників, 4 монографії, 13 патентів), інпактфактор – 1.0, член спеціалізованих вчених рад по захисту докторських та кандидатських дисертацій НТУ та ЖДТУ, член редакційних колегій фахових видань ХНАДУ, ЛНТУ та ЖДТУ.

Наукові інтереси: підвищення ефективності експлуатації автомобільного транспорту; надійність автотранспортних засобів; забезпечення безпеки дорожнього руху.

Контакти e-mail: avtoap@ukr.net

Склад кафедри

На кафедрі у 2009/2010 навчальному році працює 22 штатних викладачів, з них 1 професор (кандидат технічних наук), 11 доцентів (з них 10 – кандидати технічних наук), 8 старших викладача і 2 асистенти. З 22 штатних викладачів 12 (тобто 54,5%) мають вчені ступені та звання. Читати далi...

На факультеті інженерної механіки діє аспірантура за трьома спеціальностями, одна з яких – 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів транспорту" відноситься до кафедри А і МТС.

За період існування аспірантури під керівництвом І.Г. Грабара – зав. кафедри А і МТС захищені дисертації за темами:

 • Колодницька Р.В. "Термоактиваційний аналіз руйнування матеріалів в умовах нестаціонарного деформування (шийкоутворення), (2000 р.);
 • Мельничук С.В. "Енергозберігаючі рекуперативні системи для випробувань тіл обертання" (2001 р.);
 • Шостачук А.М. "Напружений стан і руйнування деревини дуба при конвективно-надвисокочастотному сушінні" (2003);
 • Ільченко А.В. "Підвищення ефективності експлуатації автомобілів з використанням моторних палив з високооктановими кісневомісними добавками" (2003);
 • Титаренко В.Є. «Напружено-деформований стан і довговічність рам напівпричепів» (2007 р.);
 • Кубрак Ю.О. "Дослідження, технологія виготовлення та кінетика електрофізичних процесів в деформованих перколяційно-фрактальних середовищах" (2008 р.).

Навчальний процес

Графік консультацій викладачів кафедри автомобілів і механіки технічних систем (2010 рік).

Список кураторів академічних груп кафедри автомобілів і механіки технічних систем на 2010-2011 н.р.

Наукова діяльність

Результати фундаментальних досліджень
 1. Розроблено теорію та методологію розповсюдження та реєстрації пружних хвиль в рамних конструкціях з ціллю виявлення дефектів та оцінки напружено-деформованого стану рамних конструкцій з врахуванням динамічної складової навантаження. (Теоретична частина докторської дисертації к.т.н., доц. В.Є. Титаренко).
 2. Розроблено теорію та стратегію використання спиртових та олійних добавок, як альтернативного пального. (Теоретична частина докторської дисертації к.т.н., доц. А.В. Ільченко).
 3. Розроблена математична модель коливань підвіски автомобіля на основі чотириланкового важільного механізму та проведено комп'ютерне дослідження її динаміки. (Теоретична частина докторської дисертації к.т.н., доц. С.В. Мельничука).
 4. Розроблені теоретичні основи та проведено комп'ютерне моделювання кінетики електродинамічних характеристик перколяційно-фрактальних середовищ. (Теоретична частина докторської дисертації к.т.н., доц. Ю.О. Кубрака ).
 5. Розроблена математична модель та проведено комп'ютерне моделювання повзучості та релаксації ґрунтів фундаментів. (Теоретична частина докторської дисертації к.т.н., доц. А.М. Шостачука).
 6. Під керівництвом д.т.н, проф. І.Г. Грабара ас. В.О. Ломакіним, ас. Д.Б. Бегерським, асп. В.М. Іванченком, асп. Д.Л. Калінкіним, асп. О.П. Кухарчуком розроблені теоретичні основи та виготовлено дослідний зразок електронного протоколу експлуатації транспортних та технологічних машин.
 7. Д.т.н., проф. І.Г. Грабаром та асп. С.А. Левіком розроблені теоретичні основи та виконано комп'ютерне моделювання пресування гранул і брикетів біомаси.
 8. Під керівництвом к.т.н., доц. В.Є. Титаренко при підготовці магістерських атестаційних робіт розроблено теоретичні основи визначення в'язкості експлуатаційних рідин ротаційним методом з комп'ютерною реєстрацією даних для збереження та обробки інформації.
 9. Під керівництвом к.т.н., доц. Ільченко А.В. при підготовці магістерських атестаційних робіт розроблено теоретичні основи використання багатокомпонентних альтернативних палив для автомобілів.
 10. Під керівництвом к.т.н., доц. Мельничук С.В., аспірантом Крутіком С.В. при підготовці магістерських атестаційних робіт розроблено програмно-апаратний комплекс для дослідження підвіски автомобіля на основі чотириланкового важільного механізму за її анімаційними комп'ютерними та фізичними моделями.
 11. Д.т.н, проф. І.Г. Грабаром розроблені теоретичні основи впливу розмірів наночастинок на їх фрактальну розмірність та впливу на основні фундаментальні закони фізики.
Прикладні розробки, основні результати
Науково-дослідні лабораторії

При кафедрі діють дві лабораторії:

 • лабораторія стендових досліджень;
 • лабораторія нових технологій.
Видані науково-методичні праці у 2009 календарному році
Винаходи кафедри
Участь викладачів кафедри у міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських конференціях і семінарах
 1. XII международная научно-техническая конференция «Автомо-бильный транспорт: проблемы и перспективы», Севастополь, 14-19 сентября 2009 г., згідно програми:
  • Мельничук С.В., Головня Р.М. Математичне моделювання зв'язаних повздовжніх коливань автомобіля підресореного підвісками на основі чотириланкового важільного механізму.
  • Грабар І.Г., Опанасюк Є.Г., Бегерський Д.Б. Спосіб визначення динамічного радіуса автомобільного колеса на ґрунтах, що деформуються.
  • Ільченко А.В., Ломакін В.О. Моделювання роботи поршневого двигуна внутрішнього згоряння за нерівномірністю ходу.
  • Колодницька Р.В. Перспективи застосування олії коноплі як добавки до палива для дизельних двигунів.
 2. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту». 19-20 жовтня 2009 р., м. Вінниця, згідно програми:
  • Грабар І.Г. Опанасюк Є.Г., Бегерський Д.Б., Богатирчук С.О. Особливості кінематики і динаміки багатоколісного рушія при взаємодії з сипучими ґрунтами.
  • Грабар І.Г., Титаренко В.Є. Оцінка динамічної складової навантаження рам транспортних засобів.
  • Колодницька Р.В., Шумляківський В.П., Бондарчук Г.В. Моделювання фізико-кінетичних властивостей біопалив на основі рослинних олій.
  • Лімонт А.С., Ломакін В.О. Розмірні параметри упаковок льнотрести як об'єктів транспортування.
  • Мельничук С.В. Статичні випробування фізичної моделі підвіски автомобіля на основі чотириланкового важільного механізму.
Участь викладачів кафедри у виконанні програм співробітництва з НАН України та галузевих Академій Наук України, з підприємствами

Кафедра А і МТС співпрацює з Українською аграрною академією наук по програмі «Енергозбереження», з Технологічною академією наук по програмі «Електронні засоби реєстрації експлуатаційних параметрів машин».

Створено дослідний зразок електронного протоколу експлуатації транспортних і технологічних машин.

Інформація про заходи з науково-технічної діяльності, здійснені спільно з облдержадміністраціями

Спільно з Головним управлінням промисловості та розвитку інфраструктури Житомирської обласної державної адміністрації та Житомирським державним технологічним університетом; Головним управлінням енергетики, транспорту та зв'язку Вінницької міської ради, а також з Вінницьким національним технічним університетом була проведена ІІ міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту» 19-20 жовтня 2009 р. в м. Вінниці.

Студентська наука

Діючі наукові гуртки:

 • під керівництвом д.т.н., проф. І.Г. Грабара щотижнево діє кафедральне конструкторське бюро (КБ) за участю студентів та аспірантів;
 • під керівництвом к.т.н., доц. Титаренко В.Є. діє гурток «Моделювання навчально-наукового обладнання».
 • під керівництвом к.т.н., доц. Шостачука А.М. діє гурток «Напружений стан і деформації несучих конструкцій висотних споруд».

У 2009 р. тематика дипломних проектів підбиралась таким чином, щоб при розробці дипломного проекту дипломник міг показати володіння загально-інженерними, спеціальними та економічними дисциплінами, поглибити їх вивчення у напрямку теоретичної та практичної підготовки за спеціальністю 7.090258 "Автомобілі і автомобільне господарство" та 8.090258 "Автомобілі і автомобільне господарство".

Кращі дипломні проекти (ДП) виконані студентами за такими темами:

 1. «Проект удосконалення системи пасажироперевсзень в м. Житомирі» студент Рожков М.М. (керівник ас. Шумляківський В.П.) – реальний ДП;
 2. «Проект реконструкції ремонтної бази ТТУ» студент Білик О.І. (керівник доц. Мельничук С.В.) – реальний ДП;
 3. «Проект реконструкції дільниці ремонту двигунів легкових автомобілів СТО «АІС» з розробкою стенду для розбирання-збирання двигунів студент Хмельницький І.Л. (керівник доц. Титаренко В.Є.) – реальний ДП;
 4. «Проект автомобіля з гібридною силовою установкою» студент Копцов М.В. (керівник ас. Шумляківський В.П.);
 5. «Проект програмно-апаратного комплексу для визначення ВТХ моторних олив із спецчастиною з транспортної логістики» студент Примак Є.П. (керівник доц. Титаренко В.Є.) – реальний ДП;
 6. «Проект автобуса підвищеної прохідності для перевезення школярів в сільській місцевості» студент Петрук Д.О. (керівник доц. Стаценко В.Є.).

Кращим студентам, виконавцям вищенаведених дипломних проектів ДЕК було рекомендовано продовжити навчання в аспірантурі за фахом.

Магістерські роботи виконувались на достатньому науково-практичному рівні за наступними темами:

 1. «Програмно-апаратний комплекс для дослідження процесу взаємодії рушія з ґрунтом, що деформується» студент Багатирчук С.О. (керівник доц. Опанасюк Є.Г.);
 2. «Програмно-апаратний комплекс для вимірювання кінематичних і динамічних характеристик трансмісії» студент Дідківський В.М. (керівник проф. Грабар І.Г.);
 3. «Програмно-апаратний комплекс для досліджень підвіски автомобіля на основі чотириланкового важільного механізму» студент Матвійчук А.В. (керівник доц. Мельничук С.В.);
 4. «Дослідження вібронавантажеиості рамних конструкцій машин на основі використання програмно-апаратного комплексу» студент Нестеренко В.В. (керівник доц. Титаренко В.Є.);
 5. «Дослідження впливу рослинних олій на циклову подачу палива в дизелі» студент Шпаківський В.С. (керівник доц. Ільченко А.В.).

Всім магістрам враховуючи успішність захисту дипломних робіт ДЕК рекомендував продовжити науково-дослідну роботу та наукове навчання в аспірантурі.

Студентські публікації (2009 р.):

 • стаття
  • С.В. Мельничук, Ю.О. Кубрак, А.В. Матвійчук (магістр гр. ААГ-6 м). Програмно-апартний комплекс для модельних випробувань підвіски автомобіля на основі чотириланкового важільного механізму // Вісник Житомирського державного технологічного університету № 2 (49), 2009 р. – С. 8-12.
 • тези доповідей на конференціях
  • Л. Капустюк (гр. АТ-16), О.І. Лєтошко (гр. АТ-16), А.М. Шостачук. Вплив вертикальних переміщень несучих опор висотної споруди на напружений стан перекриттів // Тези ХХХІV науково-практичної конференції, присвяченої Дню університету, 16-18 березня 2009 року. – Житомир: ЖДТУ, 2009, С. 5.

Міжнародне співробітництво

Кафедра А і МТС співпрацює з Могильовським технологічним університетом (Бєларусь), Рижським технічним університетом (Латвія), Люблянським технічним університетом (Польща).

Відповіді на часті запитання

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінети: 230 (кафедра, лабораторія з дисципліни ТММ), 232 (кабінет теоретичної механіки), 234 (викладацька), 134 (завідувач кафедри), 137 (мультимедійна аудиторія, клас правил дорожнього руху), 137-а (обчислювальний центр), 138 (лабораторія з дисципліни "Опір матеріалів"), 08 (лабораторія з дисципліни "Деталі машин"), А1–А10 (лабораторний автомобільний корпус, за гуртожитком)
Телефон: +38 (0412) 37-46-24 (кафедра), +38 (0412) 24-14-22 (приймальна)
Факс: +38 (0412) 24-14-22