Кафедра розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т.

Iсторiя створення кафедри

Відлік часу з якого починається розвиток гірничої освіти на Житомирщині вважається 1996 рік. Саме в цьому році на факультеті інженерної механіки, на базі кафедри охорони праці та оточуючого середовища була створена кафедра геотехнологій та обробки каменю, початком діяльності якої стала підготовка гірничих інженерів за спеціальністю “ Технологія і обладнання обробки природного каменю ”. Ініціатором створення та відкриття цієї спеціальності був видатний вчений, доктор технічних наук, професор Бакка Микола Терентійович.

В 1998 році в процесі реорганізації вищої освіти в Україні – спеціальність “Технологія і обладнання обробки природного каменю” була приєднана до спеціальності “Розробка родовищ корисних копалин”, але зі збереженням спеціалізації “Технологія і обладнання обробки природного каменю”. Під цю спеціальність створювалась відповідна лабораторна база, було видано значну кількість навчально-методичного матеріалу та наукових праць. У розвитку та становленні гірничої спеціальності в Житомирському інженерно-технологіному інституті Бакка Миколі Терентійовичу допомагали досвідчені викладачі кафедри та спеціалісти гірничої галузі: доц. Сивко Вадим Йосипович, доц. Редчиць Валентина Сергіївна, доц. Ремезова Олена Олександрівна, доц. Балюк Анатолій Дмитрович, доц. Лопан Анатолій Федорович, ст. викладач Музика Ірма Андріївна, ст. викл. Куницький Анатолій Володимирович, ст. викл. Колодій Марина Анатолівна.

Про стрімкий та успішний розвиток кафедри геотехнологій та обробки каменю свідчить той факт, що на базі цієї ж кафедри в 1998 році, знову ж таки за ініціативи та наполегливої праці завідувача кафедри Бакка Миколи Терентійовича розпочалася підготовка фахівців за спеціальністю 7.070801 “Екологія та охорона навколишнього середовища”. У цьому ж році базова кафедра була реорганізована в кафедру геотехнологій та промислової екології.

Ставши осередком гірничої освіти в Житомирському інженерно-технологічному інституті кафедра увійшла до складу, створеного в 2001 році гірничо-екологічного факультету.

Окрім гірничих інженерів кафедра здійснювала підготовку магістрів та аспірантів, які згодом успішно захистили кандидатські дисертації.

Колектив кафедри розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т.

Подальший успішний розвиток кафедри під керівництвом її засновника та засновника гірничо-екологічного факультету професора Бакка Миколи Терентійовича у 2003 році ознаменувався початком підготовки фахівців, ще за однією спеціальністю – 7.090307 “Маркшейдерська справа”. Зростання науково-педагогічного потенціалу кафедри дало поштовх створенню у 2007 році, шляхом відокремлення, кафедри маркшейдерії, яка стала випускаючою за спеціальністю “Маркшейдерська справа”. Сьогодні кафедра носить почесне ім’я її засновника – засновника гірничої школи на Житомирщині, відомого діяча науки, доктора технічних наук, професора Бакка Миколи Терентійовича та здобула назву – кафедра геотехнологій ім. проф. Бакка М.Т. Починаючи з 2007 року кафедру очолює кандидат технічних наук, доцент Кальчук Сергій Володимирович, який разом з колективом кафедри продовжує розпочату засновником справу розвитку та становлення гірничої освіти на Житомирщині.

Завідувач кафедри

Віктор Тодосійович Підвисоцький
Віктор Тодосійович Підвисоцький

Професор кафедри розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т., д. геол.-м. н. Народився 23 грудня 1948 року.

В 1977 році закінчив Іркутський державний університет.

В 1983 році захистив кандидатську дисертацію і отримав вчений ступінь кандидата геолого-мінералогічних наук.

В 1995 році захистив докторську дисертацію і отримав вчений ступінь доктора геолого-мінералогічних наук.

Наукові інтереси: геологія алмазів та дорогоцінних металів.

Контакти кабінет: 307-а; e-mail: vt_podvysotski@mail.ru

Склад кафедри

Навчальний процес на кафедрі розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т. забезпечують два професори, доктори наук, сім доцентів, кандидатів наук, дев’ять старших викладачів та вісім асистентів. На кафедрі працюють як штатні викладачі, так і викладачі за сумісництвом. Читати далi...

Навчальний процес

Графік консультацій викладачів кафедри розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т.

Список кураторів академічних груп кафедри розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т.

Розклад занять викладачів кафедри розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т.

Наукова діяльність

З метою залучення студентів до науково-дослідної роботи на кафедрі під керівництвом професора, доцентів та досвідчених старших викладачів студенти проводять науково-дослідницькі роботи з геології та дисциплін гірничого спрямування, опановують методики наукових та моніторингових досліджень, отримують навички роботи з науковою літературою та лабораторним обладнанням, співпрацюють із підприємствами та науково-дослідними інститутами, приймають участь у щорічних наукових студентських конференціях, студентських олімпіадах по навчальним дисциплінам. Керівництво науковою роботою студентів у рамках наукового гуртка кафедри здійснюють: проф. Підвисоцький В.Т., доц. Кальчук С.В., доц. Коробійчук В.В., доц. Толкач О.М., ст. викл. Башинський С.І., ст. викл. Остафійчук Н.М. В підсумку наукова робота студентів протягом усього періоду навчання завершується на останньому етапі підготовки магістрів захистом дипломної магістерської роботи з подальшим одержанням кваліфікації магістра з гірництва.

При кафедрі діє аспірантура зі спеціальності 05.15.09 «Геотехнічна та гірнича механіка». У даний час старші викладачі Колодій М.А, Шлапак В.О., Остафійчук Н.М. працюють над дисертаційною роботою пошукачами. Над докторською дисертаційною роботою працюють доценти кафедри Кальчук С.В. та Коробійчук В.В. На період 2015 р. запланований захист кандидатської дисертації старшим викладачем Башинським С.І.

На кафедрі виконуються науково-дослідні роботи № 373 на тему "Дослідження ефективності видобування блочного облицювального каменю статичними, квазістатичними та динамічними методами в умовах напружено-деформованого стану масиву", реєстраційний номер № РК0113U003686 під керівництвом доц. Кальчука С.В. та № 399 на тему "Розробка наукових основ технології супутнього видобування блоків природного каменю в умовах щебеневого кар’єру", реєстраційний номер №РК0114U006144 під керівництвом доц. Коробійчука В.В.

Тематика наукових досліджень кафедр відповідає пріоритетним напрямам соціально-економічного та інноваційного розвитку регіону.

Викладачі кафедр підтримують на достатньому рівні свої професійні знання шляхом вивчення сучасної спеціальної літератури, обміну досвідом роботи зі спорідненими кафедрами ВНЗ України, країн СНД, огляду виставок досягнень науки і техніки в Києві та інших містах України і країн СНД, роботою в Інтернеті, участю в міжнародних та державних конференціях і симпозіумах.

В даний час в аспірантурі навчаються Карімбетова Н.П., Шамрай В.І., Хмелюк Т.С. Пошукачами наукового ступеня кандидата наук є Башинський С.І., Остафійчук Н.М. Керівниками дисертаційних робіт є проф. Підвисоцький В.Т., доц. Ремезова О.О., доц. Кальчук С.В., доц. Коробійчук В.В.

На даний час викладачі та аспіранти кафедри здійснюють наукові дослідження за такими тематиками:

 • проф. Підвисоцький В.Т. – Закономірності формування осадочних колекторів алмазів;
 • доц. Толкач О.М. – Моделювання родовищ камерних пегматитів;
 • доц. Кальчук С.В. – Дослідження ефективності видобування блочного облицювального каменю статичними, квазістатичними та динамічними методами в умовах напружено-деформованого стану масиву;
 • доц. Коробійчук В.В. – Розробка наукових основ технології супутнього видобування блоків природного каменю в умовах щебеневого кар’єру;
 • доц. Камських О.В. – Дослідження та розробка технології зменшення негативного впливу навколишнього середовища на експлуатаційні властивості лабрадоритів;
 • ст. викладач Колодій М.А. – Використання відцентрових технологій при дослідженні міцності деталей швидкохідних роторів та зразків матеріалів;
 • ст. викладач Башинський С.І. – Обґрунтування технологічних параметрів видобування блоків габроїдних порід з допомогою алмазно-канатних установок;
 • ст. викладач Остафійчук Н.М. – Прогнозування та пошук родовища алмазів на території України;
 • аспірант Карімбетова Н.П. – Розробка методології формування технологічних комплексів на родовищах блочного облицювального каменю;
 • аспірант Шамрай В.І. – Оцінка зміни якісних показників готової продукції з гранодіориту на основі фактурної обробки;
 • аспірант Хмелюк Т.С. – Оптимізація комбінованого типу розробки корінних родовищ апатит-ільменітових руд.

Видання кафедри

Викладачі кафедри працюють над підготовкою та виданням навчальних посібників.

У 2011-2012 році було видано:

 • Монографії:
  1. Закусило Р.В., Кравець В.Г., Коробійчук В.В. Засоби ініціювання промислових зарядів вибухових речовин: монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2011. – 217с.
 • Навчальні посібники з грифом МОН молоді та спорту України:
  1. Коробійчук В.В., Котенко В.В., Кальчук С.В., Соболевський Р.В., Кісєль О.О., Ломаков Г.М. Обладнання для видобування природного каменю: Навчальний посібник. – Житомир: ЖДТУ, 2011. – 348с.
  2. Ремезова О.О., Остафійчукм Н.М., Стаде О.М. Монтаж облицювальної продукції з каменю: Навчальний посібник. – Житомир: ЖДТУ, 2011. – 304с.
  3. Кісель О.О., Башинський С.І., Редчиць В.С. Практикум з гірничої геометрії. Частина 1: Навчальний посібник. – Житомир: ЖДТУ, 2012. – 268с.
 • Навчальні посібники, які рекомендовані Вченою Радою університету:
  1. Кальчук С.В., Коробійчук В.В., Підвисоцький В.Т., Зубченко О.А., Вапнічна В.В. Методичні вказівки щодо виконання магістерської кваліфікаційної роботи за напрямом 6.050301“Гірництво”: Брошура. – Житомир: ЖДТУ, 2011. – 36с.

Конференції та олімпіади

Студентська наука

Міжнародне співробітництво

В ЖДТУ постійно ведеться робота з підготовки проектів по цілому ряду напрямків, включаючи обмін студентами та викладачами (Erasmus Mundus), покращення існуючих та розробка нових навчальних курсів відповідно до передових міжнародних стандартів, розвиток та вдосконалення структури ВНЗ (Tempus), наукове співробітництво (NATO, Рамкова Програма ЄС) та інше.

Міжнародна діяльність кафедри почалася у 1998 році з міжнародного проекту програми TEMPUS TACIS.

Викладачі кафедри Распутна Т.А. та доц. Ремезова О.О. протягом 1998 – 2002 років брали участь у міжнародному проекті “Environmental Sciences in Relation to the Implication of Radiation Exposure in HealthCare” за грантом програми TEMPUS TACIS Tempus SEP 10435/98 “Науки про навколишнє середовище в області впливу радіації на здоров’я людини”. В рамках цього проекту вони пройшли стажування в Пармському університеті (Італія) і Гентському університеті (Бельгія).

Доцент кафедри Ремезова О.О. є членом Європейської Асоціації геовчених та інженерів, активно бере участь в заходах цієї організації (конференції “Геоінформатика” 2005-2009 рр. в Києві, конференції у Санкт-Петербурзі, 2008 р.). В 2008 р. доцент Ремезова О.О. виграла грант по програмі “Geohost”на участь у 33 Міжнародному геологічному конгресі, який відбувся в м. Осло (Норвегія).

В червні 2009 року кращі студенти спеціальності “Розробка родовищ корисних копалин” спільно зі студентами спеціальності “Маркшейдерська справа” 3-го курсу навчання відвідали три гірничі університети Німеччини в Дрездені, Фрайберзі та Клаустхалі. Спонсором такої екскурсійно-ознайомчої програми тривалістю 12 днів виступила німецька асоціація академічних обмінів “DAAD”, грант у якої виборов ст. викладач кафедри маркшейдерії Мамрай В.В.

У вересні-січні 2010 р. в рамках програми фонду “Німецької служби академічних обмінів” Махно А.М. пройшов стажування на базі факультету відкритих гірничих робіт, Технічного університету “Фрайберзька Гірнича Академія” (Німеччина).

Починаючи з жовтня 2011 р. аспірант кафедри геотехнологій ім. проф. М.Т. Бакка, гірничо-екологічного факультету Махно А.М. проходить чотиримісячне стажування за програмою “Австрійської служби обмінів” на базі факультету природних ресурсів та нафтогазового господарства, університету м. Леобен (Австрія).

Міжнародна діяльність викладачів кафедри розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т.

Викладачі та аспіранти кафедри розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т., а також студенти спеціальності «Розробка родовищ та видобування корисних копалин» в рамках програми МОНМСУ 2201250 «Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном» в період 2012-2014 років здобули гранти для проходження стажування в провідних закордонних університетах.

К.т.н., доц. Кальчук Сергій Володимирович протягом 01.10-31.12.12р. проходив стажування на базі факультету відкритих гірничих робіт Технічного університету “Фрайберзька Гірнича Академія” (Німеччина). В даний період під керівництвом проф. Карстена Дребенштета він проводив дослідження в рамках наукової тематики «Розробка ефективних технологій видобування блочного облицювального каменю в умовах напружено-деформованого стану масиву», протягом якого прийняв участь у трьох міжнародних наукових конференціях; відвідав провідні гірничі підприємства Німеччини, а також уклав угоду про співпрацю між Житомирським державним технологічним університетом (ЖДТУ) та Факультетом геологічних наук, геомеханіки та гірничої справи технічного університету «Фрайберзька гірнича академія».

Делегація викладачів з університетів країн: Росії, Німеччини, Індонезії, Китаю на вугільному кар’єрі компанії MIBRAG

Презентація Житомирського державного технологічного університету в Технічному університеті «Фрайберзька гірнича академія»

Презентація Житомирського державного технологічного університету в Технічному університеті «Фрайберзька гірнича академія»

Навчально-ознайомча екскурсія на навчально-наукову шахту «Reiche Zeche»

К.т.н., доц. Толкач Олександр Миколайович проходив стажування в Університеті штату Пенсільванія (США) на базі Інституту енергетики та мінеральної інженерії в період 26.08.2013-28.01.2014р. Протягом даного періоду під керівництвом проф. Антоніо Нієто він проводив дослідження в рамках наукової тематики «Розробка методів моделювання родовищ пірофілітової сировини на основі комплексного врахування якісних показників покладу». Під час проходження стажування Олександр Толкач прийняв участь у одній міжнародній науковій конференції; провів лекцію для магістрів та аспірантів із дисципліни «Геостатистика», а також уклав угоду про співпрацю між Житомирським державним технологічним університетом (ЖДТУ) та університетом м. Думлупінар (Туреччина).

К.т.н., доц. Толкач О.М. проводить лекцію з курсу «Геостатистика» в Інституті енергетики та мінеральної інженерії, Університет штату Пенсільванія, США

К.т.н., доц. Толкач О.М. проводить лекцію з курсу «Геостатистика» в Інституті енергетики та мінеральної інженерії, Університет штату Пенсільванія, США

Толкач О.М. із науковим керівником проф. Антоніо Нієто, Інститут енергетики та мінеральної інженерії, Університет штату Пенсільванія, США

Толкач О.М. із завідувачем відділу гірничих технологій та механізації Університету міста Думлупінар (Туреччина) Джиханом Догруосом після укладання угоди про співпрацю між ВУЗами

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінет: 309
Блог: https://kgt-news.ztu.edu.ua
Телефон: