Кафедра прикладної механіки і комп’ютерно-інтегрованих технологій

Інформація про кафедру

Далекі 60-ті роки ХХ-го сторіччя. В Житомирі будуються ряд промислових гігантів, серед яких Житомирські заводи: верстатів-автоматів; металоконструкцій; огроджувальних конструкцій; "Хімволокно" тощо. Модернізуються та розвиваються такі підприємства області, як Житомирський механічний завод (нині "Вібросепаратор"), Коростенські підприємства хімічного та дорожного машинобудування, Бердичівські заводи "Прогрес" і "Комсомолець" та інші. Це вимагало забезпечення підприємств висококваліфікованими інженерами-машинобудівниками.

До цього часу в 1960 році в місті Житомирі було створено загальнотехнічний факультет Київського політехнічного інституту, який здійснював підготовку студентів з 50-и спеціальностей за фундаментальними та загальнонауковими дисциплінами (термін навчання 3 роки), а подальшу фахову підготовку студенти проходили в інших навчальних закладах колишнього Радянського Союзу.

Для можливості розвитку машинобудівної галузі та інших підприємств області було прийнято рішення про підготовку спеціалістів-машинобудівників безпосередньо у м. Житомирі.

Цьому передувала значна робота з підприємствами міста Житомира і області по визначенню потреби в інженерах машинобудівного профіля. Переважна більшість великих заводів, наукових і проектно-конструкторських установ висловилося за доцільність організації підготовки фахівців машинобудівників в стінах Житомирського загальнотехнічного факультету Київського політехнічного інституту.

Перший прийом студентів з повним циклом навчання зі спеціальності "Технологія машинобудування" відбувся 1 вересня 1968 року в кількості 75 чол. за вечірньою формою навчання. А з 1 вересня 1969 року Житомирський загальнотехнічний факультет КПІ починає набір на спеціальність 0501 "Технологія машинобудування, металорізальні верстати і інструменти" студентів денної форми навчання у кількості 50 осіб.

Перший набір студентів денної форми навчання спеціальності 0501, 1969 рік

На молодших курсах навчання інженерів машинобудівників здійснювалася загальнотехнічними кафедрами, які забезпечували фундаментальну та професійно-орієнтовану підготовку. Необхідно відмітити висококваліфікований на той час склад науково-педагогічного персоналу, серед яких: доц., к.т.н. Северилов В.С., доц., к.т.н. Кобзар Є.П., доц., к.е.н. Костриця М.М., ст. викл. Кузнєцова Н.В., доц. Тонюк М.І., доц., к.т.н. Левченко М.В., доц., к.т.н. Балюк А.Д., доц., к.т.н. Баженов В.Г., ст. викл. Журавлєв О.Г., доц., к.т.н. Чебаєвський Б.П., асист. Коваль А.Т., доц., к.т.н. Сивко В.Й., доц., к.т.н. Скочко Є.В., доц., к.т.н. Кондратенко Б.Д., ст. викл. Гикало А.Д., ст. викл. Корнійчук О.І. та багато інших. Високий рівень підготовки фахівців за спеціальністю 0501 завжди відмічали керівники підприємств області.

Необхідність фахової підготовки та керівництва дипломним проектуванням викликало необхідність створення випускаючої кафедри. І в 1971 р. була створена кафедра "Технологія машинобудування", з неї і почалась історія сучасної кафедри технології машинобудування і конструювання технічних систем. Створену кафедру очолив доц. к.т.н. Кобзар Євген Порфирович, який керував кафедрою з 1971 по 1975 рік.

Перший випуск інженерів-механіків спеціальності "Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти" денної та вечірньої форм навчання відбувся у 1974. Випускники кафедри за ці роки приймали активну участь в організації становлення багатьох нових виробництв, зокрема Житомирського заводу верстатів-автоматів, Житомирського заводу «Автозапчастина» та інших, а також в розробці багатьох видів нової продукції.

Викладачі та співробітники кафедри, 1987 рік

Для посилення рівня знань студентів з металорізального обладнання та інструментів в 1975 році на базі кафедри "Технології машинобудування" було створено кафедру "Металорізальні верстати та інструменти", завідувачем якої було призначено Кобзаря Є.П. Майже 16 років кафедру "Металорізальні верстати та інструменти" (з 1988 року – "Металорізальні верстати та системи") з 1982 по 1998 роки очолював к.т.н., доцент Василюк Георгій Дмитрович.

З 1997 року кафедру "Технологія машинобудування і конструювання технічних систем" очолює ректор університету, д.т.н., проф. Мельничук Петро Петрович. Професорсько–викладацький склад випускаючої кафедри за роки існування сформувався таким чином, що на сьогодні у її складі є викладачі, які засновували спеціальність, і колишні випускники. Майже 50% викладачів складають випускники кафедри, які мають наукові ступені та вчені звання. Значним етапом в становленні кафедри було рішення про об‘єднання в 1998 році двох кафедр: технології машинобудування і металорізальних верстатів та систем. Це дозволило підвищити потенціал кафедри, активізувати наукову та навчально-методичну роботу. За роки роботи кафедра підготувала близько 6000 фахівців-машинобудівників.

Колектив кафедри, 2010 рік

Колектив кафедри, 2017 рік

З серпня 2013 року відбувся поділ та реорганізація кафедри. На базі кафедри технології машинобудування і конструювання технічних систем було створено кафедру технологій машинобудування. Кафедра технологій машинобудування має значний науковий потенціал. Загальна чисельність професорсько-викладацького складу становить 11 осіб, серед них 4 (36,4 %) доктори технічних наук, професори (Клименко С.А., П.П. Мельничук, Полонський Л.Г., Равська Н.С.) та 5 (45,5 %) кандидатів технічних наук, доцентів. Крім всього підготовлено та планується захист однієї докторської дисертації та двох кандидатських дисертацій.

До викладання дисциплін магістерської підготовки кафедра активно залучає відомих вчених провідних університетів та науково-дослідних інститутів НАН України, серед яких члени кафедри д.т.н., проф. Равська Н.С., проф. Клименко С.А., а також д.т.н., проф. Струтинський В.Б., д.т.н., проф. Кузнецов Ю.М.

Кафедрою здійснюється керівництво курсовим та дипломним проектуванням, навчальними, виробничими та переддипломними практиками, відкрита аспірантура за спеціальністю 131 «Прикладна механіка».

Аудиторний фонд кафедри складають 10 навчальних лабораторій, 2 кабінети для практичних занять, комп'ютерний клас, креслярський кабінет, науково-дослідна лабораторія.

Навчальна лабораторія з вивчення роботи промислових роботів

Кафедрою проводиться значна наукова робота, що дозволяє удосконалювати навчальний процес. Основним напрямком наукової роботи кафедри є удосконалення процесів механічної обробки, економічні процеси механічної обробки металів шляхом удосконалення умов різання та різального інструменту, також значна робота ведеться у напрямку "Поновлення та зміцнення деталей машин". По результатах цих робіт захищені дисертації докторів та кандидатів наук, надруковані сотні наукових праць та отримані десятки авторських свідоцтв та патентів.

Кафедра є засновником та учасником ряду міжнародних та вітчизняних конференцій, регулярно проводить (один раз на два роки) міжнародну науково-технічну конференцію "Процеси механічної обробки, верстати та інструмент", в роботі якої беруть участь провідні вчені багатьох країн.

Викладачі кафедри також беруть активну участь у міжнародних наукових конференціях, на яких доповідають результати своїх робіт. Так, за останні роки викладачі та аспіранти кафедри приймали участь в роботі конференцій, які проходили у Білорусії, Болгарії, Польщі, Словаччині, Росії та Югославії. Постійні творчі зв'язки склалися між кафедрою та спорідненими кафедрами університетів України та інших країн. Постійні творчі контакти підтримуються з Національним технічним університетом України (КПІ), Харківським національним технічним університетом та іншими університетами України, Полоцьким державним університетом, Гомельським технічним університетом та Могільовським технічним університетом (Республіка Білорусь), Брянським державним технічним університетом (Російська Федерація), Белградським університетом (Республіка Сербія).

Завідувач кафедри

Леонід Григорович Полонський
Леонід Григорович Полонський

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри. Закінчив Київський політехнічний інститут в 1980 р. Спеціальність «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти».

З 1971 р. працював токарем НДІ радіоелектроніки (м. Київ), 1973-1982 рр. – на інженерних посадах заводу "Хімволокно" (м.Житомир); 1984-1985 рр. – інженер заводу лабораторного скла (м. Житомир); з 1985 р. - викладач ЖДТУ.

29.10.1992 р. захистив кандидатську дисертацію по спеціальності 05.03.01 – "Процеси механічної і фізико-технічної обробки, верстати і інструмент" на тему "Особливості точіння газополуменевих порошкових покриттів інструментами із кібориту". Атестат доцента отримав у 1994 році.

14.06.2006 р. захистив докторську дисертацію по спеціальності 05.28.01 – «Історія техніки» на тему «Розвиток техніки тигельного, газополуменевого та електродугового напилювання покриттів із найдавніших часів до кінця ХХ ст.»

Атестат професора отримав у 2007 році.

Має понад 100 наукових, науково-методичних праць, монографій, навчальних посібників, авторських свідоцтв та патентів.

Викладає дисципліни: «Основи інженерної справи, історія науки і техніки», «Технологічні методи забезпечення надійності», «Технологія машинобудування», «Технологія ремонту та відновлення», «Технологічні методи забезпечення надійності обладнання в галузі».

Контакти кабінет: 418; телефон: +38 (0412) 22-69-19

Склад кафедри

Читати далi...

Навчальний процес

Графік консультацій викладачів кафедри прикладної механіки і комп’ютерно-інтегрованих технологій.

Наукова діяльність

Спеціальності

Кафедра проводить підготовку бакалаврів і магістрів за спеціальністю 131 «Прикладна механіка».

Спеціальність акредитована за IV рівнем акридетації.

Випускники-бакалаври мають можливість подальшого навчання з метою отримання освітньо-кваліфікаційного рівня магістра.

Бакалавр з прикладної механіки – спеціаліст з вищою освітою, який підготовлений для технічної та організаційної роботи на підприємствах та в організаціях машинобудівного профілю всіх форм власності.

Кваліфікаційний рівень магістра досягається шляхом поглибленого вивчення інженерних та економіко-організаційних дисциплін за навчальним планом спеціальності, самостійним виконанням курсових робіт та проектів, вивченням реальним виробничих умов під час виробничих практик, виконанням дипломного проекту за визначеною проблемою.

Магістр і бакалавр з прикладної механіки може займати на промислових підприємствах, проектних та науково-дослідних організаціях та установах, навчальних закладах такі посади:

 • майстер виробничої дільниці;
 • старший майстер виробничої дільниці;
 • інженер-технолог цеху;
 • інженер-технолог відділу головного технолога;
 • інженер та молодший науковий співробітник у науково-дослідних організаціях і відділах;
 • викладач технічних дисциплін у професійно-технічних училищах і вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації.

Лабораторні роботи з технології машинобудування

Рівень підготовки магістра з прикладної механіки дає першочергове право на заняття посад у науково-дослідницьких закладах.

Наш багаторічний досвід говорить, що випускники по спеціальності 131 «Прикладна механіка» завжди бажані там, де виготовляють, ремонтують або експлуатують машини та механізми різного призначення.

Лабораторія для проведення занять з курсу "Взаємозаміність, стандартизація та технічні вимірювання"

Університет має потужну лабораторну базу, в тому числі обчислювальні центри з сучасним програмним забезпеченням, для потреб нової спеціальності. Бібліотека має книжковий фонд який повністю забезпечує навчальний процес.

В процесі навчання студенти будуть вивчати цикли гуманітарних дисциплін( історія, філософія, соціологія, іноземна мова та інші) фундаментальних дисциплін(математика, фізика, хімія, інформатика), професійно-орієнтованих дисциплін (інженерна графіка, технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство, теоретичну механіку, опір матеріалів, теорію машин і механізмів, деталі машин), спеціальних дисциплін(теплові установки в промисловості будівельних матеріалів, технологічне обладнання підприємств скла та кераміки, технологічне обладнання підприємств в'яжучих матеріалів, технологічні основи виробництва машин і апаратів в промисловості будівельних матеріалів).

Все це в сукупності дозволить отримати професійні знання у галузі володіння комп'ютерною технікою, конструювання машин і апаратів, експлуатації промислового обладнання, економічних розрахунків та управління виробництвом.

Навчально-лабораторна база

Лабораторна база складається з 10 лабораторій загальною площею 700 м2. Відповідність сучасним вимогам видно з переліку обладнання та приладів, що є в лабораторіях:

 • аудиторія №03 («Теорія різання») - верстат токарний БТ-01; верстат шліфувальний 3225; профілограф-профілометр "ММИ –2"; твердомір ТК-2М; вертикально-свердлувальний верстат 2Н125; поляризаційно-оптичний пристрій ПС-1.
 • аудиторія №05 («Лабораторія роботизації») – промислові робот ПМР-254, ПМР 05-254,ПМР 05254, М-20П; мініробот ПМР 05-200; робот ЦПР-1П;
 • аудиторія №09 («Металообробне обладнання») – токарний верстат 1341; токарно-гвинторізний верстат 16К20; токарний автомат 1П16А; зубофрезерувальний верстат 5К32; верстат вертикально-фрезерувальний 6Р12; токарно-револьверний верстат із ЧПК 1В340ФЗО; верстат із ЧПК МА 1600; фрезерувальний верстат із ЧПК типу «Електроніка МС-2101».
 • аудиторія №010 («Лабораторія технології машинобудування») – вертикально-свердлувальний верстат 2Р135Ф2; радіально-свердлувальний верстат 2Н53; горизонтально-фрезерувальний верстат; верстат КА280.
 • аудиторія №013 («Лабораторія теплотехніки») – електропіч СНОЛ 1,5-2,5; компресорна станція СО-7Б; джерело живлення "ЛИПС" для зварювання термопар; установка ТА-88.
 • аудиторія №122 («Лабораторія різального інструменту») – універсально-заточувальний верстат 3А640; заточувальний верстат 3А64; мікроскоп "МІЗ"; настільний свердлувальний верстат "ИС-12А"; пристрій для виміру жорсткості свердл; установка профілювання черв'ячних фрез; пристрої для заточування циліндричних і конічних поверхонь, заточування поверхонь обертання протяжок.
 • аудиторія №406 («Лабораторія автоматизації») – вібробункер 211А; промисловий робот МА-9С; пристрій для налагодження інструмента на розмір, моделі 2226; стенд на основі тирісторного приводу "КЕМТОК"; роботизований комплекс.
 • аудиторія №417 («Взаємозаміністі, стандартизації та технічних вимірювань») – оптиметр горизонтальний; еходефектоскоп ультразвуковий; мікроскоп ультразвуковий; мікроскопи "МИМ", "ММИ"; прилад Б-10М; місце конструкторське; лінійка оптична ЛС 3614; катетометр МК-8.
 • аудиторія №111-б – комп'ютерний клас, оснащений сучасним комп'ютерним обладнанням.

Виховна робота

Виховання студентів у вищій школі є невід'ємною частиною системи освіти. Виховна робота на кафедрі здійснюється згідно вимог Міністерства освіти і науки, "Концепції виховання в національній системі освіти", спирається на традиції, власний досвід виховання та кращі надбання інших споріднених кафедри навчальних закладів України.

Виховний процес носить системний і комплексний характер.

Концепція виховання студентської молоді передбачає виховання майбутніх спеціалістів авторитетними, високоосвіченими людьми, носіями високої загальної, світоглядної, політичної, професійної, правової, інтелектуальної, соціально-психологічної, емоційної, естетичної, фізичної та екологічної культури і передбачає:

 • координацію роботи кафедр профілюючих дисциплін, загальноосвітніх та гуманітарного циклу для реалізації комплексного підходу до підготовки і виховання у вищому технічному навчальному закладі;
 • створення необхідних умов для всебічного розвитку особистості студента, його духовності і загальної культури, художніх здібностей шляхом залучення до різноманітних видів творчості (науково-дослідницької, технічної, культурно-просвітницької, громадської, спортивно-оздоровчої, правоохоронної та ін.);
 • постійний контроль за ефективністю виховних заходів;
 • пропаганду здорового способу життя;
 • координацію усіх форм і методів виховної роботи.

Для успішного виконання і практичної реалізації концепції виховання на кафедрі розроблено план виховної роботи для студентів, згідно якого напрями, форми і методи виховної роботи, активне включення студента у виховний процес на засадах співпраці, діалогу, партнерства, високої вимогливості і глибокої поваги до нього.

Планом визначено загальні і конкретні завдання виховної роботи та методичні рекомендації щодо її здійснення.

Міжнародне співробітництво

Відповіді на часті запитання

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінети: 419 (викладацька), 418 (завідувач кафедри)
Блог: https://tmkts-news.ztu.edu.ua
Телефон: +38 (0412) 22-69-19