Внутрішні нормативні документи

 1. Стратегія і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності вищого навчального закладу

 2. Положення про дорадчі та робочі органи ЖДТУ

  1. Положення про ректорат ЖДТУ
  2. Положення про Вчену раду ЖДТУ
  3. Положення про Наглядову раду ЖДТУ
  4. Положення про науково-технічну раду ЖДТУ
  5. Положення про науково-методичну раду ЖДТУ
  6. Положення про раду молодих вчених ЖДТУ
  7. Положення про деканат

 3. Антикорупційна програма ЖДТУ

 4. Регулювання діяльності структурних підрозділів

  1. Положення про навчально-науковий інститут ЖДТУ
  2. Положення про факультет ЖДТУ
  3. Положення про кафедру ЖДТУ

 5. Система управління якістю ЖДТУ (інформація з обмеженим доступом)

  1. Політика у сфері якості ЖДТУ 20.02.2018
  2. Цілі у сфері якості ЖДТУ на 2017-2018 н.р. 20.02.2018
  3. Зацiкавленi сторони 20.02.2018
  4. Реєстр процесів СУЯ ЖДТУ - матриця відповідальності по процесам 20.02.2018
  5. Положення Cистема управління якістю. Настанова щодо якості 20.02.2018
  6. Положення СУЯ Стратегічне управління 20.02.2018
  7. Положення з управління ризиками ЖДТУ 20.02.2018
  8. Положення Внутрiшнiй аудит 20.02.2018
  9. Інструкція з діловодства 21.02.2018 Правки Леонець
  10. Накази перелік Олійник
 6. Регулювання освітніх процесів

  1. Положення про організацію освітнього процесу у ЖДТУ
  2. Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у ЖДТУ
  3. Методичні рекомендації з розроблення складових галузевих стандартів вищої освіти
  4. Положення про оцінювання знань студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу
  5. Положення про порядок та умови обрання студентами ЖДТУ вибіркових дисциплін
  6. Положення про екзаменаційну комісію з атестації здобувачів вищої освіти у ЖДТУ
  7. Положення про порядок навчання студентів ждту за індивідуальним графіком
  8. Положення про переведення студентів ЖДТУ з навчання а рахунок коштів фізичних, юридичних осіб на навчання за рахунок коштів державного бюджету
  9. Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів у ЖДТУ
  10. Тимчасове «Положення про заходи щодо недопущення академічного плагіату в ЖДТУ»
  11. Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів про вищу освіту державного зразка та академічних довідок у ЖДТУ

   Рекомендації щодо заповненя додатка до диплома про вищу освіту


  12. Положення про академічну мобільнібсть студентів ЖДТУ
  13. Положення про порядок участі студентів ЖДТУ в короткострокових міжнародних студентських програмах
  14. Концепція виховної роботи серед студентів ЖДТУ
  15. Положення про старосту академічної групи ЖДТУ
  16. Положення про проведення практики студентів ЖДТУ
  17. Положення про сектор організації працевлаштування студентів та випускників ЖДТУ
  18. Концепція діяльності ЖДТУ з підготовки іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади
  19. Положення про центр довузівської освіти та роботи з іноземними студентами ЖДТУ
  20. Положення про Всеукраїнську олімпіаду Житомирського державного технологічного університету для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти
  21. Порядок надання навчальній, навчально-методичній та дидактичній літературі грифів Вченої ради ЖДТУ
  22. Методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів
  23. Положення про студентський гуртожиток ЖДТУ
  24. Положення про дотримання академічної доброчесності в ЖДТУ

 7. Регулювання порядку призначення стипендій

  1. Положення про стипендіальні комісії ЖДТУ
  2. Правила призначення академічних стипендій у ЖДТУ
  3. Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення
  4. Положення про стипендію ректора ЖДТУ
  5. Положення про стипендію роботодавця

 8. Регулювання наукової діяльності

  1. Положення про фахові наукові видання ЖДТУ
  2. Положення про рецензування статей у фахових виданнях ЖДТУ
  3. Положення про "Аспірантуру, докторантуру" ЖДТУ
  4. Положення про проведення кандидатських іспитів у ЖДТУ
  5. Положення про предметні комісії з прийому вступних іспитів до аспірантури ЖДТУ
  6. Типове Положення про наукове товариство студентів і аспірантів факультету
  7. Типове Положення про науковий гурток кафедри

 9. Регулювання кадрового забезпечнння

  1. Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників ЖДТУ
  2. Регламент "Планування та облік роботи професорсько-викладацького складу кафедр ЖДТУ"
  3. Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників ЖДТУ
  4. Положення про рейтингову систему оцінки діяльності науково-педагогічного складу ЖДТУ
  5. Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці працівників та студентів ЖДТУ

 10. Регулювання міжнародних відносин

  1. Положення про чеський центр освіти і культури імені Вацлава Длоугі ЖДТУ
  2. Положення про українсько-туркменський освітньо-культурний центр ЖДТУ
  3. Положення про українсько-азербайджанський освітньо-культурний центр ЖДТУ

 11. Положення про тендерний комітет ЖДТУ