Кафедра екології

Iсторiя створення кафедри

Кафедра екології Житомирського державного технологічного університету була заснована у вересні 2004 року як структурний підрозділ гірничо-екологічного факультету. Головним завданням новоствореної кафедри стало підвищення якості теоретичної підготовки фахівців з напряму підготовки “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”.

У вересні 2008 року кафедра екології стала випусковою. На даний час на кафедрі здійснюється підготовка студентів освітнього ступеня «Бакалавр», «Спеціаліст» та «Магістр».

З метою забезпечення ступеневої підготовки фахівців та координації спільної діяльності для підприємств різних галузей та форм господарювання на кафедрі екології створено навчально-науково-виробничий комплекс (ННВК) “Екологія” до складу якого увійшли: Житомирський агроекологічний коледж, Житомирський технологічний коледж, Малинський лісотехнічний технікум, Державне управління охорони навколишнього середовища в Житомирській області, Поліський філіал УкрНДІЛГА. В межах ННВК “Екологія” проводиться підготовка студентів, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, за скороченим терміном навчання.

Колектив кафедри екології

Завідувач кафедри

Володимир Павлович Краснов
Володимир Павлович Краснов

Завідувач кафедри екології Краснов Володимир Павлович, доктор сільськогосподарських наук, професор народився у 1951 р.

У 1973 році закінчив Українську сільськогосподарську академію (тепер – Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ) за спеціальністю «Лісове господарство», де здобув кваліфікацію «Інженер з лісового господарства».

Науковий ступінь доктора сільськогосподарських наук здобув у 2000 році за спеціальністю 06.03.03 «Лісознавство і лісівництво». Дисертація на тему «Наукові основи використання продукції лісового господарства в умовах радіоактивного забруднення» була захищена в Національному аграрному університеті (тепер – НУБіП України, м. Київ). Вчене звання професора присвоєно у 2004 році.

Трудову діяльність розпочав у 1973 році в Лугинському лісгоспі Житомирської області на посаді помічника лісничого. Пізніше працював на Поліській агролісомеліоративній дослідній станції, очолював Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації і Поліський філіал УкрНДІЛГА.

З 2003 року працює у ЖДТУ за сумісництвом на посаді професора кафедри екології, з 2008 року – на посаді завідувача кафедри. У 2012 році розпочав працювати в ЖДТУ на штатній основі.

Загальний науково-педагогічний стаж роботи становить 37 років. На початку науково-дослідної діяльності Краснов В. П. займався вивченням гідрологілогичних режимів на осушених лісових площах та у системі «ліс–поле». Пізніше сфера його наукових інтересів стосувалася вивчення видового складу та ресурсів дикорослих ягідних рослин лісів Полісся; розробки наукових основ їх охорони, збільшення площ розповсюдження і підвищення продуктивності.

Після аварії на Чорнобильській АЕС Краснов В. П. був залучений до ліквідації наслідків аварії у лісовому господарстві. Він є одним із авторів та редактором всіх методик обстеження лісів на радіоактивне забруднення. У 1995 р. під його керівництвом були вперше розроблені «Рекомендации по ведению лесного хозяйства в условиях радиоактивного загрязнения». У 2008 р. професор Краснов В. П. очолив авторський колектив по розробці «Рекомендацій з ведення лісового господарства в умовах радіоактивного забруднення», які схвалені Державним комітетом лісового господарства України і Національною академією наук України та є діючою науковою основою ведення лісогосподарської діяльності на територіях, постраждалих в наслідок аварії на ЧАЕС. Професор Краснов В. П. в Україні є фундатором лісової радіоекології, як наукового напрямку у лісівництві. У 2011 р. Краснов В. П. ввійшов до складу авторського колективу Національної доповіді «25 років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього».

Професор Краснов В.П. є учасником міжнародних проектів, робочих груп МАГАТЕ, які рекомендували використати одержані Поліським філіалом УкрНДІЛГА матеріали для валідації провідних світових моделей міграції радіонуклідів у лісових екосистемах (робоча група Forest Modeling Working Group, 1999). Краснов В. П. брав активну участь у роботі робочої групи МАГАТЕ по створенню нормативного документу (TRS-364) для регуляторів ядерної безпеки у країнах-членах МАГАТЕ. Він є співавтором нормативного документу “Quantification of radionuclide transfer in terrestrial and fresh-water environments for radiological assessment” (2009 р.).

Здійснені дослідження знайшли відображення більше ніж у 290 наукових і науково-педагогічних працях, в тому числі у 17 монографіях присвячених проблемам лісової радіоекології.

Під керівництвом професора Краснова В. П. захищено 11 кандидатських та 1 докторська дисертації. Він є членом спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських і докторських дисертацій УкрНДІЛГА (м. Харків) за спеціальністю 06.03.03 «Лісознавство і лісівництво» з 2005 по 2011 рік.

За високі досягнення в науковій діяльності нагороджений відзнакою «Відмінник лісового господарства України» (2001 р.) та Іменним годинником Голови Держкомлісгоспу України (2006 р.). У 2009 р. йому присвоєно почесне звання «Заслужений лісівник України».

Склад кафедри

На кафедрі екології працює 16 викладачів, з них 2 професори, доктори наук (сільськогосподарських і біологічних), 10 доцентів, кандидатів наук (4 – технічних, 3 – сільськогосподарських, 2 – біологічних, 1 – економічних, 1 - педагогічних), 3 старших викладачі, 1 асистент. Всі викладачі працюють у ЖДТУ за основним місцем роботи. Крім того, на кафедрі працює 2 інженери та 1 лаборант. Завідує випускною кафедрою доктор сільськогосподарських наук, професор Краснов Володимир Павлович.

При кафедрі діє аспірантура та докторантура зі спеціальності 101 «Екологія». В аспірантурі за денною формою навчання працюють над дисертаційними дослідженнями 1 особа та 2 в докторантурі. Читати далi...

Навчальний процес

На даний час кафедра екології відповідає за фахову підготовку студентів:

 • ОКР «бакалавр» за напрямом підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”;
 • ОКР «спеціаліст» зі спеціальності 7.04010601 “Екологія та охорона навколишнього середовища”;
 • ОКР магістрів зі спеціальності 8.04010601 “Екологія та охорона навколишнього середовища”;
 • ОКР магістр зі спеціальності 8.04010605 «Радіоекологія».

Професорсько-педагогічний склад кафедри екології забезпечує викладання

 • 25 навчальних дисциплін для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»;
 • 8 – для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»;
 • 9 – для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

Викладачі кафедри екології здійснюють керівництво курсовими роботами і проектами, навчальними, виробничими і переддипломними практиками, підготовкою та захистом дипломних робіт бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Окрім того, викладачі кафедри беруть участь у навчальному процесі на інших факультетах ЖДТУ з різних напрямків і спеціальностей, забезпечуючи викладання нормативних дисциплін «Екологія» та «Безпека життєдіяльності».

Важливе місце у роботі кафедри посідає виховна робота зі студентами. Вони активно проводять профорієнтаційну роботу. 2 викладачі є кураторами академічних груп, постійно відвідують гуртожитки, проводять різноманітні культурно-виховні заходи. Студенти активно залучаються до наукової та громадської роботи, пов’язаної з вирішенням екологічних проблем регіону.

Наукова діяльність

Науково-дослідна робота – один з найважливіших аспектів підготовки сучасного фахівця, тому її організація та проведення є однією з основних задач, яку вирішує науково-педагогічний колектив кафедри екології. Науково-дослідна робота кафедри екології проводиться у відповідності з розробленими та затвердженими тематичними перспективними планами. Науково-дослідна робота кафедри екології була направлена переважно на активізацію фундаментальних i пошукових досліджень з пріоритетних напрямів науки, інноваційної діяльності регіонального рівня екологічного спрямування, участі кафедри та наукових лабораторій у розробці тематики на безоплатній основі, розширенні зв’язків з академічними i галузевими установами, як вітчизняними, так і закордонними. Особлива увага приділяється залученню студентів до науково-дослідної роботи. Міжнародні зв’язки та наукова і навчальна мобільність є невід’ємною частиною наукової роботи кафедри. Її ефективність перевіряється участю у міжнародних проектах, конференціях та спільних наукових дослідженнях.

Сьогодні кафедра має потужній науковий потенціал. Для проведення науково-дослідної роботи на кафедрі створена ґрунтовна матеріальна база, яка дозволяє виконувати дослідження та здійснювати обробку даних на високому науково-методичному та статистичному рівнях. Специфіка наукової роботи з екології вимагає проведення ряду досліджень безпосередньо в умовах виробництва із залученням фахівців відповідних галузей знань. В зв’язку з цим кафедра підтримує та зміцнює контакти з багатьма підприємствами, науково-дослідними установами та вузами як в Україні, так і за її межами.

Перспективи розвитку наукової діяльності кафедри екології базуються на досягненнях наукових шкіл, що функціонують на кафедрі. З 2004 року спільно з кафедрою геотехнологій ім. проф. Бакка М. Т. було започатковано наукову школу за напрямом «Гірництво та прикладна екологія». У 2012 р. створено наукову школу «Радіоекологія лісових екосистем», яку очолює д.с.-г.н., проф. Краснов В. П. Протягом останніх років на кафедрі склалися такі наукові напрями:

 • наукові основи використання продукції лісового господарства в умовах радіоактивного забруднення;
 • роль макроміцетів у кругообігу та утриманні радіоцезію в лісових екосистемах;
 • закономірності надходження 137Cs в організм козулі європейської в лісових екосистемах Центрального Полісся України;
 • лісова радіоекологія та радіаційний моніторинг;
 • забезпечення екологічної безпеки звалищ твердих побутових відходів;
 • агроекологічні наслідки впливу цементного пилу на поживний режим ґрунту;
 • аналіз ефективності використання екологічних методів для біотестування питної води;
 • дослідження особливостей розвитку мікробних асоціацій у поверхневому шарі ґрунту після проведення біологічної рекультивації;
 • бухгалтерський облік екологічної діяльності.

Науково-педагогічні працівники кафедри екології значну увагу приділяють фундаментальним та прикладним науковим дослідженням. За період з 2009 по 2014 р. викладачі кафедри приймали участь у виконанні 9 науково-дослідних робіт, 7 з яких є безоплатними. Дослідження з НДТ №13 (номер держреєстрації 0110U001922) «Вивчити сучасний перерозподіл радіонуклідів у компонентах лісових екосистем і накопичення їх у продукції лісового господарства», що виконуються д.с.-г.н., проф. Краснов В. П. (керівник) і к.с.-г.н. Курбет Т. В. фінансується з державного бюджету. Виконана госпдоговірна НДР «Розробити довідник спеціаліста лісового господарства», що фінансувалася за рахунок 18 державних підприємств лісового господарства Житомирської області. Обсяг фінансування – 72,0 тис. грн. У межах НДР розроблений електронний варіант довідника для забезпечення ведення лісового господарства на науково обґрунтованій основі з метою підвищення приживлюваності лісових культур та оптимізації витрат на захист лісових насаджень від шкідників лісу.

Крім того, прикладні радіоекологічні дослідження виконуються співробітниками кафедри екології в межах Міжнародного наукового проекту № 372 «Пошук шляхів зменшення надходження радіоцезію у лісові рослини та гриби» (номер держреєстрації 0113U004157). У проекті крім ЖДТУ приймає участь Шведське управління з радіаційної безпеки та Шведський університет сільськогосподарських наук. Керівник від української сторони професор кафедри екології, д.б.н. Вінічук М.М. У межах проекту виконані 2 польові експерименти (один в Україні та аналогічний у Швеції) щодо дослідження ефективності використання деревної золи та інших меліорантів з метою зменшення надходження Cs-137 в деякі рослини та гриби в радіоакивнозабруднених лісових екосистемах.

Під час наукової діяльності кафедра екології намагається якомога активніше співпрацювати з іншими кафедрами та науковими підрозділами університету. Найбільш тісні зв’язки щодо проведення науково-дослідної роботи склалися з кафедрою природничих наук (зав. кафедри, к.б.н., доц. Шелест З.М.). Досить активною та плідною можна вважати також співпрацю з іншими вузами та науково-дослідними установами: Державною екологічною інспекцією в Житомирській області, Державним управлінням екології та природних ресурсів в Житомирській області, Житомирською обласною організацією Українського товариства охорони природи, Навчально-методичним центром Управління освіти Житомирської обласної ради», Поліським філіалом УкрНДІЛГА (м. Житомир), Державним комунальним підприємством «Житомирське виробниче управління водопровідно-каналізаційним господарством» (ДКП «ЖВУВКГ»), ТОВ «ЕКО-МБ» (м. Житомир), Європейським екологічним центром (м. Львів), Всеукраїнською екологічною лігою (м. Київ), Національним університетом «Львівська політехніка» (м. Львів). Кафедрою екології було організовано проходження в цих установах науково-дослідної практики студентів ОКР «магістр», що навчаються за спеціальністю 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища». Під час проходженням практики студенти брали участь у проведенні наукових досліджень, тематика яких була повністю узгоджена з тематикою науково-дослідної роботи обох вказаних кафедр.

Щорічно викладачі кафедри екології публікують результати своїх досліджень у фахових виданнях та збірках наукових праць. Так, півробітниками кафедри за 2009 рік було опубліковано – 11, 2010 рік – 14, 2011 рік – 27, 2012 рік – 29, 2013 рік – 17, 2014 рік – 14 наукових статей у фахових виданнях (в тому числі 5 статтей – у виданнях, що входять до бази SCOPUS). Викладачі кафедри екології беруть активну участь у роботі міжнародних та науково-практичних конференцій в Україні, Росії, Польщі, Білорусі, Болгарії, Молдавії. За 2009 – 2014 рік співробітниками кафедри видано 126 публікацій у збірниках конференцій.

Велику увагу викладачі кафедр екології приділяють виданню навчальних посібників та монографій. Протягом 2009 – 2014 р. науковцями кафедри екології отримано 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, 1 патент на корисну модель, опубліковано 2 наукові монографії, 2 довідника, 6 навчальних посібників (3 – з грифом МОН України та 2 – з грифом Міністерства аграрної політики України). Крім того, Краснов В. П. ввійшов до складу авторського колективу Національної доповіді «25 років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього».

З метою підготовки фахівців вищого рівня кваліфікації при кафедрі функціонує аспірантура та докторантура зі спеціальності 03.00.16 «Екологія». До аспірантури, як правило, зараховуються найкращі випускники-магістри, які отримали рекомендацію ДЕК по захисту магістерських дипломних проектів та кафедри екології. На даний час за даною спеціальністю навчається 4 особи на денній формі навчання в аспірантурі та 1 – на денній формі навчання в докторантурі. Робота аспірантури та докторантури досить ефективна. За період з 2009 по 2014 роки аспірантами та здобувачами було захищено 5 кандидатських дисертацій (2 – з біологічних, 1 – з технічних, 1 – з сільськогосподарських, 1 - економічних), з них 100 % – це молоді вчені, які не досягли віку 35 років та підготовлено до захисту 1 кандидатську дисертацію.

Наукові дослідження аспірантів та здобувачів кафедри узгоджені з тематикою наукової діяльність кафедри, що дає можливість виконувати дослідницькі роботи з екології під керівництвом досвідчених викладачів кафедри. Аспіранти та здобувачі наукового ступеню вчасно, відповідно до графіку відділу докторантури та аспірантури ЖДТУ, складають кандидатські іспити.

Екологічний лекторій

У 2012 році в ЖДТУ за ініціативи кафедри екології та Управління освіти Житомирської міської ради було розпочато роботу екологічного лекторію «Екологія: вступ до фаху» для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Житомир.

На заняттях слухачі можуть ознайомитися з сучасними досягненнями вітчизняної та світової науки в галузі екології, набути певних навичок і розвинути свої пізнавальні інтереси.

Одним із найважливіших завдань лекторію є підвищення екологічної грамотності учнів, озброєння їх навичками економного, бережливого використання природних ресурсів, формування екологічної культури учнів, рівень якої визначається якістю екологічної освіти і виховання.

Студентська наука

Викладачі кафедри приймають активну участь у керівництві науковою роботою студентів. Для особливо зацікавлених студентів у 2006 році був створений науковий гурток “Зелена варта” на засіданнях якого розглядаються актуальні проблеми радіоекології та екологічної безпеки. Cтуденти проводять вивчення стану навколишнього середовища, освоюють методики моніторингових досліджень, отримують навички роботи з науковою літературою та лабораторним обладнанням.

Кафедра екології активно приймає участь у підготовці студентів до олімпіад та конкурсів наукових робіт, які щорічно проводяться МОН України. Викладачі кафедри екології та природничих наук щорічно організовують І тур олімпіад з дисциплін «Хімія» і «Екологія» та зі спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Також щорічно відбувається підготовка студентів до участі у Конкурсі наукових студентських робіт з напряму «Екологія та екологічна безпека». Переможці І-го туру Всеукраїнських студентських олімпіад та Конкурсу наукових робіт приймають участь у ІІ турі та традиційно посідають призові місця.

Професорсько-викладацький склад кафедри екології приймає активну участь у організації науково-практичних конференцій різного рівня з залученням студентського складу. З 2004 року в ЖДТУ співробітниками кафедри екології організовується і проводиться Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і аспірантів «Сучасні проблеми екології». Метою конференцій є освітлення найактуальніших проблем охорони довкілля і залучення студентської молоді до наукових досліджень. В конференції беруть участь студенти і молоді науковці із вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ України, Росії, Білорусі, Польщі. За результатами конференцій видаються збірки тез доповідей. Розпочинаючи з 2011 року силами студентів та співробітників кафедри щорічно проводиться Міжвузівська науково-практична конференція студентів аспірантів і молодих учених “Екологічний розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”.

Активна наукова діяльність кафедри сприяє залученню обдарованої студентської молоді до наукової роботи. За результатами досліджень студенти готують доповіді, з якими виступають на студентських наукових конференціях. Студенти-магістри є постійними учасниками щорічних конференцій з екології, які проводять Національний гірничий університет, НТУ «Київський політехнічний інститут», Одеський державний екологічний університет, Донецький Національний технічний університет тощо.

На основі реальних даних, отриманих у процесі наукової роботи, з використанням методичних, практичних та наукових напрацювань в галузі, що досліджується, під керівництвом доцентсько-професорського складу кафедри, магістрами виконуються дипломні роботи, що носять науковий та дослідницький характер і є завершальним етапом формування магістра з екології.

З метою залучення студентів до науково-дослідної роботи та проведення досліджень викладачами кафедри екології при кафедрі створена радіологічна науково-дослідна лабораторія, у якій студенти-магістри та аспіранти виконують лабораторну частину своїх наукових досліджень та лабораторію з проблем екології і охорони навколишнього середовища з усім необхідним обладнанням та устаткуванням для відбору і підготовки проб при радіологічних вимірюваннях з метою виконання експериментальної роботи з радіоекології, здійснення радіаційного контролю, проведення радіоекологічного моніторингу, яке надала ЖДТУ кафедра ґрунтів і навколишнього середовища Шведського університету сільськогосподарських наук в межах міжнародного проекту.

Міжнародне співробітництво

Кафедра екології активно приймає участь у питаннях, пов’язаних з укладанням нових та зміцненням вже існуючих контактів з зарубіжними колегами. Значна увага приділяється роботі за міжнародними грантами та проведенню спільних наукових досліджень.

Укладені прямі договори про наукову та академічну співпрацю з Університетом м. Флоренція (Італія), Університетом м. Мітвайда (Німеччина) та Шведським університетом сільськогосподарських наук (Швеція). В межах цих угод проводяться спільні дослідження, науковий та академічний обмін, до якого залучені викладачі, аспіранти і студенти.

Відповідно до договору про науково-культурне співробітництво між ЖДТУ та Університетом м. Флоренція на базі даного університету протягом 5 років проходять стажування студенти спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища».

У 2013-2014 роках у рамках програми Уряду України 2201250 «Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном» проходили стажування в Університеті м. Флоренція (Італія) студенти спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» та викладачі кафедри екології. Під час стажування закордоном студенти виконували частину магістерської роботи. Дипломні роботи були виконані англійською мовою, а попередній захист відбувся в університеті-партнері.

З 2012 року в межах університету здійснюється реалізація проекту 530644-TEMPUS-1-2012-1-ES-Tempus-JPCR “Безпека людини (довкілля, продукти харчування, медицина, суспільство) на територіях забруднених радіоактивними речовинами”. Мета проекту – розробка міждисциплінарної магістерської програми підготовки фахівців зі спеціальності “Радіоекологія”, спеціалізація “Контроль якості продуктів харчування” та докторської програми – рівня «доктор філософії» (PhD) в рамках переходу до триступеневої системи підготовки фахівців відповідно до вимог Болонської декларації. За кошти проекту було здійснено закупівлю обладнання для створення спеціалізованого комп’ютерного класу та інформаційної мережі на базі бібліотеки ЖДТУ.

Науковці кафедри екології за напрямом “Радіаційна екологія лісових екосистем” виконують міжнародний науковий проект № 372 “Пошук шляхів зменшення надходження 137Cs у лісові рослини та гриби” в рамках угоди про співпрацю між Шведським управлінням з радіаційної безпеки, ЖДТУ та Шведським університетом сільськогосподарських. Керівник від української сторони професор кафедри екології, д.б.н. Вінічук М.М.

З 2013 року ЖДТУ приймає участь у проекті за програмою ЄС Еразмус Мундус 545653-EM-1-2013-1-PL-ERA MUNDUS-EMA21 “Ініціатива технічних університетів Кавказького та Атлантичного регіонів в забезпеченні високих освітніх стандартів” (2013-2017 р.р.). У 2014 році прийняла участь у даному проекті та виграла стипендію на навчання (2014-2015 н.р.) у Варшавському технологічному університеті студентка 5-курсу спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища».

Завідувач кафедри екології Краснов В.П. разом з науковцями Вармінсько-Мазурського університету (м. Ольштин, Польша) проводить дослідження щодо вивчення інтенсивності радіоактивного забруднення козулі європейської на територіях забруднених радіонуклідами. У грудні 2014 р. професор Краснов В.П. був запрошений до Вармінсько-Мазурського університету де прочитав 4 лекції з проблем ведення лісового господарства в умовах радіоактивного забруднення.

Викладачі кафедри екології беруть активну участь у міжнародних, міжвузівських конференціях, семінарах, мають та налагоджують подальші зв’язки з країнами близького та далекого зарубіжжя, публікують свої роботи у міжнародних видавництвах. Так, вже традиційною стала щорічна участь викладачів та аспірантів кафедри в Краківській конференції молодих учених (Польща), міжнародній науково-практичній конференції «Стійкий розвиток» (Варна, Болгарія), міжнародній науково-практичній конференції «Новітні досягнення європейської науки» (Софія, Болгарія).

В 2011 р. – старший викладач кафедри екології Корбут М.Б. прийняла участь у Міжнародній конференції “Інновації та співробітництво в Балтійському регіоні”, що проходить на базі Королівської Академії Інженерних Наук (Стокгольм, Швеція).

Доцент кафедри екології Коцюба І.Г. в травні 2013 року прийняла участь у міжнародному тренінгу Training Course on Climate Change, який проходив у Вірменії, де представляла від України 2 наукові проекти.

Тісна співпраця з вітчизняними та світовими науковими школами в галузі екології та охорони навколишнього природного середовища дозволяє здійснювати підготовку студентів на високому професійному рівні, який дозволяє кафедрі підвищити якість надання освітній послуг та конкурентоспроможність фахівців, що випускаються, а це в свою чергу сприятиме працевлаштуванню випускників екологічного фаху.

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінет: 119-a
E-mail: myanovskamb@rambler.ru