Кафедра механічної інженерії

Інформація про кафедру

Далекі 60-ті роки ХХ-го сторіччя в Житомирі будуються ряд промислових гігантів, серед яких Житомирські заводи: верстатів-автоматів; металоконструкцій; огороджувальних конструкцій; "Хімволокно" тощо. Модернізувалися та розвивалися такі підприємства області, як Житомирський механічний завод (нині "Вібросепаратор"), Коростенські підприємства хімічного та дорожнього машинобудування, Бердичівські заводи "Прогрес" і "Комсомолець" та інші. Це вимагало забезпечення підприємств висококваліфікованими інженерами-машинобудівниками.

До цього часу в 1960 році в місті Житомирі було створено загальнотехнічний факультет Київського політехнічного інституту, який здійснював підготовку студентів з 50-и спеціальностей за фундаментальними та загальнонауковими дисциплінами (термін навчання 3 роки), а подальшу фахову підготовку студенти проходили в інших навчальних закладах колишнього Радянського Союзу.

Для можливості розвитку машинобудівної галузі та інших підприємств області було прийнято рішення про підготовку спеціалістів-машинобудівників безпосередньо у м. Житомирі.

Цьому передувала значна робота з підприємствами міста Житомира і області по визначенню потреби в інженерах машинобудівного профіля. Переважна більшість великих заводів, наукових і проектно-конструкторських установ висловилося за доцільність організації підготовки фахівців машинобудівників в стінах Житомирського загальнотехнічного факультету Київського політехнічного інституту.

Перший прийом студентів з повним циклом навчання зі спеціальності "Технологія машинобудування" відбувся 1 вересня 1968 року в кількості 75 чол. за вечірньою формою навчання. А з 1 вересня 1969 року Житомирський загальнотехнічний факультет КПІ починає набір на спеціальність 0501 "Технологія машинобудування, металорізальні верстати і інструменти" студентів денної форми навчання у кількості 50 осіб.

Перший набір студентів денної форми навчання спеціальності 0501, 1969 рік

На молодших курсах навчання інженерів машинобудівників здійснювалася загальнотехнічними кафедрами, які забезпечували фундаментальну та професійно-орієнтовану підготовку. Необхідно відмітити висококваліфікований на той час склад науково-педагогічного персоналу, серед яких: доц., к.т.н. Северилов В.С., доц., к.т.н. Кобзар Є.П., доц., к.е.н. Костриця М.М., ст. викл. Кузнєцова Н.В., доц. Тонюк М.І., доц., к.т.н. Левченко М.В., доц., к.т.н. Балюк А.Д., доц., к.т.н. Баженов В.Г., ст. викл. Журавлєв О.Г., доц., к.т.н. Чебаєвський Б.П., асист. Коваль А.Т., доц., к.т.н. Сивко В.Й., доц., к.т.н. Скочко Є.В., доц., к.т.н. Кондратенко Б.Д., ст. викл. Гикало А.Д., ст. викл. Корнійчук О.І. та багато інших. Високий рівень підготовки фахівців за спеціальністю 0501 завжди відмічали керівники підприємств області.

Необхідність фахової підготовки та керівництва дипломним проектуванням викликало необхідність створення випускаючої кафедри. І в 1971 р. була створена кафедра "Технологія машинобудування", з неї і почалась історія сучасної кафедри механічної інженерії. Створену кафедру "Технологія машинобудування" очолив доц. к.т.н. Кобзар Євген Порфирович, який керував кафедрою з 1971 по 1975 рік.

Перший випуск інженерів-механіків спеціальності "Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти" денної та вечірньої форм навчання відбувся у 1974. Випускники кафедри за ці роки приймали активну участь в організації становлення багатьох нових виробництв, зокрема Житомирського заводу верстатів-автоматів, Житомирського заводу «Автозапчастина» та інших, а також в розробці багатьох видів нової продукції.

Викладачі та співробітники кафедри, 1987 рік

Для посилення рівня знань студентів з металорізального обладнання та інструментів в 1975 році на базі кафедри "Технології машинобудування" було створено кафедру "Металорізальні верстати та інструменти", завідувачем якої було призначено Кобзаря Є.П. Майже 16 років кафедру "Металорізальні верстати та інструменти" (з 1988 року – "Металорізальні верстати та системи") з 1982 по 1998 роки очолював к.т.н., доцент Василюк Георгій Дмитрович.

Професорсько–викладацький склад випускаючої кафедри за роки існування сформувався таким чином, що на сьогодні у її складі є викладачі, які засновували спеціальність, і колишні випускники. Більше 70% викладачів складають випускники кафедри, які мають наукові ступені та вчені звання. Значним етапом в становленні кафедри було рішення про об‘єднання в 1998 році двох кафедр: технології машинобудування і металорізальних верстатів та систем. Це дозволило підвищити потенціал кафедри, активізувати наукову та навчально-методичну роботу. За роки роботи кафедра підготувала близько 6000 фахівців-машинобудівників.

З 1997 року об’єднану кафедру "Технологія машинобудування і конструювання технічних систем" очолював ректор університету, д.т.н., проф. Мельничук Петро Петрович.

Колектив кафедри "Технологія машинобудування і конструювання технічних систем", 2010 рік

З серпня 2013 року відбувся поділ та реорганізація кафедри. На базі кафедри технології машинобудування і конструювання технічних систем було створено 2 кафедри: технологій машинобудування й металорізальних верстатів та систем.

Колектив кафедри прикладної механіки і комп’ютерно-інтегрованих технологій, 2017 рік

Кафедра «Металорізальні верстати і системи» створена, як самостійний підрозділ Житомирського державного технологічного університету, 1 липня 2013 року згідно з наказом від 10 квітня 2013 року № 109. Кафедру очолював д.т.н., проф. Шевченко Олександр Віталійович.

Колектив кафедри галузевого машинобудування, 2013 рік

Спеціальності «Металорізальні верстати та системи» та «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів», за якими кафедра була випусковою, були акредитовані за вищим IV рівнем.

У квітні 2017 року кафедра металорізальних верстатів і систем була перейменована згідно назві випускової спеціальності на кафедру галузевого машинобудування. Після перейменування кафедру очолював к.т.н, доц. Степчин Ярослав Анатолійович до моменту створення кафедри механічної інженерії.

В свою чергу у квітні 2017 року кафедра "Технології машинобудування" була перейменована у кафедру прикладної механіки та комп’ютерно-інтегрованих технологій. В цей час кафедру очолював д.т.н, проф. Полонський Леонід Григорович.

24 вересня 2020 року згідно з наказом ректора Державного університету «Житомирська політехніка» №50/нр, враховуючи рішення Вченої ради університету з метою впорядкування організаційної структури вищого навчального закладу, забезпечення високої якості навчального процесу, кафедра прикладної механіки та комп’ютерно-інтегрованих технологій й кафедра галузевого машинобудування були об’єднані і створена кафедра механічної інженері.

Кафедра механічної інженерії має значний науковий потенціал. Загальна чисельність професорського-викладацького складу становить 14 осіб, Серед них 3 доктори наук, професори; 8 кандидатів технічних наук, 7 доцентів та 2 асистента.

На сьогодні кафедра є випусковою за спеціальностями 131 «Прикладна механіка» та 133 «Галузеве машинобудування» рівнів підготовки «Бакалавр» та «Магістр».

До викладання дисциплін магістерської підготовки кафедр активно залучає відомих вчених провідних університетів та науково-дослідних інститутів НАН України.

Кафедрою здійснюється керівництво курсовим та дипломним проектуванням, навчальними, виробничими та переддипломними практиками, відкрита аспірантура за спеціальністю 131 «Прикладна механіка».

Кафедрою проводиться значна наукова робота, що дозволяє удосконалювати навчальний процес. Основним напрямком наукової роботи кафедри є удосконалення процесів механічної обробки, економічні процеси механічної обробки металів шляхом удосконалення умов різання та різального інструменту, імтаційне моделювання та дослідження конструкцій і процесів у машинобудуванні шляхом застосування сучасних CAD/CAE/CAM систем, також значна робота ведеться у напрямку технологій відновлення та зміцнення деталей машин. По результатах цих робіт захищені дисертації докторів та кандидатів наук, надруковані сотні наукових праць та отримані десятки авторських свідоцтв та патентів.

Кафедра є засновником та учасником ряду наукових конференцій, регулярно проводить (один раз на два роки) науково-технічну конференцію з міжнародною участю "Процеси механічної обробки, верстати та інструмент", в роботі якої беруть участь провідні вчені багатьох країн.

Викладачі кафедри також беруть активну участь у міжнародних наукових конференціях, на яких доповідають результати своїх робіт. Так, за останні роки викладачі та аспіранти кафедри приймали участь в роботі конференцій, які проходили у ряді країн ЄС. Кафедра підтримує творчі контакти з Національним технічним університетом України (КПІ), Харківським національним технічним університетом та іншими університетами України, університетом м. Ковентрі (Великобританія) та Університет «Думлупінар» м. Кютахья (Туреччина) та іншими.

Завідувач кафедри

Олександр Леонідович Мельник
Олександр Леонідович Мельник

Кандидат технічних наук, доцент. В 2010 році закінчив Житомирський державний технологічний університет, отримав диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів». В 2013 році закінчив аспірантуру ЖДТУ.

В 2011 році за участю Мельника О.Л. в лабораторіях кафедри МВіС було отримано вуглецевий наноматеріал та відпрацьовано технологію виготовлення перспективних нанорозмірних наповнювачів.

В 2015 році захистив кандидатську дисертацію в Луцькому НТУ за спеціальністю 05.02.01 «Матеріалознавство». Тема дисертаційної роботи «Електропровідні композиційні матеріали з вуглецевими наповнювачами різної дисперсності». З 2014 року по 2020 рік працював на посаді заступника декана факультету інженерної механіки, а після реорганізації факультету – заступником декана факультету комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехінки. В 2020 році отримав вчене звання доцента.

Є автором більше 30 наукових і науково-методичних праць, статей, що індексуються в наукометричних базах Scopus, Web of Science та ін.

Наукові інтереси: вуглецеві наноматеріали; комп’ютерне імітаційне моделювання конструкцій та процесів у машинобудуванні, топологічна оптимізація друкованих виробів

Склад кафедри

Читати далi...

Наукова діяльність

Кафедрою проводиться значна наукова робота, основними напрямками якої є проектування галузевого машинобудування, дослідження процесів лезової обробки.

Науково-дослідницька робота проводиться в таких напрямках:

 • фундаментальні наукові дослідження за темами, що фінансуються з державного бюджету МОН України;
 • госпдоговірні роботи з машинобудівними підприємствами України;
 • підготовка дисертаційних, магістерських атестаційних робіт і дипломних проектів здобувачами, аспірантами, докторантами, магістрантами та майбутніми спеціалістами кафедри.

У 2007 році згідно з госпдоговором № ПЗ/П 062658 «Розробка технічної документації на механічну частину транспортно-підіймального позиціонуючого пристрою машини ПРСМ-2 №089» була передана технічна документація для виготовлення дослідного зразка пристрою і з замовником був заключний новий госпдоговір № ПЗ/П 062658/2 «Надання технічної допомоги і авторський нагляд за виготовленням і випробуваннями транспортно-підіймального позиціонуючого пристрою машини ПРСМ – 2 № 089».

У 2009 році були проведені випробування, які підтвердили високий рівень розробки і отриманий патент України на винахід №91651 від 10.08.2010року.

З 1 липня 2011р. виконувалася НДР № 52/339 «Розробка і впровадження перспективних процесів фінішної обробки плоских поверхонь жорстких і нежорстких деталей торцевими інструментами з кінематично перетвореними рухами формоутворюючих елементів, оснащених НТМ», державний реєстраційний номер 0112U004987.

Замовник –– ТОВ "Холдингова компанія "Мікрон" (м. Одеса)

Мета: Розробка і впровадження перспективних процесів фінішної обробки плоских поверхонь жорстких і нежорстких деталей торцевими інструментами з кінематично перетвореними рухами формоутворюючих елементів, оснащених НТМ.

З першого січня 2012р. виконувалося фундаментальне дослідження «Теоретичні і технологічні основи розвитку способів формоутворення плоских поверхонь торцевим лезовим інструментом» з держбюджетним фінансуванням, договір №31 від 1.01.2012р., державний реєстраційний номер 0112U001791.

Науковий керівник – д.т.н., проф.. Мельничук П.П.

Виконавці: Мельничук П.П., Лоєв В.Ю., Виговський Г.М., Степчин Я.А., Громовий О.А., Богайчук О.М., Сідоров Я.В., Кулик Б.М. а також до виконання роботи були залучені студенти. Метою проекту є розробка науково-прикладних основ забезпечення високопродуктивної зі стабільно високими показниками якості обробки плоских поверхонь деталей торцевим лезовим інструментом з кінематично перетвореним рухом формоутворюючих елементів, оснащених НТМ.

У складі кафедри технології машинобудування і конструювання технічних систем співробітники, на той часкафедри МВіС проводили наукові дослідження без фінансування за темами:

 1. №335 від 1 липня 2009р. на створення науково-технічної продукції, номер державної реєстрації 01110001938 «Розробка і впровадження перспективних процесів фінішної обробки плоских поверхонь жорстких і нежорстких деталей торцевим інструментом з кінематично перетвореними рухами формоутворюючих елементів, оснащених НТМ»;
 2. №52/339 від 1 липня 2011р. з розробки нових способів обробки плоских поверхонь торцевим лезовим інструментом.

Серед перспективних напрямків міжнародної та наукової роботи необхідно зазначити участь кафедри у виконанні двох міжнародних проектів:

 1. SCM-T038B06-UKR «Впровадження дворівневої системи для спеціальності Інженерна механіка».
  Мета проекту: виконання принципів дворівневої системи Європейської вищої освіти (бакалавр-магістр) в Україні.
  Виконавці: від ЖДТУ – д.н.,проф. Самотокін Б.Б., д.т.н. проф. – Мельничук П.П, від Німеччини – Маріанна Стантчева.
  Обсяг Фінансування: 146780 євро; Частка ЖДТУ – 17000 євро.
  Партнери:
  • Технологічний Університет м. Дрезден (Німеччина);
  • Каталонський політехнічний університет (Барселона);
  • Національний технологічний університет України (Київський політехнічний університет);
  • Національний технологічний університет (Харківський політехнічний інститут);
  • Одеський національний політехнічний університет;
  • Тернопільський державний технологічний університет ім. Івана Пулюя;
  • Міністерство освіти і науки України.
  Проект успішно завершений.
 2. Темпус JEP_27198_2006 «Навчання українських інженерів комп’ютерному проектуванню».
  Мета проекту: на основі досвіду Європейських університетів запровадити новий курс навчання для магістрів спеціальності «Комп’ютерного проектування» в Україні та створити необхідні умови для навчання студентів-магістрів спеціальності «Комп’ютерне проектування» відповідно до Європейських стандартів.
  Обсяг фінансування: 313865 євро; частка ЖДТУ = 63305€.
  Партнери:
  • Технологічний університет м. Дрезден (Німеччина);
  • Запорізький національний технологічний університет;
  • Національний технологічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
  • Національний авіаційний університет (Україна);
  • Технічний університет у місті Ліберець (Чехія).
  Проект успішно завершений.

Спеціальності

Кафедра механічної інженерії проводить підготовку бакалаврів і магістрів за спеціальностями 131 «Прикладна механіка» та 133 «Галузеве машинобудування:

Випускники-бакалаври мають можливість подальшого навчання з метою отримання освітнього ступеня магістра.

Навчально-лабораторна база

Лабораторна база складається з 10 лабораторій загальною площею 700 м2. Відповідність сучасним вимогам видно з переліку обладнання та приладів, що є в лабораторіях:

 • аудиторія №03 («Теорія різання») - верстат токарний БТ-01; профілограф-профілометр "ММИ – 2"; твердомір ТК-2М; вертикально-свердлувальний верстат 2Н125; поляризаційно-оптичний пристрій ПС-1.
 • аудиторія №05 («Лабораторія роботизації») – промислові робот ПМР-254, ПМР 05-254, ПМР 05254, М-20П; мініробот ПМР 05-200; робот ЦПР-1П.
 • аудиторія №09 («Металообробне обладнання») – токарний верстат 1341; токарно-гвинторізний верстат 16К20; токарний автомат 1П16А; зубофрезерувальний верстат 5К32; верстат вертикально-фрезерний 6Р12; токарно-револьверний верстат із ЧПК 1В340ФЗО
 • аудиторія №010 («Лабораторія технології машинобудування») – вертикально-свердлувальний верстат 2Р135Ф2; радіально-свердлувальний верстат 2Н53; горизонтально-фрезерувальний верстат; верстат КА280.
 • аудиторія №406 («Лабораторія автоматизації») – вібробункер 211А; промисловий робот МА-9С; пристрій для налагодження інструмента на розмір, моделі 2226; стенд на основі тирісторного приводу "КЕМТОК"; роботизований комплекс.
 • аудиторія №417 («Метрології та стандартизації») – оптиметр горизонтальний; еходефектоскоп ультразвуковий; мікроскоп ультразвуковий; мікроскопи "МИМ", "ММИ"; прилад Б-10М; місце конструкторське; лінійка оптична ЛС 3614; катетометр МК-8.
 • аудиторія №111-а та №111-б – комп'ютерні класи кафедри.
 • аудиторія №417 («Взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань») – мікроскоп ультразвуковий; мікроскопи "МИМ", "ММИ"; прилад Б-10М; лінійка оптична ЛС 3614; катетометр МК-8, набори плоско паралельних кінцевих мір довжини; мікрометри; мініметри; кутоміри; нутроміри і інші вимірювальні інструменти.
 • аудиторія №111-б – комп'ютерний клас, оснащений сучасним комп'ютерним обладнанням.

Виховна робота

Виховання студентів у вищій школі є невід'ємною частиною системи освіти. Виховна робота на кафедрі здійснюється згідно вимог Міністерства освіти і науки, "Концепції виховання в національній системі освіти", спирається на традиції, власний досвід виховання та кращі надбання інших споріднених кафедри навчальних закладів України.

Виховний процес носить системний і комплексний характер.

Концепція виховання студентської молоді передбачає виховання майбутніх спеціалістів авторитетними, високоосвіченими людьми, носіями високої загальної, світоглядної, політичної, професійної, правової, інтелектуальної, соціально-психологічної, емоційної, естетичної, фізичної та екологічної культури і передбачає:

 • координацію роботи кафедр профілюючих дисциплін, загальноосвітніх та гуманітарного циклу для реалізації комплексного підходу до підготовки і виховання у вищому технічному навчальному закладі;
 • створення необхідних умов для всебічного розвитку особистості студента, його духовності і загальної культури, художніх здібностей шляхом залучення до різноманітних видів творчості (науково-дослідницької, технічної, культурно-просвітницької, громадської, спортивно-оздоровчої, правоохоронної та ін.);
 • постійний контроль за ефективністю виховних заходів;
 • пропаганду здорового способу життя;
 • координацію усіх форм і методів виховної роботи.

Для успішного виконання і практичної реалізації концепції виховання на кафедрі розроблено план виховної роботи для студентів, згідно якого напрями, форми і методи виховної роботи, активне включення студента у виховний процес на засадах співпраці, діалогу, партнерства, високої вимогливості і глибокої поваги до нього.

Планом визначено загальні і конкретні завдання виховної роботи та методичні рекомендації щодо її здійснення.

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінети: 416-а (кабінет завідувача кафедри), 418, 419 та 122-а (кабінети викладачів)
Блог: https://tmkts-news.ztu.edu.ua
E-mail: o.l.melnyk@ztu.edu.ua