Кафедра економічної безпеки, публічного управління та адміністрування

Інформація про кафедру

Кафедра економічної безпеки, публічного управління та адміністрування створена 31 серпня 2015 р. відповідно до наказу Ректора Житомирського державного технологічного університету № 222 від 31 серпня 2015 р. З моменту створення кафедрою завідував кандидат юридичних наук, Заслужений юрист України Валерій Вікторович Нонік. З 12.05.2016 р. кафедру очолював доктор економічних наук, доцент Димитрій Олександрович Грицишен. Необхідність у створенні кафедри викликана існуючою потребою у підготовці фахівців з публічного управління та адміністрування, які володіють знаннями та вміннями приймати ефективні управлінські рішення в державному та корпоративному секторах; зростанням конкуренції на вітчизняних і міжнародних ринках; необхідністю гармонізації економічних відносин у європейському цивілізаційному просторі.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» за усіма освітніми ступенями: бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук. З вересня 2017 р. здійснюється підготовка магістрів (державних службовців) на замовлення Національного агентства України з питань державної служби.

Навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» спрямоване на підготовку фахівців з вирішенням стратегічних завдань управління в державному та корпоративному секторах з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку в конкурентному середовищі, а також в певних галузях суспільного виробництва і держави в цілому.

Спеціальність «Публічне управління та адміністрування» в Державному університеті «Житомирська політехніка» - це:

 • підготовка управлінської еліти за міжнародними стандартами;
 • формування мультидисциплінарних вмінь та навичок для роботи в бізнес-середовищі та державних органах;
 • практична підготовка на базі державних органів влади, провідних міжнародних корпорацій та вітчизняних підприємствах;
 • отримання досвіду від провідних фахівців країн світу;
 • вивчення фахових іноземних мов.

Бакалаври та магістри за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» можуть реалізувати набуті знання в корпоративному секторі, центральних та місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, державних установах та організаціях, громадських об’єднаннях, міжнародних неурядових організаціях, некомерційних організаціях, наукових та освітніх установах, державних та громадських фондах.

Випускники можуть працювати на посадах: керівників та заступників різнопрофільних міністерств, Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, органів місцевої влади, керівників департаментів, детективів Національного антикорупційного бюро України; керівників служб внутрішньої безпеки міністерств та органів місцевої влади; керівників апарату управління міністерств та місцевої влади; керівників та спеціалістів неурядових організацій; фінансового директора; помічника керівника з економічних та соціальних питань; керівника підрозділів, менеджерів транснаціональних корпорацій, вітчизняних та іноземних компаній; менеджерів з персоналу; спеціалістів зі зв’язків з громадськістю та пресою; розпорядників фонду тощо.

Колектив кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування

Завідувач кафедри

Іван Олександрович Драган
Іван Олександрович Драган

Завідувач кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування Державного університету «Житомирська політехніка», професор, доктор наук з державного управління, доцент. Член спеціалізованої Вченої ради К 26.142.04 в Міжрегіональній академії управління персоналом (м. Київ) з правом прийому до розгляду та проведенням захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.

Науковi iнтереси: державне управління ЖКГ; державне регулювання у сфері природокористування; місцеве самоврядування.

Склад кафедри

Читати далi...

Докторанти та аспіранти кафедри

Читати далi...

Наукова діяльність

Основними напрямами наукової діяльності викладачів кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування є:

 • підготовка та видання наукових статей, які входять до міжнародних наукометричних баз даних та монографій, зокрема:
  • Грицишен Д.О. Бухгалтерський облік в системі управління економіко-екологічною безпекою промислових підприємств: монографія / Д.О. Грицишен. – Житомир: ЖДТУ, 2015. – 540;
  • Концепція управління економічною безпекою суб’єктів господарювання в контексті теорії сталого розвитку: монографія / В.В. Євдокимов, О.В. Олійник, Д.О. Грицишен, О.О. Грищенко. – Житомир: ЖДТУ, 2013. – 252 с.;
  • Міжнародні моделі регулювання звітності сталого розвитку: аналіз сучасного стану: монографія / В.В. Євдокимов, Д.О. Грицишен, О.О. Грищенко, О.М. Баришнікова. – Житомир: ЖДТУ, 2013. – 192 с.;
  • Євдокимов В.В. Бухгалтерський облік основної діяльності лізингових компаній: теорія, методика, організація: монографія / В.В. Євдокимов, Д.О. Грицишен, С.П. Ніколаєва. – Житомир: ЖДТУ, 2014. – 208 с.;
  • Євдокимов В.В. Бухгалтерський облік діяльності судноплавних компаній: теорія, методика, організація: монографія / В.В. Євдокимов, Д.О. Грицишен, С.В. Тарасенко. – Житомир: ЖДТУ, 2014. – 232 с.;
  • Інтегрована звітність підприємств: монографія / В.В. Євдокимов, С.Ф. Легенчук, Д.О. Грицишен, О.М. Баришнікова. – Житомир: ЖДТУ, 2014. – 180 с.;
  • Євдокимов В.В. Інформаційне забезпечення антагоністичних інтересів учасників спільної діяльності [Текст]: Монографія / В.В. Євдокимов, Д.О. Грицишен, Л.А. Куришко. – Житомир: ЖДТУ, 2015. – 220 с.;
  • Євдокимов В.В. Обліково-інформаційне забезпечення економіко-екологічної безпеки системи управління відходами [Текст]: Монографія / В.В. Євдокимов, Д.О. Грицишен, О.В. Кузнєцова, Л.В. Сергієнко-Бердюкова – Житомир: ЖДТУ, 2015. – 180 с.;
  • Грицишен Д.А. Совместная деятельность: учетное отражение в международных и украинских стандартах / Д.А. Грицишен, Л.А. Куришко // Бухгалтерский учет и анализ. – Минск. – 2014. – № 3. – С. 18-23;
  • Грицишен Д.О. Відходи як об’єкт управління економіко-екологічною безпекою промислових підприємств [Електронний ресурс] / Д.О. Грицишен // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 2 (18). – С. 72-81. – Режим доступу до журналу: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/No2/72-81.pdf включено до Google Scholar (США), EBSCO Publishing (США), Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory (США) РІНЦ (Росія));
  • Грицишен Д. О. Розробка механізму ідентифікації та визнання відходів у бухгалтерському обліку / Д.О. Грицишен // Бізнес Інформ. – 2015. – №8. – C. 199–207. (включено до Ulrichsweb Global Serials Directory (США); Research Papers in Economics (США); РІНЦ (Росія); Index Copernicus (Польща); Directory of Open Acess Journals; CiteFactor (США); Academic Journals Database (Швейцарія); Research Bible (Японія); Соціонет (Росія); Open Academic Journals Index; GetInfo (Німеччина); BASE (Німеччина); OpenAIRE (Європейський Союз); SUNCAT Union Catalogue (Велика Британія); COPAC Union Catalogue (Велика Британія); J-Gate (Індія); Open Access Library; Scientific Indexing Services; Advanced Science Index; Академия Google (США); InfoBase Index);
  • Грицишен Д.О. Модифікація принципів бухгалтерського обліку в контексті положень сталого розвитку промислових підприємств / Д.О. Грицишен // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №100. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015. – 256 с. – C. 108-124 (включено до Index Copernicus (Польща); РІНЦ (Росія));
  • Grytsyshen D. The economic and environmental consequences of emergency situations in the system of accounting objects / D. Grytsyshen // Economic Annals-XXI. 2015. № 7-8(1). – P. 113-118 (Scopus (Нідерланди); EBSCOhost (США); Index Copernicus (Польща); Ulrich’s Periodicals Directory (Великобританія, США); Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.) (Німеччина); INFOBASE INDEX (Індія); РІНЦ (Росія); The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) (Норвегія));
 • наукове консультування і керівництво підготовкою дисертацій
  Викладачі кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування здійснюють наукове консультування та керівництво підготовкою дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора на кандидата економічних наук.
 • участь в науково-дослідних роботах університету
  Викладачі кафедри є активними учасниками виконання наукових досліджень в межах науково-дослідних робіт університету за 10-ма темами, в тому числі: 2 – з фінансуванням із загального фонду державного бюджету та 8 – за договорами виконання науково-дослідних робіт з суб’єктами господарювання. У тому числі виконуються наукові дослідження на замовлення стратегічно важливих промислових підприємств України, які співпрацюють з країнами світу.
 • Наукові дослідження, що здійснюються в рамках плану науково-дослідних робіт Державного університету «Житомирська політехніка» з фінансуванням із загального фонду державного бюджету, учасниками яких є викладачі кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування.
 • участь у наукових семінарах, комісіях, конкурсах, радах
  Викладачів кафедри залучають до роботи спеціалізованих вчених рад України в якості офіційних опонентів при захисті кандидатських і докторських дисертацій. З грудня 2013 р. Д.О. Грицишен та Т.В. Барановська – член наукового семінару з розгляду результатів дисертаційних робіт аспірантів, докторантів (пошукачів) за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) (склад постійних членів наукового семінару затверджено наказом ректора університету № 358).