Кафедра екології

Iсторiя створення кафедри

Кафедра екології Житомирського державного технологічного університету була заснована у вересні 2004 року як структурний підрозділ гірничо-екологічного факультету. Головним завданням кафедри стало підвищення теоретичної підготовки фахівців з напряму - “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”.

У вересні 2008 року кафедра екології стала випусковою. На даний час на кафедрі здійснюється підготовка студентів освітнього ступеня «Бакалавр» та «Магістр».

З метою забезпечення ступеневої підготовки фахівців та координації спільної діяльності для підприємств різних галузей та форм господарювання на кафедрі екології створено навчально-науково-виробничий комплекс (ННВК) “Екологія”, до складу якого увійшли: Житомирський агроекологічний коледж, Житомирський технологічний коледж, Малинський лісотехнічний технікум, Державне управління охорони навколишнього середовища в Житомирській області, Поліський філіал УкрНДІЛГА. В межах ННВК “Екологія” проводиться підготовка студентів, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, за скороченим терміном навчання.

Колектив кафедри екології

Завідувач кафедри

Ірина Григорівна Коцюба
Ірина Григорівна Коцюба

Завідувачка кафедри екології Ірина Григорівна Коцюба, кандидат технічних наук, доцент, народилась 04 жовтня 1983 р.н.

Коцюба І.Г. у 2001 році закінчення ЗОШ №25 м. Житомира. В 2006 році закінчила з відзнакою повну вищу освіту та кваліфікацію магістра з екології та інженера з охорони навколишнього середовища за спеціальністю 7.070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Житомирського державного технологічного факультету. З вересня 2006 року працювала асистентом кафедри екології ЖДТУ. З 2013 навчального року – доцент кафедри екології ЖДТУ. З грудня 2006 року навчалась в аспірантурі ЖДТУ за спеціальністю 03.00.16 – «Екологія».

В 2013 р захистила дисертацію на тему «Обґрунтування наукових засад безпечного збирання та транспортування твердих побутових відходів (на прикладі м. Житомира)» на здобуття ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 21.06.01 – Екологічна безпека.

31 травня 2013 р. прийнято рішення Атестаційної колегії щодо присудження звання кандидат технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.

В листопаді 2013 року пройдено курси з підвищення кваліфікації викладачів навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» (ДСНС України Інститут державного управління у сфері ЦЗ).

23 вересня 2014 року рішенням Атестаційної колегії МОН України було присвоєно вчене звання доцента кафедри екології.

З 2016 року по вересень 2018 працювала на посаді голови Первинної профспілкової організації викладачів та співробітників ЖДТУ.

На даний момент працює на посаді завідувачки кафедри екології. Здійснює керівництво студентами, які неодноразово займали призові місця в II етапі Всеукраїнських студентських олімпіад, приймає активну участь в проведенні екологічного лекторію «Екологія: вступ до фаху», з 2015 до 2017 року була Головою Ради молодих вчених ЖДТУ. За період роботи на кафедрі опубліковано 76 наукових праць, отримано авторське свідоцтво та навчальний підручник.

Наукові інтереси: екологічна безпека, стан поводження з відходами, водні ресурси, екологічна логістика.

Склад кафедри

На кафедрі екології працює 14 викладачів, з них 2 професори, доктори наук (сільськогосподарських і біологічних), 9 доцентів, кандидатів наук (4 – технічних, 2 – сільськогосподарських, 1 – біологічних, 1 – економічних, 1 старших викладач, кандидат педагогічних наук, 2 асистенти. Всі викладачі працюють у ЖДТУ за основним місцем роботи. Крім того, на кафедрі працює 1 інженер та 2 лаборанти. Завідує випускною кафедрою кандидат технічних наук, доцент Коцюба Ірина Григорівна.

При кафедрі діє аспірантура та докторантура зі спеціальності 101 «Екологія». В аспірантурі за денною формою навчання проводять дослідження 1 аспірант та 2 докторанти. Читати далi...

Навчальний процес

На даний час кафедра екології відповідає за фахову підготовку студентів:

 • ОС «бакалавр»за спеціальністю 101«Екологія»
 • ОС «бакалавр» за спеціальностю 183 «Технології захисту навколишнього середовища»
 • а також ОС «магістр» за освітніми програмами«Радіоекологія»та «Екологічна безпека»

Професорсько-педагогічний склад кафедри екології забезпечує викладання

 • 25 навчальних дисциплін для підготовки студентів освітнього ступеня «бакалавр»;
 • 9 – для студентів освітнього степеня «магістр».

Викладачі кафедри екології здійснюють керівництво курсовими роботами і проектами, навчальними, виробничими і переддипломними практиками, підготовкою та захистом дипломних робіт бакалаврів та магістрів. Окрім того, викладачі кафедри беруть участь у навчальному процесі на інших факультетах ЖДТУ з різних напрямків і спеціальностей, забезпечуючи викладання нормативних дисциплін «Екологія» та «Безпека життєдіяльності».

Важливе місце у роботі кафедри посідає виховна робота зі студентами. Викладачі є кураторами академічних груп, постійно відвідують гуртожитки, проводять різноманітні культурно-виховні заходи. Студенти активно залучаються до наукової та громадської роботи, пов’язаної з вирішенням екологічних проблем регіону.

Наукова діяльність

Науково-дослідна робота – один з найважливіших аспектів підготовки сучасного фахівця, тому її організація та проведення є однією з основних задач, яку вирішує науково-педагогічний колектив кафедри . Науково-дослідна робота проводиться у відповідності з розробленими та затвердженими тематичними перспективними планами. Вона направлена переважно на вирішення екологічних проблем регіонального значення. Наукові дослідження проводяться разом з академічними і галузевими науково дослідними установами. України. Крім того існує міжнародна співпраця з науковцями університетів Швеції, Італії та Німеччини.у рамках міжнародних проектів.

Сьогодні кафедра має потужній науковий та технічний потенціал. Для проведення науково-дослідної роботи на кафедрі створені наукові лабораторії оснащені сучасними приладами та обладнанням, що дозволяє виконувати дослідження на високому науковому та методичному рівнях. При вирішенні деяких наукових завдань частина досліджень проводяться безпосередньо у лабораторіях певних виробництв. В зв’язку з цим кафедра підтримує та зміцнює контакти з багатьма підприємствами, науково-дослідними установами та вузами як в Україні, так і за її межами.

Перспективи розвитку наукової діяльності кафедри екології базуються на досягненнях наукових шкіл, що функціонують на кафедрі. З 2004 року спільно з кафедрою геотехнологій ім. проф. Бакка М. Т. було започатковано наукову школу за напрямом «Гірництво та прикладна екологія». У 2012 р. створено наукову школу «Радіоекологія лісових екосистем», яку очолює д.с.-г.н., проф. Краснов В. П. Протягом останніх років на кафедрі склалися такі наукові напрями:

 • вивчення міграції радіонуклідів у лісових екосистемах Полісся України;
 • дослідження ролі мікроміцетів у кругообігу та утриманні цезію-137 в лісових екосистемах;
 • розробка наукових основ використання продукції лісового господарства в умовах радіоактивного забруднення;
 • вивчення закономірностей надходження 137Cs в організм козулі європейської в лісових екосистемах Центрального Полісся України;
 • лісова радіоекологія та радіаційний моніторинг;
 • забезпечення екологічної безпеки звалищ твердих побутових відходів;
 • аналіз ефективності використання екологічних методів для біотестування питної води;
 • дослідження особливостей розвитку мікробних асоціацій у поверхневому шарі ґрунту після проведення біологічної рекультивації;
 • бухгалтерський облік екологічної діяльності.

Науково-педагогічні працівники кафедри екології проводять фундаментальні та прикладні наукові дослідження. За період з 2013 по 2017 р. викладачі кафедри приймали участь у виконанні 10 науково-дослідних робіт, 6 з яких є безоплатними. Виконується госпдоговірна НДР на тему «Вивчення лісорослинних умов державного підприємства та розробка атласу рослин індикаторів лісорослинних умов правобережного Полісся України» (обсяг фінансування 196 тис. грн.)

Виконується науково-дослідна тема НДР № 42 «Механізм економіко-екологічної реабілітації суб’єктів господарвання від надзвичайних ситуацій, бойових дій як складова національної безпеки». Фінансування МОН України(проект молоді вчені) 480 тис. грн.

Крім того, прикладні радіоекологічні дослідження виконуються співробітниками кафедри екології в межах Міжнародного наукового проекту № 372 «Пошук шляхів зменшення надходження радіоцезію у лісові рослини та гриби» (номер держреєстрації 0113U004157). У проекті крім ЖДТУ приймає участь Шведське управління з радіаційної безпеки та Шведський університет сільськогосподарських наук. Керівник від української сторони професор кафедри екології, д.б.н. Вінічук М.М. У межах проекту виконуються польові експерименти (один в Україні та аналогічний у Швеції) щодо дослідження ефективності використання меліорантів з метою зменшення надходження Cs-137 в деякі рослини та гриби в радіоакивнозабруднених лісових екосистемах.

Під час наукової діяльності кафедра екології намагається якомога активніше співпрацювати з іншими кафедрами та науковими підрозділами університету.. Досить активною та плідною можна вважати співпрацю з іншими вузами та науково-дослідними установами:

 • Державною екологічною інспекцією в Житомирській області,
 • Державним управлінням екології та природних ресурсів в Житомирській області,
 • Житомирською обласною організацією Українського товариства охорони природи,
 • Навчально-методичним центром Управління освіти Житомирської обласної ради»,
 • Поліським філіалом УкрНДІЛГА (м. Житомир),
 • Державним комунальним підприємством «Житомирське виробниче управління водопровідно-каналізаційним господарством» (ДКП «ЖВУВКГ»),
 • ТОВ «ЕКО-МБ» (м. Житомир),
 • Європейським екологічним центром (м. Львів),
 • Всеукраїнською екологічною лігою (м. Київ),
 • Національним університетом «Львівська політехніка» (м. Львів).

Кафедрою екології було організовано проходження в цих установах науково-дослідної практики студентів ОС«магістр», що навчаються за спеціальністю 101 «Екологія». Під час проходженням практики студенти беруть участь у проведенні наукових досліджень, тематика яких була повністю узгоджена з тематикою науково-дослідної роботи кафедри.

Щорічно викладачі кафедри екології публікують результати своїх досліджень у фахових виданнях та збірках наукових праць. Так, співробітниками кафедри за 2013 рік було опубліковано – 17; 2014 рік – 14; 2015 – 17; 2016 – 15; 2017 – 24 наукових статей у фахових виданнях (в тому числі 9 статтей – у виданнях, що входять до бази SCOPUS). Викладачі кафедри екології беруть активну участь у роботі міжнародних та науково-практичних конференцій в Україні, Росії, Польщі, Білорусі, Болгарії, Молдавії. За 2013 – 2017 рік співробітниками кафедри видано близько 190 публікацій у збірниках конференцій.

Велику увагу викладачі кафедр екології приділяють виданню навчальних посібників та монографій. Протягом 2013-2017 р. опубліковано 2 наукові монографії, 2 довідника, 6 навчальних посібників (1 – з грифом МОН України). З метою підготовки фахівців вищого рівня кваліфікації при кафедрі функціонує аспірантура та докторантура зі спеціальності 101 «Екологія». До аспірантури, як правило, зараховуються найкращі випускники-магістри, які отримали рекомендацію ДЕК по захисту магістерських дипломних проектів та кафедри екології. На даний час за даною спеціальністю навчається 1 особа на денній формі навчання в аспірантурі та 2 – на денній формі навчання в докторантурі. Робота аспірантури та докторантури досить ефективна. За період з 2013 по 2017 роки аспірантами та здобувачами було захищено 6 кандидатських дисертацій (2 – з біологічних, 2 – з технічних, 1 – з сільськогосподарських, 1 – економічних, 1- педагогічних), з них 100 % – це молоді вчені, які не досягли віку 35 років та підготовлено до захисту 1 кандидатську дисертацію.

Наукові дослідження аспірантів та здобувачів кафедри узгоджені з тематикою наукової діяльність кафедри, що дає можливість виконувати дослідницькі роботи з екології під керівництвом досвідчених викладачів кафедри.

Профорієнтаційна робота

Викладачі кафедри екології ведуть активну профорієнтаційну роботу.

З цією метою у 2012 році в ЖДТУ за ініціативи кафедри екології та Управління освіти Житомирської міської ради було розпочато роботу екологічного лекторію «Екологія: вступ до фаху» для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Житомир.

На заняттях слухачів ознайомлюють з сучасними досягненнями вітчизняної та світової науки в галузі екології. Тут вони можуть набути певних навичок і розвинути свої пізнавальні інтереси.

Одним із найважливіших завдань лекторію є підвищення екологічної грамотності учнів, озброєння їх навичками економного, бережливого використання природних ресурсів, формування екологічної культури учнів, рівень якої визначається якістю екологічної освіти і виховання.

Викладачі кафедри проводять профорієнтаційні заходи серед учнів 10-11 класів середніх шкіл Житомира та Житомирської області до Дня відкритих дверей; приймають участь «Ярмарку професій» для учнів старших класів (м. Коростень - Конференція професійної орієнтації молоді, м. Малин – Ярмарка спеціальностей для випускників шкіл.)

Співробітники кафедри брали участь в урбаністично-культурному заході «Майстерня міста Житомира» з проектом «Друге життя старих речей». Для жителів міста було проведено лекцію про можливості вторинного використання твердих побутових відходів, проведено майстер-клас успішного використання вже використаних речей, проведено соціологічне дослідження та роздано інформаційні листівки щодо правильного сортування відходів.

Студентська наука

До проведення науково-дослідної роботи на кафедрі залучають особливо зацікавлених студентів. Для них у 2006 році був створений науковий гурток “Зелена варта” на засіданнях якого розглядаються актуальні проблеми радіоекології та екологічної безпеки. Cтуденти вивчають стан навколишнього середовища, освоюють методики моніторингових досліджень, отримують навички роботи з науковою літературою та лабораторним обладнанням.

На кафедрі функціонує науково-дослідний гурток для студентів-екологів «Аналітична хімія та геохімія довкілля». Науковий керівник (доцент кафедри екології Скиба Г. В.). Тематика гуртка: вивчення якості об’єктів навколишнього середовища за допомогою методів аналітичної хімії. Завдання гуртка: розвивати у студентів інтерес до науково-дослідної роботи з різних напрямків екології. Як результат, студенти одержують навички, необхідні для самостійної наукової роботи, беруть участь в науково-практичних конференціях; друк статей, тез в наукових журналах.

Кафедра екології активно приймає участь у підготовці студентів до олімпіад та конкурсів наукових робіт, які щорічно проводяться МОН України. Викладачі кафедри екології щорічно організовують І тур олімпіад з дисциплін «Хімія» і «Екологія» та зі спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Також щорічно відбувається підготовка студентів до участі у Конкурсі наукових студентських робіт з напряму «Екологія та екологічна безпека». Переможці І-го туру Всеукраїнських студентських олімпіад та Конкурсу наукових робіт приймають участь у ІІ турі та традиційно посідають призові місця.

Професорсько-викладацький склад кафедри екології приймає активну участь у організації науково-практичних конференцій за участі студентів З 2004 року в ЖДТУ співробітниками кафедри екології проводиться Всеукраїнська наукова on-line конференція студентів і аспірантів «Сучасні проблеми екології». Метою конференцій є освітлення найактуальніших проблем охорони довкілля і залучення студентської молоді до наукових досліджень. В конференції беруть участь студенти і молоді науковці із вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ України, Росії, Білорусі, Польщі. За результатами конференцій видаються збірки тез доповідей. Розпочинаючи з 2011 року силами студентів та співробітників кафедри щорічно проводиться Всеукраїнська науково-практична конференція студентів аспірантів і молодих учених “Екологічний розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”.

На основі даних, отриманих у процесі наукових досліджень, з використанням методичних, практичних та наукових напрацювань в галузі, що досліджується, під керівництвом доцентсько-професорського складу кафедри, магістрами виконуються дипломні роботи, що носять науковий та дослідницький характер і є завершальним етапом формування магістра з екології.

Для проведення наукових досліджень при кафедрі створена радіологічна науково-дослідна лабораторія, у якій студенти-магістри та аспіранти виконують лабораторну частину своїх наукових досліджень та лабораторію з проблем екології і охорони навколишнього середовища. Лабораторії оснащені усім необхідним обладнанням та устаткуванням для відбору і підготовки проб при радіологічних вимірюваннях,, здійснення радіаційного контролю, проведення радіоекологічного моніторингу, яке надала ЖДТУ кафедра ґрунтів і навколишнього середовища Шведського університету сільськогосподарських наук в межах міжнародного проекту.

Міжнародне співробітництво

Кафедра екології зміцнює існуючі та шукає нові контакти з зарубіжними навчальними установами з метою проведення наукових досліджень та організації стажування студентів в цих установах.

Укладені прямі договори про наукову та академічну співпрацю з Університетом м. Флоренція (Італія), Університетом м. Мітвайда (Німеччина) та Шведським університетом сільськогосподарських наук (Швеція). В межах цих угод проводяться спільні дослідження, науковий та академічний обмін, до якого залучені викладачі, аспіранти і студенти.

У 2013-2017 роках у рамках програми Уряду України 2201250 «Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном» проходили стажування в Університеті м. Флоренція (Італія) студенти спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» та викладачі кафедри екології. Під час стажування закордоном студенти виконували частину магістерської роботи. Дипломні роботи були виконані англійською мовою, а попередній захист відбувся в університеті-партнері.

З 2012 року в межах університету здійснюється реалізація проекту 530644-TEMPUS-1-2012-1-ES-Tempus-JPCR “Безпека людини (довкілля, продукти харчування, медицина, суспільство) на територіях забруднених радіоактивними речовинами”. Мета проекту – розробка міждисциплінарної магістерської програми підготовки фахівців зі спеціальності “Радіоекологія”, спеціалізація “Контроль якості продуктів харчування” та докторської програми – рівня «доктор філософії» (PhD) в рамках переходу до триступеневої системи підготовки фахівців відповідно до вимог Болонської декларації. За кошти проекту було здійснено закупівлю обладнання для створення спеціалізованого комп’ютерного класу та інформаційної мережі на базі бібліотеки ЖДТУ.

Науковці кафедри екології за напрямом “Радіаційна екологія лісових екосистем” виконують міжнародний науковий проект № 372 “Пошук шляхів зменшення надходження 137Cs у лісові рослини та гриби” в рамках угоди про співпрацю між Шведським управлінням з радіаційної безпеки, ЖДТУ та Шведським університетом сільськогосподарських. Керівник від української сторони професор кафедри екології, д.б.н. Вінічук М.М.

З 2013 року ЖДТУ приймає участь у проекті за програмою ЄС Еразмус Мундус 545653-EM-1-2013-1-PL-ERA MUNDUS-EMA21 “Ініціатива технічних університетів Кавказького та Атлантичного регіонів в забезпеченні високих освітніх стандартів” (2013-2017 р.р.). У 2014 році прийняла участь у даному проекті та виграла стипендію на навчання (2014-2015 н.р.) у Варшавському технологічному університеті студентка 5-курсу спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища».

Завідувач кафедри екології Краснов В.П. разом з науковцями Вармінсько-Мазурського університету (м. Ольштин, Польша) проводить дослідження щодо вивчення особливостей радіоактивного забруднення козулі європейської на територіях забруднених радіонуклідами. Професор Краснов В.П запрошується до Вармінсько-Мазурського університету де він читає лекції з проблем ведення лісового господарства в умовах радіоактивного забруднення.

Починаючі з 2016 року реалізуєть проект ERASMUS+ «Мобільність» в рамках якого двоє студентів першого курсу магістратури вже начаються за цією програмою у вищій школі м. Лілль. В 2017 році проведено конкурсний відбір і ще 2 студентів магістратури, які матимуть можливість навчатись за цію програмою у Франції.

У червні 2017 року представники Вищої школи м.Лілль (Франція) відвідали ЖДТУ; прочитали лекції для студентів та обговорили подальше співробітництво.

Викладачі кафедри екології беруть активну участь у міжнародних, міжвузівських конференціях, семінарах, мають та налагоджують подальші зв’язки з країнами близького та далекого зарубіжжя, публікують свої роботи у міжнародних видавництвах. Так, вже традиційною стала щорічна участь викладачів та аспірантів кафедри в Краківській конференції молодих учених (Польща), міжнародній науково-практичній конференції «Стійкий розвиток» (Варна, Болгарія), міжнародній науково-практичній конференції «Новітні досягнення європейської науки» (Софія, Болгарія).

Доцент кафедри екології Коцюба І.Г. прийняла участь у міжнародному тренінгу Training Course on Climate Change, який проходив у Вірменії, де представляла від України 2 наукові проекти.

Тісна співпраця з вітчизняними та світовими науковими школами в галузі екології та охорони навколишнього природного середовища дозволяє здійснювати підготовку студентів на високому професійному рівні, який, в свою чергу, дозволяє кафедрі підвищити якість надання освітній послуг та конкурентоспроможність фахівців, що випускаються, а це в свою чергу сприятиме працевлаштуванню випускників екологічного фаху.

Кафедра екології також тісно співпрацює в галузі екології звищими навчальними закладами та науковими школами України. Серед них партнером є Одеський державний екологічний університет, а саме кафедра екології та охорони довкілля природоохоронного факультету. Завідувач кафедри Сафранов Тамерлан Абісалович.

E–mail: ap-ecology@odeku.edu.ua

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінет: 119-a
E-mail: ecology119a@gmail.com