Порядок переведення, відрахування та поновлення студентів ВНЗ

Переведення і поновлення студентів здійснюється відповідно до "Положення про організацію навчального процесу в Житомирському державному технологічному університеті" затвердженого ректором ЖДТУ П.П. Мельничуком від 01 вересня 2004 р.

Переведення студентів на перший курс забороняється. За умови і виняткових обставин переведення на перший курс можливе лише з дозволу Міністерства освіти і науки України.

Переведення студентів з одного закладу освіти до іншого, незалежно від форми навчання, здійснюється за згодою ректорів обох навчальних закладів. Студент, який бажає перевестись до іншого закладу освіти, подає на ім'я ректора навчального закладу, в якому він навчається, заяву про переведення і, одержавши його письмову згоду, звертається з цією заявою до ректора того закладу освіти, до якого він бажає перевестись. При позитивному розгляді заяви і умові ліквідації академічної різниці ректор видає наказ, згідно з яким студент допускається до занять, а до закладу освіти, в якому студент навчався раніше, направляє запит щодо одержання поштою особової справи. Особова справа студента, який переводиться до іншого навчального закладу, в тижневий термін пересилається на адресу другого закладу освіти. В навчальному закладі, в якому студент навчався раніше, залишаються копії академічної довідки, навчальної картки студента та опис пересланих документів. Порядок збереження цих документів такий самий, як і особових справ студентів. Наказ ректора про зарахування студента видається після одержання особової справи студента.

Особи, які навчались за рахунок коштів державного бюджету, користуються пріоритетним правом при переведенні та поновленні на місця державного замовлення, за умови наявності таких вакантних місць. За відсутності вакантних держбюджетних місць вищезгадані особи за їх згодою можуть бути переведені або поновлені на навчання з оплатою з інших джерел фінансування, за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу.

Особи, які навчаються в державному закладі освіти за контрактом, можуть бути переведені на навчання на таких самих умовах до інших державних закладів освіти. Такі переведення можуть бути здійснені за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу та згоді замовників, що фінансують підготовку. Переведення таких осіб на вакантні місця держзамовлення може здійснюватися на конкурсній основі й за умови згоди замовників.

При існуванні дво- або тристоронніх угод на підготовку фахівців, переведення студентів з одного напряму підготовки на інший, з однієї спеціальності, форми навчання на іншу, або з одного закладу освіти до іншого здійснюється за умовами внесення відповідних змін до даних угод з дотриманням вимог чинного законодавства.

Особи, які навчаються в акредитованому недержавному закладі освіти, можуть бути переведені до державних навчальних закладів на умовах, що передбачені для осіб, які навчаються в державному закладі за договором.

Студенти, які навчаються в неакредитованих недержавних закладах освіти, не мають права переведення до державних навчальних закладів освіти.

Переведення студентів з одного напряму підготовки на інший, на іншу спеціальність одного бакалаврського напряму, або з однієї форми навчання на іншу в межах університету дозволяється за наявності вакантних місць, за конкурсом.

При створенні на факультеті навчальних комплексів за акредитованими спеціальностями “університет-коледж (технікум)” та організації навчання за узгодженими навчальними планами, відповідно до положень договору, може бути передбачений механізм взаємопереводу на відповідні курси для закінчення освіти на конкурсній основі, за умови відшкодування витрат університету на навчання.

Поновлення до складу студентів здійснюється ректором, незалежно від тривалості перерви в навчанні, причини відрахування, трудового стажу, форми навчання та з урахуванням здатності претендента успішно виконувати графік навчального процесу.

Поновлення студентів на перший курс забороняється. Студенти, які були відраховані з першого курсу, можуть бути поновлені на другий курс за умови ліквідації ними академічної різниці до початку навчальних занять.

Заява про поновлення або переведення повинна бути розглянута протягом двох місяців, а заявникові – повідомлені умови зарахування до навчання або причина відмови.

Переведення студентів, а також поновлення в число студентів осіб, які були відраховані з навчальних закладів, здійснюється, як правило, на контрактній основі під час канікул наказом ректора за поданням факультетських комісій з переводів та поновлень.

Студенту, що поновлений в університеті, або переведений з іншого ВНЗ, видається залікова книжка з проставленими перезарахованими предметами з відповідними оцінками. Перезарахування предметів здійснює декан факультету за поданням відповідних кафедр за умови відповідності програмних вимог з цих дисциплін.

Ліквідація академічної різниці здійснюється на платній основі, як правило, до початку навчальних занять. У разі необхідності декан факультету може визначити студенту індивідуальний графік ліквідації академічної різниці до початку найближчої екзаменаційної сесії.

До особистої справи студента, що переведений з іншого ВНЗ або поновлений, вкладається: витяг з наказу про зарахування, заява, академічна довідка.

Переведення студентів з договірної на бюджетну форму навчання

Особи, які навчаються в університеті на договірній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ та фізичних осіб, можуть бути переведені на навчання на вакантні місця державного замовлення за умови згоди замовників.

Переводи здійснюються лише після екзаменаційних сесій.

Про наявність вакантних місць за державним замовленням декан факультету письмово інформує Першого проректора та доводить до відома студентів відповідних курсів та спеціальностей, сповіщає дату засідання конкурсної комісії (не раніше, ніж за місяць з дня оповіщення).

Функції конкурсної комісії виконує комісія з переводів і поновлень, призначена розпорядженням декана факультету.

При розгляді конкретних заяв враховується: успішність; матеріальне забезпечення студента; пільги, якими студент користується згідно з чинним законодавством (сироти, інваліди, потерпілі від аварії на ЧАЕС), тощо. Студенти зобов’язані не пізніше, ніж за 2 тижні до засідання комісії пред’явити в деканат всі документи, які можуть бути підставою для переводів.

Комісія з переводів і поновлень приймає рішення щодо переводу з контрактної форми навчання на бюджетну, рішення оформлюється протоколом.

Витяг з протоколу разом із заявою студента з відповідними документами є обов'язковим додатком до наказу. Проект наказу на підставі зібраних документів готує декан факультету та подає ректору для прийняття рішення.

Законодавча база