Професорсько-викладацький склад кафедри фізики та вищої математики

Валерій Олександрович Коваль
Валерій Олександрович Коваль
Доктор фізико-математичних наук, профессор кафедри фізики та вищої математики. Народився 14 квітня 1962 року в селі Ходорків Житомирської області. Закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка у 1985 році.
Дисертація захищена у 2003 р. в Інституті математики НАН України.
Основні наукові праці:
 1. О законе повторного логарифма для операторно-нормированных сумм случайных векторов // Теория вероятностей и её применения.–2001.–Т. 46, №2.–С. 381-383.
 2. A new law of the iterated logarithm in Rd with application to matrix-normalized sums of random vectors // Journal of Theoretical Probability.–2002.–Vol. 15, №1.–P. 249-257.
 3. Закон повторного логарифма для матрично-нормированных сумм независимых случайных векторов и его применение // Математические заметки.–2002.–Т. 72, №3.–С. 363-369.
 4. A law of the iterated logarithm for stochastic approximation procedures in d-dimensional Euclidean space // Stochastic Processes and their Applications.–2003.–Vol. 105, №2.–P. 299-313. (with R. Schwabe)
Валентин Анатолійович Рудніцький
Валентин Анатолійович Рудніцький

Доцент кафедри фізики та вищої математики. Кандидат фіз.-мат. наук.
Наукові інтереси: фізика низькотемпературної плазми і її практичне застосування в синтезі тонких плівок і покриттів на вакуумних установках.

Олександр Іванович Прилипко
Олександр Іванович Прилипко

Завідувач підготовчого відділення, кандидат фізико-математичних наук, доцент.
Наукові інтереси: алгебраїчні методи дослідження в математичній фізиці.
Займається алгебраїчними методами досліджень рівнянь математичної фізики. Дослідив деякі класи операторів симетрії рівнянь Брейта, Шредінгера, Клейна-Гордона-Фока та Кемера-Дефіна-Петьє. Опубліковано близько 40 наукових та навчально-методичних праць.
Основні наукові праці:

 1. Нікітін А.Г., Онуфрійчук С.П., Прилипко О.І. Оператори симетрії рівняння Брейта //Доп. АН УРСР. Сер.А.- 1990. № 6.
 2. Никитин А.Г., Прилипко А.И. Обобщенные тензоры Киллинга и симметрия уравнения Клейна-Гордона-Фока.- Киев, 1990.-59с.-(Препр./АН УССР. Ин-т математики; 90.23).
 3. Onufriichuk S.P. and Prylypko O.I. Symmetry of a two-particle equation for parastates //Nonlinear Mathematical Physics, 1996, v.3, № 3-4.
 4. Onufriichuk S.P. and Prylypko O.I. Higher order symmetry operators for the Schodinger equation // Symmetry in Nonlinear Mathematical Physics, 1997, v.2.

Руслан Миколайович Головня
Руслан Миколайович Головня

Старший викладач кафери фізики та вищої математики.
Наукові інтереси: алгебраїчні методи дослідженнь рівнянь математичної фізики.
Є автором 2 наукових статей та співавтором 15 навчально-методичних посібників.

Сергій Петрович Давидчук
Сергій Петрович Давидчук

Старший викладач кафедри фізики та вищої математики.
Наукові інтереси: механіка зв’язних полів у матеріалах та елементах конструкцій.
Основні наукові праці:

 1. Михайленко В.В., Франовський А.Ц., Давидчук С.П. До питання про концепцію комплексних модулів в механіці непружних матеріалів // Вісник ЖІТІ, 2001, № 16.- с.- 18-22.
 2. Киричок И.Ф., Михайленко В.В., Давидчук С.П. Нелинейные колебания и виброразогрев вязкоупругого стержня с кубической характеристикой упругости // Прикладная механика. – 2002
 3. Давидчук С.П., Лущиков О.В. Коливання в’язкопружного стержня з нелінійною характеристикою пружності // Прикладная механика. – 2002.

Віра Михайлівна Очич
Віра Михайлівна Очич

Старший викладач кафедри фізики та вищої математики.
Співавтор 2 наукових і 3 методичних праць.

Василь Миколайович Бондарчук
Василь Миколайович Бондарчук

Старший викладач кафедри фізики та вищої математики.
Наукові інтереси: Симетрія рівнянь квантової механіки.
Співавтор 2 методичних праць.