Ректорат

Євдокимов Віктор Валерійович

Євдокимов Віктор Валерійович

Посада

Ректор Житомирського державного технологічного університету

Науковий ступінь і вчене звання

Доктор економічних наук, професор

Громадська діяльність та членство

Член спеціалізованої вченої ради Д 41.055.03 у Одеському національному економічному університеті.

Член спеціалізованої вченої ради Д. 14.052.01 у Житомирському державному технологічному університеті.

Академік Академії економічних наук України


Основні наукові роботи
 1. Основні монографії:
  • Евдокимов В.В. Моделирование в развитии бухгалтерского учета: проблемы и возможности. / В.В. Евдокимов, Н.М. Малюга // Очерки по бухгалтерскому учету и контролю. Монография по результатам диссертационных исследований проблем бухгалтерского учета и контроля Житомирской бухгалтерской научной школы. – Житомир: ЧП “Рута”, 2005. – 444 с. – С. 85-149.
  • Евдокимов В.В. Роль и место интегрированной системы учета в управлении экономическим объектом. / В.В. Евдокимов // Бухгалтерский учет, анализ и контроль: теория, методология, организация. Результаты научных исследований проблем бухгалтерского учета и контроля ЖНБШ. [Текст]: Монография. – Житомир: ЖГТУ, 2007. – 448 с. – С. 140-160.
  • Евдокимов В.В. Бухгалтерская информация – инструмент информационного обеспечения общества. / В.В. Евдокимов // Бухгалтерский учет, контроль и анализ: социальные ориентиры. Результаты научных исследований проблем бухгалтерского учета и контроля Житомирской научной бухгалтерской школы. [Текст]: Монография. – Житомир: ЖГТУ, 2008. – C. 233-250.
  • Евдокимов В.В. Идентификация экономической постоянной и оценка ее размера. [Монография] Теория измерения капитала и прибыли – Краков: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010. – 400 с. – С.
  • Євдокимов В.В. Адаптивна модель інтегрованої системи бухгалтерського обліку. [Текст]: Монографія / В.В. Євдокимов. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – 516 с.
  • Євдокимов В.В. Розвиток бухгалтерського обліку в умовах глобалізації: ісламська модель. [Текст]: Монографія / В.В. Євдокимов, С.Ф. Легенчук, Д.О. Грицишин. [Монография] – Житомир: ЖДТУ, 2012. – 420 с.
  • Євдокимов В.В. Концепція управління економічною безпекою суб’єктів господарювання в контексті теорії сталого розвитку. [Текст]: Монографія / В.В. Євдокимов, О.В. Олійник, Д.О. Грицишен, О.О. Грищенко. – Житомир: ЖДТУ, 2013.
  • Євдокимов В.В. Міжнародні моделі регулювання звітності сталого розвитку: аналіз сучасного стану. [Текст]: Монографія / В.В. Євдокимов, Д.О. Грицишен, О.О. Грищенко, О.М. Баришнікова. – Житомир: ЖДТУ, 2013. – 200 с.
  • Євдокимов В.В. Бухгалтерський облік основної діяльності лізингових компаній. [Текст]: Монографія / В.В. Євдокимов, Д.О. Грицишен, С.П. Ніколаєва. – Житомир: ЖДТУ, 2014. – 252 с.
  • Євдокимов В.В. Бухгалтерський облік діяльності судноплавних підприємств. [Текст]: Монографія / В.В. Євдокимов, Д.О. Грицишен, С.В. Тарасенко. – Житомир: ЖДТУ, 2014. – 200 с.
  • Євдокимов В.В. НП(С)БОДС в контексті світової стандартизації бухгалтерського обліку / Бухгалтерські наукові дослідження в ЖДТУ. Т. 3: Розвиток бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту у ХХІ-му столітті: монографія / В.В. Євдокимов, Н.Ю. Грицак, С.В.Свірко. / За заг. ред. [із передм.] С.Ф. Легенчука. – Житомир: ЖДТУ, 2015. – 380 с.
  • Євдокимов В.В. Обліково-інформаційне забезпечення економіко-екологічної безпеки системи управління відходами. [Текст]: Монографія / В.В. Євдокимов, Д.О. Грицишен, О.В. Кузнєцова, Л.В. Сергієнко-Бердюкова. – Житомир: ЖДТУ, 2015. – 376 с.
  • Євдокимов В.В. Інформаційне забезпечення антагоністичних інтересів учасників спільної діяльності. [Текст]: Монографія / Євдокимов В.В., Грицишен Д.О., Куришко Л.А. Житомир: ЖДТУ, 2015. – 220 с.
  • Євдокимов В.В., Дика О.С., Ніколаєва С.П., Прокопенко Ж.В. Обліково-інформаційне забезпечення управління небанківськими фінансовими установами: ломбарди, лізингові та страхові компанії: монографія. – Житомир : ЖДТУ, 2015. – 560 с.
Основні дисципліни, які викладаються
 1. Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки
 2. Інформаційні системи та технології обліку
 3. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті
Робочі мови спілкування

Українська, російська, англійська

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Телефон: +38 (0412) 24-14-22
E-mail: rector@ztu.edu.ua

Олійник Оксана Вікторівна

Олійник Оксана Вікторівна

Посада

Перший проректор Житомирського державного технологічного університету

Науковий ступінь і вчене звання

Доктор економічних наук, професор

Почесні звання

Академік Академії Економічних Наук УкраїниТема кандидатської дисертації

"Витрати в системі бухгалтерського обліку: теорія, методика, практика (на прикладі підприємств промисловості нерудних матеріалів)" (2002 р., спеціалізована вчена рада Д 58.082.01 в Тернопільській академії народного господарства, наукова спеціальність 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит)

Тема докторської дисертації

"Розвиток економічного аналізу в умовах інституційних змін: теорія, методологія, організація" (2009 р., спеціалізована вчена рада Д 26.870.01 Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, наукова спеціальність 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності))

Основні наукові роботи
 1. Основні монографії:
  • Розвиток економічного аналізу в умовах інституційних змін: монографія / О.В. Олійник – Житомир: ЖДТУ, 2008. – –653 с.
  • Концептуальні засади сучасного економічного аналізу // Розвиток теорії та методології обліку і аналізу в умовах трансформації суспільної свідомості: монографія / І.В. Жиглей, І.В. Замула, О.В. Олійник, М.М. Шигун– Житомир: ЖДТУ, 2008. – 319 c.
  • Формирование модели экономиста-аналитика предприятия // Бухгалтерский учет, анализ и контроль: теория, методология, организация: монография / Ф.Ф. Бутынец, Н.М. Малюга, В.В. Евдокимов. – Житомир: ЖГТУ, 2007. – 448 c.
 2. Основні підручники:
  • Економічний аналіз. Практикум / Олійник О.В. – Навчальний посібник для студентів вузів. – Житомир: ЖІТІ, 2003 – 496 с.
  • Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів / Ф.Ф. Бутинець, А.М. Герасимович, Н.М. Малюга та ін.; під ред. проф. Ф.Ф. Бутинця – [7-ме вид.]. – Житомир: ПП "Рута", 2006. – 832 c.
  • Економічний аналіз: підруч. [для студ. економічних спеціальностей вищ. навч. закл.] / С.З. Мошенський, О.В. Олійник. – [2-ге вид.] – Житомир: ПП "Рута", 2007. – 704 c.
Основні дисципліни, які викладаються
 1. Економічний аналіз
 2. Фінансовий аналіз
 3. Стратегічний аналіз
Робочі мови спілкування

Українська, російська, англійська

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Телефон: +38 (0412) 24-14-20
E-mail: oov76@ukr.net

Виговський Георгій Миколайович

Виговський Георгій Миколайович

Посада

Проректор з науково-педагогічної роботи Житомирського державного технологічного університету

Науковий ступінь і вчене звання

Кандидат технічних наук, доцент

Почесні звання

Заслужений працівник освіти України, нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України»


Тема дисертацiї

"Підвищення працездатності торцевих фрез для чистової обробки плоских поверхонь"

Наукова спеціальність

Процеси механічної обробки, верстати та інструменти

Наукова тематика
 1. процеси чистової обробки деталей інструментами, оснащеними надтвердими матеріалами;
 2. високошвидкісні процеси механічної обробки металів;
 3. конструювання різальних інструментів.
Основні наукові роботи
 1. Основні підручники:
  • Робочі процеси високих технологій у машинобудуванні (А.І. Грабченко, М.В. Веризуб, Ю.М. Внуков, П.П. Мельничук, Г.М. Виговський - Житомир, 2011 - 451 с.)
  • Геометрія спряжених поверхонь (Н.С. Равська, П.Р. Родін, Т.П. Ніколаєнко, П.П. Мельничук, Г.М. Виговський - Житомир, 2001 - 319 с.)
Основні дисципліни, які викладаються
 1. Теорія різання
 2. Теплові процеси технологічних систем
 3. Сучасні методи обробки
Робочі мови спілкування

Українська, російська, німецька

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Телефон: +38 (0412) 41-82-95
Факс: +38 (0412) 24-14-22
E-mail: vig@ztu.edu.ua

Нонік Валерій Вікторович

Нонік Валерій Вікторович

Посада

Проректор з науково-педагогічної роботи, юридичних та соціальних питань Житомирського державного технологічного університету

Науковий ступінь і вчене звання

Кандидат юридичних наук, доцент

Почесні звання

Заслужений юрист України

Яцик Ірина Станіславівна

Яцик Ірина Станіславівна

Посада

Проректор з науково-педагогічної роботи та молодіжної політики Житомирського державного технологічного університету

Науковий ступінь і вчене звання

Кандидат філософських наук, доцент

Тема дисертацiї

«Гранична ситуація екзистенції вчинку: повнота екзистенції у філософії Ніколо Аббаньяно та "людина на межі" Карла Ясперса»

Стажування та громадська активність
 • 03.03.2015- 10.12.2015- сертифіковане стажування в органах місцевого самоврядування та громадських організаціях проекту «Szkoła Polonijnych Liderów Lokalnych»
 • 01.03.2016 – 31.05.2016 р. – курс навчання для тренерів державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з трьох модулів у швейцарсько-українському проекті «DOCCU: Розвиток громадянських компетентностей в Україні». Сертифікована тренерка з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини і розвитку громадянських компетентностей ( реєстраційний номер №18032016-46)
 • 11.02.2017-09.04.2017- сертифіковане навчання в Школі Державного Управління за програмою «Лідери місцевих змін»(реєстраційний номер № 44-ЛНЗ)
 • Володарка відзнаки «Золота медаль Союзу Обдарованої Молоді» за наукові досягнення (2012)
 • Керівниця (Україна) міжнародного проекту «У пошуках національних скарбів» (2016)
 • Керівниця (Україна) міжнародного проекту «Innowacyjne Metody Przeciwdziałania Przemocy Dla Żytomierza» (2016)
 • Керівниця освітньої муніципальної програми «Школа місцевого самоврядування» (Житомир)
 • Керівниця міжнародного проекту студентських обмінів «Європа без кордонів» (2015-2017)
 • Експертка Всеукраїнських програм етично-філософського спрямування
 • Постійна членкиня ради журі молодіжної програми «Лабораторія бізнес-моделювання»
 • Співавторка, тренерка та координаторка Міжнародної програми з вивчення європейських цінностей
Основні наукові роботи
 • Яцик І.С. Переваги та недоліки вступу України до Європейського Союзу / І.С. Яцик // Громадянські компетентності у професійній освіті державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування: Збірник методичних матеріалів для системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування / за заг. ред. Н. Г. Протасової, Ю. О. Молчанової. – К.: НАДУ, 2016. – С.295-300.
 • Яцик І.С. Створення психологічної безпеки суспільства через освіту для демократичного громадянства та освіту з прав людини / І.С. Яцик // Актуальні питання формування та розвитку громадянських компетентностей в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю «Розвиток громадянських компетентностей в Україні» – К. : НАДУ, 2016. – С.292-295.
 • Яцик І.С. Трансформаційність ситуативності у творчій спадщині філософів екзистенційного мислення (Н.Аббаньяно, Г.Марсель, К.Ясперс) // Вісник Маріупольського державного університету. Серія «Філософія, культурологія, соціологія». – 2011. – № 2. – С. 28-34.
 • Яцик І.С. Філософсько-культурологічна трансформація екзистенційної категорії «ситуація» (Н. Аббаньяно, К. Ясперс) / І.С. Яцик // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Зб. наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – № 22 (39). – С. 119-126.
 • Яцик І.С. Християнська філософія екзистенції як шлях виходу в транценденцію / І.С. Яцик // Мультиверсум. Філософський альманах. – К.: Центр духовної культури. – 2008. – Вип. 75. – С.124-133.
 • Яцик І. C. Багатогранність поняття «екзистенція» в творах філософів-екзистенціалістів ХХ століття / І.С. Яцик // Вісник Таврійського університету. – 2007. – № 6. – С.39-43.
 • Яцик І.С. Використання інтерактивних методів навчання при викладанні гуманітарних дисциплін з метою виховання толерантності / І. С. Яцик // Вісник Вінницького політехнічного університету. – 2008. – № 4. – С. 39-45.
 • Яцик І.С. Вимірювання якості освіти в українських та європейських університетах: фактори ризику / І.С. Яцик // Про європейську інтеграцію по-новому: практичні особливості для молоді: Матеріали круглого столу за участю Представництва Європейського Союзу, 22 квітня 2016 р. – Житомир: ТОВ «Полісся», 2016. – С. 19-22.
 • Яцик І.С. Влияние Великой Отечественной войны на взаимодействие национальных, культурных и конфессиональных идентичностей в мире: история и современность / І.С. Яцик // Матеріали Міжнародної наукової молодіжної конференції «Когнітивне моделювання: динаміка громадянського суспільства і фактор національно-конфесійної толерантності». – Бєлгород, 2011. – С. 94-99.
 • Яцик І.С. Інновації у сфері публічного управління / І.С. Яцик // Реформування публічного управління: теорія, практика, міжнародний досвід: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю, присвяченої 20-річчю утворення інституту. 29–30 жов. 2015 р. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2015. – С.377-378.
 • Яцик І.С. Маргіналізація Африки: особливості ґенези політико-культурної спільноти / І.С. Яцик // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова – К. : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2013. – Вип. 11. – С. 42-48.
 • Яцик І.С. Якісна освіта як запорука державних стандартів в контексті компетентнісного підходу / І.С. Яцик // Сучасні тенденції і пріоритети компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти: Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практична конференція з міжнародною участю, 23-24 березня 2016 р. – Житомир, 2016 – С.54-56.
 • Яцик І.С. Якість освіти як запорука входження в європейський простір / І.С. Яцик // Теорія і практика професійної підготовки фахівців у контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., 20-21 квітня 2016 р.– Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. – С. 145-147.
 • Яцик І.С. Психософія вчинку в екстремальних умовах буття / І.С. Яцик // Практична психологія у міждисциплінарному аспекті: проблеми та перспективи. Матеріали Міжнародної конференції. – Дніпропетровськ: ДГУ, 2008. – С. 303-309.
 • Яцик І.С. Margin Situation of Existence of the Act: from K.Jaspers to N.Abbagnano / І.С. Яцик // Гілея : науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – Вип. 74. Філософські науки. – К.: ВІР УАН, 2013.– С. 126-134.
 • Яцик І.С. Використання інтерактивних методів навчання у ВНЗ / І.С. Яцик // Матеріали першого міжнародного науково-практичний симпозіуму «Міждисциплінарні дослідження в науці і освіті». – 2012. – С. 112-118.
 • Яцик І.С. Дескрипція екзистенції у філософських розвідках Н.Аббаньяно / І.С. Яцик // Матеріали міжнародної конференції «Teoretyczne i praktyczne innowacje w nauce». – Гданск, 2012. – С. 76-81.
 • Яцик І.С. Екзистенціальна епістема «власного Я» крізь художньо-аксіологічну призму / І.С. Яцик // Гілея : науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – Вип. 72. Філософські науки. – К. : ВІР УАН, 2013.– С. 135-143.
 • Яцик І.С. Культурологічна модифікація «людини на межі» або екзистенціали граничної ситуації (за Карлом Ясперсом) / І.С. Яцик // Наукові записки. Серія «Філософія». – Вип. 13. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013.– С. 78-83.
 • Яцик І.С. Людина Голокосту в екстремальних умовах війни / І.С. Яцик // Світові війни ХХ століття та історична пам’ять: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, – Дніпропетровськ, Інститут «Ткума», 2013. – С.228-232.
 • Яцик І.С. Маргіналізація Африки: особливості ґенези політико-культурної спільноти / І.С. Яцик // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, – Серія 22. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2013. – Вип. 11. – С. 42-48.
 • Яцик І.С. Менеджерський підхід «Нічого особистого – лише справа» як шлях подолання корупції в Україні: зарубіжний досвід / І.C. Яцик, С.П. Яцик // В майбутнє без корупції / За редакцією І.А. Ковальчук , О.Т. Даниленко – Житомир, 2011. – С. 40-50.
 • Яцик І.С. Трансформація поняття „ситуація” в метаантропології: класичний та некласичний стиль мислення в антропологічних дослідженнях філософів / І.С. Яцик // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності. Вісник Київського лінгвістичного університету. – К.: Видавничий центр ВДЛУ, 2008. – С. 58-65.
Основні дисципліни, які викладаються
 1. Проектно-грантова діяльність в державній службі
 2. Іміджмейкінг та етика державного службовця
 3. Сталий розвиток
Наукові інтереси

Молодіжна політика, Інформаційна синергія, Екзистенціальні аспекти вивчення риторики як вербалізації сучасного інформаційного поля, Молодь в культурних картинах світу

Робочі мови спілкування

Українська, російська, англійська, польська, італійська

Контактна інформація

Адреса: 10005, Україна, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103
Телефон: +38 (0412) 24-14-25
E-mail: bytrukiryna@gmail.com