Професорсько-викладацький склад кафедри автомобілів і механіки технічних систем

Володимир Григорович Баженов
Володимир Григорович Баженов

Кандидат технічних наук з 1964 р., вчене звання доцента присвоєно в 1967 р., вчене звання професора присвоєно в 1997 р., працює на посаді професора, член вченої ради, відмінник освіти України.
Народився 22.07.1933 р., в м. Стаханов Луганської обл. В 1956 р. Закінчив Київський політехнічний інститут (КПІ) зі спец. «Теплоенергетичні установки електричних станцій».
Трудову діяльність почав після закінчення інституту в 1956 р. з посади начальника зміни турбінного цеху Луганської ДРЕС.
1960 р. був прийнятий по конкурсу на посаду ст. викладача кафедри технічної механіки Чернігівського вищого училища льотчиків.
1961 р. поступив в аспірантуру на кафедру «Опір матеріалів» (КПІ), під керівництво академіка АН УРСР Писаренка Г.С.
1964 р. після закінчення аспірантури і захисту дисертації на засіданні ради інституту матеріалознавства 22.12.1964 р., на тему «Прочность вращающихся дисков с концентраторами напряжений», був направлений Мінвузом України на посаду старшого викладача Житомирського загально-технічного факультету КПІ.
Тривалий час, очолював навчальний заклад, спочатку на посаді декана загально-технічного факультету, а згодом директора Житомирського філіалу КПІ. Значну увагу Баженов В.Г., як керівник, приділяв розвитку науково-дослідних робіт і особливо прикладного напрямку, на основі науково-господарських договорів із підприємствами, які давали можливість не тільки створювати наукову атмосферу в навчальному закладі, підвищувати кваліфікацію викладачів, заохочувати студентів до наукових досліджень, але й приносили основні кошти для розвитку навчально-технічної і науково-технічної баз навчального закладу.
Під його керівництвом та безпосередньої участі було створено матеріальну і науково-технічну базу для майбутнього інституту побудовані: основний навчальний корпус, гуртожитки, організовані лабораторії, кафедри, факультети.
За його ініціативою створена кафедра «Технічної механіки», якою він завідував 28 років. На даний час, кафедра перейменована на кафедру «Автомобілі і механіка технічних систем». Організовував лабораторії стендових випробувань, лабораторію голографічних методів дослідження. У лабораторії стендових випробувань створено комплекс унікальних розгінних стендів для дослідження як повних реальних роторів двигунів літаків, так і окремих його елементів. В лабораторії пройшли випробування більш 20 роторів різних авіаційних двигунів.
Викладає дисципліни: «Основи технології виробництва і ремонту автомобілів», «Будівельна механіка машин».
Наукові інтереси: дослідження міцності обертаючих конструкцій, в т.ч. роторів авіаційних двигунів при малоцикловому навантаженні; дослідження довговічності конструкцій технологічними і конструктивними методами; стендові дослідження міцності конструкцій при складному напруженому стані.
Ним опубліковано більше 100 робіт, з яких 2 монографії, 2 авторських свідоцтва на винахід, більше 10 методичних і навчальних посібників. Підготовлено 2 кандидата технічних наук.

Іван Григорович Грабар
Іван Григорович Грабар

Доктор технічних наук, професор, академік Академії наук Вищої школи України, проректор з наукової роботи Житомирського національного агроекол чного університету (ЖНАЕУ), науковий керівник Лабораторії нових технологій.
В 1982 році закінчив аспірантуру при Київському інституті інженерів цивільної авіації, в 1983 році захистив кандидатську дисертацію "Дослідження нелінійних явищ накопичення втомних пошкоджень в алюмінієвому матеріалі Д16АТВ" (Науковий керівник – професор РАДЧЕНКО О.І.). В 1993 році захистив докторську дисертацію "Термоактиваційний аналіз і точки біфуркації пластичного деформування і руйнування ОЦК і ГЦК металів в задачах прогнозування ресурсу роторів" (Науковий консультант – заслужений діяч науки і техніки СРСР, професор ІВАНОВА В.С. – ІМЕТ ім. А.А.Байкова РАН, м. Москва). Обидві дисертації присвячені прогнозуванню надійності і довговічності авіаційної та ракетно-космічної техніки і моделюванню складних нелінійних систем, далеких від рівноваги.
З 1982 року працює в Житомирському державному технологічному університеті на посадах асистента, старшого викладача, доцента, з 1994 по 2008 рр. – завідувач кафедри, професор, проректор з наукової роботи. З 2008 року – проректор з наукової роботи Житомирського національного агроекологічного університету.
Має більше 250 опублікованих наукових робіт та винаходів (11 монографій, 10 навчальних посібників).

Віктор Петрович Гонтаровський
Віктор Петрович Гонтаровський

Кандидат технічних наук, доцент.
Викладає дисципліни: «Опір матеріалів».
Наукові інтереси: проведення розрахунків на ЕОМ та дослідження напружено-деформованого стану та міцності елементів конструкцій авіаційних двигунів, рам автомобілів, конструкцій, що виконані з різнорідних матеріалів.

Олександр Вікторович Гончарук
Олександр Вікторович Гончарук

Старший викладач.
Викладає дисципліни: «Теоретичні основи теплотехніки», «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство».
Наукові інтереси: конструювання машин, проблеми міцності, комп'ютерне моделювання, використання альтернативних палив.

Микола Петрович Данильчук
Микола Петрович Данильчук

Старший викладач.
Викладає дисципліну: «Історія інженерної діяльності».

Алла Олексіївна Желєзная
Алла Олексіївна Желєзная

Доцент; консультант з нормоконтролю дипломного проектування; керівник ознайомчої, виробничої, переддипломної практики.
Наукові інтереси: взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання, оформлення навчальної документації.

Олена Вікторівна Забашта
Олена Вікторівна Забашта

Старший викладач.
Викладає дисципліни: «Іноземна мова (Англійська)», «Ділова іноземна мова (Англійська)».
Наукові інтереси: класична англійська література, фразеологія.

Андрій Володимирович Ільченко
Андрій Володимирович Ільченко

Кандидат технічних наук, доцент.
Викладає дисципліни: «Технічна експлуатація автомобілів», «Основи технічної діагностики автомобіля», «Експлуатація та обслуговування машин», «Перспективні методи діагностування і обслуговування автомобілів».
Наукові інтереси: паливна економічність і екологічна безпека автомобільного транспорту; використання альтернативної енергії на транспорті; мікропроцесорні засоби і комп`ютерні системи автомобіля.
Е-mail: ilchenko@ztu.edu.ua

Руслана Віталіївна Колодницька
Руслана Віталіївна Колодницька

Кандидат технічних наук, доцент.
Викладає дисципліни: "Теоретична механіка".
Наукові інтереси: проблеми міцності та руйнування матеріалів; комп`ютерне моделювання; екологічні автомобільні палива.
Е-mail: ruslanakol@yahoo.com

Юрій Олександрович Кубрак
Юрій Олександрович Кубрак

Кандидат технічних наук, доцент.
Викладає дисципліни: «Електричне і електронне обладнання автомобілів», «Комп`ютери і системи автоматики в сучасних автомобілях».
Наукові інтереси: перколяційні процеси, синергетика, вимірювання механічних величин, приймає участь у розробці та подачі проектів по 7-й рамковій програмі ЄС.
Е-mail: kubrak79@ukr.net

Сергій Володимирович Мельничук
Сергій Володимирович Мельничук

Кандидат технічних наук, доцент; член методичної ради; Зав. курсів водіїв кат. «В» ЖДТУ.
Викладає дисципліни: «Організація автомобільних перевезень і безпека руху", «Гідравліка, гідро- та пневмопривод».
Наукові інтереси: плавність ходу автомобілів, підресорювання мас.
Е-mail: s.v.melnychuk@ztu.edu.ua

Микола Мар'янович Можаровський
Микола Мар'янович Можаровський

Старший викладач.
Викладає дисципліни: «Автомобільні двигуни», «Автомобілі», «Будівельна механіка», «Технічна механіка».
Наукові інтереси: енергозберігаючі технології, акумулятори механічної енергії.
Е-mail: nik1953@meta.ua

Євгеній Григорович Опанасюк
Євгеній Григорович Опанасюк

Кандидат технічних наук, доцент.
Викладає дисципліни: «Автомобілі», «Автомобільні двигуни».
Наукові інтереси: прохідність автомобілів, використання альтернативних палив, динаміка автомобілів.

Євгеній Михайлович Рибалкін
Євгеній Михайлович Рибалкін

Кандидат технічних наук, доцент.
Викладає дисципліни: «Теоретична механіка», «Теорія механізмів і машин».
Наукові інтереси: динаміка механізмів.

В'ячеслав Володимирович Садовничий
В'ячеслав Володимирович Садовничий

Старший викладач.
Викладає дисципліни: «Теорія механізмів і машин», «Технічна механіка».
Наукові інтереси: кінематика і динаміка важільних механізмів.

Віктор Євгенович Стаценко
Віктор Євгенович Стаценко

Кандидат технічних наук, доцент.
Викладає дисципліну: "Деталі машин".
Наукові інтереси: проектування та випробування технічних систем, розрахунки деталей машин.
Е-mail: amts_sve@ztu.edu.ua

Юрій Іванович Тростенюк
Юрій Іванович Тростенюк

Старший викладач.
Викладає дисципліни: «Вступ в технологічні процеси в автомобільному транспорті», «Автоматизація виробничих процесів в автомобільному транспорті», «Основи комп'ютерної діагностики автомобілів», «Прикладна механіка», «Теоретична механіка», «Прикладна механіка і основи конструювання».
Наукові інтереси: проблеми міцності.
Е-mail: amts_tui@ztu.edu.ua

Володимир Євгенійович Титаренко
Володимир Євгенійович Титаренко

Кандидат технічних наук, доцент.
Викладає дисципліни: «Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливно-енергетичних ресурсів», «Екологія автотранспорту», «Охорона праці», «Охорона праці в АТ», «Спеціалізований рухомий склад АТ».
Наукові інтереси: сучасні енерго- та ресурсозберігаючі технології, раціональне конструювання та випробування машин і обладнання, проблеми міцності, живучість рамних конструкцій в умовах експлуатації, проблеми вібронавантаженості конструкцій.
Е-mail: amts_tve@us.ztu.edu.ua

Андрій Миколайович Шостачук
Андрій Миколайович Шостачук

Кандидат технічних наук, доцент.
Викладає дисципліни: «Теорія механізмів і машин», «Теоретична механіка», «Технологічне проектування АТП і СТО».
Наукові інтереси: стійкість висотних споруд, механіка деформівного твердого тіла.
Е-mail: achostatchouk@mail.ru

Володимир Петрович Шумляковський
Володимир Петрович Шумляковський

Старший викладач.
Викладає дисципліни: «Фірмовий сервіс автомобілів», «Випробування автомобілів», «Система САПР автомобілів», «Деталі машин».
Наукові інтереси: новітні композиційні матеріали, міцність та надійність деталей машин, дослідження робочих процесів в автомобілі.

Дмитро Богданович Бегерський
Дмитро Богданович Бегерський

Асистент, профорг кафедри. В даний час працює над підготовкою до захисту кандидатської дисертації.
Викладає дисципліни: «Комп'ютерне моделювання і конструювання», «Автомобільні двигуни», «Теорія автомобіля», «Гідравліка, гідро- та пневмопривод».
Наукові інтереси: прохідність автомобілів, контактна взаємодія між елементами насипних середовищ.
Е-mail: begerskiy@mail.ru

Володимир Олександрович Ломакін
Володимир Олександрович Ломакін

Асистент. В даний час працює над підготовкою до захисту кандидатської дисертації.
Викладає дисципліни: «Надійність машин», «Експлуатація та обслуговування машин», «Автомобілі».
Наукові інтереси: діагностика транспортних засобів, визначення кінематичних та динамічних параметрів роботи приводу.
Е-mail: lemru@mail.ru