Кафедра галузевого машинобудування

Інформація про кафедру

У 1975 році було створено кафедру «Металорізальні верстати та інструменти», завідувачем якої було призначено Кобзаря Євгена Порфировича Майже 16 років кафедру «Металорізальні верстати та інструменти» (з 1988 року – «Металорізальні верстати та системи») з 1982 по 1998 роки очолював к.т.н., доцент Василюк Георгій Дмитрович.

У 1998 році було об’єднано дві кафедри: технології машинобудування і металорізальних верстатів та систем, і створено кафедру технології машинобудування і конструювання технічних систем.

Колектив кафедри галузевого машинобудування

Кафедра «Металорізальні верстати і системи» створена, як самостійний підрозділ Житомирського державного технологічного університету, 1 липня 2013 року згідно з наказом від 10 квітня 2013 року № 109, Враховуючи рішення Вченої ради університету (протокол №7 від 1 квітня 2013 р.), згідно зі ст.30 Закону України «Про вищу освіту», ст. 3.5 Статуту Житомирського державного технологічного університету, Постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. №978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», Постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.07 №1019 «Про ліцензування освітньої діяльності з надання освітніх послуг», з метою дотримання чинного законодавства, впорядкування організаційної структури вищого навчального закладу, забезпечення високої якості навчального процесу, на базі кафедри «Технологія машинобудування і конструювання технічних систем».

Кафедра металорізальних верстатів і систем має значний науковий потенціал. Загальна чисельність професорського-викладацького складу становить 10 осіб, Серед них 3 доктори технічних наук, професори; 4 кандидата технічних наук, доценти; 1 старший викладач та 2 асистента. Крім всього планується захист 2 докторських дисертацій та 1 кандидатської дисертації.

До викладання дисциплін магістерської підготовки кафедра активно залучає відомих вчених провідних університетів та науково-дослідних інститутів НАН України, серед яких д.т.н., проф. Клименко С.А., д.т.н., проф. Струтинський В.Б., д.т.н., проф. Кузнєцов Ю.М., д.т.н., проф. Равська Н.С.

На сьогодні кафедрою викладається ряд дисциплін для підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями «Металорізальні верстати та системи», «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів», «Технологія машинобудування», «Автомобілі та автомобільне господарство», 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування», 274 «Автомобільний транспорт».

Спеціальності «Металорізальні верстати та системи» та «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів», за якими кафедра є випусковою, акредитовані за вищим IV рівнем.

У квітні 2017 року кафедра металорізальних верстатів і систем була перейменована згідно назві випускової спеціальності на кафедру галузевого машинобудування.

Завідувач кафедри

Ярослав Анатолійович Степчин
Ярослав Анатолійович Степчин

Кандидат технiчних наук, доцент. Закінчив Київський політехнічний інститут в 1993 році з відзнакою. Кваліфікація інженер-механік, спеціальність "Технологія машинобудування". З лютого 1996 року почав працювати асистентом на кафедрі металорізальних верстатів та систем ЖІТІ.

З 2003 року – доцент кафедри «Технології машинобудування і конструювання технічних систем».

У червні 2006 році захистив кандидатську дисертацію. Закінчив докторантуру ЖДТУ. Автор більше 40 наукових та науково-методичних праць, в тому числі навчального посібника "Обладнання та транспорт механообробних цехів".

Наукові інтереси: динаміка механічних систем; математичне моделювання.

Склад кафедри

Читати далi...

Навчальний процес

Графік консультацій викладачів кафедри галузевого машинобудування.

Список кураторів академічних груп кафедри галузевого машинобудування.

Наукова діяльність

Кафедрою проводиться значна наукова робота, основними напрямками якої є проектування галузевого машинобудування, дослідження процесів лезової обробки.

Науково-дослідницька робота проводиться в таких напрямках:

 • фундаментальні наукові дослідження за темами, що фінансуються з державного бюджету МОН України;
 • госпдоговірні роботи з машинобудівними підприємствами України;
 • підготовка дисертаційних, магістерських атестаційних робіт і дипломних проектів здобувачами, аспірантами, докторантами, магістрантами та майбутніми спеціалістами кафедри.

У 2007 році згідно з госпдоговором № ПЗ/П 062658 «Розробка технічної документації на механічну частину транспортно-підіймального позиціонуючого пристрою машини ПРСМ-2 №089» була передана технічна документація для виготовлення дослідного зразка пристрою і з замовником був заключний новий госпдоговір № ПЗ/П 062658/2 «Надання технічної допомоги і авторський нагляд за виготовленням і випробуваннями транспортно-підіймального позиціонуючого пристрою машини ПРСМ – 2 № 089».

У 2009 році були проведені випробування, які підтвердили високий рівень розробки і отриманий патент України на винахід №91651 від 10.08.2010року.

З 1 липня 2011р. виконується НДР № 52/339 «Розробка і впровадження перспективних процесів фінішної обробки плоских поверхонь жорстких і нежорстких деталей торцевими інструментами з кінематично перетвореними рухами формоутворюючих елементів, оснащених НТМ», державний реєстраційний номер 0112U004987

Замовник –– ТОВ "Холдингова компанія "Мікрон" (м. Одеса)

Мета: Розробка і впровадження перспективних процесів фінішної обробки плоских поверхонь жорстких і нежорстких деталей торцевими інструментами з кінематично перетвореними рухами формоутворюючих елементів, оснащених НТМ.

З першого січня 2012р. виконується фундаментальне дослідження «Теоретичні і технологічні основи розвитку способів формоутворення плоских поверхонь торцевим лезовим інструментом» з держбюджетним фінансуванням, договір №31 від 1.01.2012р., державний реєстраційний номер 0112U001791.

Науковий керівник – д.т.н., проф.. Мельничук П.П.

Виконавці: Мельничук П.П., Лоєв В.Ю., Виговський Г.М., Степчин Я.А., Громовий О.А., Богайчук О.М., Сідоров Я.В., Кулик Б.М. а також до виконання роботи були залучені студенти. Метою проекту є розробка науково-прикладних основ забезпечення високопродуктивної зі стабільно високими показниками якості обробки плоских поверхонь деталей торцевим лезовим інструментом з кінематично перетвореним рухом формоутворюючих елементів, оснащених НТМ.

У складі кафедри технології машинобудування і конструювання технічних систем співробітники кафедри МВіС проводили і проводять наукові дослідження без фінансування за темами:

 1. №335 від 1 липня 2009р. на створення науково-технічної продукції, номер державної реєстрації 01110001938 «Розробка і впровадження перспективних процесів фінішної обробки плоских поверхонь жорстких і нежорстких деталей торцевим інструментом з кінематично перетвореними рухами формоутворюючих елементів, оснащених НТМ»,
 2. №52/339 від 1 липня 2011р. з розробки нових способів обробки плоских поверхонь торцевим лезовим інструментом.

Серед перспективних напрямків міжнародної та наукової роботи необхідно зазначити участь кафедри у виконанні двох міжнародних проектів:

 1. SCM-T038B06-UKR «Впровадження дворівневої системи для спеціальності Інженерна механіка».
  Мета проекту: виконання принципів дворівневої системи Європейської вищої освіти (бакалавр-магістр) в Україні.
  Виконавці: від ЖДТУ – д.н.,проф. Самотокін Б.Б., д.т.н. проф. – Мельничук П.П, від Німеччини – Маріанна Стантчева.
  Обсяг Фінансування: 146780 євро; Частка ЖДТУ – 17000 евро.
  Партнери:
  • Технологічний Університет м.Дрезден (Німеччина);
  • Каталонський політехнічний університет (Барселона);
  • Національний технологічний університет України (Київський політехнічний університет);
  • Національний технологічний університет (Харківський політехнічний інститут);
  • Одеський національний політехнічний університет;
  • Тернопільський державний технологічний університет ім. Івана Пулюя;
  • Міністерство освіти і науки України.
  Проект успішно завершений.
 2. Темпус JEP_27198_2006 «Навчання українських інженерів комп’ютерному проектуванню».
  Мета проекту: на основі досвіду Європейських університетів запровадити новий курс навчання для магістрів спеціальності «Комп’ютерного проектування» в Україні та створити необхідні умови для навчання студентів-магістрів спеціальності «Комп’ютерне проектування» відповідно до Європейських стандартів.
  Обсяг фінансування: 313865 євро; частка ЖДТУ = 63305€.
  Партнери:
  • Технологічний університет м. Дрезден (Німеччина),
  • Запорізький національний технологічний університет;
  • Національний технологічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
  • Національний авіаційний університет (Україна);
  • Технічний університет у місті Ліберець (Чехія).
  Проект успішно завершений.
 3. Проходить наукове стажування в рамках програми фонду «SI» на базі Університету м. Люнд (Швеція) департамент інженерних наук співробітник кафедри «Металорізальні верстати і системи», факультету інженерної механіки: докторант, к.т.н., доц. Гутніченко О.А. (тема наукової роботи – «Розробка наукових основ синтезу нановуглецевих наповнювачів з карбонізованих природніх попередників для електропровідних композитів»).

Спеціальності

Кафедра веде підготовку і є випусковою за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування». Кафедра також проводить підготовку спеціалістів вищої кваліфікації в аспірантурі та докторантурі за спеціальністю 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти».

Спеціаліст-механік може займати на промислових підприємствах, проектних, науково-дослідницьких організаціях та установах, навчальних закладах такі посади:

 • головний механік;
 • начальник виробничого відділу;
 • начальник виробництва;
 • начальник ремонтного цеху;
 • начальник дільниці;
 • начальник служби (промисловість);
 • головний інженер;
 • начальник відділу механізації та автоматизації виробничих процесів;
 • начальник відділу науково-технічної інформації;
 • начальник цеху дослідного виробництва;
 • інженер з комплектації устаткування;
 • інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів;
 • інженер з організації експлуатації та ремонту;
 • інженер з ремонту;
 • інженер з розрахунків та режимів;
 • інженер із впровадження нової техніки та технології;
 • інженер з механізації трудомістких процесів;
 • інженер з налагодження й випробувань;
 • інженер з проектування механізованих розробок;
 • інженер-дослідник;
 • інженер-конструктор;

В процесі навчання студенти вивчають цикли гуманітарних дисциплін (історія, філософія, соціологія, іноземна мова та інші) фундаментальних дисциплін(математика, фізика, хімія, інформатика), професійно-орієнтованих дисциплін (інженерна графіка, технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство, теоретичну механіку, опір матеріалів, теорію машин і механізмів, деталі машин) та спеціальних дисциплін за обраною спеціальністю.

Навчально-лабораторна база

Лабораторна база складається з 10 лабораторій загальною площею 700 м2. Відповідність сучасним вимогам видно з переліку обладнання та приладів, що є в лабораторіях:

 • аудиторія №03 комп'ютерний клас, оснащений сучасним комп'ютерним обладнанням;
 • аудиторія №05 («Лабораторія роботизації») – промислові робот ПМР-254, ПМР 05-254,ПМР 05254, М-20П; мініробот ПМР 05-200; робот ЦПР-1П;
 • аудиторія №09 («Металообробне обладнання») – токарний верстат 1341; токарно-гвинторізний верстат 16К20; токарний автомат 1П16А; зубофрезерувальний верстат 5К32; верстат вертикально-фрезерний 6Р12; токарно-револьверний верстат із ЧПК 1В340ФЗО;
 • аудиторія №010 («Лабораторія технології машинобудування») – вертикально-свердлувальний верстат 2Р135Ф2; радіально-свердлувальний верстат 2Н53; горизонтально-фрезерний верстат; токарно-гвинторізний верстат КА280.
 • аудиторія №013 («Лабораторія теплотехніки») – електропіч СНОЛ 1,5-2,5; компресорна станція СО-7Б; джерело живлення "ЛИПС" для зварювання термопар; установка ТА-88.
 • аудиторія №406 («Лабораторія автоматизації») – вібробункер 211А; промисловий робот МА-9С; пристрій для налагодження інструмента на розмір, моделі 2226; стенд на основі тирісторного приводу "КЕМТОК"; роботизований комплекс.
 • аудиторія №417 («Взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань») – мікроскоп ультразвуковий; мікроскопи "МИМ", "ММИ"; прилад Б-10М; лінійка оптична ЛС 3614; катетометр МК-8, набори плоско паралельних кінцевих мір довжини; мікрометри; мініметри; кутоміри; нутроміри і інші вимірювальні інструменти.
 • аудиторія №111-б – комп'ютерний клас, оснащений сучасним комп'ютерним обладнанням.

Виховна робота

Виховання студентів у вищій школі є невід'ємною частиною системи освіти. Виховна робота на кафедрі здійснюється згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України, "Концепції виховання в національній системі освіти", спирається на традиції, власний досвід виховання та кращі надбання інших споріднених кафедр навчальних закладів України.

Виховний процес носить системний і комплексний характер.

Концепція виховання студентської молоді передбачає виховання майбутніх спеціалістів авторитетними, високоосвіченими людьми, носіями високої загальної, світоглядної, політичної, професійної, правової, інтелектуальної, соціально-психологічної, емоційної, естетичної, фізичної та екологічної культури і передбачає:

 • координацію роботи кафедр профілюючих дисциплін, загальноосвітнього та гуманітарного циклу для реалізації комплексного підходу до підготовки і виховання у вищому технічному навчальному закладі;
 • створення необхідних умов для всебічного розвитку особистості студента, його духовності і загальної культури, художніх здібностей шляхом залучення до різноманітних видів творчості (науково-дослідницької, технічної, культурно-просвітницької, громадської, спортивно-оздоровчої, правоохоронної та ін.);
 • постійний контроль за ефективністю виховних заходів;
 • пропаганду здорового способу життя;
 • координацію усіх форм і методів виховної роботи.

Для успішного виконання і практичної реалізації концепції виховання на кафедрі розроблено план виховної роботи зі студентами, відповідно до якого передбачені напрями, форми і методи виховної роботи, активне включення студента у виховний процес на засадах співпраці, діалогу, партнерства, високої вимогливості і глибокої поваги до нього.

Планом визначено загальні і конкретні завдання виховної роботи та методичні рекомендації щодо її здійснення.

Міжнародне співробітництво

Відповіді на часті запитання

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінети: 110 (викладацька)
Блог: https://tmkts-news.ztu.edu.ua
E-mail: mvis_ztu@mail.ru