Ректорат

Євдокимов Віктор Валерійович

Євдокимов Віктор Валерійович

Посада

Ректор Житомирського державного технологічного університету

Науковий ступінь і вчене звання

Доктор економічних наук, професор

Громадська діяльність та членство

Член спеціалізованої вченої ради Д 41.055.03 у Одеському національному економічному університеті.

Член спеціалізованої вченої ради Д. 14.052.01 у Житомирському державному технологічному університеті.

Академік Академії економічних наук України


Основні наукові роботи
 1. Основні монографії:
  • Евдокимов В.В. Моделирование в развитии бухгалтерского учета: проблемы и возможности. / В.В. Евдокимов, Н.М. Малюга // Очерки по бухгалтерскому учету и контролю. Монография по результатам диссертационных исследований проблем бухгалтерского учета и контроля Житомирской бухгалтерской научной школы. – Житомир: ЧП “Рута”, 2005. – 444 с. – С. 85-149.
  • Евдокимов В.В. Роль и место интегрированной системы учета в управлении экономическим объектом. / В.В. Евдокимов // Бухгалтерский учет, анализ и контроль: теория, методология, организация. Результаты научных исследований проблем бухгалтерского учета и контроля ЖНБШ. [Текст]: Монография. – Житомир: ЖГТУ, 2007. – 448 с. – С. 140-160.
  • Евдокимов В.В. Бухгалтерская информация – инструмент информационного обеспечения общества. / В.В. Евдокимов // Бухгалтерский учет, контроль и анализ: социальные ориентиры. Результаты научных исследований проблем бухгалтерского учета и контроля Житомирской научной бухгалтерской школы. [Текст]: Монография. – Житомир: ЖГТУ, 2008. – C. 233-250.
  • Евдокимов В.В. Идентификация экономической постоянной и оценка ее размера. [Монография] Теория измерения капитала и прибыли – Краков: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010. – 400 с. – С.
  • Євдокимов В.В. Адаптивна модель інтегрованої системи бухгалтерського обліку. [Текст]: Монографія / В.В. Євдокимов. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – 516 с.
  • Євдокимов В.В. Розвиток бухгалтерського обліку в умовах глобалізації: ісламська модель. [Текст]: Монографія / В.В. Євдокимов, С.Ф. Легенчук, Д.О. Грицишин. [Монография] – Житомир: ЖДТУ, 2012. – 420 с.
  • Євдокимов В.В. Концепція управління економічною безпекою суб’єктів господарювання в контексті теорії сталого розвитку. [Текст]: Монографія / В.В. Євдокимов, О.В. Олійник, Д.О. Грицишен, О.О. Грищенко. – Житомир: ЖДТУ, 2013.
  • Євдокимов В.В. Міжнародні моделі регулювання звітності сталого розвитку: аналіз сучасного стану. [Текст]: Монографія / В.В. Євдокимов, Д.О. Грицишен, О.О. Грищенко, О.М. Баришнікова. – Житомир: ЖДТУ, 2013. – 200 с.
  • Євдокимов В.В. Бухгалтерський облік основної діяльності лізингових компаній. [Текст]: Монографія / В.В. Євдокимов, Д.О. Грицишен, С.П. Ніколаєва. – Житомир: ЖДТУ, 2014. – 252 с.
  • Євдокимов В.В. Бухгалтерський облік діяльності судноплавних підприємств. [Текст]: Монографія / В.В. Євдокимов, Д.О. Грицишен, С.В. Тарасенко. – Житомир: ЖДТУ, 2014. – 200 с.
  • Євдокимов В.В. НП(С)БОДС в контексті світової стандартизації бухгалтерського обліку / Бухгалтерські наукові дослідження в ЖДТУ. Т. 3: Розвиток бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту у ХХІ-му столітті: монографія / В.В. Євдокимов, Н.Ю. Грицак, С.В.Свірко. / За заг. ред. [із передм.] С.Ф. Легенчука. – Житомир: ЖДТУ, 2015. – 380 с.
  • Євдокимов В.В. Обліково-інформаційне забезпечення економіко-екологічної безпеки системи управління відходами. [Текст]: Монографія / В.В. Євдокимов, Д.О. Грицишен, О.В. Кузнєцова, Л.В. Сергієнко-Бердюкова. – Житомир: ЖДТУ, 2015. – 376 с.
  • Євдокимов В.В. Інформаційне забезпечення антагоністичних інтересів учасників спільної діяльності. [Текст]: Монографія / Євдокимов В.В., Грицишен Д.О., Куришко Л.А. Житомир: ЖДТУ, 2015. – 220 с.
  • Євдокимов В.В., Дика О.С., Ніколаєва С.П., Прокопенко Ж.В. Обліково-інформаційне забезпечення управління небанківськими фінансовими установами: ломбарди, лізингові та страхові компанії: монографія. – Житомир : ЖДТУ, 2015. – 560 с.
Основні дисципліни, які викладаються
 1. Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки
 2. Інформаційні системи та технології обліку
 3. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті
Робочі мови спілкування

Українська, російська, англійська

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Телефон: +38 (0412) 24-14-22
E-mail: rector@ztu.edu.ua

Олійник Оксана Вікторівна

Олійник Оксана Вікторівна

Посада

Перший проректор Житомирського державного технологічного університету

Науковий ступінь і вчене звання

Доктор економічних наук, професор

Почесні звання

Академік Академії Економічних Наук УкраїниТема кандидатської дисертації

"Витрати в системі бухгалтерського обліку: теорія, методика, практика (на прикладі підприємств промисловості нерудних матеріалів)" (2002 р., спеціалізована вчена рада Д 58.082.01 в Тернопільській академії народного господарства, наукова спеціальність 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит)

Тема докторської дисертації

"Розвиток економічного аналізу в умовах інституційних змін: теорія, методологія, організація" (2009 р., спеціалізована вчена рада Д 26.870.01 Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, наукова спеціальність 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності))

Основні наукові роботи
 1. Основні монографії:
  • Розвиток економічного аналізу в умовах інституційних змін: монографія / О.В. Олійник – Житомир: ЖДТУ, 2008. – –653 с.
  • Концептуальні засади сучасного економічного аналізу // Розвиток теорії та методології обліку і аналізу в умовах трансформації суспільної свідомості: монографія / І.В. Жиглей, І.В. Замула, О.В. Олійник, М.М. Шигун– Житомир: ЖДТУ, 2008. – 319 c.
  • Формирование модели экономиста-аналитика предприятия // Бухгалтерский учет, анализ и контроль: теория, методология, организация: монография / Ф.Ф. Бутынец, Н.М. Малюга, В.В. Евдокимов. – Житомир: ЖГТУ, 2007. – 448 c.
 2. Основні підручники:
  • Економічний аналіз. Практикум / Олійник О.В. – Навчальний посібник для студентів вузів. – Житомир: ЖІТІ, 2003 – 496 с.
  • Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів / Ф.Ф. Бутинець, А.М. Герасимович, Н.М. Малюга та ін.; під ред. проф. Ф.Ф. Бутинця – [7-ме вид.]. – Житомир: ПП "Рута", 2006. – 832 c.
  • Економічний аналіз: підруч. [для студ. економічних спеціальностей вищ. навч. закл.] / С.З. Мошенський, О.В. Олійник. – [2-ге вид.] – Житомир: ПП "Рута", 2007. – 704 c.
Основні дисципліни, які викладаються
 1. Економічний аналіз
 2. Фінансовий аналіз
 3. Стратегічний аналіз
Робочі мови спілкування

Українська, російська, англійська

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Телефон: +38 (0412) 24-14-20
E-mail: oov76@ukr.net

Морозов Андрій Васильович

Морозов Андрій Васильович

Посада

Проректор з науково-педагогічної роботи Житомирського державного технологічного університету

Науковий ступінь і вчене звання

Кандидат технічних наук, доцент

Тема дисертацiї

"Вдосконалення методів оптимізації кільцевих маршрутів на транспортній мережі" (2011 рік, спеціалізована вчена рада Д 64.052.02 у Харківському національному університеті радіоелектроніки)

Наукова спеціальність

01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи

Основні наукові роботи
 1. Публікації у виданнях, що входять до наукометричної бази даних Scopus:
  • Morozov A.V. Developing the Branch and Bound Method in the Problem of Searching for the Optimal Cyclic Route (Cyclic Rural Postman Problem) / A.O.Ovezgeldyyev, A.V. Morozov. - Cybernetics and Systems Analysis. – September 2013. - Volume 49. - Issue 5. – pp. 739–748.
  • Morozov A.V.The Recurrent Method to Solve the Assignment Problem / O.B. Matsiy, A.V. Morozov, A.V. Panishev. - Cybernetics and Systems Analysis. – November 2015. - Volume 51. - Issue 6. – pp. 939–946.
  • Morozov A.V. Fast Algorithm to Find 2-Factor of Minimum Weight / O.B. Matsiy, A.V. Morozov, A.V. Panishev. - Cybernetics and Systems Analysis. – May 2016. - Volume 52. - Issue 3. - pp. 467–474.
  • Morozov A.V. A Recurrent Algorithm to Solve the Weighted Matching Problem. - Cybernetics and Systems Analysis / O.B. Matsiy, A.V. Morozov, A.V. Panishev. – September 2016. - Volume 52. - Issue 5. - pp. 748–757.
  • Morozov A.V. Invariance of multifractal spectrums of spatial forms on the surface of ZnxCd1-xTe – Si heterocompositions synthesized by electron beam epitaxy and hot wall epitaxy / Moskvin P.P., Kryzhanivskyy V.B., Rashkovetskyi L.V., Rudnitskyi V.A., Morozov A.V., Lytvyn P.M. // Journal of Crystal Growth. - Volume 475 (1 October 2017). - pp. 144-149.
 2. Монографія
  • Морозов А. В. Модели и методы оптимизации замкнутых маршрутов на транспортных сетях: монография / А.В. Морозов, Панишев А. В. – Житомир: ЖГТУ, 2014. – 324 с.
Основні дисципліни, які викладаються
 1. Веб-дизайн
 2. Інтернет-програмування
 3. Мови інтелектуального аналізу даних
 4. Об’єктно-орієнтоване програмування
Робочі мови спілкування

Українська, російська, англійська

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Телефон: +38 (0412) 41-82-95
Факс: +38 (0412) 24-14-22
E-mail: morozov@ztu.edu.ua

Нонік Валерій Вікторович

Нонік Валерій Вікторович

Посада

Проректор з науково-педагогічної роботи, юридичних та соціальних питань Житомирського державного технологічного університету

Науковий ступінь і вчене звання

Кандидат юридичних наук, доцент

Почесні звання

Заслужений юрист України

Яцик Ірина Станіславівна

Яцик Ірина Станіславівна

Посада

Проректор з науково-педагогічної роботи та молодіжної політики Житомирського державного технологічного університету

Науковий ступінь і вчене звання

Кандидат філософських наук, доцент

Тема дисертацiї

«Гранична ситуація екзистенції вчинку: повнота екзистенції у філософії Ніколо Аббаньяно та "людина на межі" Карла Ясперса»

Стажування та громадська активність
 • 03.03.2015- 10.12.2015- сертифіковане стажування в органах місцевого самоврядування та громадських організаціях проекту «Szkoła Polonijnych Liderów Lokalnych»
 • 01.03.2016 – 31.05.2016 р. – курс навчання для тренерів державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з трьох модулів у швейцарсько-українському проекті «DOCCU: Розвиток громадянських компетентностей в Україні». Сертифікована тренерка з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини і розвитку громадянських компетентностей ( реєстраційний номер №18032016-46)
 • 11.02.2017-09.04.2017- сертифіковане навчання в Школі Державного Управління за програмою «Лідери місцевих змін»(реєстраційний номер № 44-ЛНЗ)
 • Володарка відзнаки «Золота медаль Союзу Обдарованої Молоді» за наукові досягнення (2012)
 • Керівниця (Україна) міжнародного проекту «У пошуках національних скарбів» (2016)
 • Керівниця (Україна) міжнародного проекту «Innowacyjne Metody Przeciwdziałania Przemocy Dla Żytomierza» (2016)
 • Керівниця освітньої муніципальної програми «Школа місцевого самоврядування» (Житомир)
 • Керівниця міжнародного проекту студентських обмінів «Європа без кордонів» (2015-2017)
 • Експертка Всеукраїнських програм етично-філософського спрямування
 • Постійна членкиня ради журі молодіжної програми «Лабораторія бізнес-моделювання»
 • Співавторка, тренерка та координаторка Міжнародної програми з вивчення європейських цінностей
Основні наукові роботи
 • Яцик І.С. Переваги та недоліки вступу України до Європейського Союзу / І.С. Яцик // Громадянські компетентності у професійній освіті державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування: Збірник методичних матеріалів для системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування / за заг. ред. Н. Г. Протасової, Ю. О. Молчанової. – К.: НАДУ, 2016. – С.295-300.
 • Яцик І.С. Створення психологічної безпеки суспільства через освіту для демократичного громадянства та освіту з прав людини / І.С. Яцик // Актуальні питання формування та розвитку громадянських компетентностей в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю «Розвиток громадянських компетентностей в Україні» – К. : НАДУ, 2016. – С.292-295.
 • Яцик І.С. Трансформаційність ситуативності у творчій спадщині філософів екзистенційного мислення (Н.Аббаньяно, Г.Марсель, К.Ясперс) // Вісник Маріупольського державного університету. Серія «Філософія, культурологія, соціологія». – 2011. – № 2. – С. 28-34.
 • Яцик І.С. Філософсько-культурологічна трансформація екзистенційної категорії «ситуація» (Н. Аббаньяно, К. Ясперс) / І.С. Яцик // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Зб. наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – № 22 (39). – С. 119-126.
 • Яцик І.С. Християнська філософія екзистенції як шлях виходу в транценденцію / І.С. Яцик // Мультиверсум. Філософський альманах. – К.: Центр духовної культури. – 2008. – Вип. 75. – С.124-133.
 • Яцик І. C. Багатогранність поняття «екзистенція» в творах філософів-екзистенціалістів ХХ століття / І.С. Яцик // Вісник Таврійського університету. – 2007. – № 6. – С.39-43.
 • Яцик І.С. Використання інтерактивних методів навчання при викладанні гуманітарних дисциплін з метою виховання толерантності / І. С. Яцик // Вісник Вінницького політехнічного університету. – 2008. – № 4. – С. 39-45.
 • Яцик І.С. Вимірювання якості освіти в українських та європейських університетах: фактори ризику / І.С. Яцик // Про європейську інтеграцію по-новому: практичні особливості для молоді: Матеріали круглого столу за участю Представництва Європейського Союзу, 22 квітня 2016 р. – Житомир: ТОВ «Полісся», 2016. – С. 19-22.
 • Яцик І.С. Влияние Великой Отечественной войны на взаимодействие национальных, культурных и конфессиональных идентичностей в мире: история и современность / І.С. Яцик // Матеріали Міжнародної наукової молодіжної конференції «Когнітивне моделювання: динаміка громадянського суспільства і фактор національно-конфесійної толерантності». – Бєлгород, 2011. – С. 94-99.
 • Яцик І.С. Інновації у сфері публічного управління / І.С. Яцик // Реформування публічного управління: теорія, практика, міжнародний досвід: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю, присвяченої 20-річчю утворення інституту. 29–30 жов. 2015 р. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2015. – С.377-378.
 • Яцик І.С. Маргіналізація Африки: особливості ґенези політико-культурної спільноти / І.С. Яцик // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова – К. : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2013. – Вип. 11. – С. 42-48.
 • Яцик І.С. Якісна освіта як запорука державних стандартів в контексті компетентнісного підходу / І.С. Яцик // Сучасні тенденції і пріоритети компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти: Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практична конференція з міжнародною участю, 23-24 березня 2016 р. – Житомир, 2016 – С.54-56.
 • Яцик І.С. Якість освіти як запорука входження в європейський простір / І.С. Яцик // Теорія і практика професійної підготовки фахівців у контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., 20-21 квітня 2016 р.– Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. – С. 145-147.
 • Яцик І.С. Психософія вчинку в екстремальних умовах буття / І.С. Яцик // Практична психологія у міждисциплінарному аспекті: проблеми та перспективи. Матеріали Міжнародної конференції. – Дніпропетровськ: ДГУ, 2008. – С. 303-309.
 • Яцик І.С. Margin Situation of Existence of the Act: from K.Jaspers to N.Abbagnano / І.С. Яцик // Гілея : науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – Вип. 74. Філософські науки. – К.: ВІР УАН, 2013.– С. 126-134.
 • Яцик І.С. Використання інтерактивних методів навчання у ВНЗ / І.С. Яцик // Матеріали першого міжнародного науково-практичний симпозіуму «Міждисциплінарні дослідження в науці і освіті». – 2012. – С. 112-118.
 • Яцик І.С. Дескрипція екзистенції у філософських розвідках Н.Аббаньяно / І.С. Яцик // Матеріали міжнародної конференції «Teoretyczne i praktyczne innowacje w nauce». – Гданск, 2012. – С. 76-81.
 • Яцик І.С. Екзистенціальна епістема «власного Я» крізь художньо-аксіологічну призму / І.С. Яцик // Гілея : науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – Вип. 72. Філософські науки. – К. : ВІР УАН, 2013.– С. 135-143.
 • Яцик І.С. Культурологічна модифікація «людини на межі» або екзистенціали граничної ситуації (за Карлом Ясперсом) / І.С. Яцик // Наукові записки. Серія «Філософія». – Вип. 13. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013.– С. 78-83.
 • Яцик І.С. Людина Голокосту в екстремальних умовах війни / І.С. Яцик // Світові війни ХХ століття та історична пам’ять: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, – Дніпропетровськ, Інститут «Ткума», 2013. – С.228-232.
 • Яцик І.С. Маргіналізація Африки: особливості ґенези політико-культурної спільноти / І.С. Яцик // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, – Серія 22. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2013. – Вип. 11. – С. 42-48.
 • Яцик І.С. Менеджерський підхід «Нічого особистого – лише справа» як шлях подолання корупції в Україні: зарубіжний досвід / І.C. Яцик, С.П. Яцик // В майбутнє без корупції / За редакцією І.А. Ковальчук , О.Т. Даниленко – Житомир, 2011. – С. 40-50.
 • Яцик І.С. Трансформація поняття „ситуація” в метаантропології: класичний та некласичний стиль мислення в антропологічних дослідженнях філософів / І.С. Яцик // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності. Вісник Київського лінгвістичного університету. – К.: Видавничий центр ВДЛУ, 2008. – С. 58-65.
Основні дисципліни, які викладаються
 1. Проектно-грантова діяльність в державній службі
 2. Іміджмейкінг та етика державного службовця
 3. Сталий розвиток
Наукові інтереси

Молодіжна політика, Інформаційна синергія, Екзистенціальні аспекти вивчення риторики як вербалізації сучасного інформаційного поля, Молодь в культурних картинах світу

Робочі мови спілкування

Українська, російська, англійська, польська, італійська

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Телефон: +38 (0412) 24-14-25
E-mail: bytrukiryna@gmail.com