Кафедра розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т.

Iсторiя створення кафедри

Відлік часу з якого починається розвиток гірничої освіти на Житомирщині вважається 1996 рік. Саме в цьому році на факультеті інженерної механіки, на базі кафедри охорони праці та оточуючого середовища була створена кафедра геотехнологій та обробки каменю, початком діяльності якої стала підготовка гірничих інженерів за спеціальністю “ Технологія і обладнання обробки природного каменю ”. Ініціатором створення та відкриття цієї спеціальності був видатний вчений, доктор технічних наук, професор Бакка Микола Терентійович.

В 1998 році в процесі реорганізації вищої освіти в Україні – спеціальність “Технологія і обладнання обробки природного каменю” була приєднана до спеціальності “Розробка родовищ корисних копалин”, але зі збереженням спеціалізації “Технологія і обладнання обробки природного каменю”. Під цю спеціальність створювалась відповідна лабораторна база, було видано значну кількість навчально-методичного матеріалу та наукових праць. У розвитку та становленні гірничої спеціальності в Житомирському інженерно-технологіному інституті Бакка Миколі Терентійовичу допомагали досвідчені викладачі кафедри та спеціалісти гірничої галузі: доц. Сивко Вадим Йосипович, доц. Редчиць Валентина Сергіївна, доц. Ремезова Олена Олександрівна, доц. Балюк Анатолій Дмитрович, доц. Лопан Анатолій Федорович, ст. викладач Музика Ірма Андріївна, ст. викл. Куницький Анатолій Володимирович, ст. викл. Колодій Марина Анатолівна.

Про стрімкий та успішний розвиток кафедри геотехнологій та обробки каменю свідчить той факт, що на базі цієї ж кафедри в 1998 році, знову ж таки за ініціативи та наполегливої праці завідувача кафедри Бакка Миколи Терентійовича розпочалася підготовка фахівців за спеціальністю 7.070801 “Екологія та охорона навколишнього середовища”. У цьому ж році базова кафедра була реорганізована в кафедру геотехнологій та промислової екології.

Ставши осередком гірничої освіти в Житомирському інженерно-технологічному інституті кафедра увійшла до складу, створеного в 2001 році гірничо-екологічного факультету.

Окрім гірничих інженерів кафедра здійснювала підготовку магістрів та аспірантів, які згодом успішно захистили кандидатські дисертації.

Колектив кафедри розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т.

Подальший успішний розвиток кафедри під керівництвом її засновника та засновника гірничо-екологічного факультету професора Бакка Миколи Терентійовича у 2003 році ознаменувався початком підготовки фахівців, ще за однією спеціальністю – 7.090307 “Маркшейдерська справа”. Зростання науково-педагогічного потенціалу кафедри дало поштовх створенню у 2007 році, шляхом відокремлення, кафедри маркшейдерії, яка стала випускаючою за спеціальністю “Маркшейдерська справа”. Сьогодні кафедра носить почесне ім’я її засновника – засновника гірничої школи на Житомирщині, відомого діяча науки, доктора технічних наук, професора Бакка Миколи Терентійовича та здобула назву – кафедра геотехнологій ім. проф. Бакка М.Т.

Завідувач кафедри

Сергій Іванович Башинський
Сергій Іванович Башинський

Доцент кафедри розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т., к.т.н Народився 16 лютоого 1983 року.

У 2006 році закінчив Житомирський державний технологічний університет.

У 2015 році захистив кандидатську дисертацію і отримав вчений ступінь кандидата технічних наук.

Наукові інтереси: відкриті гірничі роботи, видобування блочного каменю.

Контакти кабінет: 307-а; e-mail: iptbass@gmail.com

Склад кафедри

Навчальний процес на кафедрі розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т. забезпечують два професори, доктори наук, сім доцентів, кандидатів наук, два старших викладачів та один асистент. На кафедрі працюють як штатні викладачі, так і викладачі за сумісництвом. Читати далi...

Навчальний процес

Графік консультацій викладачів кафедри розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т.

Список кураторів академічних груп кафедри розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т.

Розклад занять викладачів кафедри розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т.

Наукова діяльність

З метою залучення студентів до науково-дослідної роботи на кафедрі під керівництвом професора, доцентів та досвідчених старших викладачів студенти проводять науково-дослідницькі роботи з геології та дисциплін гірничого спрямування, опановують методики наукових та моніторингових досліджень, отримують навички роботи з науковою літературою та лабораторним обладнанням, співпрацюють із підприємствами та науково-дослідними інститутами, приймають участь у щорічних наукових студентських конференціях, студентських олімпіадах по навчальним дисциплінам. Керівництво науковою роботою студентів у рамках наукового гуртка кафедри здійснюють: проф. Підвисоцький В.Т., доц. Кальчук С.В., доц. Коробійчук В.В., доц. Толкач О.М., к.т.н. Башинський С.І., ст. викл. Остафійчук Н.М. В підсумку наукова робота студентів протягом усього періоду навчання завершується на останньому етапі підготовки магістрів захистом дипломної магістерської роботи з подальшим одержанням кваліфікації магістра з гірництва.

При кафедрі діє аспірантура зі спеціальності 05.15.09 «Геотехнічна та гірнича механіка». У даний час старші викладачі Колодій М.А, Остафійчук Н.М. працюють над дисертаційною роботою пошукачами. Над докторською дисертаційною роботою працюють доценти кафедри Кальчук С.В. У 2020 році очікується захист двох кандидатських дисертаційних досліджень аспіранта Сидорова О.М. та здобувача Мамрая В.В.

Тематика наукових досліджень кафедр відповідає пріоритетним напрямам соціально-економічного та інноваційного розвитку регіону.

Викладачі кафедр підтримують на достатньому рівні свої професійні знання шляхом вивчення сучасної спеціальної літератури, обміну досвідом роботи зі спорідненими кафедрами ЗВО України, країн СНД, огляду виставок досягнень науки і техніки в Києві та інших містах України і країн СНД, роботою в Інтернеті, участю в міжнародних та державних конференціях і симпозіумах.

В даний час в аспірантурі навчаються Сидоров О.М., Дубченко Є.О., Охріменко І.В., Піскун І.А. Пошукачами наукового ступеня кандидата наук є Остафійчук Н.М. Керівниками дисертаційних робіт є проф. Підвисоцький В.Т., доц. Ремезова О.О., доц. Кальчук С.В., доц. Коробійчук В.В.

На даний час викладачі та аспіранти кафедри здійснюють наукові дослідження за такими тематиками:

 • проф. Підвисоцький В.Т. – Закономірності формування осадових колекторів алмазів;
 • доц. Толкач О.М. – Моделювання родовищ камерних пегматитів;
 • доц. Кальчук С.В. – Дослідження ефективності видобування блочного облицювального каменю статичними, квазістатичними та динамічними методами в умовах напружено-деформованого стану масиву;
 • доц. Коробійчук В.В. – Розробка наукових основ технології супутнього видобування блоків природного каменю в умовах щебеневого кар’єру;
 • доц. Камських О.В. – Дослідження та розробка технології зменшення негативного впливу навколишнього середовища на експлуатаційні властивості лабрадоритів;
 • ст. викладач Колодій М.А. – Використання відцентрових технологій при дослідженні міцності деталей швидкохідних роторів та зразків матеріалів;
 • ст. викладач Башинський С.І. – Обґрунтування технологічних параметрів видобування блоків габроїдних порід з допомогою алмазно-канатних установок;
 • ст. викладач Остафійчук Н.М. – Прогнозування та пошук родовища алмазів на території України;
 • аспірант Шамрай В.І. – Оцінка зміни якісних показників готової продукції з гранодіориту на основі фактурної обробки;

Видання кафедри

Викладачі кафедри працюють над підготовкою та виданням навчальних посібників.

У 2019 році було видано:

 • Навчальні посібники:
  1. В.В. Коробийчук, В.А. Шлапак, А.Н. Сидоров, Р.В. Соболевский Технология и механизация распиловки камня : учебник. - International Book Market Service Ltd., member of OmniScriptum Publishing Group, 2019. 240 с.
 • Навчальні посібники, які рекомендовані Вченою Радою університету:
  1. Коробійчук В.В. Руйнування гірських порід та безпека вибухових робіт : підручник / В.В. Коробійчук, В.О. Соколовський, С.С. Іськов. – Житомир : ЖДТУ, 2019. – 332 с.
  2. Іськов С.С. Проектування каменеобробних підприємств. Частина ІІ : навчальний посібник / С. С. Іськов, В. В. Коробійчук, В. Г. Кравець, Р. В. Соболевський, А. О. Криворучко, О. М. Толкач. – Житомир : ЖДТУ, 2019. – 248 с.

Конференції та олімпіади

Кафедрою розробки родовищ ім. проф. Бакка М.Т. щороку навесні проводяться Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Перспективи розвитку гірничої справи та раціонального використання природних ресурсів» та Всеукраїнська науково-практична on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених „Геотехнології гірництва та промислова екологія” (присвячена Дню науки), які слугують платформою для обміном думок та генерації нових ідей розвитку гірничої галузі.

Студентська наука

Міжнародне співробітництво

Викладачі та аспіранти кафедри розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т., а також студенти спеціальності «Розробка родовищ та видобування корисних копалин» в рамках програми МОНМСУ 2201250 «Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном» в період 2012-2014 років здобули гранти для проходження стажування в провідних закордонних університетах.

К.т.н., доц. Кальчук Сергій Володимирович протягом 01.10-31.12.12р. проходив стажування на базі факультету відкритих гірничих робіт Технічного університету “Фрайберзька Гірнича Академія” (Німеччина). В даний період під керівництвом проф. Карстена Дребенштета він проводив дослідження в рамках наукової тематики «Розробка ефективних технологій видобування блочного облицювального каменю в умовах напружено-деформованого стану масиву», протягом якого прийняв участь у трьох міжнародних наукових конференціях; відвідав провідні гірничі підприємства Німеччини, а також уклав угоду про співпрацю між Житомирським державним технологічним університетом (ЖДТУ) та Факультетом геологічних наук, геомеханіки та гірничої справи технічного університету «Фрайберзька гірнича академія».

Делегація викладачів з університетів країн: Росії, Німеччини, Індонезії, Китаю на вугільному кар’єрі компанії MIBRAG

Презентація Житомирського державного технологічного університету в Технічному університеті «Фрайберзька гірнича академія»

Презентація Житомирського державного технологічного університету в Технічному університеті «Фрайберзька гірнича академія»

Навчально-ознайомча екскурсія на навчально-наукову шахту «Reiche Zeche»

К.т.н., доц. Толкач Олександр Миколайович проходив стажування в Університеті штату Пенсільванія (США) на базі Інституту енергетики та мінеральної інженерії в період 26.08.2013-28.01.2014р. Протягом даного періоду під керівництвом проф. Антоніо Нієто він проводив дослідження в рамках наукової тематики «Розробка методів моделювання родовищ пірофілітової сировини на основі комплексного врахування якісних показників покладу». Під час проходження стажування Олександр Толкач прийняв участь у одній міжнародній науковій конференції; провів лекцію для магістрів та аспірантів із дисципліни «Геостатистика», а також уклав угоду про співпрацю між Житомирським державним технологічним університетом (ЖДТУ) та університетом м. Думлупінар (Туреччина).

К.т.н., доц. Толкач О.М. проводить лекцію з курсу «Геостатистика» в Інституті енергетики та мінеральної інженерії, Університет штату Пенсільванія, США

К.т.н., доц. Толкач О.М. проводить лекцію з курсу «Геостатистика» в Інституті енергетики та мінеральної інженерії, Університет штату Пенсільванія, США

Толкач О.М. із науковим керівником проф. Антоніо Нієто, Інститут енергетики та мінеральної інженерії, Університет штату Пенсільванія, США

Толкач О.М. із завідувачем відділу гірничих технологій та механізації Університету міста Думлупінар (Туреччина) Джиханом Догруосом після укладання угоди про співпрацю між закладами вищої освіти обох країн

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінет: 309
Блог: https://kgt-news.ztu.edu.ua
Телефон: