Ректорат

Євдокимов Віктор Валерійович

Євдокимов Віктор Валерійович

Посада

Ректор Житомирського державного технологічного університету

Науковий ступінь і вчене звання

Доктор економічних наук, професор

Громадська діяльність та членство

Член спеціалізованої вченої ради Д 41.055.03 у Одеському національному економічному університеті.

Член спеціалізованої вченої ради Д. 14.052.01 у Житомирському державному технологічному університеті.

Академік Академії економічних наук України


Основні наукові роботи
 1. Основні монографії:
  • Евдокимов В.В. Моделирование в развитии бухгалтерского учета: проблемы и возможности. / В.В. Евдокимов, Н.М. Малюга // Очерки по бухгалтерскому учету и контролю. Монография по результатам диссертационных исследований проблем бухгалтерского учета и контроля Житомирской бухгалтерской научной школы. – Житомир: ЧП “Рута”, 2005. – 444 с. – С. 85-149.
  • Евдокимов В.В. Роль и место интегрированной системы учета в управлении экономическим объектом. / В.В. Евдокимов // Бухгалтерский учет, анализ и контроль: теория, методология, организация. Результаты научных исследований проблем бухгалтерского учета и контроля ЖНБШ. [Текст]: Монография. – Житомир: ЖГТУ, 2007. – 448 с. – С. 140-160.
  • Евдокимов В.В. Бухгалтерская информация – инструмент информационного обеспечения общества. / В.В. Евдокимов // Бухгалтерский учет, контроль и анализ: социальные ориентиры. Результаты научных исследований проблем бухгалтерского учета и контроля Житомирской научной бухгалтерской школы. [Текст]: Монография. – Житомир: ЖГТУ, 2008. – C. 233-250.
  • Евдокимов В.В. Идентификация экономической постоянной и оценка ее размера. [Монография] Теория измерения капитала и прибыли – Краков: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010. – 400 с. – С.
  • Євдокимов В.В. Адаптивна модель інтегрованої системи бухгалтерського обліку. [Текст]: Монографія / В.В. Євдокимов. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – 516 с.
  • Євдокимов В.В. Розвиток бухгалтерського обліку в умовах глобалізації: ісламська модель. [Текст]: Монографія / В.В. Євдокимов, С.Ф. Легенчук, Д.О. Грицишин. [Монография] – Житомир: ЖДТУ, 2012. – 420 с.
  • Євдокимов В.В. Концепція управління економічною безпекою суб’єктів господарювання в контексті теорії сталого розвитку. [Текст]: Монографія / В.В. Євдокимов, О.В. Олійник, Д.О. Грицишен, О.О. Грищенко. – Житомир: ЖДТУ, 2013.
  • Євдокимов В.В. Міжнародні моделі регулювання звітності сталого розвитку: аналіз сучасного стану. [Текст]: Монографія / В.В. Євдокимов, Д.О. Грицишен, О.О. Грищенко, О.М. Баришнікова. – Житомир: ЖДТУ, 2013. – 200 с.
  • Євдокимов В.В. Бухгалтерський облік основної діяльності лізингових компаній. [Текст]: Монографія / В.В. Євдокимов, Д.О. Грицишен, С.П. Ніколаєва. – Житомир: ЖДТУ, 2014. – 252 с.
  • Євдокимов В.В. Бухгалтерський облік діяльності судноплавних підприємств. [Текст]: Монографія / В.В. Євдокимов, Д.О. Грицишен, С.В. Тарасенко. – Житомир: ЖДТУ, 2014. – 200 с.
  • Євдокимов В.В. НП(С)БОДС в контексті світової стандартизації бухгалтерського обліку / Бухгалтерські наукові дослідження в ЖДТУ. Т. 3: Розвиток бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту у ХХІ-му столітті: монографія / В.В. Євдокимов, Н.Ю. Грицак, С.В.Свірко. / За заг. ред. [із передм.] С.Ф. Легенчука. – Житомир: ЖДТУ, 2015. – 380 с.
  • Євдокимов В.В. Обліково-інформаційне забезпечення економіко-екологічної безпеки системи управління відходами. [Текст]: Монографія / В.В. Євдокимов, Д.О. Грицишен, О.В. Кузнєцова, Л.В. Сергієнко-Бердюкова. – Житомир: ЖДТУ, 2015. – 376 с.
  • Євдокимов В.В. Інформаційне забезпечення антагоністичних інтересів учасників спільної діяльності. [Текст]: Монографія / Євдокимов В.В., Грицишен Д.О., Куришко Л.А. Житомир: ЖДТУ, 2015. – 220 с.
  • Євдокимов В.В., Дика О.С., Ніколаєва С.П., Прокопенко Ж.В. Обліково-інформаційне забезпечення управління небанківськими фінансовими установами: ломбарди, лізингові та страхові компанії: монографія. – Житомир : ЖДТУ, 2015. – 560 с.
Основні дисципліни, які викладаються
 1. Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки
 2. Інформаційні системи та технології обліку
 3. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті
Робочі мови спілкування

Українська, російська, англійська

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Телефон: +38 (0412) 24-14-22
E-mail: rector@ztu.edu.ua

Олійник Оксана Вікторівна

Олійник Оксана Вікторівна

Посада

Перший проректор Житомирського державного технологічного університету

Науковий ступінь і вчене звання

Доктор економічних наук, професор

Почесні звання

Академік Академії Економічних Наук УкраїниТема кандидатської дисертації

"Витрати в системі бухгалтерського обліку: теорія, методика, практика (на прикладі підприємств промисловості нерудних матеріалів)" (2002 р., спеціалізована вчена рада Д 58.082.01 в Тернопільській академії народного господарства, наукова спеціальність 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит)

Тема докторської дисертації

"Розвиток економічного аналізу в умовах інституційних змін: теорія, методологія, організація" (2009 р., спеціалізована вчена рада Д 26.870.01 Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, наукова спеціальність 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності))

Основні наукові роботи
 1. Основні монографії:
  • Розвиток економічного аналізу в умовах інституційних змін: монографія / О.В. Олійник – Житомир: ЖДТУ, 2008. – –653 с.
  • Концептуальні засади сучасного економічного аналізу // Розвиток теорії та методології обліку і аналізу в умовах трансформації суспільної свідомості: монографія / І.В. Жиглей, І.В. Замула, О.В. Олійник, М.М. Шигун– Житомир: ЖДТУ, 2008. – 319 c.
  • Формирование модели экономиста-аналитика предприятия // Бухгалтерский учет, анализ и контроль: теория, методология, организация: монография / Ф.Ф. Бутынец, Н.М. Малюга, В.В. Евдокимов. – Житомир: ЖГТУ, 2007. – 448 c.
 2. Основні підручники:
  • Економічний аналіз. Практикум / Олійник О.В. – Навчальний посібник для студентів вузів. – Житомир: ЖІТІ, 2003 – 496 с.
  • Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів / Ф.Ф. Бутинець, А.М. Герасимович, Н.М. Малюга та ін.; під ред. проф. Ф.Ф. Бутинця – [7-ме вид.]. – Житомир: ПП "Рута", 2006. – 832 c.
  • Економічний аналіз: підруч. [для студ. економічних спеціальностей вищ. навч. закл.] / С.З. Мошенський, О.В. Олійник. – [2-ге вид.] – Житомир: ПП "Рута", 2007. – 704 c.
Основні дисципліни, які викладаються
 1. Економічний аналіз
 2. Фінансовий аналіз
 3. Стратегічний аналіз
Робочі мови спілкування

Українська, російська, англійська

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Телефон: +38 (0412) 24-14-20
E-mail: oov76@ukr.net

Виговський Георгій Миколайович

Виговський Георгій Миколайович

Посада

Проректор з науково-педагогічної роботи Житомирського державного технологічного університету

Науковий ступінь і вчене звання

Кандидат технічних наук, доцент

Почесні звання

Заслужений працівник освіти України, нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України»


Тема дисертацiї

"Підвищення працездатності торцевих фрез для чистової обробки плоских поверхонь"

Наукова спеціальність

Процеси механічної обробки, верстати та інструменти

Наукова тематика
 1. процеси чистової обробки деталей інструментами, оснащеними надтвердими матеріалами;
 2. високошвидкісні процеси механічної обробки металів;
 3. конструювання різальних інструментів.
Основні наукові роботи
 1. Основні підручники:
  • Робочі процеси високих технологій у машинобудуванні (А.І. Грабченко, М.В. Веризуб, Ю.М. Внуков, П.П. Мельничук, Г.М. Виговський - Житомир, 2011 - 451 с.)
  • Геометрія спряжених поверхонь (Н.С. Равська, П.Р. Родін, Т.П. Ніколаєнко, П.П. Мельничук, Г.М. Виговський - Житомир, 2001 - 319 с.)
Основні дисципліни, які викладаються
 1. Теорія різання
 2. Теплові процеси технологічних систем
 3. Сучасні методи обробки
Робочі мови спілкування

Українська, російська, німецька

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Телефон: +38 (0412) 41-82-95
Факс: +38 (0412) 24-14-22
E-mail: vig@ztu.edu.ua

Нонік Валерій Вікторович

Нонік Валерій Вікторович

Посада

Проректор з науково-педагогічної роботи, юридичних та соціальних питань Житомирського державного технологічного університету

Науковий ступінь і вчене звання

Кандидат юридичних наук, доцент

Почесні звання

Заслужений юрист України