Кафедра фізики та вищої математики

Iсторiя створення кафедри

Кафедра фізики та вищої математики Державного університету «Житомирська політехніка» сформована на базі кафедр фізики та вищої математики у 2015 році.

На протязі останніх років за напрямами фізика в Державному університеті «Житомирська політехніка» плідно працювали наступні фахівці: к.ф-м.н., доцент Яiчнiцин В.Г.; к.ф-м.н., доцент Сокур Л.П.; д.ф-м.н., професор Овандер Л.М. Кожний з цих науковців зробив свій вагомий внесок в навчальний та науковий стан кафедри. Д.ф-м.н., професор Москвін Павло Петрович керував кафедрою фізики з 2002 року.

В напрямі математичних дисциплін плідно працювали наступні відомі фахівці. Так завідувачами кафедри вищої математики були кандидат фізико-математичних наук, доцент Добряков Л.Д., кандидат технічних наук, доцент Громовий А.П., кандидат фізико-математичних наук, доцент Онуфрійчук С.П., доктор фізико-математичних наук, професор Михайленко В.В., доктор фізико-математичних наук, професор Коваль В.О.

Сьогодні на кафедрі фізики та вищої математики Житомирської політехніки працює 7 викладачів, з них 1 доктор та 2 кандидати наук.

Завідувач кафедри

Павло Петрович Москвін
Павло Петрович Москвін

Завідувач кафедри фізики та вищої математики доктор фіз.-мат. наук, професор.

Наукові інтереси: фізика напівпровідників, термодинамічний опис технологічних процесів отримання складних напівпровідникових розчинів для сенсорної техніки.

Контакти за напрямом фізика кабінет: 324, 321; телефон: +38 (0412) 37-46-17; e-mail: moskvinpavel56@gmail.com

Контакти за напрямом вища математика кабінет: 304; телефон: +38 (0412) 24-37-89

Склад кафедри

Читати далi...

Навчальний процес

Графік консультацій викладачів кафедри фізики та вищої математики.

Наукова діяльність

В 2014 співробітники кафедри під керівництвом зав.каф., проф.. Москвіна П.П. завершили виконання НДР на тему: ”Синтез і фізичні властивості композитних матеріалів на основі халькогенідного скла та наночастинок напівпровідникових сполук“. Основні наукові результати, що були отримані результати в рамках виконання теми №32 та надруковано в провідних світових журналах слід вважати наступні:

 1. Москвин П.П. , Крыжановский В.Б., Рашковецкий Л.В., Литвин П.М., Вуйчик Н.В. Мультифрактальная параметризация пространственных форм на поверхности гетерокомпозиций ZnxCd1-xTe – Si (111) и ее взаимосвязь с условиями синтеза слоев. Журн. физич. химии. РАН, 2014, том 88, № 7–8, с. 1194–1200.
 2. Moskvin P.P., Kryzhanivskyy V. B., Rashkovetskyi L. V., Lytvyn P. M., and. Vuichyk M. V. Multifractal Parameterization of Space Forms on Surfaces of Zn xCd 1 – xTe–Si(111) Heterocompositions and Its Relationship to the Conditions of Layer Synthesis. Russian Journal of Physical Chemistry A, 2014, Vol. 88, No. 8, pp. 1375–1381.
 3. Moskvin P., Kryzhanivskyy V., Rashkovetskyi L., Lytvyn P., Vuichyk M. Multifractal analysis of areas of spatial forms on surface of ZnxCd1_xTe–Si (111) heterocompositions. J. Crystal Growth, 2014, v.404, p.204-209.
 4. Москвин П.П., Крыжановский В.,Б., , Рашковецкий Л.В., Литвин П.М., Вуйчик Н.В. Сравнительный анализ мультифрактальных спектров поверхности нанослоев ZnxCd1-xTe, синтезированных разными технологиями на подложках различного состава. 6-я Межд. научно-технич. Конф. "Сенсорная электроника и микро системные технологии. СЭМСТ-6", Украина, Одесса, 2 – 6 июня 2014 г. с.140
 5. Москвин П.П., Крижановский В.,Б., Рудницкий В.А., Литвин П.М., Рашковецкий Л.В., Вуйчик В.М. Применение мультифрактального анализа для количественного описания состояния поверхности гетероструктур ZnxCd1-xTe – Si. 15 -я междунар. научно-практ. конф. «Современные информационные и электронные технологи, СИЭТ-2014», Одесса 26— 30 мая 2014 г., с.134-135.
 6. Лозко Е.В., Крыжановский В.Б., Москвин П.П. Мультифрактальные характеристики геометрических форм поверхности гетерокомпозиций системы Zn-Cd-Te – Si подложка. 17-я Школа по твердотельной электронике «Материалы и технологи гибкой электроники», Санкт-Петербург, 2014. С.80.
 7. Рашковецький Л.В., Стрільчук О.М., Пляцко С.В.. Москвін П.П.. Данильченко Б.О.. Аналіз фотолюмінесценції плівок, опромінених потоком швидких електронів Тези доповідей III Міжнар. науково-практ. rонф. „Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка”, Кременчук, 2014, с.174.

За термін виконання держбюджетної теми №32 фахівцями каф. надруковано 7 статей, що ввійшли до науково метричної бази даних SCOPUS.

В 2014 році співробітниками каф. під керівництвом проф. Москвіна П.П. отримано грант на виконання держбюджетної теми:”Системні дослідження та оптимізація умов використання дизельного біопалива з альтернативної сировини у двигунах внутрішнього згоряння”.

Наукові дослідження на кафедри за напрямом математика проводяться у наступних напрямках.

 1. Граничні теореми в теорії ймовірностей (Коваль В.О.).
 2. Термомеханіка конструктивно-неоднорідних п'єзоелектричних тіл при циклічних електромеханічних навантаженнях (Лущиков О.В.).
 3. Автохвильові розв’язки моделі середовища з часовою та просторовою нелокальностями (Скуратівський С.І.).
 4. Теоретико-алгебраїчні дослідження систем диференціальних рівнянь (Прилипко О.І.).
 5. Спектральний аналіз нестаціонарних випадкових процесів. Багатокритеріальна оптимізація (Величко Д.О.).

Результати математичних наукових досліджень викладачів кафедри опубліковані у провідних зарубіжних та вітчизняних математичних журналах. Це, зокрема, «Stochastic Processes and their Applications», «Journal of Theoretical Probability», «Stochastic Analysis and Applications », «Теория вероятностей и её применения», «Математические заметки», «Reports on Mathematical Physics», «International Applied Mechanics», «Прикладная механика», «Доповіді НАН України», «Український математичний журнал».

Міжнародне співробітництво

Кафедра фізики та вищої математики співпрацює як з вітчизняними навчальними та науковими закладами країни так і з закордонними. Договори про співпрацю укладені з такими закладами освіти як:

 • Житомирським державним університетом ім. Івана Франка
 • Інститутом фізики напівпровідників НАН України.
 • Фізико-технічним інститутом ім. А.Ф. Іоффе Російської академії наук (м. Санкт-Петербург ).
 • Люблінським технічним університетом (інститут фізики) (Польща)
 • Люблінським медичним університетом (Польща)
 • Санкт-Петербургським державним електротехнічним університетом. (Росія)

Відповіді на часті запитання

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінети: 321 (кафедра), 324 (викладацька), 322 (лабораторія), 323 (лабораторія), 326-а (лабораторія), 326-б (лабораторія)
Телефон: +38 (0412) 37-46-17
Факс: +38 (0412) 24-14-22
E-mail: moskvinpavel56@gmail.com