Кафедра екології

Iсторiя створення кафедри

Кафедра екології веде підготовку фахівців за двома спеціальностями: Галузь знань 10 «Природничі науки», спеціальності 101 – «Екологія» та 103 «Науки про Землю».

Галузь знань 18 «Виробництво та технології», спеціальність 183 – «Технологія захисту навколишнього середовища».

Кваліфікація фахівців: магістр з екології, магістр з технологій захисту навколишнього середовища, викладач ЗВО.

Форми навчання: денна, заочна.

Термін навчання: молодший бакалавр – 1 рік 10 місяців; бакалавр – 3 роки 10 місяців; магістр – 1 рік 4 місяці.

Випускники коледжів та технікумів (освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» УСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ можуть вступати на навчання за спеціальностями «Екологія», «Науки про Землю» та «Технології захисту навколишнього середовища» за скороченим терміном навчання – 2 роки 10 місяців.

Об’єкт діяльності фахівців – захист довкілля з його природними та антропогенними системами (біосфера, антропосфера, соціосфера); охорона і раціональне використання природних ресурсів, екологічно безпечна діяльність, екологізація підприємств, екологічний аудит.

Кафедра екології Державного університету «Житомирська політехніка» була заснована у вересні 2004 (наказ вченої ради університету № 13 від 01.06.04) після отримання ліцензії МОН України на підготовку фахівців за напрямом підготовки 0708 «Екологія» за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр та спеціаліст за спеціальністю 7.070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища».

З 2016-2017 навчального року відбулася трансформація напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» у спеціальності 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища».

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України (наказ МОН України від 09.07.19 № 944) та відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 4 липня 2019 р. (протокол № 137) було отримано «Сертифікат про акредитацію» спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» та 101 «Екологія» за освітнім ступенем бакалавр.

Також на кафедрі екології акредитовано дві освітньо-професійні програми за спеціальностями 101 «Екологія» (ОПП «Екологія») та 183 «Технології захисту навколишнього середовища» (ОПП «Технології захисту навколишнього середовища») відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 4 липня 2019 р. (протокол № 137) та наказу МОН України від 09.07.19 № 944 (протокол № 944), (наказ МОН України від 08.01.19 № 13 відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 27 грудня 2018 р., протокол № 133).

На кафедрі розширено діяльність щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою за спеціальністю «Біологія та здоров’я людини» за освітньо-професійною програмою «Біологія і екологія» для підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників згідно наказу МОН від 24.05.19 № 661-л.

Ідея створення кафедри екології належить засновнику гірничо-екологічного факультету, доктору технічних наук, професору, академіку Академії будівництв України, члену-кореспонденту Академії гірничих наук України Бакка Миколі Терентійовичу, який розумів необхідність включення до навчальних програм підготовки студентів-гірників дисциплін екологічної спрямованості. Ця пропозиція була підтримана ректоратом і погоджена з Міністерством освіти України. Професор Бакка М.Т. доклав максимум зусиль для залучення висококваліфікованих науковців в галузі екології для забезпечення якісної підготовки фахівців за спеціальністю 7.070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища».

На посаду завідувача кафедри екології був призначений д.с.-г.н, професор Рижук Сергій Миколайович. За 2004-2005 навчальний рік було сформовано професорсько-викладацький склад кафедри. Активно відбувається створення лабораторної бази для підготовки студентів. Науковий, методичний і професійний рівень викладачів дає змогу налагодити якісне викладання і організувати науково-дослідну роботу.

Протягом 2005-2008 навчальних рр. керівництво кафедрою здійснювала к. с.-г.н., доцент Скрипніченко Світлана Володимирівна. За цей період було розвинуто матеріально-технічну базу, удосконалено науково-педагогічну діяльність. Досі регулярно проводяться науково-теоретичні семінари. Викладачі беруть участь у міжнародних, всеукраїнських і міжвузівських конференціях.

У вересні 2008 р. кафедра екології стала випускаючою. Підготовка фахівців здійснювалася за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр – напрям підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» за галуззю знань «Природничі науки»; спеціаліст – напрям підготовки «Екологія» спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища»; магістр – напрям підготовки «Екологія» спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища».

З метою забезпечення ступеневої підготовки фахівців та координації спільної діяльності для підприємств різних галузей та форм господарювання на кафедрі екології створено навчально-науково-виробничий комплекс (ННВК) «Екологія» до складу якого увійшли: Житомирський агроекологічний коледж, Житомирський технологічний коледж, Малинський лісотехнічний технікум, Державне управління екобезпеки в Житомирській області, Поліський філіал УкрНДІЛГА. В межах ННВК «Екологія» проводиться підготовка студентів, які мають освітній рівень молодшого спеціаліста, за скороченим терміном навчання.

З 2009 р. кафедру очолював д.с.-г.н., професор Володимир Павлович Краснов (у 1973 р. закінчив Українську ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарську академію, спеціальність лісове господарство; у 2000 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук зі спеціальності лісознавство і лісівництво; у 2004 р. присвоєно вчене звання професора зі спеціальності лісознавство і лісівництво).

На даний момент кафедру екології очолює д.т.н., доцент Ірина Григорівна Пацева.

Колектив кафедри екології

Завідувач кафедри

Ірина Григорівна Пацева
Ірина Григорівна Пацева

Завідувачка кафедри екології Ірина Григорівна Пацева, доктор технічних наук, доцент, народилась 04 жовтня 1983 р.н.

Пацева І.Г. у 2001 році закінчила ЗОШ №25 м. Житомира. В 2006 році закінчила з відзнакою повну вищу освіту та кваліфікацію магістра з екології та отримала інженера з охорони навколишнього середовища за спеціальністю 7.070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Житомирського державного технологічного університету. З вересня 2006 року працювала асистентом кафедри екології ЖДТУ. З 2013 навчального року – доцент кафедри екології ЖДТУ. З грудня 2006 року навчалась в аспірантурі ЖДТУ за спеціальністю 03.00.16 – «Екологія».

В 2013 р захистила дисертацію на тему «Обґрунтування наукових засад безпечного збирання та транспортування твердих побутових відходів (на прикладі м. Житомира)» на здобуття ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 21.06.01 – Екологічна безпека.

31 травня 2013 р. прийнято рішення Атестаційної колегії щодо присудження звання кандидат технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.

В листопаді 2018 року - курси з підвищення кваліфікації викладачів в Національному транспортному університеті (тема: «Сучасні технології захисту навколишнього середовища»).

23 вересня 2014 року рішенням Атестаційної колегії МОН України було присвоєно вчене звання доцента кафедри екології.

З 2016 року по вересень 2018 працювала на посаді голови Первинної профспілкової організації викладачів та співробітників ЖДТУ.

29 червня 2021 року прийнято рішення щодо присудження звання доктора технічних наук (2021 р.) із спеціальності 101 «Екологія», 103 «Науки про Землю», 183 «Технології захисту навколишнього середовища» (21.06.01 «Екологічна безпека»). Тема дисертації: «Наукові засади формування системи управління поводження з твердими комунальними відходами об’єднаних територіальних громад».

На даний момент працює на посаді завідувачки кафедри екології Державного університету «Житомирська політехніка». Здійснює керівництво студентами, які неодноразово займали призові місця в II етапі Всеукраїнських студентських олімпіад, приймає активну участь в проведенні екологічного лекторію «Екологія: вступ до фаху», з 2015 до 2017 року була Головою Ради молодих вчених ЖДТУ. За період роботи на кафедрі опубліковано 76 наукових праць, отримано авторські свідоцтва та навчальні підручники.

Наукові інтереси: екологічна безпека, стан поводження з відходами, водні ресурси, екологічна логістика та сталий розвиток.

Склад кафедри

На кафедрі екології працює 15 викладачів, з них 4 професори, доктори сільськогосподарських, біологічних та технічних наук, 10 кандидатів наук (5 – технічних, 2 – сільськогосподарських, 1 – біологічних, 1 – економічних, 1 – педагогічних), 1 - науковий співробітник та 1 – асистент. Всі викладачі працюють у Державному університеті «Житомирська політехніка» за основним місцем роботи. Крім того, на кафедрі працює 1 інженер та 2 лаборанти. Завідує випусковою кафедрою доктор технічних наук, доцент Коцюба Ірина Григорівна.

При кафедрі діє аспірантура та докторантура зі спеціальності 101 «Екологія». В аспірантурі за денною формами навчання проводять дослідження 2 аспіранти. Читати далi...

Навчальний процес

На даний час кафедра екології відповідає за фахову підготовку студентів:

 • ОС «молодший бакалавр» за спеціальністю 101 «Екологія»;
 • ОС «бакалавр» за спеціальностями 101«Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища» та 103 «Науки про Землю»;
 • ОС «магістр» за спеціальностями 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища».

Професорсько-педагогічний склад кафедри екології забезпечує викладання:

 • 16 навчальних дисциплін для підготовки студентів освітнього ступеня «молодший бакалавр»;
 • 27 навчальних дисциплін для підготовки студентів освітнього ступеня «бакалавр»;
 • 11 – для студентів освітнього степеня «магістр».

Викладачі кафедри екології здійснюють керівництво курсовими роботами і проектами, навчальними, виробничими і переддипломними практиками, підготовкою та захистом дипломних робіт бакалаврів та магістрів. Окрім того, викладачі кафедри беруть участь у навчальному процесі на інших факультетах Державного університету «Житомирська політехніка» з різних напрямків і спеціальностей, забезпечуючи викладання нормативних дисциплін «Екологія», «Безпека життєдіяльності та охорона праці» та «Екологія та безпека життєдіяльності».

Діяльність кафедри спрямована на забезпечення фахової підготовки в галузі охорони довкілля та раціонального природокористування з метою подальшого гарантування екологічно безпечного природного середовища для життя і здоров’я населення, впровадження екологічно збалансованої системи природокористування та збереження природних екосистем.

Важливе місце у роботі кафедри посідає виховна робота зі студентами. Викладачі є кураторами академічних груп, постійно відвідують гуртожитки, проводять різноманітні культурно-виховні заходи. Студенти активно залучаються до наукової та громадської роботи, пов’язаної з вирішенням екологічних проблем регіону та країни.

Наукова діяльність

Науково-дослідна робота кафедри проводиться у відповідності з розробленими та затвердженими тематичними перспективними планами. Вона направлена переважно на вирішення екологічних проблем регіонального значення та державного значення. Наукові дослідження проводяться разом з академічними і галузевими науково-дослідними установами України. Крім того існує міжнародна співпраця з науковцями університетів Іспанії, Франції, Польщі, Швеції, Італії та Німеччини у рамках міжнародних проектів.

Сьогодні кафедра має потужній науковий та технічний потенціал. Для проведення науково-дослідної роботи на кафедрі створені наукові лабораторії оснащені сучасними приладами та обладнанням, що дозволяє виконувати дослідження на високому науковому та методичному рівнях.

Результати науково-дослідної роботи професорсько-викладацького складу кафедри висвітлені в багатьох науково-технічних журналах та збірках наукових праць, а також в підручниках, навчальних посібниках, монографіях та брошурах. Щорічно співробітниками кафедри публікується 20-40 наукових праць.Перспективи розвитку наукової діяльності кафедри екології базуються на досягненнях наукових шкіл, що функціонують на кафедрі. З 2004 року спільно з кафедрою геотехнологій ім. проф. Бакка М. Т. було започатковано наукову школу за напрямом «Гірництво та прикладна екологія». У 2012 р. створено наукову школу «Радіоекологія лісових екосистем». В 2014 році спільно з кафедрами розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т. та маркшейдерії створили наукову школу «Проблеми розвитку та застосування технологій виявлення і оцінки корисних копалин, їх раціональне екологічно безпечне видобудування та захист навколишнього природного середовища». Протягом останніх років на кафедрі склалися такі наукові напрями:

 • вивчення міграції радіонуклідів у лісових екосистемах Полісся України;
 • дослідження ролі мікроміцетів у кругообігу та утриманні цезію-137 в лісових екосистемах;
 • розробка наукових основ використання продукції лісового господарства в умовах радіоактивного забруднення;
 • екологічна безпека та ресурсозбереження при ліквідації гірничих підприємств;
 • наукове обґрунтування та розроблення оптимальної структури розміщення техногенно-безпечних та ліквідації техногенно-небезпечних підприємств на території України;
 • розробка теоретичних основ, методів та засобів захисту людини та навколишнього середовища від наслідків дії підприємств гірничодобувної галузі;
 • забезпечення екологічної безпеки звалищ твердих побутових відходів;
 • аналіз ефективності використання екологічних методів для біотестування питної води;
 • дослідження особливостей розвитку мікробних асоціацій у поверхневому шарі ґрунту після проведення біологічної рекультивації;
 • бухгалтерський облік екологічної діяльності.

Науково-педагогічні працівники кафедри екології проводять фундаментальні та прикладні наукові дослідження. За період з 2013 по 2019 р. викладачі кафедри приймали участь у виконанні 14 науково-дослідних робіт, 7 з яких є безоплатними.

Протягом останніх п’яти років викладачі кафедри активно залучалися до виконання науково-дослідних робіт, а саме:

 • № 39 «Системні дослідження та оптимізація умов використання дизельного біопалива з альтернативної сировини у двигунах внутрішнього згоряння», номер державної реєстрації № 0115U002548, виконавець по кафедрі к.т.н., доц. Єльнікова Т. О. (2015-2017 рр.);
 • № 410 «Вивчити особливості радіоактивного забруднення продукції лісового господарства у лісах Полісся України», номер державної реєстрації № 0115U000985, під керівництвом д.с.-г.н., проф. Краснова В. П. (2015-2017 рр.);
 • № 412 «Розробка засобів моделювання та дослідження процесів евтрофікації у водосховищах річки Тетерів на основі відеозображень», номер державної реєстрації № 0115U000986, під керівництвом д.с.-г.н., проф. Краснов В. П. (2015-2017 рр.);
 • № 37 «Розробка організаційних засад та інформаційного забезпечення економічного механізму охорони та стійкого використання природних ресурсів», номер державної реєстрації № 0115U002546, під керівництвом д.с.-г.н., проф. Краснов В. П. (2015 – 2017 рр.);
 • № 42 «Механізм економіко-екологічної реабілітації суб’єктів господарювання від надзвичайних ситуацій, бойових дій як складова національної безпеки», номер державної реєстрації № 0116U005482, відповідальний виконавець теми к.т.н., доц. Коцюба І. Г. (2016 – 2018 рр.);
 • № 43 «Синтез термодинамічно нестабільних фаз та технології остаточного формування оптико-електричних властивостей гетероструктур для оптоелектронних детекторів спеціального призначення», номер державної реєстрації № 0117U000633, відповідальний виконавець від кафедри екології к.т.н., доц. Скиба Г. В. (2017 – 2019 рр.);
 • № 457 «Проведення робіт з паспортизації р. Уж з метою розроблення заходів щодо відновлення сприятливого гідрологічного режиму», номер державної реєстрації № 0117U006216, під керівництвом к.т.н., доц. Коцюба І. Г. (2017 р.);
 • №456 «Наукове обґрунтування забезпечення екологічно безпечного збирання, транспортування, зберігання, оброблення і захоронення відходів», номер державної реєстрації № 0117U006215, відповідальний виконавець к.т.н., доц. Коцюба І. Г. (2017 р.);
 • № 46 «Наукові основи відновлення лісогосподарських заходів у лісах, віднесених до зони безумовного відселення», номер державної реєстрації № 0117U006475, під керівництвом к.с.-г.н., доц. Давидова І. В. (2017 – 2020 рр.);
 • № 50 «Приладова система для вимірювання механічних величин (геометричних параметрів та параметрів руху об’єктів) з цифровими відеозображеннями», номер державної реєстрації № 0118U003153, відповідальний виконавець від кафедри екології к.т.н., доц. Коцюба І. Г. (2018 – 2019 рр.);
 • № 372 «Пошук шляхів зменшення надходження радіоцезію у лісові рослини та гриби» (грант Шведського університету сільськогосподарських наук), номер державної реєстрації № 0113U004157, під керівництвом д.б.н., проф. Вінічука М. М. (2012 – 2016 рр.);
 • № 444 «Вивчити лісорослинні умови державного підприємства та розробити атлас рослин-індикаторів лісорослинних умов правобережного лісостепу України», номер державної реєстрації № 0117U006218, під керівництвом д.с.-г.н., проф. Краснова В. П. (2017 р.);
 • № 459 «Вивчити лісорослинні умови комунального агролісогосподарського підприємства та розробити атлас рослин-індикаторів лісорослинних умов правобережного лісостепу України», номер державної реєстрації № 0117U001833, під керівництвом д.с.-г.н., проф. Краснова В. П. (2017 р.).

Під час наукової діяльності кафедра екології намагається якомога активніше співпрацювати з іншими кафедрами та науковими підрозділами університету. Досить активною та плідною співпрацю можна вважати з іншими ЗВО та науково-дослідними установами:

 • Державною екологічною інспекцією Поліського регіону;
 • Державним управлінням екології та природних ресурсів в Житомирській області;
 • Житомирською обласною організацією Українського товариства охорони природи;
 • Навчально-методичним центром Управління освіти Житомирської обласної ради;
 • Поліським філіалом УкрНДІЛГА (м. Житомир);
 • Комунальним підприємством «Житомир водоканал» (ДКП «ЖВУВКГ»);
 • ТОВ «ЕКО-МБ» (м. Житомир);
 • Європейським екологічним центром (м. Львів);
 • Всеукраїнською екологічною лігою (м. Київ);
 • Національним університетом «Львівська політехніка» (м. Львів);
 • Національним транспортним університетом (м. Київ);
 • Одеською національною академією харчових технологій;
 • Одеським державним екологічним університетом;
 • Полтавським національним технологічним університетом;
 • Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна.

Кафедрою екології було організовано проходження в цих установах науково-дослідної практики студентів ОС «магістр», що навчаються за спеціальностями 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Під час проходження практики студенти беруть участь у проведенні наукових досліджень, тематика яких була повністю узгоджена з тематикою науково-дослідної роботи кафедри.

Профорієнтаційна робота

Викладачі кафедри екології ведуть активну профорієнтаційну роботу. З цією метою в Державному університеті «Житомирська політехніка» щорічно за ініціативи кафедри екології та Управління освіти Житомирської міської ради проводять екологічний лекторій «Екологія: вступ до фаху» для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Житомир. На заняттях слухачів ознайомлюють з сучасними досягненнями вітчизняної та світової науки в галузі екології. Тут вони можуть набути певних навичок і розвинути свої пізнавальні інтереси.

Одним із найважливіших завдань лекторію є підвищення екологічної грамотності учнів, озброєння їх навичками економного, бережливого використання природних ресурсів, формування екологічної культури учнів, рівень якої визначається якістю екологічної освіти і виховання.

Викладачі кафедри проводять профорієнтаційні заходи серед учнів 10-11 класів середніх шкіл Житомира та Житомирської області до Дня відкритих дверей; приймають участь «Ярмарку професій» для учнів старших класів (м. Коростень - Конференція професійної орієнтації молоді, м. Малин – Ярмарка спеціальностей для випускників шкіл.)

Співробітники кафедри брали участь в урбаністично-культурному заході «Майстерня міста Житомира» з проектом «Друге життя старих речей». Для жителів міста було проведено лекцію про можливості вторинного використання твердих побутових відходів, проведено майстер-клас успішного використання вже використаних речей, проведено соціологічне дослідження та роздано інформаційні листівки щодо правильного сортування відходів.

Студентська наука

До проведення науково-дослідної роботи на кафедрі залучають студентів-екологів. Тому на кафедрі екології створені наукові гуртки:

 1. «Аналітична хімія та геохімія довкілля» науковий керівник Скиба Г.В..
  Студенти за допомогою методів аналітичної хімії вивчають якість об’єктів навколишнього середовища. Тому у студентів розвивається інтерес до науково-дослідної роботи з різних напрямків екології. Як результат, студенти одержують навички необхідні для самостійної наукової роботи, беруть участь в науково-практичних конференціях; друк статей, тез в наукових журналах.
 2. «Зелена варта» науковий керівник Герасимчук О.Л..
  Студенти розглядають актуальні проблеми радіоекології та екологічної безпеки; вивчають стан навколишнього середовища; освоюють методики моніторингових досліджень; отримують навички роботи з науковою літературою та лабораторним обладнанням.
 3. «Гідробіологічні дослідження» науковий керівник Єльнікова Т.О..
  Студенти займаються дослідженням евтрофних процесів у водосховищах, які дозволяють прогнозувати розвиток фітопланктону на основі отриманої вимірювальної інформації; розробка математичних моделей процесів розвитку фітопланктону та діючого макету автоматизованої вимірюваної системи; освоюють методики гідробіологічних досліджень; вивчають біорізноманіття водних об’єктів; досліджують вплив різних забруднювачів на біохімічні, фізіологічні показники гідробіонтів та структуру їх популяцій, а також видовий склад паразитів і їх вплив на хазяїв.

Кафедра екології активно приймає участь у підготовці студентів до олімпіад та конкурсів наукових робіт, які щорічно проводяться МОН України. Викладачі кафедри екології щорічно організовують І тур олімпіад з дисциплін «Хімія» і «Екологія» та зі спеціальності «Екологія». Також щорічно відбувається підготовка студентів до участі у Конкурсі наукових студентських робіт з напряму «Екологія та екологічна безпека». Переможці І-го туру Всеукраїнських студентських олімпіад та Конкурсу наукових робіт приймають участь у ІІ турі та традиційно посідають призові місця.

Кафедра екології активно приймає участь у підготовці студентів до олімпіад та конкурсів наукових робіт, які щорічно проводяться МОН України. Викладачі кафедри екології щорічно організовують І тур олімпіад з дисциплін «Хімія» і «Екологія» та зі спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Також щорічно відбувається підготовка студентів до участі у Конкурсі наукових студентських робіт з напряму «Екологія та екологічна безпека». Переможці І-го туру Всеукраїнських студентських олімпіад та Конкурсу наукових робіт приймають участь у ІІ турі та традиційно посідають призові місця.

Професорсько-викладацький склад кафедри екології приймає активну участь у організації науково-практичних конференцій за участі студентів з 2004 року. В Державному університеті «Житомирська політехніка» співробітниками кафедри екології проводиться Всеукраїнська наукова on-line конференція студентів і аспірантів «Сучасні проблеми екології». Метою конференцій є освітлення найактуальніших проблем охорони довкілля і залучення студентської молоді до наукових досліджень. В конференції приймають участь студенти і молоді науковці із вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ України, Росії, Білорусі, Польщі. За результатами конференцій видаються збірки тез доповідей. Розпочинаючи з 2011 року силами студентів та співробітників кафедри щорічно проводиться Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Екологічний розвиток країни в рамках Європейської інтеграції»

На основі даних, отриманих у процесі наукових досліджень, з використанням методичних, практичних та наукових напрацювань в галузі, що досліджується, під керівництвом доцентсько-професорського складу кафедри, магістрами виконуються дипломні роботи, що носять науковий та дослідницький характер і є завершальним етапом формування магістра з екології.

Для проведення наукових досліджень при кафедрі створена радіологічна науково-дослідна лабораторія, у якій студенти-магістри та аспіранти виконують лабораторну частину своїх наукових досліджень та лабораторію з проблем екології і охорони навколишнього середовища. Лабораторії оснащені усім необхідним обладнанням та устаткуванням для відбору і підготовки проб при радіологічних вимірюваннях, здійснення радіаційного контролю, проведення радіоекологічного моніторингу, яке надала університету кафедра ґрунтів і навколишнього середовища Шведського університету сільськогосподарських наук в межах міжнародного проекту.

Міжнародне співробітництво

Наукова діяльність кафедри екології базується на міжнародній співпраці з провідними фахівцями в галузі екології. Укладені прямі договори про наукову та академічну співпрацю з Університетом м. Флоренція (Італія), Університетом м. Мітвайда (Німеччина), Шведським університетом сільськогосподарських наук (Швеція), Міжнародний державний екологічний інститут Білоруського державного університету імені А.Д. Сахарова (Білорусь), Вармінсько-Мазурський університет, (Польша) та Католицький університет м. Лілль (Франція). В межах цих угод проводяться спільні дослідження, науковий та академічний обмін, до якого залучені також аспіранти і студенти. Крім того, в рамках цих програми професорсько-викладацький склад кафедри екології проходять стажування на базі закордонних університетів.

Вже традиційно для студентів-магістрів читає курс лекцій з медичної радіоекології англійською мовою італійський професор Франко Мілано з Університету м. Флоренція. У 2019-2020 н.р. передбачається освітній візит професора Елени Маестрі з Університету м. Парма з курсом лекцій присвячених особливостям використання біочару для вирощування сільськогосподарської продукції на забруднених територіях.

З 2012 по 2017 рік в межах університету здійснювалася реалізація проекту 530644-TEMPUS-1-2012-1-ES-Tempus-JPCR «Безпека людини (довкілля, продукти харчування, медицина, суспільство) на територіях забруднених радіоактивними речовинами». Мета проекту – розробка передової магістерської програми підготовки фахівців зі спеціальності «Радіоекологія», спеціалізація «Контроль якості продуктів харчування» та докторської програми – рівня «доктор філософії» (PhD) в рамках переходу до триступеневої системи підготовки фахівців відповідно до вимог Болонської декларації. За кошти проекту було здійснено закупівлю обладнання для створення спеціалізованого комп’ютерного класу та інформаційної мережі на базі бібліотеки університету.

Науковці кафедри екології за напрямом «Радіаційна екологія лісових екосистем» виконують міжнародний науковий проект № 372 «Пошук шляхів зменшення надходження 137Cs у лісові рослини та гриби» в рамках угоди про співпрацю між Шведським управлінням з радіаційної безпеки, ЖДТУ та Шведським університетом сільськогосподарських. Керівник від української сторони професор кафедри екології, д.б.н. Вінічук М.М. Форми співробітництва: спільні наукові дослідження, які проводяться як в Україні, так і в Швеції; використання устаткування і матеріалів, що належать українській або шведській стороні, проведення спільних нарад і семінарів щодо підготовки кадрів, передачі технології.

У 2018 році розпочато співпрацю з науковим дослідником у сфері авторадіографії професором Масамічі Кагая (університет Токіо).

З 2016 у рамках реалізації проекту за програмою Еразмус+/КА1 – «Міжнародна Кредитна Мобільність» проводиться реалізація академічної мобільності студентів, аспірантів та викладачів між ЖДТУ та Вища школа м. Ліль (Франція). На даний час магістр Державного університету «Житомирська політехніка» спеціальності «Технології захисту навколишнього середовища» навчається в університеті партнері за програмою «Sustainable management of pollution».

Крім того за аналогічною програмою здійснюються обміни студентів з Університетом м. Парма (з 2019 р.). У 2019-2020 навчальному році 3 студенти магістратури і 1 молодший науковий співробітник мають змогу навчатися на базі університету партнеру за навчальною програмою «Еcology and ethology for nature conservation».

Враховуючи потреби регіону, на подальшу перспективу планується пошук та залучення до наукової та освітньої співпраці ЗВО та організації, які спеціалізуються на вивченні особливостей використання відновлювальної енергетики.

Тісна співпраця з вітчизняними та світовими науковими школами в галузі екології та охорони навколишнього природного середовища дозволяє здійснювати підготовку студентів на високому професійному рівні, який, в свою чергу, дозволяє кафедрі підвищити якість надання освітній послуг та конкурентоспроможність фахівців, що випускаються, а це в свою чергу сприятиме працевлаштуванню випускників екологічного фаху.

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінет: 119-a
E-mail: ecology119a@gmail.com