Кафедра міжнародної економіки

Iсторiя створення кафедри

Кафедра міжнародної економіки створена 01 жовтня 2014 р. відповідно до наказу Ректора Житомирського державного технологічного університету № 293 від 01 жовтня 2014 р. враховуючи існуючу потребу у підготовці фахівців, які володіють знаннями та вміннями приймати ефективні управлінські рішення в умовах розвитку міжнародних відносин, коли відбувається повернення держави у європейський цивілізаційний простір (всебічна інтеграція України до європейських і євроатлантичних політичних, соціальних та економічних структур), а розбудова економічного потенціалу на основі активної співпраці із зарубіжними країнами в межах багатосторонніх економічних та інших угод стає надзвичайно важливою.

Першим завідувачем кафедри був доктор економічних наук, професор Сергій Захарович Мошенський.

З 01 вересня 2015 р. кафедру очолює доктор економічних наук Катерина Василівна Романчук.

Завідувач кафедри

Катерина Василівна Романчук
Катерина Василівна Романчук

Завідувач кафедри міжнародної економіки Житомирського державного технологічного університету, доктор економічних наук, доцент, сертифікований аудитор. Працює в Житомирському державному технологічному університеті з 2002 р. У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію, у 2013 р. – докторську дисертацію.

Громадська діяльність та членство
 • Член редакційної колегії фахових видань України:
 • Член редакційної колегії зарубіжних фахових видань: “Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo”, Sopocka Szkoła Wyższa, Sopot, Polska (Наукове видання Сопотської вищої школи, м. Сопот, Республіка Польща)
 • Член наукового семінару ЖДТУ з розгляду результатів дисертаційних робіт аспірантів, докторантів (пошукачів) за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)
 • Член Спеціалізованої вченої ради Д 14.052.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук
 • Лектор Сопотської вищої школи (м. Сопот, Польща)
  Викладає навчальні дисципліни “Міжнародні стандарти фінансової звітності” та “Бухгалтерський облік у процесі ліквідації підприємства” польською мовою
Наукові роботи

Монографії:

2006 р.
 • Романчук К.В. Роль бухгалтерської служби у договірному процесі: ретроспективний аналіз / К.В. Романчук // Бухгалтерський облік: історичний аспект. Результати дисертаційних досліджень Житомирської наукової бухгалтерської школи: Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2006. – 620 с.– С. 111-124.
 • Розвиток системи бухгалтерського обліку: реалізація мікроекономічних запитів : монографія / Л.В. Чижевська, К.В. Романчук, Н.І. Петренко. – Житомир : ЖДТУ, 2012. – 444 с.
 • Романчук К.В. Розвиток бухгалтерського обліку активів в умовах трансформації інституту права власності: монографія / К.В. Романчук. – Житомир: ЖДТУ, 2012. – 528 c.
2014 р.
 • Романчук К.В. Бухгалтерський облік витрат на рекламу у рекламодавця: теоретико-організаційний аспект / К.В. Романчук, А.В. Лисюк// Бухгалтерські наукові дослідження в ЖДТУ. Т.1: монографія/ за заг. ред. [ізпередм.] С.Ф. Легенчука. – Житомир: ЖДТУ, 2014. – 340 с.– С. 307-338.
 • Романчук К.В. Формування концепції визнання активів в обліковій національній практиці України як засіб детінізації економіки України/К.В. Романчук// Стратегічні пріоритети детінізації економіки України у системі економічної безпеки: макро та мікро вимір: Монографія / За ред. Черевка О.В. – Черкаси: ПП Чабаненко Ю.А. – Черкаси, 2014. – 442 с. – С. 118-138.
2015 р.
 • Романчук К.В. Обліково-інформаційні аспекти екологічного страхування як інструменту екологічної відповідальності суб’єктів господарювання в умовах невизначеності зовнішнього середовища / К.В. Романчук, К.В. Шиманська // Бухгалтерські дослідження у ЖДТУ. Т. 2: Моделювання системи інформаційного забезпечення управління в умовах невизначеності економіки : монографія / за за. ред. [із передм.] С.Ф. Легенчука. – Житомир : ЖДТУ, 2015. – 430 с. – С. 382-413.
 • Романчук К.В. Розвиток методичного забезпечення бухгалтерського обліку виплат працівникам та їх відображення у фінансовій звітності: реалії України/К.В. Романчук, К.В. Шиманська// Бухгалтерські наукові дослідження в ЖДТУ. Т. 3 : “Розвиток бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту у ХХІ-му столітті” : монографія / за заг. ред. [із передм.] С.Ф. Легенчука. – Житомир : ЖДТУ, 2015. – 420 с.– С. 116-146.
2016 р.
 • Романчук К.В. Застосування Міжнародних стандартів аудиту при перевірці операцій підприємства з корпоративними правами власної емісії: теорія та практика / Романчук К.В., Шиманська К.В. // Аналітична оцінка та контроль бізнес-процесів в межах маркетингової стратегії суб’єкта господарювання : монографія / за заг. ред. І.В. Замули. – Житомир : Видавець О.О. Євенок, 2016. – 388 с. – С. 234-276.
Дисципліни, які викладаються: глобальна економіка, зовнішньоекономічна діяльність підприємств, облік операцій за договорами, митні операції та режими оподаткування
Робочі мови спілкування: Українська, російська, польська, англійська.

Контакти кабінет: 231; телефон: +38 (0412) 24-09-91; e-mail: kvromanchuk@gmail.com

Склад кафедри

Із 5 викладачів, які забезпечують навчальний процесс на кафедрі міжнародної економіки, – 1 доктор економічних наук; 1 доцент, кандидат економічних наук; 3 кандидати економічних наук.

Ступінь кандидата наук мають 100% штатних науково-педагогічних працівників кафедри міжнародної економіки, а ступінь доктора наук – 20%. Читати далi...

Викладачі кафедри міжнародної економіки здійснюють керівництво дипломними проектами, навчальними, виробничими та переддипломними практиками, підготовкою та захистом кваліфікаційних робіт, розподілом на робочі місця спеціалістів та магістрів.

Викладачі кафедри міжнародної економіки постійно працюють над підвищенням свого професійного рівня шляхом участі у всеукраїнських та міжнародних семінарах, програмах і тренінгах. Читати далi...

Викладання фахових іноземних мов здійснюється професорсько-викладацьким складом кафедри, що стало можливим завдяки організації зарубіжних стажувань в університетах Польщі, а також залученню носіїв мови із зарубіжних університетів-партнерів кафедри.

Високий рівень викладання фахової іноземної мови студентам забезпечується підвищенням професійного рівня науково-педагогічних працівників, зокрема шляхом:

 1. здачі професійних екзаменів на знання іноземних мов.
  • польської – к.е.н, доц. К.В. Шиманська має сертифікат про знання польської мови на рівні В1 № 1439/025/09 від 26 січня 2009 р., виданий Державною Сертифікаційною Комісією підтвердження знання польської мови як іноземної (оцінка – дуже добре)
   к.е.н. В.В. Ксендзук має сертифікат про знання польської мови на рівні В2 № 7018/1018/14 від 5 серпня 2014 р., виданий Державною Сертифікаційною Комісією з польської мови як іноземної (оцінка – дуже добре)
 2. отримання вищої освіти з філології
  • польської – Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка за спеціальністю “Мова і література (польська)” (к.е.н. В.В. Ксендзук)
 3. участь у семінарах та конференціях
  • 29 березня 2011 р. д.е.н., доц. К.В. Романчук взяла активну участь у семінарі «Особливості викладання фахових психолого-педагогічних дисциплін іноземною мовою», що проводився на соціально-психологічному факультеті Житомирського державного університету імені Івана Франка. Д.е.н., доц. К.В. Романчук виступила з доповіддю, в якій презентувала власну методику викладання фахових дисциплін польською мовою та продемонструвала фахові підручники польською мовою

Д.е.н., доц. К.В. Романчук нагороджена грамотою виконавчого комітету Житомирської міської ради (2005 р.) за активну роботу з удосконалення навчального процесу шляхом впровадження іноземних мов при викладанні бухгалтерського обліку та контролю для спеціалістів різних освітньо-кваліфікаційних рівнів.

К.е.н., доц. К.В. Шиманська нагороджена грамотою міського голови м. Житомира (2012 р.) за багаторічну плідну працю, вагомий особистий внесок у справу навчання і виховання молоді.

Наукова діяльність

Напрямами наукової діяльності викладачів кафедри міжнародної економіки є:

 • наукове консультування і керівництво підготовкою дисертацій
  Викладачі кафедри міжнародної економіки здійснюють наукове консультування та керівництво підготовкою дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата економічних наук.
  Під керівництвом д.е.н., доц. К.В. Романчук захищено 4 кандидатські дисертації.
 • участь в науково-дослідних роботах університету
  Викладачі кафедри є активними учасниками виконання наукових досліджень в межах науково-дослідних робіт університету за 8-ма темами, в тому числі: 2 – з фінансуванням із загального фонду державного бюджету та 6 – за договорами виконання науково-дослідних робіт з суб’єктами господарювання. У тому числі виконуються наукові дослідження на замовлення стратегічно важливих промислових підприємств України, які співпрацюють з країнами світу.
  Наукові дослідження, що здійснюються в рамках плану науково-дослідних робіт Житомирського державного технологічного університету з фінансуванням із загального фонду державного бюджету, учасниками яких є викладачі кафедри міжнародної економіки:
  • № 28 "Методологія моделювання національної системи бухгалтерського обліку в умовах трансформаційного економічного розвитку" (номер реєстрації 0109U001876) – к.е.н. Л.В. Каленчук.
  • № 34 “Моделювання системи інформаційного забезпечення управління в умовах невизначеності економіки” (номер державної реєстрації 0112U001794) – д.е.н., доц. К.В. Романчук, к.е.н., доц. К.В. Шиманська, к.е.н. В.В. Бондарчук.
  Наукові дослідження за договорами виконання науково-дослідних робіт з суб’єктами господарювання, учасниками яких є викладачі кафедри міжнародної економіки:
  • № 350 “Бухгалтерський облік і контроль операцій з ремонту та модернізації основних засобів” (номер державної реєстрації 0112U006047) – к.е.н. В.В. Бондарчук
  • № 353 “Облік і контроль операцій із запасними частинами на підприємствах торгівлі” (номер державної реєстрації 0112U006050) – д.е.н., доц. К.В. Романчук
  • № 357 “Бухгалтерський облік забезпечення виконання договірних зобов’язань: теорія і методика” (номер державної реєстрації 0112U006053) – д.е.н., доц. К.В. Романчук
  • № 364 “Удосконалення системи бухгалтерського обліку діяльності небанківських фінансових установ (лізингові компанії, фінансові компанії, ломбарди, недержавні пенсійні фонди, кредитні спілки)” (номер державної реєстрації 0112U007585) – к.е.н. В.В. Бондарчук, к.е.н. В.В. Ксендзук
  • № 367 “Бухгалтерський облік і контроль непрямих витрат” (номер державної реєстрації 0112U008501) – к.е.н., доц. К.В. Шиманська
  • № 384 “Розробка методичних рекомендацій з бухгалтерського обілку і контролю розподілу та використання прибутку” (номер державної реєстрації 0114U004250) – к.е.н. В.В. Бондарчук
 • участь у наукових семінарах, комісіях, конкурсах, радах
  Викладачів кафедри залучають до роботи у спеціалізованих вчених радах України в якості офіційних опонентів при захисті кандидатських і докторських дисертацій;
  • З грудня 2013 р. д.е.н., доц. К.В. Романчук – член наукового семінару ЖДТУ з розгляду результатів дисертаційних робіт аспірантів, докторантів (пошукачів) за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) (склад постійних членів наукового семінару затверджено наказом ректора ЖДТУ № 358)
  • o З вересня 2016 р. к.е.н., доц. Шиманська К.В. – член наукового семінару ЖДТУ з розгляду результатів дисертаційних робіт аспірантів, докторантів (пошукачів) за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)
  • у 2015-2016 рр. Шиманська Катерина Володимирівна – член Спеціалізованої вченої ради К 26.883.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності: фінансова та страхова діяльність)» в Університеті банківської справи Національного банку України
  Професори та доценти кафедри проводять значну науково-громадську роботу.

Завідувач кафедри д.е.н. К.В. Романчук є членом редколегії:

Міжнародне співробітництво

Наукова діяльність кафедри міжнародної економіки базується на міжнародній співпраці з провідними фахівцями в галузі міжнародної економіки та бухгалтерського обліку, з якими укладені прямі договори про наукову та академічну співпрацю. В межах цих угод проводяться спільні дослідження, науковий та академічний обмін, до якого залучені також аспіранти і студенти.

Професорсько-викладацький склад має виключну можливість підвищити свою кваліфікацію та набути практичного досвіду викладання в Вищій школі відповідно до принципів Болонського процесу в рамках наукових та науково-навчальних стажувань в закордонних університетах-партнерах кафедри.

Напрямки міжнародного співробітництва:

Популяризація знань у суспільстві

У вересні 2016 р. студенти-міжнародники факультету обліку і фінансів Житомирський державний технологічний університет Лиза Соломенюк (гр. МЕ-2), Саша Ревуцький (гр. МЕ-2 Професорсько-викладацький склад кафедри міжнародної економіки бере активну участь у поширенні економічних знань серед молоді.

25.02.2015 р. та 17.02.2016 р. к.е.н. В.В. Бондарчук – член журі на Житомирському обласному конкурсі наукових робіт з економіки, що проводився Малою академією наук.

У лютому 2015 р. під керівництвом к.е.н. В.В. Бондарчука учениця 11-го класу, член гуртка «Юний економіст» Дем’янчук Юлія Ігорівна посла ІІ місце у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук.

У вересні 2016 р. студенти-міжнародники факультету обліку і фінансів Ліза Соломенюк (гр. МЕ-2), Саша Ревуцький (гр. МЕ-2) та Вікторія Соколовська (гр. ОАМ-25-1) в рамках соціального проекту, розробленого викладачами факультету (д.е.н., проф. І.В. Жиглей) та студентами-магістрами, відвідали Житомирський ліцей № 25. На уроці економіки наші студенти виступили із презентацією на тему: «Власний гаманець: облік кишенькових коштів», провели інтерактивну гру з учнями 11 класу та обговорили різні варіанти і можливості економії власних коштів.

Зустріч пройшла у дружній атмосфері – учні виявили власну ерудицію та кмітливість, а наші студенти продемонстрували надзвичайні ораторські здібності, долучивши своїх молодших колег до бізнес-гри.

6 листопада 2016 р. в стінах Житомирського державного технологічного університету кафедрою міжнародної економіки за підтримки та сприяння Ректорату ЖДТУ та керівництва факультету обліку і фінансів було організовано зустріч з представниками польськомовної спільноти (учнями шкіл, студентами та їх батьками, представниками громадських організацій) в рамках програми „Biało-czerwone ABC”, спрямованої на підтримку польської освіти в Україні від Фонду Свобода і Демократія (Fundacja Wolność i Demokracja). Представниками Фонду (зокрема асистентом кафедри обліку і аудиту Anna Semenets) були проведені тренінги, які мають на меті поліпшити співпрацю учнів, батьків та вчителів у польському середовищі. На відкритті зібрання завідувач кафедри міжнародної економіки, доктор економічних наук К.В. Романчук привітала учасників польською мовою. Вона представила переваги здобуття економічної освіти на факультеті обліку і фінансів, а також особливості навчання за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини». Учасники зацікавилися практикою щодо викладання двох іноземних мов професійного спрямування (англійської та польської) для економістів-міжнародників, можливістю участі у літніх та зимових мовних школах у Польщі.

Особливий інтерес викликала впроваджена факультетом обліку і фінансів ЖДТУ програма «Подвійний диплом» з ВНЗ Польщі.

21 січня 2017 р. у стінах Житомирського державного технологічного університету за сприяння та підтримки ректорату та керівництва факультету обліку і фінансів та факультету економіки та менеджменту, спільними зусиллями кафедри міжнародної економіки та Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти організовано проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінет: 231
Телефон: +38 (0412) 24-09-91
E-mail: kme@ztu.edu.ua