Кафедра міжнародних економічних відносин

Iсторiя створення кафедри

Кафедра міжнародної економіки створена 01 жовтня 2014 р. відповідно до наказу Ректора Житомирського державного технологічного університету № 293 від 01 жовтня 2014 р. враховуючи існуючу потребу у підготовці фахівців, які володіють знаннями та вміннями приймати ефективні управлінські рішення в умовах розвитку міжнародних відносин, коли відбувається повернення держави у європейський цивілізаційний простір (всебічна інтеграція України до європейських і євроатлантичних політичних, соціальних та економічних структур), а розбудова економічного потенціалу на основі активної співпраці із зарубіжними країнами в межах багатосторонніх економічних та інших угод стає надзвичайно важливою.

Першим завідувачем кафедри був доктор економічних наук, професор Сергій Захарович Мошенський.

З 01 вересня 2015 р. кафедру очолює доктор економічних наук Катерина Василівна Романчук.

З 05 січня 2018 р. кафедра міжнародної економіки перейменована на кафедру міжнародних економічних відносин.

Завідувач кафедри

Катерина Василівна Романчук
Катерина Василівна Романчук

Завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Житомирського державного технологічного університету, доктор економічних наук, доцент, сертифікований аудитор. Працює в Житомирському державному технологічному університеті з 2002 р. У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію, у 2013 р. – докторську дисертацію.

Громадська діяльність та членство
 • Член редакційної колегії фахових видань України:
 • Член редакційної колегії зарубіжних фахових видань: “Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo”, Sopocka Szkoła Wyższa, Sopot, Polska (Наукове видання Сопотської вищої школи, м. Сопот, Республіка Польща) (з січня 2012 р. до теперішнього часу)
 • Член наукового семінару ЖДТУ з розгляду результатів дисертаційних робіт аспірантів, докторантів (пошукачів) за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)
 • Член Спеціалізованої вченої ради Д 14.052.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук (з 07 жовтня 2016 р. (наказ МОН № 1222 від 07.10.16 р.))
 • Лектор Сопотської вищої школи (м. Сопот, Польща)
  Викладає навчальні дисципліни “Міжнародні стандарти фінансової звітності” та “Бухгалтерський облік у процесі ліквідації підприємства” польською мовою
Наукові роботи

Монографії:

2006 р.
 • Романчук К.В. Роль бухгалтерської служби у договірному процесі: ретроспективний аналіз / К.В. Романчук // Бухгалтерський облік: історичний аспект. Результати дисертаційних досліджень Житомирської наукової бухгалтерської школи: Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2006. – 620 с.– С. 111-124.
 • Розвиток системи бухгалтерського обліку: реалізація мікроекономічних запитів : монографія / Л.В. Чижевська, К.В. Романчук, Н.І. Петренко. – Житомир : ЖДТУ, 2012. – 444 с.
 • Романчук К.В. Розвиток бухгалтерського обліку активів в умовах трансформації інституту права власності: монографія / К.В. Романчук. – Житомир: ЖДТУ, 2012. – 528 c.
2014 р.
 • Романчук К.В. Бухгалтерський облік витрат на рекламу у рекламодавця: теоретико-організаційний аспект / К.В. Романчук, А.В. Лисюк// Бухгалтерські наукові дослідження в ЖДТУ. Т.1: монографія/ за заг. ред. [ізпередм.] С.Ф. Легенчука. – Житомир: ЖДТУ, 2014. – 340 с.– С. 307-338.
 • Романчук К.В. Формування концепції визнання активів в обліковій національній практиці України як засіб детінізації економіки України/К.В. Романчук// Стратегічні пріоритети детінізації економіки України у системі економічної безпеки: макро та мікро вимір: Монографія / За ред. Черевка О.В. – Черкаси: ПП Чабаненко Ю.А. – Черкаси, 2014. – 442 с. – С. 118-138.
2015 р.
 • Романчук К.В. Обліково-інформаційні аспекти екологічного страхування як інструменту екологічної відповідальності суб’єктів господарювання в умовах невизначеності зовнішнього середовища / К.В. Романчук, К.В. Шиманська // Бухгалтерські дослідження у ЖДТУ. Т. 2: Моделювання системи інформаційного забезпечення управління в умовах невизначеності економіки : монографія / за за. ред. [із передм.] С.Ф. Легенчука. – Житомир : ЖДТУ, 2015. – 430 с. – С. 382-413.
 • Романчук К.В. Розвиток методичного забезпечення бухгалтерського обліку виплат працівникам та їх відображення у фінансовій звітності: реалії України/К.В. Романчук, К.В. Шиманська// Бухгалтерські наукові дослідження в ЖДТУ. Т. 3 : “Розвиток бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту у ХХІ-му столітті” : монографія / за заг. ред. [із передм.] С.Ф. Легенчука. – Житомир : ЖДТУ, 2015. – 420 с.– С. 116-146.
2016 р.
 • Романчук К.В. Застосування Міжнародних стандартів аудиту при перевірці операцій підприємства з корпоративними правами власної емісії: теорія та практика / Романчук К.В., Шиманська К.В. // Аналітична оцінка та контроль бізнес-процесів в межах маркетингової стратегії суб’єкта господарювання : монографія / за заг. ред. І.В. Замули. – Житомир : Видавець О.О. Євенок, 2016. – 388 с. – С. 234-276.
2017 р.
 • Romanchuk K., Shymanska K., Ksendzuk V. Analiza ekonomicznych czynników migracji zewnętrznej ludności Ukrainy // Polityczno-społeczne i ekonomiczne zmiany w Europie w świetle Globalnej strategii na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej Analiza ekonomicznych czynników migracji zewnętrznej ludności Ukrainy // Globalna Strategia na rzecz Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej – wybrane aspekty i uwarunkowania, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM 2017 213 s. ss. 173-185.
Профіль автора на Google Scholar. Дисципліни, які викладаються: глобальна економіка, зовнішньоекономічна діяльність підприємств, митні операції та режими оподаткування, облік операцій за договорами
Робочі мови спілкування: Українська, російська, польська, англійська.

Контакти кабінет: 231; телефон: +38 (0412) 24-09-91; e-mail: kvromanchuk@gmail.com

Склад кафедри

Із 5 викладачів, які забезпечують навчальний процесс на кафедрі міжнародних економічних відносин, – 1 доктор економічних наук; 1 доцент, кандидат економічних наук; 3 кандидати економічних наук.

Ступінь кандидата наук мають 100% штатних науково-педагогічних працівників кафедри міжнародних економічних відносин, а ступінь доктора наук – 20%. Читати далi...

Викладачі кафедри міжнародних економічних відносин здійснюють керівництво дипломними проектами, навчальними, виробничими та переддипломними практиками, підготовкою та захистом кваліфікаційних робіт, розподілом на робочі місця.

Викладачі кафедри міжнародних економічних відносин постійно працюють над підвищенням свого професійного рівня шляхом участі у всеукраїнських та міжнародних семінарах, програмах і тренінгах. Читати далi...

Викладання фахових іноземних мов здійснюється професорсько-викладацьким складом кафедри, що стало можливим завдяки організації зарубіжних стажувань в університетах Польщі, а також залученню носіїв мови із зарубіжних університетів-партнерів кафедри.

Високий рівень викладання фахової іноземної мови студентам забезпечується підвищенням професійного рівня науково-педагогічних працівників, зокрема шляхом:

 1. здачі професійних екзаменів на знання іноземних мов.
  • польської – к.е.н, доц. К.В. Шиманська має сертифікат про знання польської мови на рівні В1 № 1439/025/09 від 26 січня 2009 р., виданий Державною Сертифікаційною Комісією підтвердження знання польської мови як іноземної (оцінка – дуже добре)
   к.е.н. В.В. Ксендзук має сертифікат про знання польської мови на рівні В2 № 7018/1018/14 від 5 серпня 2014 р., виданий Державною Сертифікаційною Комісією з польської мови як іноземної (оцінка – дуже добре)
  • англійської – к.е.н. В.В. Бондарчук має сертифікат про знання англійської мови на рівні В2 ID: 139196, виданий сертифікованим провайдером Tracktest
 2. отримання вищої освіти з філології
  • польської – Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка за спеціальністю “Мова і література (польська)” (к.е.н. В.В. Ксендзук)
 3. участь у семінарах та конференціях
  • 29 березня 2011 р. д.е.н., доц. К.В. Романчук взяла активну участь у семінарі «Особливості викладання фахових психолого-педагогічних дисциплін іноземною мовою», що проводився на соціально-психологічному факультеті Житомирського державного університету імені Івана Франка. Д.е.н., доц. К.В. Романчук виступила з доповіддю, в якій презентувала власну методику викладання фахових дисциплін польською мовою та продемонструвала фахові підручники польською мовою

Д.е.н., доц. К.В. Романчук нагороджена грамотою виконавчого комітету Житомирської міської ради (2005 р.) за активну роботу з удосконалення навчального процесу шляхом впровадження іноземних мов при викладанні бухгалтерського обліку та контролю для спеціалістів різних освітньо-кваліфікаційних рівнів.

К.е.н., доц. К.В. Шиманська нагороджена грамотою міського голови м. Житомира (2012 р.) за багаторічну плідну працю, вагомий особистий внесок у справу навчання і виховання молоді.

Наукова діяльність

Напрямами наукової діяльності викладачів кафедри міжнародних економічних відносин є:

 • наукове консультування і керівництво підготовкою дисертацій
  Викладачі кафедри міжнародних економічних відносин здійснюють наукове консультування та керівництво підготовкою дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата економічних наук.
  Під керівництвом д.е.н., доц. К.В. Романчук захищено 4 кандидатські дисертації. Під керівництвом к.е.н., доц. К.В. Шиманської захищено 1 кандидатську дисертацію.
 • участь в науково-дослідних роботах університету
  Викладачі кафедри є активними учасниками виконання наукових досліджень в межах науково-дослідних робіт університету за 8-ма темами, в тому числі: 2 – з фінансуванням із загального фонду державного бюджету та 6 – за договорами виконання науково-дослідних робіт з суб’єктами господарювання. У тому числі виконуються наукові дослідження на замовлення стратегічно важливих промислових підприємств України, які співпрацюють з країнами світу.
  Наукові дослідження, що здійснюються в рамках плану науково-дослідних робіт Житомирського державного технологічного університету з фінансуванням із загального фонду державного бюджету, учасниками яких є викладачі кафедри міжнародних економічних відносин:
  • № 34 “Моделювання системи інформаційного забезпечення управління в умовах невизначеності економіки” (номер державної реєстрації 0112U001794) – д.е.н., доц. К.В. Романчук, к.е.н., доц. К.В. Шиманська, к.е.н. В.В. Бондарчук.
  • № 42 «Механізм економіко-екологічної реабілітації суб'єктів господарювання від надзвичайних ситуацій, бойових дій як складова національної безпеки» (номер державної реєстрації 0116U005482) – к.е.н., доц. К.В. Шиманська.
  • № 44 «Політика щодо біженців та внутрішньо переміщених осіб при загрозах національній безпеці та постконфліктному стані економіки» (номер державної реєстрації 0117U006473) – к.е.н., доц. К.В. Шиманська, к.е.н. В.В. Бондарчук, к.е.н. В.В. Ксендзук.
 • участь у наукових семінарах, комісіях, конкурсах, радах
  Викладачів кафедри залучають до роботи у спеціалізованих вчених радах України в якості офіційних опонентів при захисті кандидатських і докторських дисертацій;
  • З грудня 2013 р. д.е.н., доц. К.В. Романчук – член наукового семінару ЖДТУ з розгляду результатів дисертаційних робіт аспірантів, докторантів (пошукачів) за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) (склад постійних членів наукового семінару затверджено наказом ректора ЖДТУ № 358)
  • З вересня 2016 р. к.е.н., доц. Шиманська К.В. – член наукового семінару ЖДТУ з розгляду результатів дисертаційних робіт аспірантів, докторантів (пошукачів) за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)
  • у 2015-2016 рр. Шиманська Катерина Володимирівна – член Спеціалізованої вченої ради К 26.883.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності: фінансова та страхова діяльність)» в Університеті банківської справи Національного банку України
  Професори та доценти кафедри проводять значну науково-громадську роботу.

Завідувач кафедри д.е.н. К.В. Романчук є членом редколегії:

Кафедра щорічно організовує та проводить Всеукраїнський форум з проблем міжнародних економічних відносин.

Міжнародне співробітництво

Наукова діяльність кафедри міжнародних економічних відносин базується на міжнародній співпраці з провідними фахівцями в галузі світового господарства, міжнародних економічних відносин та бухгалтерського обліку, з якими укладені прямі договори про наукову та академічну співпрацю. В межах цих угод проводяться спільні дослідження, науковий та академічний обмін, до якого залучені також аспіранти і студенти.

Професорсько-викладацький склад має виключну можливість підвищити свою кваліфікацію та набути практичного досвіду викладання в Вищій школі відповідно до принципів Болонського процесу в рамках наукових та науково-навчальних стажувань в закордонних університетах-партнерах кафедри.

Напрямки міжнародного співробітництва:

Популяризація знань у суспільстві

У стінах Житомирського державного технологічного університету за сприяння та підтримки ректорату та керівництва факультету обліку і фінансів зусиллями кафедри міжнародної економіки та Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти у 2017-2018 рр. організовується та проводиться ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки. Викладачі кафедри міжнародних економічних відносин є головою та членами журі.

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Кабінет: 231
Телефон: +38 (0412) 24-09-91
E-mail: kme@ztu.edu.ua