Внутрішні нормативні документи

 1. Збірник нормативних актів
 2. Порядок надання навчальній, навчально-методичній та дидактичній літературі грифів Вченої ради Житомирського державного технологічного університету
 3. Методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів
 4. Методичні рекомендації з розроблення складових галузевих стандартів вищої освіти
 5. Положення про організацію освітнього процесу у Житомирському державному технологічному університеті
 6. Положення про академічну мобільнібсть студентів Житомирського державного технологічного університету
 7. Положення про кафедру Житомирського державного технологічного університету
 8. Положення про навчально-науковий інститут Житомирського державного технологічного університету
 9. Положення про оцінювання знань студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу
 10. Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників Житомирського державного технологічного університету
 11. Положення про переведення студентів Житомирського державного технологічного університету з навчання а рахунок коштів фізичних, юридичних осіб на навчання за рахунок коштів державного бюджету
 12. Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів у ЖДТУ
 13. Положення про порядок навчання студентів ждту за індивідуальним графіком
 14. Положення про порядок участі студентів Житомирського державного технологічного університету в короткострокових міжнародних студентських програмах
 15. Положення про факультет Житомирського державного технологічного університету
 16. Регламент "Планування та облік роботи професорсько-викладацького складу кафедр Житомирського державного технологічного університету"
 17. Положення про рейтингову систему оцінки діяльності науково-педагогічного складу ЖДТУ
 18. Порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін
 19. Тимчасове «Положення про заходи щодо недопущення академічного плагіату в ЖДТУ»
 20. Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників ЖДТУ
 21. Антикорупційна програма ЖДТУ
 22. Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці працівників та студентів ЖДТУ
 23. Положення про раду молодих вчених ЖДТУ
 24. Положення про студентське наукове товариство ЖДТУ
 25. Положення про екзаменаційну комісію з атестації здобувачів вищої освіти у Житомирському державному технологічному університеті
 26. Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у Житомирському державному технологічному університеті
 27. Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів про вищу освіту державного зразка та академічних довідок у Житомирському державному технологічному університеті
 28. Стратегія і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності вищого навчального закладу
 29. Положення про робочі та дорадчі органи
 30. Положення про Наглядову раду Житомирського державного технологічного університету
 31. Положення про стипендіальні комісії Житомирського державного технологічного університета
 32. Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення
 33. Правила призначення академічних стипендій у Житомирському державному технологічному університеті
Рекомендації щодо заповненя додатка до диплома про вищу освіту